dimecres, 9 de setembre de 2020

La sargantana cuallarga a l'estany d'Ivars i Vila-sana

La sargantana cuallarga (Pasammodromus algirus) és una sargantana de mida gran, pròpia de brolles i bosquets mediterranis oberts. És present a la major part de Catalunya a excepció de la regió pirinenca. La intensificació del conreu a la plana de Lleida ha fet però que aquesta espècie hagi desaparegut de bona part de la mateixa, fins al punt que es considera pràcticament extingida al Pla d'Urgell, amb només unes escadusseres dades en zones ermes a la zona de la serra de Sidamont-Miralcamp. És per això que ha estat una sorpresa detectar la seva presència a l'estany d'Ivars i Vila-sana, on es possible que sobrevisqui també una petita població associada als marges no conreats que envolten l'estany.

Adult de sargantana cuallarga detectat a l'entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

Resum del mes d'agost de 2020

Com aquell que no vol la cosa, ja son nombroses les espècies estivals que sense presa però sense pausa van abandonant l’estany durant el mes d’agost. Sovint els joves primer i els adults desprès, un cop recuperats de la feixuga tasca reproductora. El mateix passa amb algunes de les espècies que han criat al centre i nord d’Europa, que sobrevolen o s’aturen a l’estany unes hores o dies per reposar i recuperar forces durant els seus viatges cap al continent africà. Paral·lelament es van consolidant les espècies que passaran l’hivern entre nosaltres. Les 44 espècies aquàtiques observades aquest agost envers les 37 del mes anterior evidencien aquest solapament dels darrers exemplars d’espècies estivals, amb les espècies estrictament en pas i els primers efectius de les hivernants.

Així, el cas dels ànecs continua el petit degoteig d’espècies bàsicament hivernants i durant l’agost s’ha arribat ja als 61 cullerots i els 10 xarxets. Encara però 17 xibecs, ànec bàsicament estival per al que el 2020 ha estat un bon any. El mes destacable ha estat però l’observació d’un parell d’ànecs blancs, un xarrasclet (ànec més corrent a l’estany al pas de primavera que no pas al de tardor) i un parell d’ànecs canyella. Aquesta darrera observació seria de gran interès de no ser perquèsembla que ambdós eren ocells d’origen domèstic. En efecte, els dos exemplars eren portadors d’anelles diferents a les potes que podrien indicar que seu escapament d’algun nucli zoològic. L’aparent bon any del xibec, espècie cabussadora que s’alimenta de macròfits (vegetació submergida) té també el seu paral·lel en el cas de la fotja, amb 88 exemplars aquest mes d’agost. Efectivament, cal remuntar-nos al 2011 per trobar un nombre superior de fotges d’aquests espècie tant abundant a l’antic estany i amb una de les reduccions més severes des dels seus màxims desprès dels primers anys postrecuperació. Aquest fet semblaria indicar unes millors condicions ambientals de l’estany aquest 2020, sobretot pel que fa referència a la qualitat de l’aigua, i una hipotètica major presència de macròfits.

Algunes parelles de cabussó emplomallat encara tenien polls el mes d’agost, malgrat que tot i mantenir encara xifres altes el seu nombre va començar a minvar de forma important a final de mes. El cabusset es va mantenir en xifres semblats a les dels darrers meso,s amb observació de diversos joves de l’any. Entre els cabussons, esmentar també la presència d’un cabussó collnegre, espècie que havia criat els primers anys desprès de la recuperació de l’estany i actualment només present durant els passos migratoris.

L’arribada dels primers hivernants i el pas de migrants el posa de manifest l’observació ja de fins 12 corbs marins grossos, el fort increment de la joca d’esplugabous, amb fins 1.314 ocells, el pas de 200 cigonyes o l’increment del nombre de capons reials, que passen dels 13 exemplars del juliol als 27 de l’agost. També observats un martinet ros i un parell d’agrons blancs. Encara presència però dels ardeids estivals com l’agró roig.

Si en un grup però es fa especialment evident el pas i els moviments postnupcials es en el de les gavines. Així les gavines rialleres han arribat a la xifra de 4.350 ocells, de ben segur la pràctica totalitat procedents del nord i est d’Europa que potser acabaran passant l’hivern en altres punts de la Península. Per contra, els gavians s’han situa en el seu mínim anual, amb només 75 exemplars enfront els més de 1.000 del mes anterior, posant en evidència el seu moviment cap al golf de Biscaia. També petit pas de fumarells.

