dissabte, 6 de juliol de 2019

Resum del mes de juny de 2019

L'estiu és el període més anodí de l'estany. No hi ha pràcticament més que els ocells locals, sense pràcticament ocells en pas o migrant. Al marge e la calor que redueix l'activitat a primera i darrera hora del dia, les diferents espècies de l'estany estan més atrafegades en tirar endavant les llocades que no pas en fer-se veure, i en els cassos que ja han acabat la cria la seva preocupació més gran és recuperar forces i en alguns cassos dedicar l'energia que els queda a renovar el plomatge (la muda). Un exemple d'aquesta baixa activitat el posa de manifest les només 30 espècies aquàtiques detectades al mes de juny, envers les 55 del mes d'abril d'aquest mateix any.
Com a contrapartida, en moltes de les espècies es podia observar polls a punt d'emancipar-se, a vegades encara sota l'atenta mirada dels pares.

Com a úniques espècies que han sortit del guió esmentar que al juny s'ha continuat observat alguns becplaners, aparentment de la població francesa, de ben segur no reproductors, que no se sap ben be si encara estan pujant o si ja són els primers en tornar cal a les àrees d'hivernada. Un cas semblant és el que s'observa amb els fumarells negre i carablanc, que tampoc no crien a l'estany.

Potser la dada més destacada és la dels gavians, amb una observació de 2.800 ocells, el gruix d'ells joves que segurament es troben en trànsit des del Mediterrani cap al golf de Biscaia on van a realitzar la muda. També cal esmentar la joca d'esplugabous, que ja es va començar a tornar a formar a finals de maig i que al juny ha arribat ja fins els 575 ocells. De les espècies reproductores a l'estany les xifres més altes corresponen a l'ànec collverd, amb la major part dels joves de l'any ja de mida adulta, i a el cabussó emplomallat, en aquest cas amb moltes de les parelles ara amb polls petits. La presència de joves de l'any és la responsable d'aquestes xifres una mica més altes, com ho és també en el cas del cabusset o la polla d'aigua, entre altres.

Molt poques limícoles, de fet només observat algun escadusser camallarga i individus aïllats de xivitona, tètol cuanegre.

Màxims per espècie detectats al mes de juny a l'estany d'Ivars i Vila-sana el juny de 2019
espècie 06/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 1
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 484
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 12
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 7
Morell cap-roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 14
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 92
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 3
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 575
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 53
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 3
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 25
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 16
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3
Fotja (Fulica atra) 8
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 12
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 170
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 4
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 2800
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 3
Fumarell negre (Chlidonias niger) 6
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 45
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 31
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus). Tot i no criar a l'estany al juny s'hi ha continuat observant alguns escadussers camallargues. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Un dels fets més significatius del mes de juny és l'observació regular de llocades de diferents espècies; en aquest cas un cabussó emplomallat amb 3 polls. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La presència de joves de l'any ha incrementat lleugerament els efectius d'algunes espècies, com en aquest cas la polla d'aigua. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els polls de cigonya ja comencen a fer els seus primers vols i piruetes fora del niu per agafar força amb les ales. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el juliol s'han observat fins a 2800 gavians argentats, bona part d'ells ocells joves. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els polls d'arpella ja son de mida gran i ben aviat començaran el procés d'emancipació. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els primers vols dels joves d'arpella sovint són imprecisos i fa que acabin aterrant en llocs no massa ortodoxos, com és en aquest cas un ametller, fet força inhabitual. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dimecres, 5 de juny de 2019

Detectat un nou becplaner anellat a França a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El juny de 2015, publicàvem en aquest blog l'obsecració d'un becplaner a l'estany que havia estat anellat com a poll a França, al llac de Grand-Lieu, al Loira Atlàntic. 4 anys mes tard tornem a detectar a l'estany en les mateixes dades un altre becplaner nascut i anellat a la mateixa localitat. En aquest cas es tracta d'un  poll anellat al niu al llac de Grand-Lieu (Loire Atlantique, F) el 7 de maig de 2016 i que va tornar a ser observat el 7 d'agost de 2016 a Saint-Denys du Payré (Vendée, F), poc més al sud de la localitat de naixement. Aquest ocell va ser observat a l'estany d'Ivars i Vila-sana en companyia d'un altre exemplar com a mínim entre el 6 i el 28 de maig. Igual que en el cas de l'ocell de 2015 una observació tant tardana fa pensar en un exemplar no reproductor o que ha fracassat  durant la cria i que està dispersant-se lluny de la zona de naixement.

Becplaner amb anelles de colors de lectura a distància. 22/5/2019. (c) Joan Estrada Bonell


Resum del mes de maig de 2019

Tot i que el maig encara és un mes habitual de pas per a moltes espècie migradores, el nombre d'espècies a l'estany d'Ivars i Vila-sana s'ha reduït de forma molt important, un 25% en el cas dels ocells aquàtics si ho comparem amb l'abril. La reducció pel que fa el nombre d'espècies ha sigut important en el cas de les limícoles (s'ha passat de 15 a només 6 espècies), però, fins i tot, en les espècies no reproductores que encara s'han continuat detectant a l'estany la baixada ha estat espectacular. Aquest és per exemple el cas de la gavina riallera que ha passat dels 1.850 ocells de l'abril al màxim de 63 del maig. Casos menys pronunciats, tot i que igualment importants, han estat el xarxet i l'ànec cullerot, que han passat d'encara algunes desenes a l'abril a només 2 exemplars de cada una al maig. De les espècies només hivernants o migrants a l'estany les úniques que han presentat xifres significatives han estat el fumarell carablanc i el fumarell negre, amb 34 i 25 ocells, a les que se suma l'observació de fins un parell de fumarells alablancs, espècie molt escadussera en migració. Altres espècies detectades també en migració són el becplaner, amb 2 ocells, un del quals quals anellat com a poll a França el 2016. Durant el maig encara s'ha continuat observant alguns capons reials. Malgrat que el dia 1 encara hi havia la vintena d'ocells dels mesos previs la realitat és que ràpidament el seu nombre es va reduir ràpidament, fins desaparèixer la darrera desena del mes. Un cas molt semblant és el del camallarga, amb molt pocs ocells la majoria dels dies tot i l'observació encara de 23 ocells a primers de mes. La manca de potencial per a la reproducció a l'estany va fer que poc a poc acabessin dispersats fora de l'espai. L'única espècie no reproductora a l'estany que ha incrementat de forma notable la seva presència ha estat l'esplugabous, que ja ha començat a formar la joca de l'estany, amb fins 150 ocells a finals de mes, de ben segur formada majoritàriament per ocells no reproductors. De ben segur l'espècie més destacada detectada el maig a l'estany ha estat però l'audició d'un bitó cantant el dia 25, en una dada que podria fer pensar en un indici de cria.

Al costat de les espècies reproductores veiem l'evolució positiva d'algunes de les reproductores. Així al maig ha estat freqüent observar les llocades d'ànec collverd, algunes de les quals amb els polls ja del tot crescuts. Un cas semblant és el del bernat pescaire, amb parelles que encara tenen polls petits al costat d'altres amb els polls emancipats ja fa dies. A l'altre costat trobem l'agró roig amb el gruix de les parelles encara covant o amb polls petits a finals de maig. L'espècie que continua incrementant el nombre d'individus però que encara no sembla que estigui en ple període reproductor és el cabussó emplomallat amb fins a 109 exemplars diferents. Tradicionalment aquesta espècie acostuma a criar tard a l'estany, sovint coincidint amb el boom dels alevins de peixos de l'any i establint-se un major o menor nombre de parelles en funció de la seva abundància. La resta d'espècies reproductores de l'estany, com les arpelles, fotges, polles d'aigua i polles blaves, mantenen xifres semblants a les dels mesos anteriors, és a dir baixes. En el cas de gavià, tot i que el nombre de parelles reproductores sigui reduït el nombre d'ocells joves i immadurs a pujat notablement al mes de maig fins arribar als 750 ocells.

En el cas dels passeriformes de canyissar sembla que el gruix de les boscarles de canyar i balquers reproductors ja es troben a l'estany. No s'ha obtingut però cap dada dels més rars boscaler i boscarla mostatxuda.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el maig de 2019
espècie 05/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 2
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 224
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 2
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 9
Morell cap-roig (Aythya ferina) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 6
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 109
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 6
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 14
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 150
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 3
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16
Agró roig (Ardea purpurea) 8
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 34
Capó reial (Plegadis falcinellus) 21
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 16
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 10
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja (Fulica atra) 10
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 23
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 3
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus) 3
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola) 2
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 63
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 2
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 750
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 34
Fumarell negre (Chlidonias niger) 15
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 2
Blauet (Alcedo atthis)
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 20
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 22
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)Cigonya amb els polls ja força crescuts. 28/05/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La calor d'alguns dies de maig fa que algunes cigonyes s'aturin a l'estany a abeurar. 22/5/2019. (c) Joan Estrada Bonell

Becplaner volant per sobre l'estany. Igual que fan les cigonyes vola amb el coll estirat, fet que ens ajuda a diferènicar-lo amb facilitat d'esplugabous i martinets blancs. 28/05/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.
 
El bec planer s'alimenta passant el bec semiobert per dins de l'aigua en busca de peixets i petits organismes. 22/5/2019. (c) Joan Estrada Bonell

Durant tot el mes de maig ha estat freqüent observar femelles d'ànec collverd amb polls de diferents mides, alguns prou crescuts. 28/05/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El fet que el gruix de les femelles d'ànec collverd al maig es trobin criat fa que sovint s'observin grups de mascles solitaris, que no participen en la reproducció, i que ja comencen a eclipsar-se per iniciar la muda. 28/05/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El camallarga, com la resta de limícoles han esdevingut força rares a l'estany al maig, sobretot a mesura que avançava el mes. 22/5/2019. (c) Joan Estrada Bonell

Les parelles de gavià de l'estany ja tenen els polls crescuts, a menys d'un mes per emancipar-se. 28/05/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre els ocells no dependents de l'estany freqüents al maig trobem el milà negre. En aquest cas un grupet interactuant al cel poc abans de la joca. 28/05/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

diumenge, 12 de maig de 2019

Resum del mes d'abril de 2019

A l'abril s'ha continuat amb la tendència del mes anterior d'un increment d'espècies aquàtiques a l'estany, fruit de solapar-se les espècies reproductores amb les exclusivament en pas i les darreres escurrialles de les hivernants. Així, al mes d'abril s'ha arribat fins a les 55 espècies aquàtiques detectades, enfront les 52 del març i molt lluny de les 38-40 dels mesos de gener-febrer. No cal dir que el grup més important que explica aquest increment és el de les limícoles, que inclou un bon nombre de migrants de llarga distància, amb fins a 15 espècies diferents.

L'abril és un mes de contrastos, doncs al costat dels esmentats darrers hivernant, de ben segur ocells que criaran a l'extrem nord del continent, encara amb condicions del tot desfavorables, trobem nombroses espècies que ja fa dies que estan criant a l'estany, com l'ànec collverd, l'arpella i la fotja i fins i tot algunes ja amb parelles que han esquerat els polls, com és el cas d'algunes de bernat pescaire.

Si analitzem per grups, veiem que encara s'ha detectat un bon nombre d'espècies d'ànecs, tot i que el número d'exemplars ha anat clarament a la baixa. Cal destacar l'observació d'un parell d'ànecs blancs, i, sobretot, l'observació d'un mascle de morell xocolater, espècie que semblava ser més regular els primers anys a l'estany. L'observació de mascles solitaris de morells cap-roig i de xibec fa pensar que enguany podrien aquestes espècies tornar a estar criant a l'estany o en pantanets de les rodalies.

Entre els cabussons un bon nombre de parelles de cabussó emplomallat, tot i que encara cap d'elles amb polls, potser a l'espera dels alevins de peixos d'enguany. Encara un exemplar de cabussó collnegre, espècie amb presència ininterrompuda des del gener. Els corbs marins grossos continuen marxant cap al nord però alguns dies encara s'han aplegat fins 24 ocells a la joca.

En el cas dels ardeids i afins esmentar que les parelles de cigonya de l'entorn de l'estany totes ja tenen polls petits i que en el cas dels bernats pescaires es combinen parelles amb polls que ja volen al costat de parelles encara covant, fet que indica un decalatge de uns dos mesos a l'hora de fer la posta entre les parelles més primerenques i les més tardanes. Els agrons rojos ja sembla que han arribat en la seva major part i els 8 exemplars detectats fan presagiar un bon nombre de parelles. També ja s'ha detectat el primer martinet menut. Encara però 6 agrons blancs, sense indicis de cria però. Una espècie que es present des del mes de febrer, i que porta un parell de mesos amb una presència més o menys nombrosa, és el capó reial, del qual hi ha més d'una vintena d'exemplars que es mouen de forma constant per l'estany i les seves rodalies. Esmentar la presència d'una grua que porta temps a l'estany i que tots els indicis farien pensar en que presenta algun problema de salut que l'hi ha impedit continuar la migració cap al nord.

En el cas de les limícoles, com a espècies majoritàriament en pas a les nostres latituds, els seu nombre ha estat molt variable d'un dia per l'altre, amb ocells que potser només s'aturaven un dia  a descansar a l'estany durant el viatge migratori. Així es podia passar d'un dia amb 25 valones al següent amb cap. Alguns dies més de 50 camallarges i fins 39 becadells. Altres espècies molt fluctuants han estat els fumarells, amb observacions de fins 41 fumarells carablancs i 20 fumarells negres. Juntament amb ells observat un xatrac comú. Encara xifres molt altes de gavina riallera, molts dies amb més e 1000 exemplars, una part dels quals però són ocells nascuts l'any passat que potser no crien, i que per tant no tenen cap pressa a retornar a les seves àrees de naixement. Un exemple d'aquest fet és l'observació d'una gavina riallera amb anella de lectura a distància nascuda la primavera passada a la regió del Loire, a França. Juntament amb les gavines rialleres unes quantes gavines capnegres, tant adultes com subadultes, que en aquest cas semblen més ocells en busca de territoris de cria que no pas en ocells autènticament migrants.

Finalment esmentar la ja arribada de boscarles de canyar i balquers i la detecció fins i tot d'un boscaler. 

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana l'abril de 2019
espècie 04/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 23
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 158
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 54
Ànec griset (Anas strepera) 2
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 6
Morell cap-roig (Aythya ferina) 5
Morell xocolater (Aythya nyroca) 1
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 6
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 65
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 24
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 2
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 16
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 6
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Agró roig (Ardea purpurea) 8
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 40
Capó reial (Plegadis falcinellus) 22
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 15
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana) 1
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja (Fulica atra) 13
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 1
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 55
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 1
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 1
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 4
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 2
Becadell (Gallinago gallinago) 39
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 5
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus) 1
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 4
Gamba roja (Tringa totanus) 5
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 4
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola) 25
Xivitona (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 14
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1850
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 32
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 350
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo) 1
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 41
Fumarell negre (Chlidonias niger) 20
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides) 1
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 7
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 4
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

Bona part dels ànecs cullerots observats a l'abril són ja ocells aparellats, malgrat que possiblement criaran a l'extrem nord del continent. 10/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell

Amb els xarxets passa un fet semblant al dels cullerots, que els pocs ocells que encara resten ja estan aparellats. 10/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i que la majoria dels collverds que s'observen són mascles, doncs la majoria de les femelles ja estan criant, encara es pot detectar alguna parella ocasional. 10/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell

A l'abril ja es freqüent observar femelles de collverd amb la llocada. 29/4/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Aquest abril s'ha observat regularment mascles de xibec, fet que podria fer pensar que pugi estar criant a l'estany o en pantanets de les rodalies. 11/5/2019. (c) Enric Morera.

Un cas semblant al del xibec és el del morell cap-roig, també amb l'observació d'alguns mascles a l'abril a l'estany. 10/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Totes les parelles de cigonyes de l'estany ja estan criant. 4/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Mentre alguns nius de bernat ja tenen els polls a punt de volar (o en alguns cassos ja han volat) en altres a l'abril tot just tenien ous. 10/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Malgrat els bernats de l'estany ja estan tots criant i els agrons rojos comencen a fer-ho a l'abril encara s'ha observat en diversos dies alguns agrons blancs. 8/4/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Un parell de capons reials alimentant-se a les aigües somes del sector de cal Aragonés. 4/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Durant els mesos de març i abril hi ha hagut una presència constant de fins més de 20 capons reials a l'estany. 4/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

L'observació repetida d'una grua a l'estany quan ja fa dies que hauria d'haver marxat fa pensar en que pot tenir algun problema de salut. 11/5/2019. (c) Enric Morera.

El sector som de cal Aragonés és on es concentra el major nombre de limícoles. 10/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

La camallarga ha estat la limícola més abundant durant l'abril a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 10/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Una de les limícoles detectada, tot i que en petit nombre, a l'estany el mes d'abril ha estat el batallaire. 4/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

El tètol cuanegre és una de les limícoles de més gran mida que es poden observar a l'estany. 10/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

El dia 8 es van observar fins 5 tètols cuanegres junts a l'estany. 8/4/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Altres limícoles observades a l'abril en pas a l'estany han estat la gamba roja pintada (foto superior) i la gamba verda (foto inferior). 10/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell.


Foto i video d'un grup mixt de gavines rialleres amb algunes gavines capnegres, tant adultes com subadultes. 11/5/2019. (c) Enric Morera.

Gavina riallera que havia estat anellada com a poll la primavera passada a la regió del Loire, a França. 10/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

 

Foto i video d'un fumarell carablanc descansant a l'estany. 11/5/2019. (c) Enric Morera.

Tot i que són moltes les parelles de cabussons emplomallats detectades a l'estany, cap d'elles ho ha estat encara amb polls. 10/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Les parelles d'arpella de l'estany ja estan del tot enfrascades amb la cria. Seqüència del pas de presa del mascle a la femella que ha sortit del niu en veure l'arribada del mascle. 8/4/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i ser una espècie bàsicament hivernant a l'abril encara s'ha continuat observant alguns milans reials (Milvus milvus) a l'estany. 8/4/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El mussol banyut (Asio otus) és una de les espècies de l'estany que a l'abril ja ha completat el període de cria. A Dalt adult i a sota poll ja fora del niu. 11/5/2019. (c) Enric Morera.

A diferència del mussol banyut que es pot observar tot l'any a l'estany, el xot (Otus scops) és només una espècie estival a l'estany. 11/5/2019. (c) Enric Morera.

 
Molts dels passeriformes de l'estany també estan en ple període reproductor, com és el cas d'aquest mascle de teixidor amb el niu a punt de finalitzar. 8/4/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La primavera és també un període favorable per a la reproducció de molts mamífers com el conill, amb un llorigó a la foto inferior. 10/4/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

La presència de peixos ha fet que desapareguin els amfibis de la cubeta principal de l'estany, per la qual cosa es veuen obligats a refugiar-se en bassetes exteriors, com la crea expressament per a ells. 11/5/2019. (c) Enric Morera.