diumenge, 16 d’abril de 2017

La tortuga d'estany cria a l'estany d'Ivars i Vila-sana

La tortuga d’estany (Emys orbicularis) és una de les dues espècies de tortuga autòctones de Catalunya. Malauradament arrel de la històrica destrucció de les zones humides i la seva recol·lecció com a mascota va fer que el seu estat esdevingués molt precari, fins al punt que es troba greument amenaçada d'extinció. Per aquesta raó, a partir del 2010 es va iniciar un projecte per reintroduir aquesta tortuga a l'estany d'Ivars i Vila-sana, on també trobem la tortuga de rierol (Mauremis leprosa), per part del Consorci de l'estany d'Ivars i Vila-sana, el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), la Universitat de Lleida i la Fundació Catalunya-la Pedrera.

Feliçment aquest projecte sembla que s'està consolidant i enguany ja s'ha trobat el primer nounat d'aquesta espècie nascut en estat salvatge a l'estany. Clicant aquí enllaçareu amb la noticia de la troballa. Aquí l'enllaça amb una altra noticia de la troballa.


Nounat de tortuga d'estany que confirma la reproducció d'aquesta espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 19/03/2017, (c) Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana

dilluns, 10 d’abril de 2017

Resum del mes de març de 2017

Amb l'arribada de la primavera, les espècies estrictament hivernals han reduït encara més els seus efectius que el mes anterior. Per contra, s'han disparat les espècies estivals i les que es detecten només durant els períodes migratoris. En efecte, entre els ànecs veiem que els xarxets han reduït a una vintena els més de 200 ocells que es van compatibilitzar a l'estany el mes de gener. Un cas semblant ha passat amb els collverds, dels qual no queda més que la població reproductora. Els cullerots, morells de cap roig i morells de plomall encara han continuat aguantant a primers de mes, però han baixant ja considerablement en nombre la segona meitat de mes. Per contra, hem vist com s'incrementava el nombre se xibecs, que han arribat a la trentena d'ocells, i han aparegut els primers xarrasclets. Coincidint amb aquests moviment s'ha detectat a l'estany 41 ànecs cuallargs, espècie prou rara a l'estany. A partir dels darrers dies de març s'observen els primers martinets menuts, agrons rojos i fumarells carablancs. Per un altre costat també hem vist com poc a poc van marxant els corbs marins grossos i les fredelugues. És entre les limícoles però on s'observen els canvis més notables. Així, a la pràctica desaparició de les fredelugues es contraposa l'observació de nombroses espècies en en transit des dels quarters d'hivernada de l'Àfrica subsàhariana cap al centre i nord d'Europa, a vegades fins a la tundra àrtica. Es per això que a l'observació dels primers cames llargues se suma la detecció de diferents gambes i espècies afins, fins a sumar un total de 15 espècies de limícoles diferents observades durant el mes de març. Altres espècies detectades en migració han estat la grua, amb 140 ocells el dia 7. Entre les gavines encara nombres molt alts de gavina vulgar i gavià argentat, de ben segur bona part en pas, als que cal sumar nombrosos gavians foscos, una gavina menuda i encara una gavina cendrosa.

Ocells que, tot i no ser aquàtics, s'han fet abundants a l'estany durant el mes de març són les orenetes, en concret la vulgar (Hirundo rustica), la cuablanca (Delichon urbica) i la de ribera (Riparia riparia).

El març també ha estat un mes interessant que ha reportat l'observació de dues espècies noves a l'estany. En concret un xatrac de bec llarg el dia 9/3, que representa la primera observació d'aquest xatrac marí a l'estany, i l'observació d'un picot garser petit (Dendrocopus minor), picotet que necessita d'arbres amb branques mortes, que el desenvolupament del bosc de ribera que circumda l'estany li ha acabat per oferir hàbitat favorable per instal·lar-se. Així com de xatrac de becllarg possiblement trigarem temps a tornar-ne a detectar  cap, en el cas del picot garser petit cal pensar en la possibilitat que s'acabi assentant i criant properament a l'estany.

Màxims del mes de març a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 03/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 6
Xarxet comú (Anas crecca) 20
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 120
Anec cuallarg (Anas acuta) 41
Ànec cullerot (Anas clypeata) 274
Ànec griset (Anas strepera) 3
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 13
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 30
Morell de cap roig (Aythya ferina) 29
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 9
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 20
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 55
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 3
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 20
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12
Agró roig (Ardea purpurea) 1
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 60
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 30
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 21
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 140
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 20
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 1
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 10
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 2
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 8
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 5
Becadell comú (Gallinago gallinago) 26
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 7
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 3
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 3000
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 50
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 600
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis) 1
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Mascles d'ànec cullerot "filtrant" l'aigua per alimentar-se. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

