divendres, 12 de gener de 2018

Resum del mes de desembre de 2017

El mes de desembre ha estat un mes sense gaires variacions, amb un reduït nombre d'espècies fruit de no veure's afectat per períodes migratoris, i amb uns paràmetres molt semblats als dels dos mesos anteriors. Així els ànecs, tant de superfície com capbussadors, han mostrat xifres semblants a les dels mesos previs, superant els primers el miler d'exemplars. En el cas dels ànecs capbussadors destacar la presència dels 11 morells de plomall, ja detectats el mes anterior, i 26 morells cap-roig. La joca de corbs marins ha restat pràcticament inamovible respecte el novembre. En canvi ha acabat per desaparèixer la joca d'esplugabous, que ja s'havia vist reduïda a la mínima expressió durant el mes de novembre. La joca que si ha mostrat un important creixement ha estat la de les arpelles, que ha arribat fins als 125 ocells, record absolut d'ocells detectats a l'estany, que supera clarament el màxim anterior de 107 ocells del 2016.

Dins el grup dels ràl·lids, s'han detectat nombres molt baixos de polla d'aigua, només 5 ocells, i tot i que la població està de ben segur subestimada no deixa de ser preocupant una població tan minsa. En canvi, la polla blava i el rascló mantenen nombres semblants als dels mesos previs. La forja, dins de les fluctuacions que acostuma a patir, es manté a la banda baixa dels darrers temps.

Pel que fa a les limícoles només s'han detectat 3 espècies; un becadell, un parell de xivites i fins a 1500 fredelugues, xifra aquesta clarament superior a la dels dos hiverns anteriors però per sota del que havia vingut essent habitual. En el cas de les gavines, la gavina riallera ha tornat a superar els 3000 ocells a l'estany i el gavià argentat s'ha acostat al miler.

Entre les espècies de petita mida esmentar la presència continuada del blauet i la no nova observació de la mallerenga de bigotis.

Màxims del mes de desembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 11/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 4
Xarxet comú (Anas crecca) 117
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 294
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 460
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 9
Morell de cap roig (Aythya ferina) 23
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 11
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 6
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 136
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 50
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 175
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 46
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 9
Fotja vulgar (Fulica atra) 40
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 115
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1000
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 3
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1400
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 35
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 610
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


El mes de desembre s'ha mantingut el grup de morells de cap-roig i morells de plomall a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

La joca de corbs marins s'ha mantingut constant durant el desembre, amb 135 ocells contats. 12/12/2017. Anna Varea & Joan Rodriguez

Les parelles de cigonya de l'estany han continuat regentant els nius tot aquest mes i fins i tot es detecten tasques de manteniment del niu, 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Agrons blancs i bernats pescaires comparteixen joca al sector amb bova del costat de Vila-sana. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

La joca de les arpelles ha arribat als 125 ocells, el rècord absolut d'arpelles fins ara registrat a la joca de l'estany. 12/12/2017. Anna Varea & Joan Rodríguez

Les gavines rialleres han superat els 3.000 ocells aquest mes de desembre. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Les 25 fotges registrades aquest desembre a l'estany se situen a la banda baixa dels darrers mesos. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava continua amb registres estables que s'acosten als 10 ocells. L'ànec collverd per la seva part ha tornat a superar els 500 ocells desprès del descens del mes precedent. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

divendres, 8 de desembre de 2017

Resum del mes de novembre de 2017

Tot i que a principis de novembre encara feia temperatures agradables, a mesura que ha anat avançant el mes les temperatures s'han anat normalitzant i ha arribat el fred. Malgrat tot, l'absència de boira ha permès gaudir de l'estany i observar la fauna ja plenament hivernal, amb una bona diversitat. En aquest context es destacable l'alt nombre d'espècies d'ànecs, que ha arribat a les 11, amb dades tant destacables com els 11 morells de plomall, els 23 morells de cap roig i els 9 xibecs, cosa que obliga a tirar molt temps enrere per trobar uns nombres semblants d'ànecs capbussadors. De fet, mai no s'havia registrat un nombre tant alt de morells de plomall a l'estany. Entre els ànecs de superfície són interessants els 4 ànecs xiuladors, espècie que com altres anàtids herbívors, com l'oca vulgar, cada vegada sembla quedar-se a hivernar més al nord. Ànecs poc habituals a l'estany en ple hivern són també l'ànec cuallarg i l'ànec blanc. Numèricament l'única espècie destacable és el cullerot, que amb els seus 460 exemplars es comença a acostar als màxims hivernals d'aquests darrers anys.

Els cabussons emplomallats han reduït el seu nombre a la mínima expressió. Així, tot i el màxim de 5 ocells, la major part dels dies no han reportat més enllà de l'observació d'1 o 2 exemplars. Entre els cabussons esmentar també la presència d'un cabussó collnegre tot el mes. Els cabussets, com ja fa força temps, no aconsegueixen mai arribar als dos dígits. El corb marí gros ha continuat la seva progressió dels darrers mesos, fins arribar als 136 ocells a la joca. Ara tenen però menys disputes amb els esplugabous, doncs el nombre d'exemplars que s'ajoquen a l'estany cap dia ha superar les poques desenes. Les que si que mantenen una gran joca són les gralles (Corvus monedula), que continuen superant clarament el miler d'ocells.

Entre les espècies no habituals destacar l'observació d'algunes espècies de migració tardana, com una cigonya negra o nombroses grues, que han anat passant al llarg de tot el mes. Les cigonyes vulgars han mantingut la totalitat de parelles defensant els nius enfront les cigonyes forasteres que a l'hivern volten per la zona atretes per l'abocador comarcal de Castellnou de Seana.

Els alts nivells d'aigua que ha mantingut l'estany durant el novembre ha limitat notablement el nombre de limícoles, fins al punt que només s'ha observat un becadell sord i un màxim de 15 becadells comuns. Alguns dies s'han detectat importants nombres de fredelugues volant de forma continuada per sobre l'estany, sense trobar però on aturar-se. Els que tornen a incrementar notablement els seus efectius, sense arribar però als màxims, són la gavina vulgar i el gavià argentat. Entre les gavines, continua sorprenent-mos la gavina menuda, que un mes més torna a estar present a l'estany.

Pel que fa a fotges, polles d'aigua, polles blaves i rasclons els efectius s'han mantingut dins les magnituds dels darrers mesos. En el cas de la fotja, tot i que puntualment ha arribat als 40 ocells la major part dels dies no ha superat la vintena d'exemplars

Les arpelles mantenen la seva important joca hivernal, amb un mínim de 46 ocells contats. A l'arpella s'hi sumen 9 espècies més de rapinyaires, possiblement atretes pel bon nombre de conills i ocells que romanen a la zona. Així al mes de novembre, al marge de l'esmentada arpella, s'ha detectat a l'estany  arpella pàl·lida (Circus cyaneus), aligot comú (Buteo buteo),  àguila calçada (Aquila pennata), astor (Accipiter gentilis), esparver (Accipiter nisus), milà reial (Milvus milvus), xoriguer comú (Faclo tinnunculus), falcó pelegrí (Falco peregrinus) i esmerla (Falco columbarius).

A diferència del mes d'octubre, al novembre no s'ha tornat a detectar la mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus). Si però, com a continuació del detectat el mes anterior, S'ha continuat detectant fringíl·lids no sempre presents a l'hivern a l'estany com el lluer (Carduelis spinus), el durbec (Coccothraustes coccothraustes), el pinsà mec (Fringilla montifringilla) o el pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), espècie fins ara mai detectada a l'estany de la qual es va observar un exemplar el 18/10/2017 (Victor Sanz Sánchez/ornitho.com). El pinsà borroner és una espècie pròpia dels boscos caducifolis de la Catalunya humida que a l'hivern de tant en tant baixa fins a la plana, on es refugia al bosc de ribera.

Finalment s'han deixat veure de forma aïllada els darrers passeriformes estivals, entre els que cal destacar una darrera observació d'oreneta vulgar (Hirundo rustica) i de boscar-la de canyar (Acrocephalus scirpaceus). La manca de boira, que afavoria encara llargues estones de sol ha permès encara l'observació d'algunes papallones, com la blanqueta de la col (Pieris rapae) i la bruna boscana (Parage aegeria).


Màxims del mes de novembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 11/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 4
Xarxet comú (Anas crecca) 117
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 294
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 460
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 9
Morell de cap roig (Aythya ferina) 23
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 11
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 6
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 136
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 50
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 175
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 46
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 9
Fotja vulgar (Fulica atra) 40
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 115
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1000
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 3
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1400
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 35
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 610
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
El mes de novembre ha ofert una bona representació d'ànecs a l'estany, al marge del sempre present ànec collverd, com la parella de la foto. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell


Parella d'ànecs grisets, espècie sempre present en baix nombre a l'estany. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

l'ànec cuallarg és una espècie que només s'acostuma a veure en petit nombre en migració. Per això sobta la seva presencia encara al mes de novembre. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Com ja ve essent habitual, el cullerot ha estat l'ànec més abundant a l'estany durant el mes de novembre. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de xarxets a l'estany fluctua molt entre hiverns. De moment les xifres encara són baixes però cal esperar que continuïn pujant una mica més. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

L'ànec xiulaire s'ha rarificat notablement aquests darrers anys a la conca mediterrània. Es per això que la seva observació a l'estany no deixa de ser un fet significat. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Aquest novembre ha ofert bons nombres d'ànecs capbussadors si tenim en compte la tònica dels darrers temps. Parella de morells de cap roig. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El xibec ha estat un altre dels ànecs capbussadors presents aquest mes a l'estany. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

 
El morell de plomall, amb fins 11 exemplars, aquest mes ha batut el rècord d'exemplars observats a l'estany. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de cabussons emplomallats s'ha reduït al llarg del mes fins a només 1-2 ocells. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

La major part de dies les fotges no han superat la vintena d'ocells a tot l'estany. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava desprès d'uns anys que semblava s'havia reduït el nombre de parelles ha tornat a recolonitzar tot el perímetre de l'estany.  03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Les parelles de cigonyes que enguany han criat a l'estany continuen regentant el niu tot l'any i utilitzant-lo per passar-hi la nit. 22/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Agró blanc entrant a dormir al canyissar. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Grup de fredelugues volant per sobre l'estany. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Els gavians estan ja tornant a l'estany de forma important, fins haver assolit ja els 610 exemplars. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell 

A diferència del mes anterior la gavina vulgar ha recuperat notablement els efectius hivernants a l'estany. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Les arpelles el novembre han mantingut a l'estany la joca formada per algunes desenes d'exemplars. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell 

Juntament amb l'arpella, l'aligot és l'altra de les espècies que cria a la zona i que podem veure tot l'any a l'estany. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El milà reial és una espècie hivernal a l'estany del que a vegades es fàcil veure'n fins 4 o 5 exemplars de cop. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

L'àguila calçada cada vegada és més regular a l'hivern a l'estany, tal com passa també en altres zones humides. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El conill (Oryctolagus cuniculus) és una de les preses més importants dels rapinyaires presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana, 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Les llargues estones de sol encara han permès l'activitat d'algunes papallones com aquesta bruna boscana. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

La blanqueta de la col és una de les papallones actives durant un període més llarg de l'any. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El pinsà borroner. Nova espècie per a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Aquesta tardor ha aportat l'observació a l'estany de dues espècies noves. En efecte, desprès de l'observació l'octubre passat d'un repicatalons petit, aquest novembre ens ha regalat l'observació d'un pinsà borroner. En concret, el 18/10/2017 en Víctor Sanz Sánchez va detectar un mascle de pinsà borroner al bosquet de ribera.

Mascle de pinsà borroner a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 18/11/2017. (c) Víctor Sanz Sánchez

Aquesta és una espècie característica de boscos caducifolis i boscos mixtos (sobretot fagedes i fagedes-avetoses o fagedes-pinedes de pi roig) que cria sobretot al centre i nord d'Europa i hiverna en petit nombre al sud del continent. A Catalunya és un reproductor regular a les comarques pirinenques i a la serralada Transversal, localitats on és bàsicament sedentària tot i que alguns ocells poden presentar un cert nomadisme hivernal. Llavors alguns exemplars arriben de forma molt escadussera a la plana de Lleida seguin els bosquets de ribera, com és el cas del pinsà borroner detectat a l'estany.

dilluns, 6 de novembre de 2017

Resum del mes d'octubre de 2017

La tardor es comença a normalitzar amb l'arribada de la pràctica totalitat de les espècies que hivernaran a l'estany. Encara es detecta però les darreres escorrialles de les espècies estrictament estivals i canvis en els efectius dels ocells que tenen a l'estany una localitat principalment de pas. Així, desprès de l'increment del nombre d'ànecs collverd observat el mes de setembre, amb més d'un miler d'ocells, el més d'octubre s'ha reduït la xifra a la meitat. Per contra, els ànecs cullerots s'han incrementat de forma important, fins arribar als 415 exemplars. Nombres molt menors de les altres espècies d'anecs, tot i que en destaca per la seva raresa els 10 cuallargs i l'observació d'un morell de plomall.

Els cabussons emplomallats han vist com els darrers mesos han anat reduint els seus efectius, per passar dels més de 80 ocells al mes d'agost a 40 a primers d'octubre i no més de 5 ocells a finals de mes. Un cas contrari és el del corb marí gros, que en els tres darrers mesos ha passat dels 4 ocells de l'agost, a 45 el setembre i 99 a l'octubre. 

Altres espècies que han reduït els seus efectius són l'esplugabous i la gavina vulgar, que han vist com les seves joques, que havien aplegat més d'un miler d'ocells el mes anterior, pràcticament desapareixien a finals d'octubre. Pel que fa a les limícoles, els alts nivells de l'aigua impedeixen la utilització de l'estany per part d'aquest grup. Així, només s'ha detectat 7 espècies diferents, molt lluny de les 15 del mes d'agost. Si que en aquest grup cal destacar l'arribada de les primeres fredelugues, tot i que els esmentats alts nivells d'aigua impedeixen la utilització de l'estany per part d'aquesta espècie. Es destacable també l'observació diversos dies d'un parell de gavines menudes, continuació de l'ocell ja observat el mes de setembre. Encara també un fumarell negre. molt rar ja en aquestes dates.

Pel que fa a fotges, polles d'aigua, polles blaves i rasclons els efectius s'han mantingut dins les magnituds dels darrers mesos. Un cas semblant és l'observat en el cas de l'arpella, que manté a la joca més d'una quarantena d'ocells. Entre els rapinyaires cal destacar també l'observació per tercer mes consecutiu a l'estany d'una àguila pescadora. Dins els rapinyaires nocturns, a l'octubre s'ha detectat un mussol emigrant (Asio flammeus), espècie rara que a l'hivern sovint està força lligada a les zones humides.

Una de les espècies que cal destacar de l'octubre és la mallerengues de bigotis, ocell irregular a l'estany del que es van veure fins a 8 exemplars i que no s'havia detectat en tot l'any. A aquesta observació s'ha de sumar la més excepcional d'un repicatalons petit (Emberiza pusilla), anellat el 12 d'octubre en el que és la primera observació d'aquest ocell a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Encara també algunes boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus) i anellaments de boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) i boscaler comú (Locustella luscinioides). Finalment entre els passeriformes que no són de zones humides esmentar la presència ja d'alguns lluers (Carduelis spinus) i durbecs (Coccothraustes coccothraustes), espècies alguns anys relativament rares, així com l'observació de fins un parell de mosquiters de doble ratlla (Phylloscopus inornatus).

Màxims del mes d'octubre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 10/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 30
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 580
Anec cuallarg (Anas acuta) 10
Ànec cullerot (Anas clypeata) 415
Ànec griset (Anas strepera) 3
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 6
Morell de cap roig (Aythya ferina) 9
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 1
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 40
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 99
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 500
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 5
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16
Agró roig (Ardea purpurea) 2
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 14
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 45
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 8
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 27
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 9
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 200
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 6
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 2
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 50
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 35
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 325
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 3
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 8


Vista de l'estany al capvespre quan els ànecs comencen a sortir a les aigües lliures. 24/10/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Grupet de morells de cap roig entre mig del qual dorm un morell de plomall. 16/10/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Femella d'ànec cullerot que es manté vigilant mentre descansa. 16/10/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Mascle eclipsat d'ànec cullerot i polla blava. 24/10/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Fins i tot fora del període reproductor no es rar veure batusses entre les fotges. 24/10/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Molts dels cabussons emplomallats que resten a l'octubre a l'estany veuen com els comença a desaparèixer poc a poc el plomatge nupcial. 16/10/2017. (c) Joan Estrada Bonell

El cabusset porta molt temps amb una població mínima a l'estany que rarament supera els 4 o 5 ocells. 24/10/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Joca d'esplugabous, corbs marins grossos i gralles a l'estany. 07/10/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Un mascle d'arpella de fase fosca sobrevola el canyissar. 07/10/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Al capvespre, just abans d'entrar a la joca, es normal veure els grups d'arpelles volant per sobre del canyissar. 24/10/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

El mussol emigrant es un visitant rar però regular a l'hivern a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 11/10/2017. (c) Sergi Sales Asensio

El conill és el mamífer més fàcil d'observar a l'estany, esdevenint força abundant a primera i darrera hora del dia. 24/10/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

La pipa vinosa (Trithemis annulata), a la foto un mascle, és un dels espiadimonis observat amb més freqüència a l'octubre a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 16/10/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Femella de pipa vinosa a l'estany. 16/10/2017. (c) Joan Estrada Bonell