dilluns, 11 de febrer de 2019

Resum del mes de gener de 2019

Al gener és realitza el cens d'ocells aquàtics hivernants a nombroses localitats del mon. A l'estany el cens el vam realitzar els dies 11 i 12. Aquests censos serveixen per veure com evolucionen les diferents espècies al llarg dels anys, per detectar creixements o regressions de les poblacions, i com varia la seva àrea de distribució. 

L'hivern del 2018-2019 ha estat en general fluix. La primera cosa que hem vist és que el nombre d'ànecs cabussons i fotges ha estat molt baix, el 3er més baix dels darrers 10 anys, amb menys de la meitat dels individus detectat el 2010. Les tres principals espècies d'ànecs (collverd, xarxet i cullerot) han patit disminucions significatives respecte al mes de gener del 2018, però d'entre les tres, la que ha viscut la davallada més forta ha estat l'ànec cullerot, que desprès d'anys d'un creixement més o menys sostingut, que el van portar a assolir els 870 ocells el gener de 2018, al cens de gener d'enguany s'ha quedat en 233 ocells. Com a contrapartida, tot i que en molt petit nombre, el gener del 2019 s'ha vist la majoria d'ànecs més escassos. Entre aquests esmentar l'ànec cuallarg, que només havia estat detectat fins ara uns altres dos censos de gener. Un altre exemple n'és l'ànec blanc, amb 4 exemplars. Nombres baixos igualment els han tingut els ànecs capbussadors, tot i que s'ha tornat a observar el morell de plomall, present els tres darrers hiverns consecutius. L'oca porta ja alguns anys sense que a l'hivern arribin exemplars forans a l'estany, no observant-se més que un únic ocell local que fa alguns anys havia criat aquí. Altres espècies detectades al gener però fora del cens han estat el xibec i el xiulador, ànec aquest darrer també amb una disminució dels efectius hivernals respecte als primers anys, aparentment per desplaçament de l'àrea d'hivernada més cap al nord, en un cas molt semblant al de la oca, fet que seria indicatiu del canvi climàtic.

Les fotges no s'han escapat de la davallada i el d'enguany ha estat el més dolent, juntament amb el 2013, per aquesta espècie a l'estany des que es va tornar a omplir. Altres espècies detectades en petit nombre han estat el cabusset i el cabussó collnegre, espècie aquesta darrera inhabitual a l'hivern.

Si que han mostrat un cert increment l'agró blanc i el bernat pescaire, aquest ja amb algunes parelles regentant niu, però continua absent la joca d'esplugabous que s'havia format els primers anys..

El corb marí gros, desprès de 4 anys estancat entorn els 120 ocells, el 2018 ha incrementat una mica la població fins als 144. Pel que fa a les limícoles, dins les sempre baixes xifres que acull l'estany, ha estat un any dins la franja alta per al becadell. Destacar així mateix l'observació d'una gamba verda, espècies inusual a l'hivern a l'estany. En aquest grup nombres molt baixos de fredelugues durant el cens, tot i que a finals de mes s'ha observat un grup de fins 3.000 ocells a les rodalies de l'estany. En el cas de les gavines que utilitzen l'estany com a joca esmentar que les magnituds d'enguany, amb 4.500 rialleres i 1.200 gavians, són semblants a les de l'any anterior, potser una mica més altes en el cas de la riallera. Com succeeix alguns hiverns, al cens de gener s'ha tornat a veure una gavina cendrosa a l'estany i fins 35 dels més abundant gavians foscos.

En el grup dels rapinyaires, l'arpella, desprès del continuat creixement aquests anys de la joca de l'estany, ha reduït una mica la població, retornant als nivells de 2017. Val a dir però que aquest no ha estat un fet aïllat de l'estany sinó que ha estat general de la plana de Lleida, amb reducció del nombre d'exemplars a les joques de les principals zones humides.

Entre les espècies de menor mida esmentar l'observació de fins a 6 blauets diferents i l'anellament d'una boscar-la mostatxuda, l'única boscarla que es pot observar a l'hivern a les nostres latituds i que es troba immersa en un important procés regressiu.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el gener de 2019
espècie01/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser)1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)4
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)8
Xarxet (Anas crecca)258
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)502
Anec cuallarg (Anas acuta)8
Ànec cullerot (Anas clypeata)262
Ànec griset (Anas strepera)13
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)7
Morell cap-roig (Aythya ferina)17
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)3
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)10
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)3
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)6
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)144
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis)96
Martinet blanc (Egretta garzetta)1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)21
Bernat pescaire (Ardea cinerea)14
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia)98
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus)124
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus)10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)7
Polla blava (Porphyrio porphyrio)5
Fotja (Fulica atra)17
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)2
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)3000
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)1
Becadell (Gallinago gallinago)35
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)1
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)1
Xivita (Tringa ochropus)3
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos)1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus)4500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)1
Gavià fosc (Larus fuscus)40
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis)1310
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)6
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)*

La totalitat del collverds presents a l'estany ja presenten el plomatge nupcila i de fet no és inusual ja observar parades nupcials i fins i tot còpules. 12/1/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El cuallarg és un ànec inhabitual en ple hivern a l'estany del que aquest gener s'han observat 8 ocells. 12/1/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre els ànecs que han vist davallar el seu nombre de forma més important respecte al cens del gener de 2018 trobem l'ànec cullerot, que ha passat dels 870 exemplars del dens de gener de 2018 a només 233 el cens de gener de 2019. 12/1/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El xarxet ha viscut també una reducció dels efectius importants el gener del 2019 respecte al mes de gener previ però és l'única de les espècies principals que s'ha mantingut per sobre la mitjana dels darrers anys. 12/1/2019.  (c) Joan Estrada Bonell.

Cabusset en plomatge d'hivern al costat d'una parella de xarxets.12/1/2019.  (c) Joan Estrada Bonell.

Una de les escasses fotges del gener del 2019 a l'estany entre un grup d'ànecs cullerots i xarxets. 12/1/2019.  (c) Joan Estrada Bonell.

La polla blava és una de les espècies que és manté fidel al sector de bova del costat de cal Aragonès. 12/1/2019.  (c) Joan Estrada Bonell.

A la nit es forma una petita joca d'agrons blancs a l'estany en la que alguna dia s'hi ha arribat a aplegar fins més de 20 exemplars. Molts dels ocells entren que pràcticament ja és negra nit. 25/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Tot i encara estar en ple hivern ja són moltes les espècies que iniciaran aviat la reproducció. Aquest és el cas d'aquesta parella de bernats pescaires defensant la plataforma del niu. 25/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Una altra espècie que ja fa temps que és localitza als nius amb paràdes nupcials és la cigonya. 12/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Cada vegada queden menys arbres secs dempeus per tal de ser utilitzats com a joca. Els corbs marins grossos i les gralles són els que actualment se'ls disputen. 25/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Tot i haver-se reduït el nombre d'arpelles que s'ajoquen a l'estany el gener de 2019 s'hi ha contat 124 exemplars. 25/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Tot i que no tenen llocs bons a l'estany per aturar-se sovint al capvespre es veuen volar grups baixos de fredelugues per sobre l'aigua. 25/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

La mica de baixada del nivell d'embassament de l'estany ha permès que aquest hivern se sedimenti a l'estany un grupet de becadells. 11/1/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La gamba verda, com la majoria de les limícoles, és una espècie esporàdica a l'hivern a l'estany. 11/1/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els gavians sovint formen vols sorollosos per sobre l'estany. 12/1/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A diferència dels gavians, les gavines rialleres, acostumen a formar volades molt més compactes que a vegades es poden moure talment com si fossin estols d'estornells. 7/1/2019. (c) Roger Guillem Martí.

El blauet ha esdevingut una espècie permanentment present a l'hivern que es pot veure aturat a qualsevol punt del perímetre de l'estany atalaiant el pas d'algun peix. 12/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Alguns anys al capvespre es forma també alguna joca d'estornells als canyissars de l'estany, que en aquest cas es creuen amb una cigonya que també baixa a dormir a l'estany. 25/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Sovint al crepuscle es creuen els darrers ocells que entren a dormir a l'estany amb els ànecs collverds que llavors surten per alimentar-se en basses i reguers de les rodalies. 25/1/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

dilluns, 28 de gener de 2019

L'àguila cridanera, nova espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Desprès d'un final d'any 2018, amb l'observació de dues espècies estrella noves a l'estany (cabussó orellut al novembre i gavinot polar al desembre), el gener del 2019 no s'ha volgut quedar endarrere i ens ha obsequiat novament amb una espècie fins ara mai registrada a l'estany d'Ivars i Vila-sana ni al Pla d'Urgell. En concret es tracta d'un jove d'àguila cridanera (Aquila clanga o Clanga clanga) observat per primera vegada el dia 22 per Lluís Culleré i retrobada el dia 28 per Enric Morera. Aquest exemplar és un jove nascut la primavera anterior que presenta el seu distintiu dors pigallat. L'àguila cridanera és una àguila compacta de cua curta. Cria des de l'extrem est d'Europa fins a Xina i hiverna en diferents regions del sud d'Àsia. Pel que fa a la petita població Europea el gruix hiverna a l'Orient Mitjà i península Aràbiga. Presenta però una petita població al Nord d'Europa que hiverna a la Mediterrània occidental, amb alguns ocells anellats a Estonia que cada any arriben fins al Fondo d'Elx, al sud del País Valencià. A Catalunya és una espècie ocasional i de presencia irregular, que només es veu de tan en tant algun hivern als principals aiguamolls litorals, essent molt més rara a l'interior.

Val a dir que l'àguila cridanera és una espècie amenaçada a nivell mundial, catalogada com a vulnerable per la UICN per la regressió que pateix, amb una població que potser no supera les 2000 parelles a tot el mon.

El fort pigallat del dors i "calces" és distintiu dels joves d'àliga cridanera. 28/01/2019.  (c) Enric Morera

L'àguila cridanera és una espècie força compacta amb ales amples i cua relativament curta. 28/01/2019.  (c) Enric MoreraJove d'àguila cridanera molestada per una arpella (Circus aeruginosus). 28/01/2019.  (c) Enric Morera

Jove d'àguila cridanera sobrevolada per una gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus). 28/01/2019.  (c) Enric Morera

dissabte, 5 de gener de 2019

Resum del mes de desembre de 2018

El desembre és un mes hivernal per excel·lència, en el que ja s'ha acabat el pas migratori i per tant habitualment amb poques novetats. Aquest no ha estat però el cas d'aquest mes de desembre en el que l'observació d'un gavinot polar, el tercer documentat fins ara a Catalunya, ha posat potes enlaire l'estany i hi ha portat una corrua d'observadors per tal de no perdres tal esdeveniment.

Deixant al marge el gavinot polar, el desembre també ha aportat altres observacions menys usuals. Aquest ha estat el cas del cigne, que no es deixava veure a l'estany des de l'any des de l'any 2013. En el grup dels ànecs, com acostuma a succeir cada any, el collverd ha reduït els seus efectius desprès dels màxims assolits a l'octubre-novembre. Per contra, cullerot i xarxet han continuat incrementant els seus efectius. En total el nombre d'anàtids ha arribat als 1.473 ocells, xifra baixa si ho comparem amb el nombre d'ànecs que es conta al mes de gener, pel que cal esperar encara una certa entrada d'exemplars.

En el cas dels cabussons, esmentar que, desprès de la entrada del mes de novembre d'una trentena de cabussons emplomallats, el desembre ha retornat a la normalitat, amb només 2 únics exemplars. El cabusset és manté amb els seus pocs ocells. Altres espècies amb pocs individus han estat els ardeids, sense pràcticament joca d'esplugabous. L'únic fet destacable són els 11 agrons blancs que s'apleguen a la joca de l'estany, tot i que la xifra és inferior a la d'altres hiverns anteriors. Destacar que a diferència dels darrers hiverns, quan la població de corb marí gros superava en poc el centenar d'exemplars aquest desembre s'han mantingut nombre propers als 200 exemplars. Caldrà veure si aquest ha estat un fet aïllat ho ha estat un canvi de tendència pel que fa a la hivernada d'aquesta espècie a l'estany.

En el cas dels ràl·lids la polla d'aigua baixa fins uns dramàtics 8 ocells i la fotja continua mantenint-se per sota la vintena d'individus. Pel demès, nombres normals de rascló i polla blava.

Pel que fa a les limícoles, esmentar la manca total d'efectius, amb uns minsos 3 becadells i 1 territ variant. Només, en el cas de la fredeluga algun dia ha passat per l'estany alguna volada de fins 1.500 exemplars, tot i que la major part dels dies les xifres han estat molt baixes o ni tan sols s'hi ha detectat. Aquest fet estaria ocasionat tant pel que sembla una cada vegada menor arribada de fredelugues a l'hivern com al fet que l'estany actualment no presenta hàbitat favorable per aquesta espècie. Les gavines han continuat essent el grup més nombrós a l'estany amb més de 4.700 ocells i fins a 7 espècies, algunes prou escasses o inhabituals com la gavina capnegra, la gavina cendrosa o el gavià argentat, espècies a les que cal sumar l'esmentat gavinot polar.

En el cas de la joca d'arpella continua la tendència observada l'hivern anterior i ja s'ha arribat als 142 exemplars.

Entre els passeriformes esmentar l'anellament aquest desembre d'una boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) i d'un mosquiter de la subespècie siberiana (Phylloscopus collybita tristis) espècie i subespècie força rares a Catalunya, així com l'observació hivernal d'una oreneta (Hirundo rustica) despistada.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el desembre de 2018
espècie 12/2018
Cigne (Cygnus olor) 1
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 4
Xarxet (Anas crecca) 279
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 582
Anec cuallarg (Anas acuta) 6
Ànec cullerot (Anas clypeata) 556
Ànec griset (Anas strepera) 20
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell cap-roig (Aythya ferina) 17
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 3
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 2
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 200
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 10
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 11
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 15
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 40
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 142
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 8
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 17
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 3
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 3
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 2
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 3300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 84
Gavià argentat (Larus argentatus) 1
Gavià (Larus michahellis) 1354
Gavinot polar (Larus glaucoides) 1
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


El cigne és una de les espècies que portava uns quants anys sense observar-se a l'estany. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El xarxet ha incrementat el seu nombre a l'estany durant el mes de desembre fins arribar als 279 exemplars. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les xifres d'ànec cullerot (a la foto) i collverd pràcticament s'han igualat durant el desembre a l'estany.  28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i haver-se reduït el nombre de morell cap-roig respecte al mes anterior encara s'ha continuat observant a l'estany fins a 17 ocells. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i que sempre en molt petit nombre el morell de plomall ha esdevingut regular aquests darrers hiverns a l'estany. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Corbs marins grossos posats entre la boira. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Com els darrers mesos, totes les parelles de cigonya han continuat regentant els seus nius. 16/12/2018. (c) Roger Guillem.

Les fotges continuen mantenint xifres molt baixes a l'estany, amb un màxim de 17 ocells al desembre. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Fotja i polla blava al sector amb bova del costat de cal Aragonès, el sectors on s'acostumen a localitzar la majoria dels efectius d'ambdues espècies. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La gavina riallera ha mantingut tot el desembre xifres molt altes que sovint superaven els 3.000 exemplars. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El gavinot polar ha estat una de les espècies més rares fins ara mai detectades a l'estany. 19/12/2018. (c) Dani Roca.

L'àguila calçada (Hieraaetus pennatus) és una de les espècies que clarament es veu afavorida per la presencia de conill a l'entorn de l'estany. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El conill (Oryctolagus cuniculus) continua essent una espècie abundant a l'entorn de l'estany, fet que permet la presència d'un bon nombre de rapinyaires a la zona. 16/12/2018. (c) Roger Guillem.

dijous, 27 de desembre de 2018

L'estany d'Ivars i Vila-sana al 1er Congrés d'Ornitolgoia de les Terres de Parla Catalana

El passat mes d'octubre es dugué a terme al museu de zoologia de Barcelona (Museu blau) el 1er Congrés d'Ornitologia de les Terres de Parla Catalana, amb un nombrós èxit de participació i amb ponències d'arreu dels Països Catalans de gran nivell, que evidenciaven els grans coneixements que es té de l'avifauna de les nostres terres. L'estany d'Ivars i Vila-sana no se'n va quedar al marge i EGRELL també hi va presentar la ponència que us podeu descarregar a sota.


dilluns, 24 de desembre de 2018

El gavinot polar, nova espècie d'ocell a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Desprès de la sorpresa esdevinguda el mes passat, quan un grup de cabussons orelluts es van deixar veure per unes hores a l'estany, aquest mes de desembre ens ha sorprès de forma encara molt més inesperada l'observació d'un gavinot polar (Larus glaucoides). Només el nom ja ens indica que el seu origen és força llunyà. En efecte, aquesta és una espècie que nidifica a Groenlàndia i nord de Canadà, i que fora del període reproductor arriba fins al mar del Nord. No cal dir que a la península Ibèrica és una espècie accidental, que només s'observa de tant en tant a les costes cantàbriques i atlàntiques. A Catalunya és una espècie excepcional. A tall d'exemple aquesta seria la tercera observació acceptada al Principal i la primera que es realitza a l'interior de Catalunya. 

L'exemplar en qüestió, un ocell jove de 2on any, va ser observat per primera vegada per Sergi Sales el dia 17 de desembre. La seva alerta ha comportat una ràpida peregrinació d'ornitòlegs vinguts d'arreu de Catalunya davant l'excepcionalitat del fet i la possibilitat que pugin passar molts anys abans no se n'observi cap altre a casa nostra. 

Aquest exemplar podria ser el mateix que es va observar el dia 24 de novembre a l'embalse de Sotonera, a l'Aragó, que hagués continuat per la vall de l'Ebre seguint els gavians argentats i gavians foscos que en aquest moment es dirigeixen des del golf de Lleó cap al Mediterrani.

Gavinot polar (Larus glaucoides) de 2on any al costat d'un jove de gavià (Larus michahellis). 17/12/2018. (c) Sergi Sales

El immadur de gavinot polar (Larus glaucoides)  aturat al costa d'un adult de gavià (Larus michahellis), amb dors gris i bec molt més robust. 19/12/2018. (c) Daniel Roca

El gavinot polar (Larus glaucoides) descansa a l'estany entre un bon nombre de gavians. 19/12/2018. (c) Daniel RocaEl plomatge blanc del gavinot polar en vol destaca clarament davant els altres gavians de l'estany. 18/12/2018. (c) Enric Morera

Gavinot polar aturat a l'estany. 18/12/2018. (c) Francesc Moncasí

El Doctor Ramon Margalef i l'estany d'Ivars i Vila-sana

Poca gent sap que l'eminent Dr. Ramon Margalef (1919-2004), un dels més grans ecòlegs del mon, uns dels primers treballs que va realitzar va ser precisament l'estudi dels microorganismes de l'estany d'Ivars i Vila-sana abans del seu assecat als anys 50. En efecte, advertit pel Dr. Solé Sabarís sobre l'existència de l'estany i el seu possible assecat  un jove Ramon Margalef, que encara ni tan sols havia acabat els seus estudis de Ciències Naturals, va realitzar una sèrie de campanyes entre 1946 i 1948 per tal d'inventariar els organismes aquàtics de les llacunes endorreiques del pla d'Urgell, entre les quals la més important era l'estany d'Ivars (o llacuna d'Utxafava) però també estudià el prèstems de Linyola, el Clot de la llacuna, entre Linyola i el Poal, i el Clot del Conill, a Vila-sana, els dos darrers actualment dessecats, i fins i tot colgat amb runes en el cas del Clot de la Llacuna. Aquests estudis, que van aportar una ingent informació sobre els sers vius d'aquestes cubetes endorreiques, amb algunes espècies molt desconegudes i de gran interès, van ser publicats en dos articles a la revista Ilerda. La dificultat de localitzar aquests números tant antics feia també que estudiosos que coneixien de la seva existència tinguessin dificultats per a consultar-los. Sortosament, des de fa poc temps, ambdós articles estan digitalitzats i es poden descarregar de la web del CSIC. A través dels enllaços de sota es pot accedir als articles en format PDF.

dilluns, 10 de desembre de 2018

Resum del mes de novembre de 2018


Aquest novembre s'han detectat a l'estany nombres apreciables d'ànecs, amb 10 espècies diferents. Són destacables ja les xifres plenament hivernals de xarxet i d'ànec cullerot, i fins i tot les de collverd si el llindar que ens fixem és el dels darrers anys i no pas el dels primers desprès de la recuperació de l'estany, amb més del doble d'exemplars. Presència d'espècies no massa habituals com l'ànec xiulador, l'ànec cuallarg, l'ànec griset i el morell de plomall.

Al marge de l'observació de 4 cabussons orelluts, esmentar també l'arribada d'un bon nombre de cabussons emplomallats, amb fins 31 ocells, en un període en el que aquesta espècie té tendència a esdevenir força escassa. També un cabussó collnegre i els habituals cabussets, que fa que al novembre s'hagin vist les quatre espècies de podicipèdids possibles.

Els corbs marins grossos han assolit un dels màxims d'aquests darrers anys, potser coincidint amb un pas d'ocells que continuaran més cap al sud. Tot i que la joca d'esplugabous ha desaparegut de l'estany, cal esmentar una bona representació d'ardeids, entre els quals fins i tot un bitó, que s'observa a l'estany per segon mes consecutiu. Tot i la presència de grups importants de cigonyes hivernants les cigonyes locals estan totes defensant els nius a la vegada que ja s'han detectat algunes còpules i ocells en actitud de covar, malgrat que encara sembla una mica massa aviat per a que hagin realitzat la posta.

Sense ser cap novetat, continuen els nombre extremadament baixos de polla d'aigua i fotja. Per contra, esmentar l'arribada de les primeres xifres destacables de fredeluga, essent la resta de limícoles excepcionalment rares, doncs només podem esmentar una quinzena de becadells i un becadell sord. El fort pas de grues observat aquest mes de novembre arreu de Catalunya s'ha materialitzat en l'observació de fins una quarantena de grues a l'estany. Si en alguna cosa s'ha destacat aquest mes l'estany d'Ivars i Vila-sana ha estat però pel nombre de gavines, amb fins a 3.500 gavines rialleres i 2.000 gavians argentats. A aquestes espècies se suma els regulars gavians fosc i les molt més rares gavina menuda, gavina cendrosa i l'extemporània gavina capnegra.

Els bons nombres d'ànecs tudons, gavines i petits moixonets, però també l'abundància de conills, fa que els rapinyaires siguin molt abundants a l'entorn de l'estany, amb un mínim de 10 espècies diferents observades al novembre. D'estacar l'elevat nombre d'arpelles, que amb els 132 ocells censats a la joca aquest novembre s'acosta al màxim assolit el gener passat.

Pel que fa als moixons esmentar la forta entrada de petits passeriformes com el mosquiter comú, el repicatalons o el pinsà, però també la presència de pinsà mec, lluer, tord ala-roig... Per contra, constatar la desaparició de les boscarles de canyar i altres espècies estrictament estivals.

Entre els passeriformes, esmentar també l'anellament d'una cotxa blava de la subespècie namnetum, pròpia de l'oest de França, en el que seria el tercer anellament a l'estany i a tot Catalunya.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el novembre de 2018
espècie 11/2018
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 13
Xarxet (Anas crecca) 230
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 700
Anec cuallarg (Anas acuta) 6
Ànec cullerot (Anas clypeata) 514
Ànec griset (Anas strepera) 12
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 6
Morell cap roig (Aythya ferina) 26
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 7
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 31
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1
Cabussó oerllut (Podiceps auritus) 4
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 268
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 13
Martinet blanc (Egretta garzetta) 3
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 9
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 14
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 200
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 132
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 11
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 15
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 40
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 600
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 3500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 60
Gavià argentat (Larus argentatus) 1
Gavià (Larus michahellis) 2000
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 4
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 4
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *

Desprès dels 2 exemplars observats el mes d'octubre, al novembre només s'ha tornat a observar un exemplar solitari d'oca. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Femelles i macles, ja en plomatge nupcial, d'ànec collverd. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Parella d'ànecs collverd amb el distintiu mirall morat emmarcat per dues franges blanques. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Grupet de grisets, una de les espècies que tot i poder-se observar tot l'any sempre és de presència irregular. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Mascle adult d'ànec cullerot en plomatge nupcial. 22/11/2018. (c) Joan Estrada

Al novembre els ànecs cullerots ja han assolit xifres importants a l'estany, on és freqüent veure'ls durant tot el dia filtrant l'aigua per alimentar-se. 22/11/2018 (c) Joan Estrada

Parella d'ànecs xiuladors, una de les espècies més escasses a l'estany. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

    
Com la major part dels anys, a la tardor l'estany acull un petit grup de morells cap-roig. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les fotges continuen sota mínims a l'estany, amb un màxim de 15 exemplars al mes de novembre. 22/11/2018. (c) Joan Estrada

Desprès d'un període amb nombres molt baixos, al novembre s'ha produït una entrada de cabussons emplomallats a l'estany. Falta veure si tal com han arribat tornaran a marxar o si, per contra,  es quedaran una temporada. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

 El cabusset, tot i que sempre en petit nombre, es present tot l'any a l'estany. 22/11/2018. (c) Joan Estrada

Tots els nius de cigonya de l'estany estan defensats per la parella reproductora. 22/11/2018 (c) Joan Estrada

Algunes cigonyes ja s'han observat en actitud de covar tot i que es desconeix si alguna pot ja tenir ous. 22/11/2018. (c) Joan Estrada

No es rar veure diferents espècies barrejades. En aquest cas ànec cullerot, collverd. corb marí gros i bernat pescaire. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La joca de corbs marins grossos alguns dies ha superat els 200 exemplars. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el novembre s'han vist els primers grups, dignes de rebre tal nom, de fredelugues. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Exemplar de primer any de gavina riallera a l'estany. 22/11/2018. (c) Joan Estrada

Al novembre ha estat freqüent veure a qualsevol hora del dia centenars i fins alguns milers de gavines rialleres descansant a l'estany. 22/11/2018. (c) Joan Estrada

Durant tot el dia s'observen importants volades de gavines rialleres que van i venen de l'estany. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'abundància i diversitat de preses atrau un bon nombre de rapinyaires a l'estany. Àliga calçada (Hieraaetus pennatus) foragitada per una garsa. 22/11/2018. (c) Joan Estrada

Arpelles volant per sobre la joca. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els blauets són relativament fàcils de veure a la tardo a l'estany. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

 
El repicatalons és un dels passeriformes més abundants en aquest període a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 1/11/2018. (c) Roger Guillem