diumenge, 11 de març de 2018

Resum del mes de febrer de 2017

Tot i la nevada que temporalment va emblanquinar l'estany, durant el mes de febrer es comença a detectar els primers indicis que s'acosta una nova estació reproductora. En efecte, algunes de les espècies hivernals, com els ànecs cullerot, o xarxet comencen a reduir de forma significativa els seus efectius -el febrer ja només eren la meitat dels presents al mes de gener- que inicien lentament el viatge de retorn cap a les seves zones de cria. Un fet semblant el posa de manifest el nombre de gavines rialleres, que han passat de les 3.170 del mes de gener a les 4.500 del mes de febrer, en un clar símptoma del pas d'ocells que han hivernat al sud de la península Ibèrica cal al centre i nord d'Europa. Altres espècies que també posen de manifest aquest inici de migració prenupcial són la observació de 3 ànecs cuallargs o els primers batallaires i tètols cuanegres. Els alts nivells d'aigua impedeixen però la sedimentació d'un major nombre de limícoles.

Encara hi ha però algunes espècies que van una mica endarrerides. Els nombres de morell cap-roig, corbs marins grossos o arpelles semblant al del mes anterior així ho semblarien indicar. Per contra, moltes de les parelles de cigonya que crien entorn de l'estany ja estan iniciant el període reproductors i algunes espècies com el cabussó emplomallat, bàsicament estival, poc a poc veuen com el seu nombre s'incrementa.

Com a fets més destacables esmentar l'observació de dues oques -feia molts mesos que no s'observava més que un únic exemplar a l'estany- o l'observació durant diversos dies d'una gavina menuda, que tot i ser regular a l'estany no deixa de ser una espècie prou rara a Catalunya. També esmentar l'observació d'una femella d'ànec mandarí d'origen desconegut i, sobretot, de dues mallerengues de bigotis, espècie que aquest hivern s'ha observat de forma discontinua a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

Màxims del mes de febrer a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 02/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa) 1
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 2
Xarxet comú (Anas crecca) 158
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 308
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 438
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 10
Morell de cap roig (Aythya ferina) 38
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 4
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 16
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 111
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 2
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 7
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 100
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 127
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 13
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja (Fulica atra) 35
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 220
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 1
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 18
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 5
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 4515
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 67
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 1318
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2Les parelles de cigonya que crien entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana ja estan totes al nius. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Durant el febrer encara s'ha mantingut a l'estany el grup de morells cap-roig. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Un cas semblant al dels morells cap-roig és el dels morells de plomallat, dels quals ha restat encara algun exemplar durant tot el febrer. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

A l'igual que el gener, el mes de febrer s'ha tornat a observar un ànec blanc a l'estany d'Ivars i Vila-sana.  12/02/2018. (c) Enric Morera

Feia temps que no es deixava veure per l'estany un ànec mandarí, en aquest cas una femella, tot i que es desconeix el seu origen doncs és una espècie freqüent en nuclis zoològics. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

L'observació de diversos tètols cuanegres evidencien l'inici del pas de tardor. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Un cas semblant al dels tètols és l'observació del primers batallaires a la zona. 23/02/2018. (c) Enric Morera

Una de les espècies més abundants aquests darrers mesos a l'estany són els gavians. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Al febrer s'ha continuat detectant la presencia regular del blauet a l'estany. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

L'arpella és el rapinyaire més característic de l'estany d'Ivars i Vila-sana, en aquest cas fotografiada el dia de la nevada. 28/02/2018. (c) Roger Guillem

L'aligot és també un dels reproductors regulars de l'estany, tot i que en aquest cas és una espècie més generalista que no cria dins el canyissar. 28/02/2018. (c) Roger Guillem

L'abundància de preses, com conills, entorn de l'estany afavoreix la presència de joves dispersius de rapinyaires com l'astor. 28/02/2018. (c) Roger Guillem

divendres, 16 de febrer de 2018

Resum del mes de gener de 2018

El cens de gener ha oferit bons resultats per als ànecs, amb xifres molt altes de cullerot (870 exemplars) que és l'única espècie que sembla ha esdevingut abundant a l'hivern a l'estany, on s'han concentrat prop d'un 80% dels cullerots detectats aquests hivern a tota la província de Lleida. Per contra els 620 ànecs collverd del cens de gener (amb un màxim mensual poc superior de 712 exemplars) han suposat només un 11% del total. Bons nombres també per al xarxet (màxim de 374 ocells), amb nombres molt fluctuants entre anys. Dades destacables són la presència de 3 xibecs, 4 morells de plomall i 38 morells cap-roig, conjunt d'espècie, que tot i que escasses, han presentat a l'estany d'Ivars i Vila-sana aproximadament el 30% del total d'efectius lleidatans.

Per contra, nombres preocupantment baixos són els de polla d'aigua, que sembla reduir la seva població a l'estany de dia en dia, i en menor mesura de polla blava i fotja. Els ardeids tampoc han resultat ser especialment abundants, amb com a cosa més destacable 10 agrons blancs a la joca de l'estany. Per contra ni un sol esplugabous, com darrerament ve essent habitual a l'estany. lünic fet destacable és l'observació un sol dia d'un bitó.

Si són dignes d'esmentar però els nombre de gavines, amb 3170 gavines riallers i 1465 gavians argentats a la joca, fet que posa de manifest que tot i alimentar-se lluny de l'estany al capvespre s'hi concentren a dormir la pràctica totalitat d'ocells lleidatans. com ve essent habitual el punt de raresa el posen l'observació d'una gavina menuda i un mínim d'una gavina cendrosa. Entre les especies a destacar, una de les més significatives ha estat l'arpella, amb 147 ocells ajocant-se a l'estany, xifra mai assolida en cap any precedent i que denota el for increment que ha viscut, els darrers anys, aquesta espècie a la plana de Lleida.

Màxims del mes de gener a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 01/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 2
Xarxet comú (Anas crecca) 374
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 712
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 870
Ànec griset (Anas strepera) 10
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell de cap roig (Aythya ferina) 38
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 4
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 5
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 128
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis)
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 10
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 11
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 90
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 147
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 6
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 31
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 300
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 10
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 3170
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 49
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 1465
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler comú (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)En tot l'hivern l'única oca detectada a l'Estany d'Ivars i Vila-sana és aquest exemplar present tot l'any. 13/1/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Aquest gener l'ànec collverd a arribat a superar el 700 exemplars a l'Estany d'Ivars i Vila-sana. 29/1/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Les parelles de cigonya de l'Estany d'Ivars i Vila-sana ja fa dies que defensen el niu davant les passavolants. 13/1/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez


Com els darrers hiverns el blauet ha restat en petit nombre l'Estany d'Ivars i Vila-sana. 29/1/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

divendres, 2 de febrer de 2018

Seguiment de la fauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana 2017

EGRELL el 2017 ha continuat realitzant el seguiment de l'avifauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana que ve fent des de l'any 2004, just abans de la seva recuperació. Al següent enllaç us podeu descarregar l'informe complet.

Com a coses més destacables esmentar que el 2017 s’ha detectat 5 espècies noves a l’estany, dos d’elles aquàtiques, una parcialment depenent de canyissar i dos forestals. De les cinc només una de les característiques dels medis forestals possiblement reproductora. Així en total des que el 2005 va tornar a començar a entrar aigua a la cubeta de l’estany s’han detectat 256 espècies d’ocells diferents, de les quals 117 estan lligades als medis aquàtics, 31 d’elles amb reproducció probable o segura

A l’època de cria, el 2017 l’espècie més abundant a l’estany d’Ivars i Vila-sana ha estat el gavià argentat, amb 40-60 parelles, seguida del cabussó emplomallat, amb 20-25 parelles. Les tres úniques espècies que han incrementat els efectius de fora continuada els darrers anys ha estat la cigonya, amb 9 parelles el 2017, l’arpella, amb 8 parelles el 2017, i l’esmentat gavià argentat, la cigonya i el gavià argentat força dependents a l’abocador de Castellnou de Seana, i l’arpella un rapinyaire que també caça fora de l’estany. Es a dir que d’entre les 4 espècies més significatives de l’estany 3 depenen de l’exterior. El 2017 hi ha indicis que van criar a l’estany 15 espècies aquàtiques. Val a dir però que aquesta no és una bona xifra doncs els darrers 3 anys es detecta un empobriment de l’estany pel que fa a les espècies aquàtiques (Figura 1). Val a dir que precisament diverses de les especies que han anat desapareixent han estat precisament les més valuoses, que quatre dels cassos a Catalunya només criaven a l’estany d’Ivars i Vila-sana fora del delta de l’Ebre. Aquest és el cas del fumarell carablanc, el cabussó collnegre, la gavina riallera i la gavina capnegra.

Figura 1 Evolució del nombre espècies aquàtiques reproductores a l’estany d’Ivars i Vila-sana

A l’hivern, l’estany acull una mitjana d’uns 1500 ànecs cabussons i fotges, aproximadament el 30% de tots els ànecs cabussons i fotges de la Plana de Lleida. L’espècie més abundant el 2017 va ser l’ànec collverd, amb 820 exemplars, seguida de l’ànec cullerot, amb 459 exemplars. La població hivernal sembla patir oscil·lacions marcades, però en general es detecta una tendència marcada a la disminució del nombre d’ànecs collverds i per contra un moderat increment dels cullerots (Figura 2). Més nombrosos són però encara les gavines riallers (1770 exemplars) i gavians argentats (1316 exemplars), espècies però que només utilitzen l’estany com a zona de descans o joca.

Figura 2: Evolució de l'ànec collverd i l'ànec cullerot a l'hivern a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Si estudiem l’evolució de les espècies més característiques de l’antic estany com és el cas de la fotja (Figura 3), veiem que aquesta va irrompre a l’estany amb força tant bon punt va començar a omplir-se l’estany. La tendència, tot i que amb oscil·lacions és la d’esdevenir totalment testimonial.

Figura 3: Evolució del nombre de parelles reproductores i d'exemplars a l'hivern de fotja

Com a conclusions podem afirmar que: 
  • L’estany d’Ivars i Vila-sana és una de les principals zones humides de Catalunya i ella sola acull el 30% de la població d’ànecs, cabussons i fotges de la Plana de Lleida a l’hivern. 
  • Desprès d’una ràpida recolonització de l’estany per part dels ocells aquàtics, l’estany mostra símptomes d’esgotament o pèrdua de valor ecològic, fet que es fa més evident si s’analitza l’evolució de les espècies reproductores o de les espècies més sensibles com la fotja. 
  • Algunes de les espècies més abundants o en progressió a l’estany són espècies “poc” aquàtiques i que depenen de medis com els abocadors, cas del gavià argentat i la cigonya. 
  • Desprès d’uns anys de crisi econòmica i retallades, cal tornar a fer un esforç en la gestió de l’estany per tal de recuperar el seu valor ecològic que permeti el retorn de les espècies més sensibles desaparegudes aquests anys. 
  • Algunes de les causes de l’evolució negativa de les espècies més característiques de l’estany d’Ivars i Vila-sana potser que tingui raons externes, com pot ser la disminució de l’ànec collverd, però en altres cassos les raons són internes, com és la introducció de la carpa (espècie al·lòctona invasora), que ha estat la responsable de la desaparició dels fumarells i cabussons collnegres i la rarificació de la fotja, i es poden corregir amb la gestió, entre la qual trobaríem l’assecament temporal de l’estany.

divendres, 12 de gener de 2018

Resum del mes de desembre de 2017

El mes de desembre ha estat un mes sense gaires variacions, amb un reduït nombre d'espècies fruit de no veure's afectat per períodes migratoris, i amb uns paràmetres molt semblats als dels dos mesos anteriors. Així els ànecs, tant de superfície com capbussadors, han mostrat xifres semblants a les dels mesos previs, superant els primers el miler d'exemplars. En el cas dels ànecs capbussadors destacar la presència dels 11 morells de plomall, ja detectats el mes anterior, i 26 morells cap-roig. La joca de corbs marins ha restat pràcticament inamovible respecte el novembre. En canvi ha acabat per desaparèixer la joca d'esplugabous, que ja s'havia vist reduïda a la mínima expressió durant el mes de novembre. La joca que si ha mostrat un important creixement ha estat la de les arpelles, que ha arribat fins als 125 ocells, record absolut d'ocells detectats a l'estany, que supera clarament el màxim anterior de 107 ocells del 2016.

Dins el grup dels ràl·lids, s'han detectat nombres molt baixos de polla d'aigua, només 5 ocells, i tot i que la població està de ben segur subestimada no deixa de ser preocupant una població tan minsa. En canvi, la polla blava i el rascló mantenen nombres semblants als dels mesos previs. La forja, dins de les fluctuacions que acostuma a patir, es manté a la banda baixa dels darrers temps.

Pel que fa a les limícoles només s'han detectat 3 espècies; un becadell, un parell de xivites i fins a 1500 fredelugues, xifra aquesta clarament superior a la dels dos hiverns anteriors però per sota del que havia vingut essent habitual. En el cas de les gavines, la gavina riallera ha tornat a superar els 3000 ocells a l'estany i el gavià argentat s'ha acostat al miler.

Entre les espècies de petita mida esmentar la presència continuada del blauet i la no nova observació de la mallerenga de bigotis.

Màxims del mes de desembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 11/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 4
Xarxet comú (Anas crecca) 117
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 294
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 460
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 9
Morell de cap roig (Aythya ferina) 23
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 11
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 6
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 136
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 50
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 175
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 46
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 9
Fotja vulgar (Fulica atra) 40
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 115
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1000
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 3
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1400
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 35
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 610
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


El mes de desembre s'ha mantingut el grup de morells de cap-roig i morells de plomall a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

La joca de corbs marins s'ha mantingut constant durant el desembre, amb 135 ocells contats. 12/12/2017. Anna Varea & Joan Rodriguez

Les parelles de cigonya de l'estany han continuat regentant els nius tot aquest mes i fins i tot es detecten tasques de manteniment del niu, 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Agrons blancs i bernats pescaires comparteixen joca al sector amb bova del costat de Vila-sana. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

La joca de les arpelles ha arribat als 125 ocells, el rècord absolut d'arpelles fins ara registrat a la joca de l'estany. 12/12/2017. Anna Varea & Joan Rodríguez

Les gavines rialleres han superat els 3.000 ocells aquest mes de desembre. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Les 25 fotges registrades aquest desembre a l'estany se situen a la banda baixa dels darrers mesos. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava continua amb registres estables que s'acosten als 10 ocells. L'ànec collverd per la seva part ha tornat a superar els 500 ocells desprès del descens del mes precedent. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell