divendres, 10 de juliol de 2020

Resum del mes de juny de 2020

La primavera ha anat avançat fins arribar a la seva fi. Per això, durant aquest mes han estat moltes les espècies que es trobaven finalitzant el període reproductor, essent freqüent l'observació de polls i volanders. En el cas dels ànecs absència de les espècies estrictament hivernals. Ha continuat present l'oca soltaria i els collverds s'ha enlairat fins als 388 exemplars per la presència dels joves nascuts a l'any. A diferència d'anys anteriors, però, aquesta primavera s'ha detectat també presència continuada d'ànec cullerot i de xibec, amb fins 25 exemplars i dos femelles amb polls, que ha tornat a criar desprès d'uns anys sense fer-ho. Potser hi ha una major disponiblitat de menjar tal com semblava deduir-se del video del mes de maig, en el que es veien els xibecs menjant. És per això que sobta la mala temporada de cria de les fotges (una més), amb només tres parelles detectades i un màxim de 8 exemplars observats. La polla blava i la polla d'aigua també han presentat nombres que considerem més aviat baixos per haver-hi ja els joves de l'any. Potser, d'entre totes les espècies detectades, la que els darrers anys té una presència més significativa és el cabussó emplomallat, amb fins a 110 ocells entre adults i polls, xifres molt altes per la Plana de Lleida.

En el cas dels ardeids i afins, esmentar que poc a poc es va tornant a formar la joca postreproductora dels esplugabous, amb 210 exemplars. També presència de martinet de nit, martinet blanc i un martinet ros, espècie rara en migració a l'estany. En el cas dels ardeids reproductors, el bernat pescaire, l'agró roig i el martinet menut s'han observat en petit nombre; en el cas del bernat pescaire potser perquè part dels polls ja deuen volar i s'han dispersat fora de l'estany. Com a coses més destacables en aquest grup esmentar l'observació durant uns quants dies d'un flamenc, espècie molt rara a l'estany. També dos capons reials, amb observacions des del mes de març i un becplaner.

En el cas de les arpelles, l'envol de molts polls ha fet pujar el nombre d'individus observats, amb fins una trentena. L'abundància de conills a la zona permet també la presència d'un bon nombre d'altres rapinyaires.

D'entre els diferents grups, tal com be essent habitual, el més fluix de tots ha estat el de les limícoles, amb uns pocs camallagues, que només de forma puntual han arribat fins als 10 ocells. També una xivita i un parell de xivitones. Uns nombres extremadament baixos producte dels alts nivells d'inundació, en part afavorits aquesta primavera per les continues pluges. Les 4 fredelugues corresponen a ocells de les rodalies observades sobrevolant l'estany. En el que si que s'ha observat un repunt és en el cas de les gavines i gavians, que han vist com començaven a concentrar-se a l'estany els primers ocells postreproductors, fins assolir les 450 gavines rialleres i el miler de gavians.

Un cas semblant de primeres arribades d'ocells postreproductors és el del blauet, amb les primeres observacions desprès de tres mesos sense la seva presència. Encara un bon nombre de boscarles de canyar i balquers però cap rastre de presència d'altres espècies més rares com la boscarla mostatxuda, el boscaler o la mallerenga de bigotis.

Màxims per espècie detectats el mes de juny a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

espècie 06/2020
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 388
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 2
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 25
Morell cap-roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 8
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 110
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 5
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 210
Martinet blanc (Egretta garzetta) 12
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 33
Capó reial (Plegadis falcinellus) 2
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus roseus) 1
Arpella (Circus aeruginosus) 30
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 1
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 8
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 10
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 4
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 450
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 1000
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 6
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 24
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 15
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


És típic dels cabussons i cabussets transportar els polls a l'esquena. En aquest cas un cabussó emplomallat. 27/6/2020. (c) Joaquim Bonfill.

Adult de cabussó emplomallat alimentant un poll crescut amb un cranc roig americà. 27/6/2020. (c) Joaquim Bonfill.

Els agrons rojos que nidifiquen a l'estany tenien polls durant el mes de juny, pel que era normal observar les seves anades i vingudes en busca de menjar. 27/6/2020. (c) Joaquim Bonfill.

Martinet ros adult al costa d'un immadur de gavià. 29/6/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Polls de cigonya a punt de volar del niu nou de la torre d'observació. 29/6/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Flamenc aturat a l'estany. 29/6/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el mes de juny es comencen a observar joves d'arpella que realitzen els seus primers vols.  29/6/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre les gavines rialleres que comencen a arribar a l'estany algunes encara presenten el plomatge nupcial. 29/6/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Parella de gavians amb els tres polls crescuts. 4/6/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

La calor fa que molts ocells vagin a abeurar a l'estany. Una tórtora turca (Streptopelia decaocto) a dalt i un tudó (Columba palumbus) a baix. 27/6/2020. (c) Joaquim Bonfill.

Durant el juny es freqüent topar-se amb volanders de moltes espècies. En aquest cas un jove de rossinyol (Luscinia megarhynchos), reconeixible per la cua tot i el pigallat del cos. 27/6/2020. (c) Joaquim Bonfill.

dimecres, 10 de juny de 2020

Retorn a l'estany. Resum dels mesos de març-maig

Ara que s’han començat a aixecar les restriccions del confinament, i que la gent torna a començar a anar a l’estany, reprenem les entrades del blog per comentar aquelles coses més destacades, des del punt de vista faunístic, que esdevenen a l’estany.

Durant aquests mesos que ha durat el confinament 3 ornitòlegs professionals contactats per EGRELL han continuat fent un cens quinzenal dels ocells de l’estany. Aquest fet ens ha permès poder mantenir la serie històrica i veure com ha afectat el confinament als ocells. Malgrat tot, la manca d’observadors amateurs fa, sens dubte, que ens haguem perdut alguna dada esporàdica, sobretot d’ocells mirants, com poden ser algunes limícoles.

Tal com vam veure amb les càmeres de fototrampeig, que captaven espècies escasses a l’estany com la llúdriga i la geneta, en el cas dels ocells també van fer seus tots els topans de l’estany. La manca de gent (i de gossos) passejants van fer que la fauna es deixés veure amb més llibertat i s'instal·lés en llocs insospitats. Aquest és per exemple el cas d’una parella de milà negre (Milvus migrans) que va construir el niu al peu del camí. Malauradament la progressiva obertura de l’espai va comportar que aquest niu fos abandonat i que els ocells i la resta de fauna tornessin a ser més retrets. Un dels factors que també poden haver afectat a l’estany són les abundants pluges d’aquesta primavera hivern que poden haver millorat la qualitat de l’aigua. Així, tot i que el nombre de fotges ha continuat essent extremadament baix, amb entre 7 i 11 ocells el període març-maig si s’ha detectat un nombre important d'ànecs capbussadors, com és el cas del xibec i el morell cap-roig, amb 16 exemplars en el primer dels casos i 4 en el segon durant els mesos d’abril i maig. L’elevad proporció de mascles fa pensar en la possibilitat que algunes femelles estiguessin criant a l’estany o en alguns pantanets de les rodalies. Com a cosa interessant, esmentar que s’ha observat precisament un grup de xibecs alimentant-se de macròfits, fet que podria indicar una certa millora de la qualitat de l’aigua. En general s’ha de considerar una bona primavera pel que fa als ànecs. En efecte, al marge dels esmentats xibec i morell cap-roig el 2020 també hi ha indicis de cria de l’ànec cullerot, amb presència constant de l’espècie els mesos d’abril i maig. Nombres també acceptables per a l’ànec collverd, amb 2014 exemplars el mes de maig. Entre els espècies no reproductores, presència els mesos de març i abril d’ànec blanc i ànec cuallarg, dues espècies escasses a l’estany.

Bones xifres de cabussó emplomallat, seguint la tònica dels darrers anys. També, com els darrers anys, al mes de maig comença a incrementar-se el nombre d’esplugabous que s’ajoquen a l'estany. Possiblement es tracta d’ocells no reproductors o que han fracassat i es dispersen des de les seves colònies de cria. En aquest grup també bona col·lecció d’espècies. Amb unes quantes parelles reproductores de bernat pescaire i agró roig, però també amb mascles cantant de martinet menut. Pas de martinet de nit i dels menys freqüents capó reial i bec planer. Com en anys anteriors es detecta alguns corbs marins que resten als mesos d’abril i maig. En el cas de els cigonyes les parelles locals ja estan totes amb polls crescuts. 

Pel que fa als rapinyaires, al marge dels esmentats milans negres també s’ha detectat la cria de fins 10 parelles d’arpella, però també parelles d’aligot (Buteo buteo) i astor (Accipiter gentilis). De ben segur l’abundància de conills (Orycotlagus cuniculus) a la zona permet aquest important nombre de rapinyaires.

En el cas dels ràl·lids la fotja continua sense aixecar cap, amb un màxim d’11 exemplars el mes d’abril però nombres més acceptables de polla d’aigua i polla blava. Com a cosa més destacable esmentar la detecció d’un rascletó en pas el mes de març.

Molt poques espècies, amb un màxim de 9 espècies el mes de març. Al marge dels nivells alts d’aigua és possible que la manca d’observadors hagi comportat que no s’aguin detectat alguns migrants que es poguessin sedimentar només un o dos dies. Malgrat això, els baixos nombres de camallargues, amb un màxim de 6 exemplars al mes de maig, evidencia que els nivells alts han suposat un contratemps per aquestes espècies. Més interessants han estat els cassos de les gavines riallera i. sobretot. capnegra que tot i continuar sense criar han mantingut un pas important de gavina capnegra, amb la xifra rècord de 45 exemplars, en bona part adults. També alguns fumarells al mes d’abril, entre els quals un fumarell alablanc, més en que es van observar també els primers balquers i boscarles, així com fins a 4 boscarles mostatxudes. Migrants? No ho sabem.


Màxims per espècie detectats els mesos de març-maig a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

espècie 03/2020 04/2020 05/2020
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1 1 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 2 1
Xarxet (Anas crecca) 30 5 1
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 192 214 151
Anec cuallarg (Anas acuta) 4 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 152 24 2
Ànec griset (Anas strepera) 8 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 4
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 13 16 16
Morell cap-roig (Aythya ferina) 10 4 4
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 4
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 11 7 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 30 85 81
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 2
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 69 15 1
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7 23 5
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 5 33 127
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2 6 14
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2 5
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 25 30 7
Agró roig (Ardea purpurea) 1 9 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 88 30 27
Capó reial (Plegadis falcinellus) 3 1 2
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 32 17 18
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 10 4 1
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva) 1
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 18 20 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8 15 5
Fotja (Fulica atra) 11 10 7
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 100
Garsa de mar (Haematopus ostralegus) 1
Camallarga (Himantopus himantopus) 4 5 6
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 10
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria) 1
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 10
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 6
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus) 7 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 2 1 3
Valona (Tringa glareola) 2
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1 18
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 4 45
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2500 200 72
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 98 41
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 550 252 528
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 15
Fumarell negre (Chlidonias niger) 6
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 1
Blauet (Alcedo atthis)
Boscaler (Locustella luscinioides) 1
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 11 27
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 23 23
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 4
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) * *

  Femella d'ànec collverd amb pollets. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


Femella de collverd amb els polls crescuts. 29/5/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

l'Ànec cuallarg és un vistant escàs a l'estany. En aquest cas es tracta d'un mascle, reconeixible per la seva llarga cua. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez
  

Durant el mes de març  27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

 Parella de xibecs descansant a la boba. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Fotja, parella de xibecs i parella de cabussons emplomallats a l'estany. 14/4/2020.(c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


Grup de xibecs alimentant-se de macròftits a l'estany. 14/4/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

  Adult de cabussó emplomallat. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


3 cabussons emplomallats s'encaren en una disputa territorial en presència d'una polla blava que menja aliena al conflicte. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


Bernats pescaires a la colònia de cria. 14/4/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


 Els primers agrons rojos es comencen a detectar a l'estany a finals de març. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


Agró roig en vol per sobre l'estany. 29/4/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

  Encara presència d'agró blanc a l'estany els mesos de març i abril. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El martinet blanc s'ha observat amb regularitat aquests tres mesos a l'estany. 29/4/2019. (c)  Anna Varea & Joan Rodríguez.

Grup de martinets de nit descansant a l'estany. 6/4/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

 Al marge de les cigonyes nidificants a la zona durant el mes de març també s'han aturat a l'estany grups de cigonyes en migració cap al nord d'Europa. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Alguns nius de cigonya construits sobre antics nius caiguts assoleixen grans dimensions. 14/4/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El mes d'abril la major part de les parelles de cigonya ja tenien els polls grans. 29/5/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

  Entre les  especies observades aquests mesos a l'estany trobem el capons reials. En aquest cas dos exemplars menjant amb el cap dins de l'aigua. 29/5/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


Al llarg de tota la primavera ha continuat restant algun corb marí a la zona. Bàsicament ocells imadurs encara no reproductors. 14/4/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Polla blava alimentant un pollet. 14/4/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


 Durant la parada nucpial les arpelles poden fer un gran nombre d'acrobàcies en vol. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

En vol, els mascles d'arpella mostren uns pnells gsisos de mida i intensitat variable a les ales. 29/4/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

 Les femelles d'arpella són més runes i tenen taques crema, de mida variable, a cap i espatlles. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


  Arpella mascle aturada a la boba. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Arpella femella aturada a la boba. 6/4/2020. (c) Anna Varea & Joan RodríguezGrup de milans negres migrants que aprofiten la tranquil·litat de l'estany per aturar-s'hi a passar la nit. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El milà negre ha estat un dels rapinyaires als que el confinament havia començat a beneficiar més. 14/4/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


El confinament ha permès al milà negre ocupar les plataformes posades per a les cigonyes. Malauradament el desconfinament ha fet que hagin hagut d'abandonar aquestes estructures massa vulnerables a la gent. 14/4/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El retorn de la gent a l'estany va comportar que nius,com aquest de milà negre construit a peu de camí, fossin finalment abandonats. 29/5/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


Les limicoles han estat escasses aquesta primavera a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Fins i tot les camallarges. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre les limícoles presents a l'estany detectades aquesta primavera trobem les xivitones. En aquest aturades en un dels embarcadors per absència de visitants. 29/4/2020.(c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre les espècies mes destacades aquesta primavera ha estat l'important pas de gavines capnegre (4 exemplars a la foto) associades a les més abundants rialleres. 14/4/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els conills aquests mesos s'han deixat veure amb molta facilitat a l'estany. 6/4/2020 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les pluges i la tranquilitat han afavorit els conills, que han incementat notablement el seu nombre. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els conills localment han esdevingut molt abundants a les rodalies de l'estany. 27/3/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre els insectes més caràcterísitcs de l'estany torbem els espiadimonis. En aquest cas un ullblau (Erythromma lindenii). 29/5/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Un altre espiadimonies detectat a l'estany és també l'ull viu petit (Erythroma viridilum). 29/5/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez. 

Entre els ortòpters destaca per la seva gran mida el llagost egipci (Anacrydium aegiptium), espècie autòctona a Catalunya malgrat el seu nom. 29/5/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.