dissabte, 12 de maig de 2018

Resum del mes d'abril de 2018

Amb el pas de primavera s'ha continuat incrementant el nombre d'espècies presents a l'estany el passat més d'abril. Així de les 47 espècies aquàtiques detectades el mes de març s'ha passat a les 55 de l'abril, deixant molt enrere les 38 detectades el mes de febrer. Aquest fet es deu a l'observació ja d'espècies que són estivals a l'estany com l'agró roig, el martinet de nit o el martinet de nit, però també al pas d'espècies que només detectarem en migració. Aquest és el cas de les limícoles, amb observacions de fins a 12 espècies i nombres alts aquest mes de cames llargues. En aquest grup destacar l'observació d'espècies escasses com la perdiu de mar o el polit cantaire. Val a dir però que l'alt nivell de l'aigua ha permès que aquest grup d'espècies hagin pogut fer un ús important de l'estany i que sovint s'hagin hagut d'aturar en conreus embassats de les rodalies. Pel que fa als ànecs, a l'abril encara s'ha observat un bon nombre d'espècies, tot i que el seu nombre s'ha reduït dràsticament en tots els cassos, a excepció de les espècies ja de per si rares com l'oca, de la que es continua observant un ocell solitari, o l'ànec blanc, del que s'han observat un màxim de 3 ocells.  Encara però 12 xarrasclets, en aquest cas un dels pocs ànecs que és exclusivament migrant. Observació d'altres espècies també interessants són el becplaner, ja observat també el mes de març, al que aquest abril se suma un capó reial. En el cas del corb marí gros encara una vintena d'exemplars, com si cada vegada els costés més marxar.

Al marge dels ocells migrants, esmentar que moltes de les espècies reproductores, en especial les residents, ja es troben en ple període reproductor. Així, ja es té constància de nius amb polls de bernat pescaire però també ja s'han observat polls d'ànec collverd i de xibec i les arpelles ja fan constants viatges als nius. Entre les espècies reproductores és destacable l'increment espectacular que han tingut els cabussons emplomallats, amb 75 ocells, xifra molt alta per trobar-nos encara a primeries d'any. Aquest no és el cas però de la polla d'aigua, la polla blava i la fotja, que es mantenen als seus nivells habituals, o que han reduït la població en el cas de la fotja.

Pel que fa a les gavines, tot i no detectar indicis de cria, a l'abril s'han mantingut nombre alts de gavines rialleres, malgrat que una part important eren ocells nascuts l'any passat que enguany no criaran, i que per tant tenen menys pressa en tornar a les seves localitats de naixement. Associades a les gavines rialleres trobem també encara algunes gavines capnegres, possiblement ocells que havien criat a l'estany en anys anteriors i que continuen visitant la zona a l'espera de condicions favorables. Un cas diferent és el del gavià argentat, que tot i reduir la població resten a l'estany algunes desenes de parells reproductores. En el grup de les gavines i xatracs destacar la encara observació d'un parell de gavines menudes així com l'observació dels primers fumarells, en aquest cas les tres espècies (inclòs el fumarell alablanc), als que se suma un parell de xatracs comuns i un xatrac gros, en el que seria un excel·lent mes per aquest grup d'ocells, en general prou rars a l'estany.

Finalment, pel que fa als passeriformes, ja han fet acte de presencia el balquer i la boscarla de canyar, espècies reproductores ambdues a l'estany, als que se suma la detecció d'un parell de boscarles mostatxudes i un boscaler, en aquest cas de reproducció més irregular. També detectat el pas de nombrosos passeriformes, entre els que cal destacar l'observació d'un boscaler pintat (Locustella naevia) força escassa a l'estany.

Fora dels ocells, esmentar que les carpes (Cyprinis carpio) ja han iniciat la fresa i que els conills (Oryctolagus cuniculus) són molt abundants a les rodalies de l'estany, amb l'aparició d'un bon nombre de llorigons.

Màxims del mes d'abril a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 04/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 1
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 68
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 36
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 12
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 7
Morell de cap roig (Aythya ferina) 8
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 6
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 75
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 3
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 20
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 6
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 1
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 8
Agró roig (Ardea purpurea) 6
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 30
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 9
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 13
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja (Fulica atra) 13
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 43
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 2
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 5
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 5
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus) 1
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 2
Gamba roja (Tringa totanus) 2
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola) 2
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 6
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 6
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 2
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 50
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 236
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia) 1
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo) 2
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 17
Fumarell negre (Chlidonias niger) 8
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 1
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides) 1
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 13
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 4
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 2
Cotxa blava (Luscinia svecica)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Els bernats pescaires són uns dels reproductors més primerencs. En aquest cas observem un mascle entrant al niu. 10/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els primers martinets de nit del 2018 a l'estany s'han detecta durant el mes d'abril. En aquest cas un mascle nupcial el 27/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Una parella de cigonyes a la que un temporal ha tombat el niu el tornen a recontstruïr al mateix emplaçament. 27/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Corbs marins grossos i gavines rialleres comparteixen posador als arbres morts que encara es mantenen drets a l'interior de l'estany. 12/04/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les arpelles ja estan en ple període reproductor. En aquest cas la femella surt del niu a empaitar el mascle que arriba amb una presa a les potes. 12/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Malgrat a principis d'any es van arribar a observar dues oques, ja fa temps que només es torna a observar un l'únic exemplar, que fa anys està més o menys fix a l'estany. 17/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'ànec blanc, tot i ser escàs a l'estany s'observa amb una certa regularitat, amb un màxim de 3 exemplars el mes d'abril. 04/04/2018. (c) Quim Minoves.

El xarrasclet, a la fotografia un mascle, només s'observa en migració a l'estany d'Ivars i Vila-sana, sobretot al pas de primavera. 04/04/2018. (c) Quim Minoves.

Els ànecs cullerots han reduït dràsticament el seu nombre durant el mes d'abril, tot i que encara s'han pogut observar algunes parelles, malgrat que es considera improbable que acabin per criar. 12/04/2018. (c) Joan Estrada

Tot i que fa anys van criar algunes parelles, actualment el cabussó collnegre és de presència irregular a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 12/04/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Malgrat alimentar-se principalment de peixos no és inusual que el cabussó emplomallat també pesqui alguns crancs americants (Procambarus clarkii). 12/04/2018. (c) Joan Estrada

Les persecucions territorials de les fotges evidencien que es troben en ple període reproductor. 12/04/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els alts nivells d'aigua que manté l'estany obliga a les limícoles en pas a aturar-se als camps embassats de les rodalies. 11/04/2018. (c) Quim Minoves

Aquest més d'abril es va observar a l'estany d'Ivars i Vila-sana un polít cantaire, espècie prou escassa a l'interior de Catalunya. 17/04/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els alts nivells d'aigua de l'estany comporta que només algunes espècies de cames molt llargues com el tètol cuanegre s'hi puguin aturar. 05/04/2018. (c) Quim Minoves.


La perdiu de mar és una limícola singular, doncs bàsicament es dedica a caçar insectes en vol com les orenetes, espècie a la qual ens recorda tot i ser de major mida.  27/04/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre els grups de gavines rialleres durant tot el mes d'abril s'hi ha detectat algunes gavines capnegres. A la fotografia se'n detecten un parell d'exemplars reconeixibles pel seu bec vermell i cap més negre. 12/04/2018. (c) Joan Estrada

A l'abril s'han detectat un bon nombre de xatracs i fumarells, entre els quals el més corrent és el fumarell carablanc.  12/04/2018. (c) Joan Estrada.

Un cas contrari és el xatrac gros, que és un visitant molt rar a l'estany que també ha estat observat aquest mes d'abril. 17/04/2018. (c) Quim Minoves.

El rossinyol (Luscinia megarhynchos) és un dels passeriformes que crien al bosc de ribera que ha arribat de forma important durant el mes d'abril. 17/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

El mosquiter de passa (Phylloscopus trochylus), només es detecta a l'estany durant ambdós períodes migratoris. 17/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Un altre mosquiter que també es detecta a l'estany només durant els passos migratoris és el mosquiter xiulaire, tot i que en aquest cas és una espècie més escassa, present sobretot al pas de primavera. 09/04/2018. (c) Quim Minoves.

El conill es molt corrent tot l'entorn de l'estany essent fàcil detectar adults i els seus llorigins a l'entrada dels caus. 12/04/2018. (c) Joan Estrada Bonell.

Coincidint amb l'inici del període de fresa s'observen les carpes fent la posta als sectors menys fondos de l'estany. 17/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


dilluns, 23 d’abril de 2018

La tortuga d'estany torna a criar a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Per segon any consecutiu es constata la cria la tortuga d'estany (Emys orbicularis) a l'estany d'Ivars i Vila-sana desprès del projecte de reintroducció iniciat el 2010.


Al següent enllaç hi podeu trobar més informació sobre la troballa d'enguany i en aquest altre  informació sobre la troballa de l'any passat.

diumenge, 8 d’abril de 2018

Resum del mes de març de 2018

La primavera comença a avançar a pas ferm i ja es comencen a detectar de forma important algunes espècies que associem clarament al bon temps com són les orenetes (Hirundo rustica), que ja es comencen a veure de forma regular o fins i tot abundosa caçant per sobre la massa d'aigua. Altres exemples són l'observació del primer falciot (Apus apus) el darrer dia de març.

Entre els ocells aquàtics destacar la presència dels primers cames llargues, que poc a poc han anat incrementant el seu nombre a mesura que avançava el mes. A aquests s'han sumat altres limícoles més rares en pas com el bec d'alena, el tètol cuanegre o la gamba roja pintada... mentre que encara restaven algunes limícoles bàsicament hivernals com el becadell, el becadell sord o la fredeluga. En total s'han observat 13 espècies de limícoles, enfront les 6 del febrer i les només 3 del gener.

Si el que ens mirem són els ànecs veiem que durant el març s'han detectat fins a 12 espècies, entre les que destaquen espècies només migratòries a l'estany com el xarrasclet, amb fins 10 exemplars els dies 28 i 29. Tot i que en franca davallada, encara nombres significatius d'espècies estrictament hivernals com l'ànec cullerot o el xarxet. També petits repunts d'altres espècies possiblement coincidint amb el pas d'ocells cap al centre i nord d'Europa. Un cas semblant seria el del corb marí gros, amb xifres semblants a les dels mesos anteriors. En el cas dels cabussons i els ràl·lids veiem que el cabussó emplomallat va incrementant el nombre d'exemplars a mesura que s'acosta el període reproductor. Per contra fotges, polles d'aigua i polles blaves mostren variacions que no semblen significatives. En aquest darrer grup esmentar l'observació d'una polla pintada, espècie força escassa durant els períodes migratoris.

Altres ocells bàsicament en pas són també les gavines rialleres, amb fins 2.630, associades a les quals s'han detectat fins a 3 gavines capnegres, potser antics reproductors que tornen a l'estany per veure si les condicions tornessin a ser favorables. Com en els darrers mesos s'ha continuat observant diferents gavines menudes, en aquest cas fins a 4 ocells diferents, tant joves com adults. Per contra. els gavians argentats han reduït de forma important el nombre, havent-hi la major part dels dies menys de 500 ocells a la joca.

Dins el grup dels ardeids, cigonyes i afins encara s'ha continuat observant alguns agrons blancs durant tot el mes. Entre els reproductors hi ha algunes possibles parelles de bernat pescaire i un nombre creixent de parelles de cigonya, totes ja covant. Més interessant és l'observació de dos becplaners, espècie escassa en migració a l'estany.

Pel que fa als rapinyaires encara xifres molt altes d'arpella, solapant-se parelles que ja han iniciat la reproducció amb ocells encara clarament hivernals que tenen a l'estany la joca nocturna.

Finalment pel que fa als passeriformes esmentar el pas de les primeres boscarles dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) i de les primeres cueretes grogues (Motacilla flava) així com possiblement el fort del pas de les cotxes blaves (Luscinia svecica). Molt interessant és l'observació d'un mínim d'una boscarla mostatxuda cantant, fet que podria indicar la seva possible reproducció a l'estany.


Màxims del mes de març a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 03/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 5
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 8
Xarxet comú (Anas crecca) 28
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 128
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 246
Ànec griset (Anas strepera) 5
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 10
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 17
Morell de cap roig (Aythya ferina) 38
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 21
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 10
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 45
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 115
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis)
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 8
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 13
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 50
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 70
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana) 1
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 16
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja (Fulica atra) 24
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 22
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 1
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria) 1
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 400
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 9
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 5
Becadell (Gallinago gallinago) 25
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 5
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja (Tringa totanus) 5
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 3
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 4
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2630
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 62
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 500
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


El fet que la major part dels ànecs collverds que s'observen siguin mascles ens indica que moltes de les femelles ja estan covant. 26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'ànec cuallarg, en aquest cas un mascle, és una espècie rara a l'estany que sobretot es veu en migració. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El xarrasclet és un ànec que només s'acostuma a veure a l'estany durant la migració de primavera, corresponent la gran majoria de les observacions a exemplars mascle. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el mes de març encara s'ha observat un nombre apreciable d'ànecs cullerots, en aquest cas barregats amb cabussons emplomallats ja en plomatge nupcial. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Cada vegada més cigonyes construeixen els nius en emplaçaments naturals al voltant de l'estany. 16/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el mes de març s'ha observat fins a un parell de becs planers. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La polla blava és una de les espècies que mostra menys fluctuacions a l'estany al llarg de l'any. 26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El bec d'alena és una de les limícoles que només es presenta en migració a l'estany, i encara de forma escassa. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i els nivells d'aigua massa alts per a les limícoles durant el mes de març s'han anat observant diferents espècies a l'estany, com aquests cames llargues i batallaires. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El tètol cuanegre és una de les limícoles que s'ha anat observant al llarg de tot el mes, potser per la seva major longitud de les potes. 04/03/2018. (c) Quim Minoves.

Altres esmicoles presents en migració a l'estany són les gambes roges. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Més rara que la gamba roja és la gamba roja pintada, de la que s'ha detectat un sol ocell en plomatge d'hivern entre el 22 i el 28 de març. 24/03/2018. (c) Quim Minoves.

Les gavines rialleres han estat molt abundants durant el mes de març a l'estany. Entre aquests ocells de ben segur hi trobem exemplars en pas cap a les seves localitat de cria del centre i est d'Europa però també ocells que prospecten l'estany per veure si s'hi donen les condicions per poder tornar a criar. 26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

En aquest període encara es reconeixem amb facilitat els ocells nascuts l'any passat, amb restes de marró a les ales i sense el cap castany. 26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre els ocells que prospecten l'estany per veure si s'hi donen les condicions favorables per a la reproducció hi trobem, entre mig de les gavines rialleres, també algunes gavines capnegres amb plomatge d'estiu que possiblement havien criat en aquesta localitat en anys anteriors. 26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

 
Tot i haver reduït notablement el seu nombre en relació al mes anterior encara es conten per centenars els gavians argentats, molts dels quals intentaran criar a l'estany.  26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i ser una espècie bàsicament hivernal al març encara es poden detectar alguns milans reials, sobretot joves de l'any passar que tenen menys pressa per marxar doncs difícilment intentaran criar enguany. 26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

En el cas de les arpelles (en aquest cas un mascle adult) durant el març se solapen a l'estany els ocells reproductors que ja estan amb vols nupcials amb els darrers ocells de la població encara hivernant. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre els passeriformes més característics de la transició entre les zones de canyissar i l'entorn trobem la cotxa blava, espècie sobretot detectable en pas i de forma molt més escadussera a l'hivern. 08/03/2018. (c) Quim Minoves.

Tot i ser una espècie hivernant encara és freqüent veure durant el mes de març un bon mombre de mosquiters (Phylloscopus collybita). 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Molt semblant al mosquiter però mol més rar que l'espècie anterior és el mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus), que s'observa de forma molt escassa durant els períodes migratoris, sobretot de primavera. 24/03/2018. (c) Quim Minoves.

El paó de dia (Inachis io) es una papallona que a les rodalies de l'estany s'acostuma a veure sobretot els dies assolellats de tardor hivern (fins al mes de març), que possiblement a la primavera marxa cap al nord o cap a zones més enlairades. 26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

diumenge, 11 de març de 2018

Resum del mes de febrer de 2018

Tot i la nevada que temporalment va emblanquinar l'estany, durant el mes de febrer es comença a detectar els primers indicis que s'acosta una nova estació reproductora. En efecte, algunes de les espècies hivernals, com els ànecs cullerot, o xarxet comencen a reduir de forma significativa els seus efectius -el febrer ja només eren la meitat dels presents al mes de gener- que inicien lentament el viatge de retorn cap a les seves zones de cria. Un fet semblant el posa de manifest el nombre de gavines rialleres, que han passat de les 3.170 del mes de gener a les 4.500 del mes de febrer, en un clar símptoma del pas d'ocells que han hivernat al sud de la península Ibèrica cal al centre i nord d'Europa. Altres espècies que també posen de manifest aquest inici de migració prenupcial són la observació de 3 ànecs cuallargs o els primers batallaires i tètols cuanegres. Els alts nivells d'aigua impedeixen però la sedimentació d'un major nombre de limícoles.

Encara hi ha però algunes espècies que van una mica endarrerides. Els nombres de morell cap-roig, corbs marins grossos o arpelles semblant al del mes anterior així ho semblarien indicar. Per contra, moltes de les parelles de cigonya que crien entorn de l'estany ja estan iniciant el període reproductors i algunes espècies com el cabussó emplomallat, bàsicament estival, poc a poc veuen com el seu nombre s'incrementa.

Com a fets més destacables esmentar l'observació de dues oques -feia molts mesos que no s'observava més que un únic exemplar a l'estany- o l'observació durant diversos dies d'una gavina menuda, que tot i ser regular a l'estany no deixa de ser una espècie prou rara a Catalunya. També esmentar l'observació d'una femella d'ànec mandarí d'origen desconegut i, sobretot, de dues mallerengues de bigotis, espècie que aquest hivern s'ha observat de forma discontinua a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

Màxims del mes de febrer a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 02/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa) 1
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 2
Xarxet comú (Anas crecca) 158
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 308
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 438
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 10
Morell de cap roig (Aythya ferina) 38
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 4
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 16
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 111
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 2
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 7
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 100
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 127
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 13
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja (Fulica atra) 35
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 220
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 1
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 18
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 5
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 4515
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 67
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 1318
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2Les parelles de cigonya que crien entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana ja estan totes al nius. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Durant el febrer encara s'ha mantingut a l'estany el grup de morells cap-roig. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Un cas semblant al dels morells cap-roig és el dels morells de plomallat, dels quals ha restat encara algun exemplar durant tot el febrer. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

A l'igual que el gener, el mes de febrer s'ha tornat a observar un ànec blanc a l'estany d'Ivars i Vila-sana.  12/02/2018. (c) Enric Morera

Feia temps que no es deixava veure per l'estany un ànec mandarí, en aquest cas una femella, tot i que es desconeix el seu origen doncs és una espècie freqüent en nuclis zoològics. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

L'observació de diversos tètols cuanegres evidencien l'inici del pas de tardor. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Un cas semblant al dels tètols és l'observació del primers batallaires a la zona. 23/02/2018. (c) Enric Morera

Una de les espècies més abundants aquests darrers mesos a l'estany són els gavians. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Al febrer s'ha continuat detectant la presencia regular del blauet a l'estany. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

L'arpella és el rapinyaire més característic de l'estany d'Ivars i Vila-sana, en aquest cas fotografiada el dia de la nevada. 28/02/2018. (c) Roger Guillem

L'aligot és també un dels reproductors regulars de l'estany, tot i que en aquest cas és una espècie més generalista que no cria dins el canyissar. 28/02/2018. (c) Roger Guillem

L'abundància de preses, com conills, entorn de l'estany afavoreix la presència de joves dispersius de rapinyaires com l'astor. 28/02/2018. (c) Roger Guillem