Un cas molt menys evident és el de les limícoles, grup per al qual l’estany ja fa anys ha deixat de ser lloc de pas important. En efecte, tot i trobar-nos en ple període migratori d’aquests grup d’ocells, que sovint crien a l’àrtic i hivernen entorn de la Mediterrània i a l’Àfrica, el nombre d’espècies i els efectius totals és extremadament baix. De fet, només s‘han detectat alguns ocells de forma esporàdica, essent el màxim 7 camallargues, antic reproductor a l’estany i el més regular de tots ells durant la primavera estiu.

En el cas dels moixons encara es detecta a l’estany un important nombre de boscarles de canyar, moltes d’elles en transit cap als seus quarters d’hivernada a l’Àfrica subsahariana, però també els darrers balquers i altra vegada el pas de l’escadusser boscaler. Els que si que han incrementat de forma significativa el seu nombre des del mes anterior han estat els blauets, que han arribat aquest agost fins als 5 individus observats. Cap dada però de de mallerenga de bigotis que de tant en tant ens visita a la tardor hivern.

Entre els invertebrats destacar el bon nombre d'espiadimonis que s'observen el mes d'agost.

Màxims per espècie detectats el mes d'agost a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 08/2020
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec canyella (Tadorna ferruginea) 2
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 10
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 318
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 61
Ànec griset (Anas strepera) 4
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 17
Morell cap-roig (Aythya ferina) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 8
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 80
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 12
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 3
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 10
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1314
Martinet blanc (Egretta garzetta) 13
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12
Agró roig (Ardea purpurea) 6
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 200
Capó reial (Plegadis falcinellus) 27
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Arpella (Circus aeruginosus) 10
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 21
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8
Fotja (Fulica atra) 88
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 7
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola) 3
Xivitona (Actitis hypoleucos) 6
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 4350
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 180
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 75
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 10
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Boscaler (Locustella luscinioides) 1
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 50
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 8
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


Desprès d'un més sense observacions, en el que cal pensar que ha estat mudant. durant l'agost s'ha tornat a observar novament l'oca assentada a l'estany. 19/08/2020 (c) Joaquim Bonfill.

Els mascles de xibec, com de la resta d'ànecs, a l'agost estan eclipsats aduirint un plomatge semblant al de les femelles. En aquest cas però el delata el color vermell del bec. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

Grupet de xibecs i cabussons emplomallats. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

Parella d'ànecs canyella. Aquesta és una espècie extremadament rara a Catalunya tot i que tot sembla indicar que aquests exemplars tindrien un origen domèstic. 27/08/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Parella d'ànecs canyella alimentant-se al sector de cal Aragonès. 27/08/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els primers corbs marins hivernants ja han fet acte de presència a l'estany aquest mes d'agost. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

Jove de bernat pescaire. 19/08/2020 (c) Joaquim Bonfill.

El nombre d'esplugabous presents a la joca de l'estany s'ha incrementat notablement aquest mes d'agost. 27/08/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El martinet blanc sempre es presenta a l'estany en nombre molt més reduït que els esplugabous, dels que es diferència pel seu bec negre i més prim i llarg. A més, mentre que els esplugabous s'alimenten en conreus, granges, femers i abocadors del voltant i només utilitzen l'estany com a joca, els martinets blancs pesquen a les aigües somes d'aquest.  19/08/2020 (c) Joaquim Bonfill.

Grup de capons reials per sobre l'estany. A diferència dels bernats i agrons, els capons reials volent amb el coll estirat. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

La polla blava és una de els espècies més vistoses i espectaculars de l'estany que tot i viure amagada entre la boba de tant en tant es deixa veure en zones obertes properes. 27/08/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A diferencia de la resta d'espècies la polla blava cria pràcticament tot l'any. En aquest cas un adult alimentant un poll de pocs dies. El fet d'alimentar-se de les parts toves de la base boba li permet disposar d'un recurs força atemporal. 27/08/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Adult de polla blava amb un poll crescut. 13/08/2020. (c) Enric Morera.

