diumenge, 10 de març de 2019

Resum del mes de febrer de 2019

Malgrat els dies assolellats i les anormals altes temperatures d'aquest mes, el febrer continua essent un mes plenament hivernal per a la majoria de les espècies d'ocells, una part important de la qual es refia més del fotoperíode, es a dir les hores de llum, que de les temperatures. Per tant, les espècies han estat bàsicament les mateixes que el gener. Sense detectar-se, per tant, encara una migració destacable ni la presència d'espècies estrictament estivals, si que ja s'han començat a detectar petits detalls que indiquen que alguna cosa es comença a moure entre les espècies hivernals. Així en el cas dels ànecs, s'ha observat increments puntuals en el cas del collverd, cullerot i xarxet que denoten un principi de pas cap al nord. Malgrat això tret dels ànecs blancs observats al gener, espècie irregular a l'estany, la resta d'espècies s'ha mantingut constant.

Altres petits indicis, que tot i no variar encara les espècies s'intueixen canvis, és un increment de la població de cabussó emplomallat i la reducció del nombre de corbs marins grossos de la joca, espècies més abundant a l'estiu la primera i només hivernal la segona.

Entre els ardeids i afins esmentar la reducció del nombre d'agrons blancs de la joca i l'observació del primer martinet de nit. Espècie que tot i que cada vegada és més abundant a l'hivern a Catalunya de moment és una espècie que a l'estany és bàsicament present durant els passos i en menor mesura a l'estiu.   Altres espècies detectades aquest mes han estat també el capó reial, del qual s'han observat un parell d'exemplars diferents dies i una grua. Les cigonyes totes ja estan criant malgrat que encara continua formant-se una petita joca a l'estany d'ocells no reproductors.

Un cas semblant al dels ànecs, pel que fa a la presencia d'un cert pas, és el de les arpelles, amb un petit increment també respecte el mes anterior. En aquest cas se superposen els ocells estrictament hivernals i ocells en transit dels del sud de la península i nord d'Àfrica amb els ocells locals que ja han començat els vols territorials. En els limícoles l'increment del becadells també indica aquest transit d'ocells hiverants que han hivernat una mica més al sud.

Les poblacions de fotja, polla d'aigua, polla blava i rascló no han mostrat canvis significatius, continuant sota mínims les dues primeres. Poques variacions han mostrat també les gavines, amb una presencia encara molt important de gavines rialleres, que mantenen la joca amb 4.500 ocells, i nombres menors però encara molt importants de gavià argentat. Encara també una gavina cendrosa.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el febrer de 2019
espècie 02/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 10
Xarxet (Anas crecca) 439
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 712
Anec cuallarg (Anas acuta) 4
Ànec cullerot (Anas clypeata) 345
Ànec griset (Anas strepera) 8
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 5
Morell cap-roig (Aythya ferina) 14
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 3
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 11
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 12
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 5
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 77
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 20
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 7
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 10
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 81
Capó reial (Plegadis falcinellus) 2
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 131
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 9
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja (Fulica atra) 15
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 1
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 45
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 4500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 14
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 521
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *

Al febrer encars s'ha detectat fins a 8 ànecs grisets, que diferènciarem de les femelles de collverd per presentar tant mascle (e) com femella (d) el mirall de color blanc. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre les espècies escasses presents al febrer a l'estany hi ha també el morell cap-roig, mascle (e) i femella (d). 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El morell de plomall és una de les espècies estrictament hivernals a l'estany d'Ivars i Vila-sana. A la fotografia una femella. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.
  
La totalitat de les parelles que nidifiquen a l'entorn de l'estany ja estan al niu. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El capó reial és una de les espe`cies que pot visitar l'estany en petit nombre en qualsevol període de l'any, essent menys rar però durant els períodes migratoris. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez. 

Tot i haver reduït els seus efectius, el corb marí gros encara ha mantingut al mes de febrer algunes desenes d'ocells a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La polla d'aigua porta temps amb uns efectius extremadament baixos, sense que se'n coneguin be les causes, a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El nombre de becadells el febrer a l'estany s'ha incrementat lleugerament respecte al mes anterior possiblement per la presència d'alguns exemplars que comencen a estar en migració. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El nombre de gavines rialleres present al febrer a l'estany d'Ivars i Vila-sana ha continuat essent molt elevat amb diversos dies que han superat els 4.000 exemplars. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dilluns, 11 de febrer de 2019

Resum del mes de gener de 2019

Al gener és realitza el cens d'ocells aquàtics hivernants a nombroses localitats del mon. A l'estany el cens el vam realitzar els dies 11 i 12. Aquests censos serveixen per veure com evolucionen les diferents espècies al llarg dels anys, per detectar creixements o regressions de les poblacions, i com varia la seva àrea de distribució. 

L'hivern del 2018-2019 ha estat en general fluix. La primera cosa que hem vist és que el nombre d'ànecs cabussons i fotges ha estat molt baix, el 3er més baix dels darrers 10 anys, amb menys de la meitat dels individus detectat el 2010. Les tres principals espècies d'ànecs (collverd, xarxet i cullerot) han patit disminucions significatives respecte al mes de gener del 2018, però d'entre les tres, la que ha viscut la davallada més forta ha estat l'ànec cullerot, que desprès d'anys d'un creixement més o menys sostingut, que el van portar a assolir els 870 ocells el gener de 2018, al cens de gener d'enguany s'ha quedat en 233 ocells. Com a contrapartida, tot i que en molt petit nombre, el gener del 2019 s'ha vist la majoria d'ànecs més escassos. Entre aquests esmentar l'ànec cuallarg, que només havia estat detectat fins ara uns altres dos censos de gener. Un altre exemple n'és l'ànec blanc, amb 4 exemplars. Nombres baixos igualment els han tingut els ànecs capbussadors, tot i que s'ha tornat a observar el morell de plomall, present els tres darrers hiverns consecutius. L'oca porta ja alguns anys sense que a l'hivern arribin exemplars forans a l'estany, no observant-se més que un únic ocell local que fa alguns anys havia criat aquí. Altres espècies detectades al gener però fora del cens han estat el xibec i el xiulador, ànec aquest darrer també amb una disminució dels efectius hivernals respecte als primers anys, aparentment per desplaçament de l'àrea d'hivernada més cap al nord, en un cas molt semblant al de la oca, fet que seria indicatiu del canvi climàtic.

Les fotges no s'han escapat de la davallada i el d'enguany ha estat el més dolent, juntament amb el 2013, per aquesta espècie a l'estany des que es va tornar a omplir. Altres espècies detectades en petit nombre han estat el cabusset i el cabussó collnegre, espècie aquesta darrera inhabitual a l'hivern.

Si que han mostrat un cert increment l'agró blanc i el bernat pescaire, aquest ja amb algunes parelles regentant niu, però continua absent la joca d'esplugabous que s'havia format els primers anys..

El corb marí gros, desprès de 4 anys estancat entorn els 120 ocells, el 2018 ha incrementat una mica la població fins als 144. Pel que fa a les limícoles, dins les sempre baixes xifres que acull l'estany, ha estat un any dins la franja alta per al becadell. Destacar així mateix l'observació d'una gamba verda, espècies inusual a l'hivern a l'estany. En aquest grup nombres molt baixos de fredelugues durant el cens, tot i que a finals de mes s'ha observat un grup de fins 3.000 ocells a les rodalies de l'estany. En el cas de les gavines que utilitzen l'estany com a joca esmentar que les magnituds d'enguany, amb 4.500 rialleres i 1.200 gavians, són semblants a les de l'any anterior, potser una mica més altes en el cas de la riallera. Com succeeix alguns hiverns, al cens de gener s'ha tornat a veure una gavina cendrosa a l'estany i fins 35 dels més abundant gavians foscos.

En el grup dels rapinyaires, l'arpella, desprès del continuat creixement aquests anys de la joca de l'estany, ha reduït una mica la població, retornant als nivells de 2017. Val a dir però que aquest no ha estat un fet aïllat de l'estany sinó que ha estat general de la plana de Lleida, amb reducció del nombre d'exemplars a les joques de les principals zones humides.

Entre les espècies de menor mida esmentar l'observació de fins a 6 blauets diferents i l'anellament d'una boscar-la mostatxuda, l'única boscarla que es pot observar a l'hivern a les nostres latituds i que es troba immersa en un important procés regressiu.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el gener de 2019
espècie01/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser)1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)4
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)8
Xarxet (Anas crecca)258
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)502
Anec cuallarg (Anas acuta)8
Ànec cullerot (Anas clypeata)262
Ànec griset (Anas strepera)13
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)7
Morell cap-roig (Aythya ferina)17
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)3
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)10
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)3
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)6
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)144
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis)96
Martinet blanc (Egretta garzetta)1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)21
Bernat pescaire (Ardea cinerea)14
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia)98
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus)124
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus)10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)7
Polla blava (Porphyrio porphyrio)5
Fotja (Fulica atra)17
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)2
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)3000
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)1
Becadell (Gallinago gallinago)35
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)1
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)1
Xivita (Tringa ochropus)3
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos)1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus)4500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)1
Gavià fosc (Larus fuscus)40
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis)1310
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)6
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)*

La totalitat del collverds presents a l'estany ja presenten el plomatge nupcila i de fet no és inusual ja observar parades nupcials i fins i tot còpules. 12/1/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El cuallarg és un ànec inhabitual en ple hivern a l'estany del que aquest gener s'han observat 8 ocells. 12/1/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre els ànecs que han vist davallar el seu nombre de forma més important respecte al cens del gener de 2018 trobem l'ànec cullerot, que ha passat dels 870 exemplars del dens de gener de 2018 a només 233 el cens de gener de 2019. 12/1/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El xarxet ha viscut també una reducció dels efectius importants el gener del 2019 respecte al mes de gener previ però és l'única de les espècies principals que s'ha mantingut per sobre la mitjana dels darrers anys. 12/1/2019.  (c) Joan Estrada Bonell.

Cabusset en plomatge d'hivern al costat d'una parella de xarxets.12/1/2019.  (c) Joan Estrada Bonell.

Una de les escasses fotges del gener del 2019 a l'estany entre un grup d'ànecs cullerots i xarxets. 12/1/2019.  (c) Joan Estrada Bonell.

La polla blava és una de les espècies que és manté fidel al sector de bova del costat de cal Aragonès. 12/1/2019.  (c) Joan Estrada Bonell.

A la nit es forma una petita joca d'agrons blancs a l'estany en la que alguna dia s'hi ha arribat a aplegar fins més de 20 exemplars. Molts dels ocells entren que pràcticament ja és negra nit. 25/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Tot i encara estar en ple hivern ja són moltes les espècies que iniciaran aviat la reproducció. Aquest és el cas d'aquesta parella de bernats pescaires defensant la plataforma del niu. 25/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Una altra espècie que ja fa temps que és localitza als nius amb paràdes nupcials és la cigonya. 12/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Cada vegada queden menys arbres secs dempeus per tal de ser utilitzats com a joca. Els corbs marins grossos i les gralles són els que actualment se'ls disputen. 25/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Tot i haver-se reduït el nombre d'arpelles que s'ajoquen a l'estany el gener de 2019 s'hi ha contat 124 exemplars. 25/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Tot i que no tenen llocs bons a l'estany per aturar-se sovint al capvespre es veuen volar grups baixos de fredelugues per sobre l'aigua. 25/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

La mica de baixada del nivell d'embassament de l'estany ha permès que aquest hivern se sedimenti a l'estany un grupet de becadells. 11/1/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La gamba verda, com la majoria de les limícoles, és una espècie esporàdica a l'hivern a l'estany. 11/1/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els gavians sovint formen vols sorollosos per sobre l'estany. 12/1/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A diferència dels gavians, les gavines rialleres, acostumen a formar volades molt més compactes que a vegades es poden moure talment com si fossin estols d'estornells. 7/1/2019. (c) Roger Guillem Martí.

El blauet ha esdevingut una espècie permanentment present a l'hivern que es pot veure aturat a qualsevol punt del perímetre de l'estany atalaiant el pas d'algun peix. 12/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Alguns anys al capvespre es forma també alguna joca d'estornells als canyissars de l'estany, que en aquest cas es creuen amb una cigonya que també baixa a dormir a l'estany. 25/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Sovint al crepuscle es creuen els darrers ocells que entren a dormir a l'estany amb els ànecs collverds que llavors surten per alimentar-se en basses i reguers de les rodalies. 25/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

dilluns, 28 de gener de 2019

L'àguila cridanera, nova espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Desprès d'un final d'any 2018, amb l'observació de dues espècies estrella noves a l'estany (cabussó orellut al novembre i gavinot polar al desembre), el gener del 2019 no s'ha volgut quedar endarrere i ens ha obsequiat novament amb una espècie fins ara mai registrada a l'estany d'Ivars i Vila-sana ni al Pla d'Urgell. En concret es tracta d'un jove d'àguila cridanera (Aquila clanga o Clanga clanga) observat per primera vegada el dia 22 per Lluís Culleré i retrobada el dia 28 per Enric Morera. Aquest exemplar és un jove nascut la primavera anterior que presenta el seu distintiu dors pigallat. L'àguila cridanera és una àguila compacta de cua curta. Cria des de l'extrem est d'Europa fins a Xina i hiverna en diferents regions del sud d'Àsia. Pel que fa a la petita població Europea el gruix hiverna a l'Orient Mitjà i península Aràbiga. Presenta però una petita població al Nord d'Europa que hiverna a la Mediterrània occidental, amb alguns ocells anellats a Estonia que cada any arriben fins al Fondo d'Elx, al sud del País Valencià. A Catalunya és una espècie ocasional i de presencia irregular, que només es veu de tan en tant algun hivern als principals aiguamolls litorals, essent molt més rara a l'interior.

Val a dir que l'àguila cridanera és una espècie amenaçada a nivell mundial, catalogada com a vulnerable per la UICN per la regressió que pateix, amb una població que potser no supera les 2000 parelles a tot el mon.

El fort pigallat del dors i "calces" és distintiu dels joves d'àliga cridanera. 28/01/2019.  (c) Enric Morera

L'àguila cridanera és una espècie força compacta amb ales amples i cua relativament curta. 28/01/2019.  (c) Enric MoreraJove d'àguila cridanera molestada per una arpella (Circus aeruginosus). 28/01/2019.  (c) Enric Morera

Jove d'àguila cridanera sobrevolada per una gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus). 28/01/2019.  (c) Enric Morera

dissabte, 5 de gener de 2019

Resum del mes de desembre de 2018

El desembre és un mes hivernal per excel·lència, en el que ja s'ha acabat el pas migratori i per tant habitualment amb poques novetats. Aquest no ha estat però el cas d'aquest mes de desembre en el que l'observació d'un gavinot polar, el tercer documentat fins ara a Catalunya, ha posat potes enlaire l'estany i hi ha portat una corrua d'observadors per tal de no perdres tal esdeveniment.

Deixant al marge el gavinot polar, el desembre també ha aportat altres observacions menys usuals. Aquest ha estat el cas del cigne, que no es deixava veure a l'estany des de l'any des de l'any 2013. En el grup dels ànecs, com acostuma a succeir cada any, el collverd ha reduït els seus efectius desprès dels màxims assolits a l'octubre-novembre. Per contra, cullerot i xarxet han continuat incrementant els seus efectius. En total el nombre d'anàtids ha arribat als 1.473 ocells, xifra baixa si ho comparem amb el nombre d'ànecs que es conta al mes de gener, pel que cal esperar encara una certa entrada d'exemplars.

En el cas dels cabussons, esmentar que, desprès de la entrada del mes de novembre d'una trentena de cabussons emplomallats, el desembre ha retornat a la normalitat, amb només 2 únics exemplars. El cabusset és manté amb els seus pocs ocells. Altres espècies amb pocs individus han estat els ardeids, sense pràcticament joca d'esplugabous. L'únic fet destacable són els 11 agrons blancs que s'apleguen a la joca de l'estany, tot i que la xifra és inferior a la d'altres hiverns anteriors. Destacar que a diferència dels darrers hiverns, quan la població de corb marí gros superava en poc el centenar d'exemplars aquest desembre s'han mantingut nombre propers als 200 exemplars. Caldrà veure si aquest ha estat un fet aïllat ho ha estat un canvi de tendència pel que fa a la hivernada d'aquesta espècie a l'estany.

En el cas dels ràl·lids la polla d'aigua baixa fins uns dramàtics 8 ocells i la fotja continua mantenint-se per sota la vintena d'individus. Pel demès, nombres normals de rascló i polla blava.

Pel que fa a les limícoles, esmentar la manca total d'efectius, amb uns minsos 3 becadells i 1 territ variant. Només, en el cas de la fredeluga algun dia ha passat per l'estany alguna volada de fins 1.500 exemplars, tot i que la major part dels dies les xifres han estat molt baixes o ni tan sols s'hi ha detectat. Aquest fet estaria ocasionat tant pel que sembla una cada vegada menor arribada de fredelugues a l'hivern com al fet que l'estany actualment no presenta hàbitat favorable per aquesta espècie. Les gavines han continuat essent el grup més nombrós a l'estany amb més de 4.700 ocells i fins a 7 espècies, algunes prou escasses o inhabituals com la gavina capnegra, la gavina cendrosa o el gavià argentat, espècies a les que cal sumar l'esmentat gavinot polar.

En el cas de la joca d'arpella continua la tendència observada l'hivern anterior i ja s'ha arribat als 142 exemplars.

Entre els passeriformes esmentar l'anellament aquest desembre d'una boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) i d'un mosquiter de la subespècie siberiana (Phylloscopus collybita tristis) espècie i subespècie força rares a Catalunya, així com l'observació hivernal d'una oreneta (Hirundo rustica) despistada.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el desembre de 2018
espècie 12/2018
Cigne (Cygnus olor) 1
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 4
Xarxet (Anas crecca) 279
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 582
Anec cuallarg (Anas acuta) 6
Ànec cullerot (Anas clypeata) 556
Ànec griset (Anas strepera) 20
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell cap-roig (Aythya ferina) 17
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 3
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 2
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 200
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 10
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 11
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 15
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 40
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 142
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 8
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 17
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 3
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 3
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 2
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 3300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 84
Gavià argentat (Larus argentatus) 1
Gavià (Larus michahellis) 1354
Gavinot polar (Larus glaucoides) 1
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


El cigne és una de les espècies que portava uns quants anys sense observar-se a l'estany. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El xarxet ha incrementat el seu nombre a l'estany durant el mes de desembre fins arribar als 279 exemplars. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les xifres d'ànec cullerot (a la foto) i collverd pràcticament s'han igualat durant el desembre a l'estany.  28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i haver-se reduït el nombre de morell cap-roig respecte al mes anterior encara s'ha continuat observant a l'estany fins a 17 ocells. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i que sempre en molt petit nombre el morell de plomall ha esdevingut regular aquests darrers hiverns a l'estany. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Corbs marins grossos posats entre la boira. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Com els darrers mesos, totes les parelles de cigonya han continuat regentant els seus nius. 16/12/2018. (c) Roger Guillem.

Les fotges continuen mantenint xifres molt baixes a l'estany, amb un màxim de 17 ocells al desembre. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Fotja i polla blava al sector amb bova del costat de cal Aragonès, el sectors on s'acostumen a localitzar la majoria dels efectius d'ambdues espècies. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La gavina riallera ha mantingut tot el desembre xifres molt altes que sovint superaven els 3.000 exemplars. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El gavinot polar ha estat una de les espècies més rares fins ara mai detectades a l'estany. 19/12/2018. (c) Dani Roca.

L'àguila calçada (Hieraaetus pennatus) és una de les espècies que clarament es veu afavorida per la presencia de conill a l'entorn de l'estany. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El conill (Oryctolagus cuniculus) continua essent una espècie abundant a l'entorn de l'estany, fet que permet la presència d'un bon nombre de rapinyaires a la zona. 16/12/2018. (c) Roger Guillem.