El xarxet és un dels ànecs hivernants que més aviat han començat a marxar. A la fotografia una femella. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i estar encara a la zona d'hivernada alguns mascles de xarxet ja comencen a fer algunes exibicions nupcials. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i nomès restar la població reproductora, al març encara es freqüent veure mascles i femelles de collverd. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Aquest març a reportat un del nombre de xibecs més alt observat mai a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

A primers de març encara es mantenia un grupet de morells de plomall a l'estany. A la fotografia 3 mascles nupcials i 4 femelles. 07/03/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Tot i el plomatge nupcial, els cabussons emplomallats, en aquest cas acompanyats per una fotja, encara no mostren símptomes de cria. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Bernat pescaire adult i femella d'arpella sobrevolant el canyissar del costat de cal Aragonès. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de grues sobrevolant l'estany. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Entre les limícoles observades al març encara n'hi ha algunes d'hivernants com la xivita. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

A les limícoles estrictament hivernants, al març s'han sumat un bon nombre d'espècies estrictament en pas com la gamba roja vulgar. 25/03/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Els primers cames llargues es van començar a observar a l'estany a partir del dia 21 de març. 25/03/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Entre mig dels gavians argentat era fàcil observar alguns gavians foscos, tant de la subespècie graellsii com de la intermedius. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

El blauet ha continuat mantenint-se present a l'estany durant el mes de març. 07/03/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario


dimarts, 14 de març de 2017

Resum del mes de febrer de 2017

El febrer ha estat un mes una mica anodí al l'estany. En efecte, tot i que les espècies estrictament hivernants encara han estat presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana la veritat és que una part important dels efectius ja han començat a marxar cap al nord. Així veiem com la majoria d'ànecs han reduït sensiblement els seus efectius respecte al mes anterior, fins al punt de passar els collverds de més de 500 ocells el gener a una mica menys de 200 al febrer, o els cullerots que han passat de 459 el mes anterior a poc més de la meitat. Si que s'han mantingut però encara els morells de cap roig i els morells de plomall que han passat bona part de l'hivern a l'estany. Altres espècies que poc a poc van reduint els seus efectius són també les cigonyes, que ja retornen cap a les seves zones de cria del centre d'Europa
Com a coses interessants esmentar l'observació d'un bitó com a mínim un parell de dies, o una àguila calçada, espècie que comença a esdevenir regular a l'hivern. Tot i el poc moviment si que es detecta però l'observació a finals de mes de les primeres espècies estrictament estivals a l'estany com són un martinet de nit i un corriol petit el 26/02. A aquestes espècies se sumen algunes que bàsicament es veuen en migració, com són el roquerol (Ptyonoprogne rupestris) o la cotxa blava (Luscinia svecica), però també algunes, que tot i poder ser presents a l'hivern són més abundants a l'estiu, com és el cas del cabussó emplomallat. Tots i els baixos nivells d'inundació de l'estany que afavoririen la presencia de limícoles el seu nombre ha estat encara molt reduït al febrer, potser una mica massa aviat pel pas principal d'aquest grup d'espècies.
Entre les gavines esmentar la presencia tot el març de la rara gavina cendrosa, també l'observació d'un gavina menuda i un notable increment de gavines vulgars, amb 3.850 ocells a meitats de febrer, que passen per l'estany de retorn a les seves àrees de cria del centre i est d'Europa.


Màxims del mes de febrer a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 02/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 6
Xarxet comú (Anas crecca) 177
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 182
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 262
Ànec griset (Anas strepera) 14
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 12
Morell de cap roig (Aythya ferina) 29
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 10
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 20
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 130
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 2
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 5
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 8
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 75
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 20
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 20
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 1
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 7
Becadell comú (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 3
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 3850
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavià fosc (Larus fuscus) 15
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 1000
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)Entre les espècies estrictament estivals a l'estany hi trobem el corriol petit, del que s'ha vist el primer exemplar a finals de febrer. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Tot i ser presents en petit nombre a l'hivern, el cabussó emplomallat es una espècie bàsicament estival a l'estany que comença a arribar a finals d'aquest mes. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

El febrer és un bon mes per detectar el pas de grues per la plana de Lleida, algunes de les quals es poden ajocar a l'estany. Aquest febrer ha estat però una espècie rara amb una única observarció. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

La gavina menuda (a la foto un adult) és una espècie rara a Catalunya que es deixa veure regularment en pas a l'estany i més rarament a l'hivern. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Al febrer encara s'ha mantingut el grupet de morells de cap roig i morells de plomall que han passat tot l'hivern a l'estany. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

La proximitat de l'època de cria s'evidencia en els bernats pescaires a través de les persecucions dels adults. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Al febrer l'arpella ja ha comença a reduir els seus importants efectius hivernals però encara mantenia algunes desenes d'ocells a la joca. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Entre els ocells no aquàtics esmentar la joca de gralla que molts dies es forma en diferents punts de l'estany, tan en arbres com al canyissar i que alguns dies supera el miler d'ocells.  26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