Adult de polla blava alimentant alimentant un poll petit el 27/08/2020, fet que evidencia de presencia de diverses parelles criant al mes d'agost. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A l'agost és fàcil reconèixer els joves de l'any en moltes espècies, com en aquest cas aquesta polla d'aigua encara amb el plomatge marró i sense vermell al bec. 19/08/2020 (c) Joaquim Bonfill.

Grupet de camallargues jove amb el dors brunenc en comptes de negre. 19/08/2020 (c) Joaquim Bonfill.

Les gavines rialleres han assolit nombres molt alts durant l'agost a l'estany, ocupant en ocasions bona part de la massa d'aigua. 23/8/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Adult de gavina riallera mudant cap al plomatge d'hivern, amb encara restes de negre al cap. 19/08/2020 (c) Joaquim Bonfill.

A diferència dels adults, els joves de gavina riallera tenen el sobre de les ales barrat de marró i les potes són de color car i no vermelles o morades. 27/08/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Adult de fumarell carablanc encara amb plomatge nupcial. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

Com en el cas de les gavines, els joves de fumarell presenten el dors tacat de marró. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

Blauet apostat entre la vegetació de la riba atent al pas d'algun peixet sobre el que llençar-se en picat. 19/08/2020 (c) Joaquim Bonfill.

La gambúsia (Gamubsia holbrooki) és abundant a les aigües somes de l'estany i possiblement és una de les preses més importants del blauet. 23/8/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

El cranc vermell americà (Procambarus clarkii) sembla que enguany ha tornat a incrementar els seus efectius i en ocasions se l'observa fora de l'aigua en actitud desafiant. 27/08/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El polaines livid (Platycnemis latipes) és una de les espècies de la qual no hi havia cap registre a l'Ornitho a l'estany malgrat ser una espècie corrent a Catalunya. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

L'emperador menor (Anax parthenope) és un espiadiomins característic dels estanys permanents, amb un període de vol molt llarg entre finals d'abril i primer d'octubre. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

El parot cuanegre (Orthetrum cancellatum) és una de les espècies més abundants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 23/8/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Els mascles de sagnador escarlata (Croccothemis erythraea) s'identifiquen amb facilitat pel seu abdomen aplanat i de color vermell viu. 23/8/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

dimecres, 19 d’agost de 2020

Detectat el llagost tricolor (Paracinema tricolor) a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

 Aquest mes d'agost s'ha detectat una femella de llagost tricolor (Paracinema tricolor) a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Val a dir que aquest és un llagost característic de prats humits de vora rius i aiguamolls rar a Catalunya i en regressió, cosa que l'ha portat a estar catalogat com a Vulnerable. Així Olmo-Vidal (2006) a l'Atles dels Ortòpters de Catalunya només esmenta la seva presència en 12 quadrats, en la meitat dels quals les dades són anteriors 1970. De fet, les dades recents fins ara recollides a Onrnitho es concentraven exclusivament als Aiguamolls de l'Empordà. pel que ha estat una notable sorpresa la seva detecció a l'estany. Cal destacar que aquest agost s'ha observat també a l'estany un conèfal gros (Ruspolia nitidula) llagost també propi de zones humides amb molt poques dades a l'interior. Ambdues observacions posen de manifesta la importància que l'estany d'Ivars i Vila-sana no només per als ocells sinó també per algunes espècies d'invertebrats rars o amenaçats a Catalunya.

Llagost tricolor és una espècie caràcterisitca de prats humits de vora rius i zones humides. Estany d'Ivars i Vila-sana. 10/8/2020. (c) Enric Morera.

Concèfal gros es una espècie característica de sectors humits que sovint es detecta als canyissars. Estany d'Ivars i Vila-sana. 13/8/2020. (c) Enric Morera.

Distribució i estatus del llagost tricolor a Catalunya segons Olomo-Vidal (2006). l'Atles dels Ortopters de Catalunya i llibre vermell. Generalitat de Catalunya.


Localització de les observacions recents del llagost tricolor a Catalunya segons les dades publicades a Ornitho. De les 15 observacions totals, al marge de la d'aquest agost a l'estany les altres 14 corresponen als Aiguamolls de l'Empordà.

diumenge, 2 d’agost de 2020

Resum del mes de juliol de 2020Al juliol, la calor comença a apretar de valent, moltes de les espècies han acabat ja de criar i és un període de descansar i recuperar forces, que sovint moltes espècies aprofiten també per realitzar la muda de les plomes. Per això alguns dies es detecta una certa inactivitat a l'estany, com si no hi hagués vida. Val a dir però que precisament algunes de les espècies, pel fet d'haver acabat ja la reproducció, o haver fracassat abans d'hora comencen a deambular per veure mon i en alguns casos fins i tot per dirigir-se ja cap a les seves zones d'hivernada, com si fossin desconeixedors de la calor que encara queda per passar... Un clar exemple és el nombre d'espècies lligades a l'estany, que ha passat de les 28 del mes de maig a les 37 del juliol. Així, en el cas dels ànecs sembla que l'observat durant el mes de juliol a l'estany es correspondria amb els que haurien criat a la zona, doncs en general les xifres son força coincidents amb les del mes anterior. L'observació d'un mínim d'un xarxet, espècie que no cria a l'estany, ens indica però que alguns ànecs possiblement sí que ens han arribat ja de fora. Esmentar que s'han continuat observant un mínim de dos polls de xibec, que confirma la recuperació de l'espècie. Associat a aquest fet, destacar que, desprès de molts mesos, les fotges finalment han vist com incrementava els seu nombre, fins arribar als 45 ocells, multiplicant per 5,5 les observades el mes anterior. Aquest fet, juntament amb el cas ja esmentat dels xibecs, ens indicaria que possiblement enguany l'estany està una mica millor que els anys anteriors. Potser les importants precipitacions de la primavera han ajudat a renovar una mica més l'aigua, potser les carpes han disminuït una mica i s'han pogut implantar els macròfits... No ho sabem. Fan falta dades, que no tenim, de paràmetres fisicoquímics i biològics de l'estany d'aquests darrers anys per contrastar les dades i entendre que ha passat de diferent el 2020. 

La polla blava i la polla d'aigua, amb les seves oscil·lacions, semblen mantenir-se en els paràmetres dels darrers temps i els cabussons emplomallats mantenen les altes xifres del mes anterior, amb un important nombre de polls i joves de l'any. Esmentar però que a finals de mes es va detectar una reducció dels efectius d'aquesta espècie, com si una part significativa dels cabussons que havien acabat la reproducció haguessin començat a dispersar-se fora de l'estany.

En el cas dels ardeids, els bernats semblen ja haver acabat tots de criar i no resten a l'estany més que una part dels exemplars. Per contra, el agrons roigs encara estaven al juliol en ple bullici reproductor, amb constants entrades i sortides dels adults del sector amb bova del costat de ca l’Aragonès per portar menjar als polls. L'arribada d'ocells dispersius també es detecta molt be amb els esplugabous. En efecte, veiem com la joca ja ha passat del 210 individues del juny als 450 del juliol. Al juliol també s'ha constatat l'arribada del primer agró blanc. Altres espècies que veuen com incrementa el seu nombre amb l'arribada de més exemplars són els capons reials, que han passat dels 2 ocells dels mes anterior als 13 del juliol.

Pel que fa a les arpelles, durant els juliol s'han acabat d'esquerar els polls de les parelles més tardanes, observant-se amb freqüència la sortida del canyar de 2 o 3 polls pidolaires cada vegada que arribava un adult amb una presa. Pel que fa a la resta de grups, finalment, desprès d'un període llarg amb poca activitat de limícoles, al juliol s'ha començat a detectar un petit pas d'ocells que crien a l'extrem nord d'Europa ja de pas cap a les seves zones d’”hivernada” de la conca Mediterrània i Àfrica. Així, al marge de la pujada puntual de camallargues, s'ha observat espècies només presents en migració a l'estany com el batallaire, la valona i les gambes verda i roja pintada o un nombre important de xivitones. Molt destacat ha estat també el cas de les gavines rialleres, que s'han enlairat fins els 2.165 ocells, de ben segur la gran majoria d'ells procedents ja dels centre i est d'Europa, tal com s'ha observat altres anys. En el cas dels gavians els 1.050 exemplars també poden indicar un pas de la Mediterrània cap al golf de Biscaia.

En el cas dels moixons, al marge haver-se tornat a observar blauet, el més destacable és l'observació d'un boscaler, de ben segur també ja en pas, espècies cada vegada més rara a Catalunya. També es comencen a aplegar a l'estany grups d'oreneta de ribera (Riparia riparia) i oreneta comuna (Hirundo rustica).

Màxims per espècie detectats al mes de juliol a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 07/2020
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 1
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 412
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 3
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 19
Morell cap-roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 108
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 12
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 450
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 1
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 11
Agró roig (Ardea purpurea) 6
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 40
Capó reial (Plegadis falcinellus) 13
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Arpella (Circus aeruginosus) 32
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 3
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 11
Fotja (Fulica atra) 45
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 40
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 3
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 2
Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 2
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona (Actitis hypoleucos) 15
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2165
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 20
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 1050
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 2
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides) 1
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 25
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 9
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


Els ànecs un cop passat el període reproductor aprofiten per mudar les plomes del cos i ales, moment en el qual els mascles, com el de la foto, adquireixen un plomatge semblant al de les femelles per passar més desapercebuts. És el que en diem l'eclipsis. 16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

La presència dels primers xarxets ens indica que tot i la aparent inactivitat ja han començat a arribar alguns ocells forasters a l'estany. 16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

El cabussó emplomallat és una de les espècies de l'estany amb el període reproductor més llarg. Al juliol coincideixen exemplars que encara s'estan aparellant amb ocells que ja han acabat la cria i comencen a marxar. 18/7/2020. (c) Joaquim Bonfill.


Un poll de cabussó emplomallat reclama insistentment a l'adult que li doni un peix massa gran per ell, que fins i tot l'adult te dificultats per empassar. 15/7/2020. (c) Enric Morera.

Com la resta de mesos de primavera-estiu es regular observar martinets de nit, en aquest cas un jove, a l'estany tot i que no sembla que fins ara hi hagin criat. 15/7/2020. (c) Enric Morera.

En el cas del martinet de nit l'adult (com el de la foto) i joves són força diferents. 18/7/2020. (c) Joaquim Bonfill.

Una part dels bernats pescaires que han criat a l'estany semblen haver-se dispersat fora d'aquest, malgrat continuen restant-hi alguns ocells com aquest jove. 16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

En el cas de l'agró roig, al juliol es detectava un constant anar i venir dels adults cap a la colònia a alimentar els polls. 18/7/2020. (c) Joaquim Bonfill.

En el cas dels ardeids el juliol ha reportat observacions de la gran majoria d'espècies, com en aquest cas un martinet blanc. 18/7/2020. (c) Joaquim Bonfill.

La joca d'esplugabous s'ha anat engrandint progressivament des dels 127 exemplars del mes de maig als 450 del juliol. 30/7/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El sector som de cal Aragonés, en aquest cas vist des del mirador de Vallmajor, és el més favorable per als ardeids i limícoles. 16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.
  
La polla d'aigua, en aquest cas un jove nascut enguany, durant el juliol ha mantingut uns efectius semblants als del mes anterior. 18/7/2020. (c) Joaquim Bonfill

Els camallargues, com la resta de limícoles necessiten sectors amb nivells molt baixos d'aigua.  16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Grupet de camallargues i dos batallaires en vol per sobre l'estany. 30/7/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

 
Durant el juliol ja es comencen a fer joques molt nombroses de gavines a l'estany, amb nombrosos individus ja arribats d'arreu d'Europa. 30/7/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

 
La sargantana (Podarcis liolepis) és el reptil més abundant a les rodalies de l'estany.  (c) Joan Estrada Bonell.

El 2020 s'ha detectat un aparent repunt en el nombre de cranc roig americà (Procambarus clarkii) a l'estany respecte als anys precedents. 16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

La proximitat del braçal del Corb i la recuperació del bosc de ribera al sector de cal Aragonés ha permès la presencia a l'estany d'alguns espiadimonis més propis de rius que no pas d'estany. Aquest és per exemple el cas del polaines lívid (Platycleis latipes). 30/7/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Un altre cas d'un espiadimonis local al Pla d'Urgell  és el de la damisel·la enguantada (Calopteryx xanthostoma). 16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Entre les blanquetes, la blanqueta perfumada (Pieris napi) és la que està lligada als sectors més frescals, com és el cas del bosc de cal Aragonés. 16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.