dissabte, 15 de gener de 2022

Resum de mes de desembre de 2021

Al desembre ja s’ha perdut tot rastre de les espècies estrictament estivals a l’estany i només hi trobem aquells ocells capaços d’aguantar el rigor hivernal. Amb tot, no vol dir que els ocells s’estiguin quiets. En efecte, els comptatges d’ànecs realitzats en dates diferents denoten canvis importants d’un dia per l’altre. Potser només són conseqüència de moviments entre els diferents aiguamolls lleidatans, però tampoc no es pot descartar del tot que els moviments siguin de molt més gran abast, i afectin sectors molt més llunyans que la plana de Lleida.. A tall d’exemple, esmentar que desprès d’anys amb l’observació d’un únic exemplar d’oca comuna, aquest desembre s’ha arribat a comptar fins a 6 oques, dels quals alguns dies sembla en van restar 3 i posteriorment només 2. En el cas dels ànecs collverds, el seu nombre ha anat variant, fins arribar a una màxim de 2.260 ocells, el doble que el mes anterior. També han pujat força els xarxets, que s’han enlairat fins als 370. Per contra, els cullerots han reduït de forma important els seus efectius, amb un màxim de 270 ànecs. La forta correlació inversa entre collverds i cullerots, és a dir com més collverds menys cullerots (i a la inversa), evidencia que segurament tenen requeriments ecològics divergents, i que quan les condicions són més favorables per un ho són menys per l’altre. Possiblement la major o menor presència de fitoplàncton n’és el principal exponent.

Com el mes de novembre, detectats també petits nombres d’altres d’ànecs més escassos. Altra vegada s’ha tornat a observar ànec blanc, xiulador, griset i cuallarg, sempre sense superar la dotzena d’exemplars, però. A diferència d’hiverns anteriors, al desembre encara es mantenia un grupet de xibecs, amb un màxim de 19 exemplars. Per contra, petit increment del nombre de morells cap-roig, amb fins a 30 individus, i dels mes escassos i interessants morells de plomall, amb fins 18 ocells.

Ells cabussons emplomallats continuen anant de baixa però sense desaparèixer per complert, doncs algun dia s’ha registrat encara fins 22 exemplars. Els cabussets continuen mantenint-se entorn la desena i novament cap observació de cabussó collnegre. Les fotges, desprès de la davallada del més d’octubre, mantenen les xifres del novembre, amb 48 ocells. Destacar que les polles d’aigua i les polles blaves han anat fortament a la baixa, amb xifres que se situen molt lluny dels màxims de la primera meitat de l’any.

Contràriament al vist en el cas dels ànecs, la joca de corb marí gros sembra que es manté força estable, amb 158 ocells, només 3 més que al novembre. En el cas dels ardeids destacar novament l’observació d’un bitó, que sembla deu romandre tot l’hivern a l’estany. Els esplugabous continuen sense pràcticament joca hivernal a l’estany, i només s’hi observen ocasionalment. De la resta dels ardeids, la joca d’agró blanc ha anat pujant fins als 11 individus. Els bernats pescaires es mantenen a uns nivells força constants durant tot l’any, amb 16 ocells. Finalment, també 3 martinets blancs, espècie més lligada al riu i present sempre en molt petit nombre a l’estany. Ja cap martinet de nit. Tampoc s’ha detectat pas de grues, com si s’havia observat als mesos d’octubre i novembre. Pel que fa a les cigonyes el seu nombre és molt volàtil,  amb joques força canviants, possiblement depenent de les zones d’alimentació. El desembre s’han arribat a contar fins a 160 cigonyes, la xifra més alta de l’any.

Tal com ha passat els darrers mesos, en els que l’estany presenta nivells d’inundació elevats, no hi ha hàbitat potencial per a les limícoles. És per això que el seu nombre és molt petit, amb només observacions de 3 becadells, una xivita i una xivitona. Si que s’ha observat però fins a 8.280 fredelugues (o cogullades marines). Aquestes son ocells que s’alimenten als rostolls d’alfals de la zona i que sovint només se les veu volar amunt i avall de l’estany, sense trobar llocs on parar-se. Aquestes 4 espècies queden molt lluny de les 24 i 26 que s'havien observat els mesos d'abril i maig, quan l'estany presentava importants platges.

Molt fluctuant ha estat també el nombre de gavines rialleres, que segurament combinen la joca de l’estany amb altres joques fora d’aquest, o que potser fins i tot fan incursions fora de la plana de Lleida. Així, mentre alguns dies la joca no superava els pocs centenars altres el nombre de gavines s’ha enfilat fins les 2.650. També nombres molt alts de gavians, amb un màxim de 2.063 exemplars, associats als quals 53 gavians foscos i un gavià argentat europeu.

La joca d’arpelles, amb 195 ocells, s’ha mantingut força estable, amb quantitats que continuen sent de record.

Molts moixons hivernants de diferents espècies a les bultres del costat de l’estany, que en alguns casos poden utilitzar els canyissars (de sisques) com a joca. Per contra, molt poques espècies lligades pròpiament a l’estany. Al marge de repicatalons i teixidors (Remiz penduliunus), només esmentar l’observació d’una boscarla mostatxuda, espècie molt escassa, tot i que amb una presència constant la segona meitat de l’any. També presencia hivernal d’un parell de blauets.

Màxims per espècie detectats al mes de desembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 12/2021

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 6

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata)

Ànec xiulador (Anas penelope) 5

Xarxet (Anas crecca) 370

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 2260

Anec cuallarg (Anas acuta) 11

Ànec cullerot (Anas clypeata) 270

Ànec griset (Anas strepera) 12

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula)

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 19

Morell cap-roig (Aythya ferina) 30

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula) 18

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 9

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 22

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 158

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris) 1

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 4

Martinet blanc (Egretta garzetta) 3

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 11

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16

Agró roig (Ardea purpurea)

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 160

Capó reial (Plegadis falcinellus)

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 195

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 5

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 6

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 4

Fotja (Fulica atra) 48

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus)

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus)

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 8280

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 3

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus)

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia)

Xivita (Tringa ochropus) 1

Valona (Tringa glareola)

Xivitona (Actitis hypoleucos) 1

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2650

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 53

Gavià argentat europeu (Larus argentatus) 1

Gavià (Larus michahellis) 2063

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 2

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)

Balquer (Acrocephalus arundinaceus)

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *

Desprès d'un màxim de 6 oques comunes al desembre, sembla que només s'han quedat a l'estany els dos ocells ja comptats el mes de novembre. 28/12/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Grup de collverds i cullerots. Mentre el primers han pràcticament doblat els exemplars del mes anterior els segons ha reduït els seu nombre de forma significativa. 28/12/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

l'agró blanc durant els primers anys va anar incrementant el seu nombre hivernal a l'estany per a posteriorment estabilitzar-se amb xifres que rarament superen la vintena d'ocells. Aquest desembre detectats 11 exemplars. 28/12/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Agrons blancs i arpelles comparteixen el mateix sector de bova com a joca. 28/12/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La joca de corb marí els dos darrers mesos s'ha mantingut força estable a l'estany, amb 158 exemplars al desembre. 28/12/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La polla blava, com la polla d'aigua, són dues de les espècies que més han reduït els seus efectius en relació a la primera meitat de l'any, sense que s'acabin de conèixer les raons. 28/12/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La joca de gavines rialleres de l'estany ha mostrat nombre força variables el mes de desembre, i tot que alguns dies no han superat els pocs centenars d'ocells altres han arribat fins prop de 2.300.28/12/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dilluns, 20 de desembre de 2021

Mamífers a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Malgrat que ja hi ha força dades dels mamífers de l'Estany, vegeu per exemple. l'entrada del maig de 2020, els seguiments amb càmeres de fototrampeig que EGRELL du a terme en col·laboració al CTFC i el Consorci de l'estany d'Ivars i Vila-sana permet aconseguir un major nombre de dades d'espècies en general força esquives i d'hàbits nocturns. Així, al seguiment que duen a terme David Guixé i Fermí Sort s'ha constat que la rata d'aigua continua observant-se amb regularitat a l'estany i que la llúdriga s'hi reprodueix segurament també amb regularitat. En efecte, desprès d'algun temps sense cap observació d'adults amb joves, les càmeres de fototrampeig novament han captat una femella amb un cadell. Vegeu el video 

Femella de llúdriga amb el cadell. 29/10/2021

A més, cal destacar que en el marc de l'estudi dels quiròpters, que en aquest cas es realitza mitjançant detectors d'ultrasons, s'ha trobat també una espècie inesperada a la zona, en concret el ratpenat de bosc (Barbastella barbastella). Aquesta és una espècie que a Catalunya fins ara només s'ha detectat a les masses forestals del Pirineu i Prepirineu i molt més localment a les principals serres de Tarragona.

diumenge, 19 de desembre de 2021

Resum del mes de novembre de 2021

El novembre ja és un mes plenament hivernal, amb totes les espècies esperables aquest període. Malgrat tot, els primers dies del mes encara s’ha pogut observar algun ocell estival molt endarrerit. També, al llarg del mes, s’han detectat oscil·lacions importants pel que fa al nombre d’exemplars, sobretot en el cas dels ànecs. En efecte, és normal que durant aquest període continuïn entrant exemplars del centre i nord d’Europa, en funció de les condicions ambientals d’aquestes localitats, però també que ocells que han arribat aquí es desplacin cap a altres punts de l’àrea d’hivernada. Així, el nombre d’ànecs collverds, cullerots i xarxets, ha variat en alguns centenars d’exemplars en funció del dia. De fet, tot i que els màxims d’ànec cullerot i xarxet hagin arribat fins els 418 i 200 exemplars respectivament, entre 2 i 4 vegades més que els màxims de l’octubre, bona part dels dies n’hi ha hagut força menys. En el cas del collverd, el màxim ha continuat superant el miler d’exemplars, amb alguns dies però que possiblement no superava els pocs centenars. Petits nombres també d’altres espècies d’ànecs, com l’ànec blanc, el xiulador, el griset, o el cuallarg. Com a cosa destacable, esmentar l’observació de dues oques desprès d’anys amb un únic exemplar. Petit increment del morells cap-roig, i amb ells un grupet de fins 8 morells xocolaters. Per contra, els xibecs van de baixada, amb només 14 exemplars enfront els 51 que es van arribar a assolir al setembre. Força rara és també l’observació d’una femella de xarrasclet. Aquesta és una espècie present sobretot al pas de primavera i molt infreqüent al pas de tardor, als mesos d’agost setembre, pel que l’observació del novembre és especialment tardana.

Ells cabussons emplomallats continuen aguantant a l’estany, amb màxims d’encara 32 exemplars. Els cabussets fluctuen, amb xifres que volten la desena d’ocells, i, a diferència dels mesos anteriors, no s’ha detectat cap cabussó collnegre. Les fotges, desprès del màxim del mes de setembre, han reduït els seus efectius, fins només 47 exemplars. Aquest fet podria indicar la reducció dels macròfits. Caldrà veure si macròfits i fotges es recuperen la primavera vinent. Xifres força baixes de polla d’aigua i polla blava, tant pot ser perquè romanen més amagades a la vegetació com pel fet que, sobretot en el cas de la polla d’aigua, hagin viscut una reducció real. L’increment els darrers anys depredadors oportunistes, com el visó americà, el senglar i el gavià argentat, o no oportunistes com l’arpella podrien estar també darrere la regressió que aquesta espècie sembla haver patit a l’estany des de la seva recuperació

La joca de corb marí gros el novembre s’ha situat en 155 ocells, pocs més que els 143 del mes d’octubre, i per tant sembla força estabilitzada.

En el cas dels ardeids destacar l’observació d’un bitó, espècie que es deixa veure de tard en tard a l’estany i que els seus hàbits discrets en dificulten la seva detecció. Per contra, pràcticament cap esplugabous. Els 8 agrons blancs i els 13 bernats pescaires serien xifres més o menys normals per l’època. Com ve essent habitual els darrers hiverns, comptabilitzades una cinquantena de cigonyes, entre les quals també observada una cigonya negra. Com el mes anterior, presència d’alguns grups de grues en migració, sense que se sedimentin a l’estany però.

Tal com es comentava a l’octubre, ja no queda ni rastre de platges, doncs o estan sota l’aigua o han estat colonitzades per sisques (canyissar) i tamarius. El sector dels cavalls tampoc té pràcticament aigua. És per això que el nombre de limícoles ha estat especialment baix, amb només un parell de xivites, una xivitona i tres becadells. A aquestes espècies caldria sumar-hi unes poques fredelugues i 5 daurades, ara totalment depenent de les zones de conreu. Com ja es va observar a l’octubre, el nombre de gavines rialleres ha tornar a ser molt baix pel que era habitual, amb un màxim de 400 exemplars. Per contra, el nombre de gavians, amb el retorn dels ocells que van anar a mudar al golf de Biscaia, ha tornat a incrementar-se de forma molt important. Així a finals de mes ja es va arribar als 1.860 exemplars a la joca. Amb ells un mínim de 54 gavians foscos. També observada una gavina menuda, gavina força escassa a Catalunya però que s’observa amb una certa regularitat a la tardor-hivern a l’estany.

La joca d’arpelles ha batut tots els rècords i aquest novembre a aplegat 201 ocells, la xifra més alta mai registrada a l’estany.

Entre els moixons i altres ocells de mida més petita, un cop passat ja el pic de la migració de tardor, esmentar l’observació d’un parell de blauets. Els balquers i les boscarles de canyar ja han desaparegut per complet de l’estany, encara s’ha observat però una boscarla mostatxuda, boscarla que, a diferència de les anteriors, si hiverna a la conca mediterrània. També una mallerenga de bigotis, espècie observada de forma continuada des del mes de juliol, quan es va constatar la seva reproducció a l’estany. Per un altre costat, el nombre de repicatalons s’ha incrementat de forma significativa, tal qual passa amb la resta de moixonets estrictament hivernants que ocupen les bardisses i bultres que envolten l’estany.

Amb l'arribada de l'hivern i la forta baixada de les temperatures, els invertebrats s'han mort o han reduït l'activitat a la mínima expressió, pel que s'ha deixat d'observar espiadimonis, papallones i ortòpters.

Màxims per espècie detectats al mes de novembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 11/2021

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 2

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata) 1

Ànec xiulador (Anas penelope) 5

Xarxet (Anas crecca) 200

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 1145

Anec cuallarg (Anas acuta) 7

Ànec cullerot (Anas clypeata) 418

Ànec griset (Anas strepera) 8

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula) 1

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 14

Morell cap-roig (Aythya ferina) 22

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula) 8

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 12

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 32

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 155

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris) 1

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 2

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 11

Martinet blanc (Egretta garzetta) 1

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 8

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 13

Agró roig (Ardea purpurea)

Cigonya negra (Ciconia nigra) 1

Cigonya (Ciconia ciconia) 50

Capó reial (Plegadis falcinellus)

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 201

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6

Fotja (Fulica atra) 47

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus) 14

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus)

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria) 5

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 250

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 3

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus)

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia)

Xivita (Tringa ochropus) 2

Valona (Tringa glareola)

Xivitona (Actitis hypoleucos) 1

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 400

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 54

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 1860

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 2

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)

Balquer (Acrocephalus arundinaceus)

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 1

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


Després d'anys en que només s'observava una sola oca, aquest desembre s'ha observat dos exemplars. 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'arribada de xarxets durant el mes de novembre ha estat notable, arribant fins als 200 exs. Val a dir que ara la major part dels mascles ja han assolit el plomatge nupcial, que mantindran tot l'hivern. 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill.

El nombre de bernats present a l'estany és manté més o menys estable, amb poc més d'una desena d'exemplars. 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A diferència dels bernats pescaires, una part dels quals durat el dia romanen a l'estany i al vespre marxen a caçar i pescar fora d'aquest, els agrons blancs bàsicament utilitzen l'estany com a joca. 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les polles d'aigua s'alimenten en petites platges entre la vegetació. La desaparició d'aquestes pot ser una de les múltiples causes que expliquin la seva davallada. 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els cabussons emplomallats, ara ja en plomatge bàsicament hivernal, al novembre han mantingut encara un contingent significatiu d'exemplars. En aquest cas un exemplars ha pescat un cranc de riu americà. 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Com tots els animals que s'empassen els peixos sencers sempre ho fan començant pel cap, a favor de les escates, per tal de no els quedi bloquejat a l'esòfag. 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill.

A l'igual que el cabussó emplomallat, i contràriament al que esdevé en el cas dels ànecs, els cabussets a l'hivern perden el plomatge nupcial. 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill.

La població hivernant de corb marí gros enguany sembla estabilitzada entorn els 150 exemplars. 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill.

El fet que cada vegada quedin menys arbres secs dempeus dins l'estany redueix notablement el nombre de suports per als corbs marins, i pot ser que en sigui un factor limitant. 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les fredelugues (o cogullades marines) són de les poques limícoles observades al novembre a l'estany, malgrat que l'us que en fan és extremadament limitat en estar ple d'aigua. 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El nombre de gavians argentats s'ha incrementat de forma molt important des del mínim del mes de setembre. Així s'ha passat dels 44 exemplars d'aquest mes als 1860 del novembre. 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill.
.
Contràriament a l'observat en el cas del gavià argentat, el nombre de gavines rialleres s'ha mantingut força baix, amb un màxim de 400 individus. 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill.


Les arpelles han consolidat de forma molt important la seva presència a l'estany, tant al període reproductor com a l'hivern. Foto superior 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill. Foto inferior 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La joca d'arpelles que es forma a l'estany aquest novembre ha arribat al màxim mai registrat, amb 201 ocells. 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dimarts, 9 de novembre de 2021

Resum del mes d'octubre de 2021

Poc a poc l’estany d’Ivars i Vila-sana ha recuperat la normalitat anterior al buidat parcial. Ara ja fa dies que l’estany es manté a una cota alta i per tant ja no queda ni rastre de platges, doncs o estan sota l’aigua o han estat colonitzades per sisques (canyissar) i tamarius. Amb la desaparició de les platges han desaparegut també les limícoles de l’estany.

Tot i que es va consolidant l’arribada d’ànecs hivernants, han desaparegut de l’estany la pràctica totalitat d’espècies aquàtiques estrictament estivals i la presencia de les espècies només present durant ambdós passos migratoris ha esdevingut vestigial. És per això que el nombre d’espècies d’ocells aquàtics presents a l’estany el mes d’octubre ha estat clarament inferior al del setembre, 41 espècies a l’octubre envers les 51 del setembre.  Un nombre força baix, clarament inferior al de l’octubre de l’any 2020. Val a dir però que l’octubre de l’any passa s’estava en ple procés de buidat i van començar a aparèixer les primeres platges, fet que va facilitat, per exemple, la sedimentació d’un nombre clarament superior de limícoles.

Si analitzem les dades per grups, veiem que els ànecs han viscut una forta pujada respecte al mes anterior, fins doblar el nombre d’exemplars. Així, han passat del 860 exemplars del setembre als 1.691 de l’octubre. En nombres absoluts, destaca per sobre de tot els 1.320 collverds, però també el 250 cullerots. Presència ja dels primers ànecs xiuladors i encara nombres elevats de xibec i una petita pujada dels morells cap-roig, espècies capbussadores les dues darreres. Val a dir que aquests vora 1.700 ànecs suposen una xifra semblant a la del 2020, quan havia començat el procés de buidat, però que multipliquem per 2,4 els ànecs censats l’octubre de 2019, abans del buidat parcial. Observada novament la femella d'ànec mandarí.

Pel que fa als cabussons emplomallats, tot i que el nombre de parelles ha estat inferior al del 2020, a l’octubre encara restaven a l’estany fins a 35 exemplars. Per contra, nombres menors de cabusset i cabussó collnegre, cosa que podria indicar un cert exhauriment dels recursos existents a l’estany. Una cosa semblant podria també indicar el nombre de fotges, que ha baixat dels 170 ocells del mes de setembre a només un centenar al mes d’octubre. La polla blava i la polla d’aigua també presenten nombres a la baixa, mentre que el rascló es manté a nivells del mes anterior. Els corbs marins grossos han fet una bona pujada, fins arribar als 143 ocells, un centenar més que el mes anterior. Malgrat el menor nombre de parelles de cabussó emplomallat, la bona xifra de corbs marins semblaria indicar que la població de peixos de l’estany s’ha recuperat força ràpidament desprès del buidat parcial de l’hivern anterior.

En el cas dels ardeids i afins comentar que aquest octubre ja no s’ha detectat cap espècie estrictament estival, com l’agró roig o el martinet menut. Per contra, encara 9 martinets de nit. La joca dels esplugabous va clarament a la baixa i està en fase de dissolució. De fet, el màxim observat han estat uns tristos 12 ocells. Nombres reduïts també de bernat pescaire, agró blanc i martinet blanc.  La cigonya encara ha mantingut una seixantena d’exemplars, la meitat del mes anterior. Com a contrapartida, s’ha començat a detectar el pas dels primers estols de grues en migració, amb un màxim d’un centenar d’individus.

Tal com s’ha comentat al principi, les limícoles no tornet a trobar sectors favorables a l’estany per tal d’aturar-se, d’aquí els baixos números. L’únic destacable d’aquest grup d’espècies ha estat l’observació de una desena de becadells i l’arribada de les primeres cogullades marines (o fredelugues) hivernants. Un fet sorprenent ha estat el de els gavines rialleres, que han abandonat de forma massiva l’estany, fins al punt que molts dies no s’ha observat més que unes poques desenes d’ocells, amb un màxim de 250 individus. El cas contrari és el del gavià, i amb ell els gavians foscos,  que poc a poc tornen a recuperar el nombre d’exemplars, fins a superar clarament els 400 exemplars.

La joca d’arpelles continua amb l’increment observat al setembre, i el 89 exemplars contats aquest octubre torna a doblar el nombre d’individus del mes anterior, tot i que són alguns menys que l’octubre de 2020.

Entre els moixons i altres ocells de mida més petita, destacar la ja comentada captura i anellament d’una boscarla de Blith. Entre els ocells més “normals” s’han detectat fins a 4 blauets, cosa que indica que es manté un cert pas per la zona.  També, encara 25 boscarles de canyar i un balquer així com altra vegada un boscaler i una boscarla mostatxuda, espècies majoritàriament detectades mercès la campanya d’anellament de la migració de tardor.  Ja han arribat els primers repicatalons i, com a bona noticia, s’han continuat observant fins a 5 mallerengues de bigotis.

Entre la resta d’espècies no lligades a les zones humides comentar que els primers dies d’octubre encara es detectaven a l’estany les darreres orenetes i altres espècies estrictament estivals però que a mesura que el mes avançava cada vegada tenien més pes les espècies estrictament hivernants, com el pardal de bardissa (Prunella modularis), el pinsà (Fringilla coelebs), el pinsà mec (Fringilla montifringilla), el durbec (Coccothraustes coccothraustes) o el lluer (Spinus spinus). Per contra, cada a mesura que avança el mes comencen a rarejar més els espiadimonis i papallones. Només en destaca una mica la presència regular de la Vanessa (Vanessa atalanta), de la qual han arribat un bon nombre d’individus del centre d’Europa que venen a hivernar a cada nostra.

PD. (18/12/2021) Esmentar que en una versió anterior del resum s'hi va incloure una observació d'una femella d'ànec carolí (Aix sponsa) extreta d'Ornitho. La revisió de la dada ens fa pensar que amb tota seguretat es tracta d'una dada errònia i que en realitat l'observació feia referència a la femella d'ànec mandarí que regularment es ve observant a l'estany, pel que l'observació ha estat reassignada a aquesta espècie.

Màxims per espècie detectats al mes d'octubre a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 10/2021

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna)

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata) 1

Ànec xiulador (Anas penelope) 9

Xarxet (Anas crecca) 50

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 1320

Anec cuallarg (Anas acuta) 6

Ànec cullerot (Anas clypeata) 250

Ànec griset (Anas strepera) 2

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula)

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 38

Morell cap-roig (Aythya ferina) 15

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula)

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 7

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 35

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 143

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 9

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 12

Martinet blanc (Egretta garzetta) 2

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 5

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16

Agró roig (Ardea purpurea)

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 60

Capó reial (Plegadis falcinellus)

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 89

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 6

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 9

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6

Fotja (Fulica atra) 100

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus) 70

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus)

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 200

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 10

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus)

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 2

Xivita (Tringa ochropus) 1

Valona (Tringa glareola)

Xivitona (Actitis hypoleucos)

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 250

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 35

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 435

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 4

Boscaler (Locustella luscinioides) 1

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 25

Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 1

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 5

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


Aquest octubre l'estany s'ha omplert d'ànecs, fins arribar a vora 1.700 exemplars, majoritàriament collverds. 14/10/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

No només les xifres son elevades sinó que també hi ha una certa diversitat d'espècies. A la foto de davant al fons, femella d'ànec collvers, mascle i femella de cullerot i mascle de xarxet. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La practica totalitat dels mascles de collverd ja han recuperat el plomatge nupcial, desprès d'haver passat eclipsat els mesos d'estiu. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i encara no ser ni tan sols l'hivern és corrent que molts ànecs ja s'aparellin ara i passi l'hivern la parella unida. 14/10/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Els ànecs cullerots van una mica més endarrerits i la major part de mascles encara no tenen el plomatge nupcial complet. 14/10/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Entre les espècies que poc a poc van incrementant els efectius hivernals a l'estany trobem el xarxet, en aquest cas un grup de femelles i mascles eclipsats descansant. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Malgrat ser una espècie present a l'estiu i en migració a l'estany, aquest octubre encara s'ha observat fins a 9 martinets de nit. A la foto un adult (a l'esquerra) amb un jove de primer any. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El nombre de corbs marins observat a l'octubre s'ha incrementat de forma notable respecte el mes de setembre. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

En el moment que es volen aturar als arbres morts que utilitzen com a posadors es produeixen nombroses trifulgues per tal que no es pari cap exemplar al costa. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez. 

Els corbs marins grossos joves es caracteritzen per presentar la panxa de color blanc. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A diferència dels ànecs que tan es poden observar enganxats a la bova com al mig de l'estany, les polles d'aigua mai s'allunyen de la vegetació de la riba, doncs aquesta els aporta protecció. 16/10/2021. Joaquim Bonfill.

El cabussó emplomallat és una espècie que tot i poder menjar crancs és bàsicament piscívora. que s'alimenta del juvenils de qualsevol espècie, en aquest cas el que sembla una carpa. 16/10/2021. Joaquim Bonfill.

A diferència dels ànecs que en aquest període ja comencen a engalanar-se, el cabussó emplomallat ara precisament està passant del plomatge nupcial al plomatge d'hivern. En pocs dies hauran perdut les darreres restes de cresta i de gorguera. 14/10/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Un cas semblant al del cabusso emplomallat és el del cabusset, que romandrà tot l'hivern amb un plomatge de tons marronosos, en comptes del color dominant negre amb la gola vermella. 14/10/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

El cabussó collnegre, que havia cria el primer any posterior a la recuperació ara és només un visitant ocasional. Es diferencia del cabusset pel to grisenc, el bec prim i amb la punta lleugerament tirada cap amunt i per l'ull vermell. 14/10/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Malgrat ha minvat el nombre de fotges respecte el mes anterior a l'octubre encara se n'observaven grups dispersos. 14/10/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Un parell de fotges, fàcilment distingibles de la polla d'aigua pel bec i l'escudet de color blanc.16/10/2021. Joaquim Bonfill.

Sense arribar als nivells excepcionals del 2020, la joca hivernal d'arpelles incrementa el nombre d'ocells de forma sostinguda, fins superar la vuitantena d'exemplars a finals de mes. 16/10/2021. Joaquim Bonfill.

Malgrat la gavina riallera ha pràcticament desaparegut de l'estany. possiblement per un canvi de joca, el gavià lentament recupera els seus efectius un cop ha mudat al golf de Biscaia. 16/10/2021. Joaquim Bonfill.

La plantació de diferents espècies arbòries i arbustives entorn de l'estany ofereix refugi i aliment a nombroses espècies no lligades als medis aquàtics. En aquest cas una parella de tórtores turques s'alimenten dels aglans d'una alzina. 16/10/2021. Joaquim Bonfill.

La vanessa és una papallona que bàsicament es veu a la tador-hivern a les rodalies de l'estany, on hivernen exemplars nascuts en latituds més septentrionals. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.