El cullerot ha reduit a la meitat els seus efectius del mes de gener però encara manté dos centenars llargs d'ocells. A la foto una femella amb el seu distintiu bec. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Entre els anàtides esmentar que en tot l'hivern no s'ha detectat més que una oca aparentment local, a diferència del que passava els primers anys en que hi havia una petita entrada d'ocells extrapirinencs. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Els baixos nivells d'aigua del febrer afavoreixen l'observació dels ocells que peonen pel terra en llocs lliures de vegetació, com és el cas d'aquest parell de rasclons. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

dissabte, 18 de febrer de 2017

la cigonya alemanya Zozu passa l'hivern de 2016/17 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

La cigonya Zozu (una femella, la segona de quatre germans) va néixer el 5 de maig de 2013 a la colònia de cigonyes del poble de Böhringen a Radolfzell, ciutat del llac Constança, a Alemanya. Zozú, al marge d'anellada, va ser equipada també amb un emissor GPS que constantment emet la seva posició a través d'un satèl·lit. Aquest fet ha permès seguir amb fidelitat els seus moviments i fins i tot analitzar el seu comportament a cada una de les localitats. Així, el primer any va migrar cap al sud, va creuar l'estret de Gibraltar i va volar al llarg de la costa marroquina fins a Rabat. Aquí sembla que va passar l'hivern 2013/14 lligada a l'abocador d'aquesta ciutat.

A la primavera Zozu va volar cap al nord, però no retornà a Alemanya (encara era massa jove per criar) sinó que es quedà al nord d'Espanya, voltant per diferents punts de la Vall de l'Ebre entre Navarra i Aragò. Pels moviments que realitza en aquest període sembla que s'alimenta molt més en conreus que no pas en abocadors.

L'hivern 2014/15, potser associada a algun grup de cigonyes migradores, fa un petit viatge fins a les rodalies de Madrid, on resta tot el temps en un gran abocador aprofitant tot tipus de residus.

La primavera de 2015 ja comença a sentir la crida de la reproducció i vola cap al nord, on visita possibles zones cria de l'est de França i sud d'Alemanya, inclosa la seva zona de naixement, sense però arribar a emparellar-se.

La tardor de 2015 vola altra vegada cap al sud tot i que en aquesta ocasió s'atura a Lleida, on passa l'hivern de 2015/16 voltant pel sud de la ciutat, alimentant-se entre l'abocador de Montoliu de Lleida i conreus de les rodalies, amb petites incursions a la resta de la Plana.

La primavera de 2016 va tornar a Alemanya, a Böhringen poble on havia nascut, on es va aparellar i va criar. El mal temps, amb fred i pluja, va comportar però que el poll que tenia morís avanç de volar, amb cinc setmanes.

Aquesta tardor, que ja coneix el camí, va tornar a volar amb altres cigonyes alemanyes cap a Lleida, tot i que en aquest cas s'ha quedat amb un grup d'uns 200 exemplars a les rodalies de l'estany d'Ivars i Vila-sana, amb algunes incursions també a l'abocador de Montoliu de Lleida. Aquest grup durant el dia s'alimenta majoritàriament a l'abocador de Castellnou i en conreus de les rodalies, sobretot alfalsos, i al vespre van a dormir a l'estany.

Per tal de conèixer amb més precisió l'àrea d'hivernada de Zozu, aquest hivern han vingut fins a l'estany ornitòlegs del Max Planck Institute, acompanyats pel Joan Rodriguez i l'Anna Varea, per poder fer un petit seguiment de la cigonya. Aquesta visita fins i tot ha merescut un llarg article a la premsa alemanya.

Al següent enllaç es pot observar un mapa interactiu amb els viatges de Zozu.


Zozu a l'abocador de Castellnou de Seana. 31/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Zozu amb altres companyes buscant talpons i insectes en un rostoll d'alfals. 31/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Joca de les cigonyes al costat nord de l'estany. 31/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Les cigonyes dormen dins l'aigua on se senten més protegides de possibles predadors. 31/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Ornitòlegs del Max Planck Institute, acompanyats pel Joan Rodríguez i l'Anna Varea,  localitzant Zozu amb l'ajuda d'un emisor. 31/01/2017

Viatges de Zozu al llarg de la seva vida

Localitats de la plana de Lleida visitades per Zozu els hiverns de 2015/16 i 2016/17

Moviments de Zozu l'hivern de 2016/17 entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana on s'aprecia molt be la joca de l'estany i els moviments que fa en busca d'aliment

dimarts, 7 de febrer de 2017

Resum del mes de gener de 2017

El gener ha estat un mes molt semblant al desembre tant pel que fa al nombre d'espècies com d'exemplars, amb només algunes petites baixades en ànecs, que han passat d'un total de 1.484 exemplars al desembre als 1.323 del gener. Sobta aquesta petita baixada quan les fredorades del gener més aviat feien presagiar una entrada d'ocells del centre i est d'Europa fugint del fred. Així entre els ànecs s'ha produït un descens del nombre de cullerots, cosa esperada en quant que és un ànec filtrador i el fet que es gelés part de l'estany dificulta la seva alimentació, però també el collverd, en aquest cas davallada aparentment no tant lògica. L'única espècie de les abundants que ha pujat és el xarxet, tot i que el seu nombre ha fluctuat durant el mes. Entre les espècies escasses esmentar l'observació de 3 xibecs, rars a l'hivern, i la continua observació dels ànecs cuallargs i els morells de plomall.

Pel que fa als ardeids aquest hivern està resultant molt fluix, sense joca d'esplugabous i amb nombres molt baixos de bernat pescaire. Només l'agró blanc finalment ha arribat a xifres normals en els darrers anys. Com el mes anterior però destacar el manteniment de la joca de cigonya blanca que es forma diàriament al costat nordest de l'estany en el que es concentren més de 200 ocells, segurament la majoria procedents de centre Europa. Si que és molt destacable és la joca d'arpelles, que continua batent rècords absoluts amb 124 ocells al cens de gener. Fotges i polles d'aigua continuen amb nombres força baixos mentre que rasclons i polles blaves ofereixen durant els comptatges nombres habituals als dels censos hivernals.

Entre les limícoles, tot i els baixos nivells d'inundació d'aquest hivern, han continuat els nombre extremadament reduïts de fredeluga, que no han fet honor  al seu nom tot i l'episodi de fred. Els becadells s'han mantingut, tot i que amb tendència a la baixa a mesura que avançava el mes i cal destacar l'observació de 3 becadells sords i dues gambes verdes. Si que han incrementat el seu nombre les gavines, amb 1.770 gavines vulgars i 1.355 gavians argentats, xifra molt alta en aquest darrer cas. Bons nombres de les gavines més escasses, amb 5 gavines cendroses i 41 gavians foscos.

Finalment entre els moixons més menuts esmentar la regularitat hivernal del blauet assolida aquests darrers anys, l'observació de diverses cotxes blaves i la primera observació hivernal de boscarla mostatxuda a l'estany.

Màxims del mes de gener a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 01/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 8
Xarxet comú (Anas crecca) 230
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 560
Anec cuallarg (Anas acuta) 4
Ànec cullerot (Anas clypeata) 459
Ànec griset (Anas strepera) 19
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell de cap roig (Aythya ferina) 27
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 10
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 4
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 120
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 15
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 220
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 124
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8
Fotja vulgar (Fulica atra) 26
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 350
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 3
Becadell comú (Gallinago gallinago) 28
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1770
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 5
Gavià fosc (Larus fuscus) 41
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 1355
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Durant el gener s'ha observat en diverses ocasions a l'estany una parella d'àencs blancs. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Xarxets i collvers descansant en una de les ribes de l'estany. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Els cullerots han patit una certa disminució del nombre durant el mes de gener. Darrere diversos exemplars de altres espècies. 13/01/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Grisets, amb el seu distintiu mirall blanc, a l'estany. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Grupet mixt de morells cap-roig i de plomall que es ve observant aquest hivern a l'estany. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Corb marí gros amb les ales obertes per eixugar el plomatge. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Un dels pocs martinets blancs que s'han deixat veure aquest gener a l'estany, al sector de cal Aragonès. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

 Grupet de cigonyes amb algunes de les escasses fotges.  10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Joca de cigonyes a l'estany. 31/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Tot i la seva discreció, l'hivern és un dels moments de l'any que el rascló es deixa observar amb més facilitat. 13/01/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Un parell de polles d'aigua al costat som de cal Aragonès, un dels millor sectors per observar aquesta espècie. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Al gener s'han arribat a observar fins a 4 xivites a l'estany, espècie que normalment es presenta solitària en aquest espai. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Tot i la baixada de nivell hivernal no s'ha incrementat el nombre de limícoles a l'estany, tot i que si ha permès mantenir el nombre de becadells. 13/01/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de gavina vulgar sobrevolant l'estany al tard buscant un punt on ajocar-se. 13/01/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Gavians argentats i gavians foscos aturats sobre el gel. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

La cotxa blava s'ha deixat veure amb regularitat aquest hivern a l'estany, possiblement afavorida pel baix nivell de l'aigua. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário 

Els baixos nivells d'inundació afavoreix també la presència de passeriformes de marges de reiu i fangars com el grasset de muntanya (Anthus spinoletta) o en aquest cas la cuereta torrentera (Motacilla cinerea). 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário