dimarts, 18 de setembre de 2018

6 d'octubre. Dia Mundial dels Ocells 2018 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Els proper dissabte 6 d'octubre EGRELL, en col·laboració amb el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana i la fundació Plegadis, celebrem a l'estany el dia mundial dels ocells, amb activitats diverses com una jornada de portes obertes d'anellament al sector del canyissar de depuració al matí i l'observació d'ocells des del mirador de Vallmajor al costat de Vila-sana a la tarda. Durant tot el cap de setmana, a més, es passaran a Cal Sinén audiovisuals sobre ocells. Al cartell de sota trobaràs la informació més detallada. Totes les activitats són gratuïtes i obertes al públic

dimecres, 12 de setembre de 2018

Resum del mes d'agost de 2018

Tot i que a l'agost es consoliden els moviments dispersius i es comença a activar la migració postnupcial en bona part dels ocells aquàtics, la veritat és que el nombre d'espècies aquàtiques ha continuat essent força baix, amb 38 espècies, tot i una intensitat de prospecció elevada. Val a dir, a més, que les xifres han estat baixes, amb moltes espècies que haurien de ser abundants com la fotja i la polla d'aigua amb efectius que no superen la desena d'ocells. Els alts nivells d'inundació i la manca de recursos tròfics per a la major part d'espècies estarien darrere aquests fets. Fins i tot una espècie com el cabussó emplomallat, una de les poques que manté xifres altes a l'estany, sembla ha reduït de forma substancial el nombre d'efectius a final de mes.

Com a fets més rellevants esmentar el marcat pas que ja hi ha hagut de gavina riallera, amb fins 3.860 exemplars, i la formació de la joca d'esplugabous, amb 572 ocells, possiblement a partir d'ocells migrants. A aquests se sumaria els 19 capons reials observats a la joca. Per contra, la migració ha buidat l'estany de gavians argentats, que tot i algun dia arribar als 432 ocells aquesta xifra està molt per sota de la del mes anterior, en especial si es té en compte que alguns dies no han arribat a la trentena d'ocells a la joca. Entre els ocells migrants nombres molt baixos de limícoles i fumarells i només es detecta una minsa presència dels primers ànecs no reproductors, amb un màxim de 12 cullerots. 

Com a elements d'interès esmentar la detecció d'un mínim d'un repicatalons, que ateses les dades caldria pensar més en un ocell de la subespècie witherbyi dispersat des d'Utxesa que no pas a l'arribada d'un verdader hivernant procedent del centre i nord d'Europa. En aquest apartat destacar també l'observació d'una llúdriga (Lutra lutra) nedant al vespre al sector de cal Aragonès malgrat que caldria contraposar-hi també la detecció el mateix dia d'un visó americà (Neovion vison), espècie invasora present a Catalunya a partir d'escapaments i d'alliberaments malintencionats, que es veu amb una certa regularitat a l'estany.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana l'agost de 2018

espècie 08/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 5
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 228
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 12
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell de cap roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 78
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 572
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Agró roig (Ardea purpurea) 3
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 70
Capó reial (Plegadis falcinellus) 19
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 5
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 7
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 5
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 9
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 1
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus) 13
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 3680
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 5
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 432
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 3
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 8
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 1
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberixa schoeniclus) 1


Tot i el lleuger increment d'ànecs collverd durant el mes d'agost el nombre continua essent molt baix si el comparem amb els assolits els primers anys d'inundació. 30/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

El sector de cal Aragonès és un dels pocs indrets on s'observa ocells amb una certa proximitat. Martinet blanc. 31/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

La fotja porta des del mes de maig sense superar la desena d'exemplars a l'estany. 30/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

A l'agost encara es poden observar alguns episodis reproductors com és el cas d'aquesta polla blava acompanyada d'un poll encara no del tot crescut. 31/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

A l'agost ja s'han començat a detectar presencia d'espècies clarament migrants, com és el cas de les importants agrupacions de gavina riallera. 30/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Les caixes niu poden ser ben rebudes per moltes espècies, no solament la destinataria. En aquest cas una caixa niu per a ratpenats ha estat ocupada per un grup de vespes. 30/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

dimarts, 7 d’agost de 2018

Resum del mes de juliol de 2018

El juliol és un mes de característiques semblants a l'anterior, amb un nombre reduït d'espècies. Com en aquest, la majoria dels ocells encara es troben en els darrers episodis de cria (s'observen joves d'un bon nombre d'espècies) o recuperant-se desprès de l'important esforç que suposa aquesta. Així veiem que el nombre d'espècies aquàtiques detectades aques període a l'estany d'Ivars i Vila-sana és d'una magnitud semblant a la del mes de juny (32 espècies enfront les 29 del mes anterior, molt lluny de les 47-55 del març-maig d'enguany).

Val a dir però que fins i tot el gruix de les espècies observades es presenten en nombres baixos. Les només 5 fotges, 11 polles d'aigua o 149 collverds, espècies que haurien de ser molt abundants, evidencien la manca de recursos actuals de l'estany, necessitat d'un rejuveniment desprès de ja massa anys amb els nivells invariables a la cota màxima i la manca de macròfits. Només surt una mica de la tònica el cabussó emplomallat, que sembla ha sabut aprofitar l'aparició aquests darrers anys del rutil (Rutilus rutilus) a l'estany.

Al marge dels escassos efectius reproductors, si que es detecten ja alguns indicis de moviments dispersius o fins i tot de moviments migratoris, alguns menors però altres ja d'importància. Així veiem que em passat dels 400 gavians observats el mes de juny a l'estany als 1.780 d'aquest mes de juliol, coincidint amb el moment que un nombre important dels gavians argentats que han criat a la mediterrània migren cap al Golf de Biscaia a mudar. Un cas semblant es dóna amb les gavines rialleres que han passat de les 130 a les 1.100. En aquest cas sembla clar que ja es deu haver iniciat una entrada important de gavines que han criat al centre i est d'Europa, com s'ha pogut comprovar altres anys en dates semblants. Cassos semblant són els de l'esplugabous i els de la gralla (Corvus monedula) que ja han començat a formar les grans joques a l'estany. L'observació d'un parell de mallerengues de bigotis, espècie que porta alguns anys sense criar a l'estany, de ben segur cal atribuir-lo també a la dispersió d'ocells nascuts en zones properes, com pot ser l'embassament d'Utxesa.

Val a dir però que segurament el nombre d'espècies dispersisves seria major de no ser pels alts nivells d'inundació, que impedeix la presència de limicoles a l'estany. Un clar exemple en son els migrats només dos cames llargues observats aquest mes a l'estany.


Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el juliol de 2018
espècie 07/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata) 1
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 149
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 1
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 7
Morell de cap roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 107
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 2
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 3
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 2
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 325
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 7
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 20
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 7
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 11
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja (Fulica atra) 5
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 2
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1100
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 1780
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 1
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 5
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 5
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Cotxa blava (Luscinia svecica)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2

 
Al juliol s'han vist fins a 3 ànecs blancs a l'estany com aquest jove. 12/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els mascles d'ànec collverd que s'observen al juliol a l'estany estan ecliptsats durant el procès de muda i llavors no mostren el distintiu cap i coll verds. Els podem però continuar indentificant pel bec de color groc, castany a les femelles. 12/07/2018 (c) Roger Guillem

Com en el cas dels collverds, els mascles de xibec al juliol també estan eclipsats i el seu plomatge recorda el de la femella. En aquest cas els podem identificar perquè conserven el bec de color vermell. 25/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Els martinets blancs s'han observat regularment durant el juliol a l'estany, amb un màxim de 5 exemplars. 12/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Tot i que ja fa dies que els polls de bernat pescaire nascuts a l'estany haurien d'haver volat no s'ha notat un increment dels efectius, cosa que fa pensar en que es poden haver dispersat fora d'aquest espai. 12/07/2018. Roger Guillem

Al juliol ja es veuen volar alguns dels agrons joves nascuts enguany a l'estany. 19/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Tot i la presència continua d'adults de martinet de nit a l'estany durant tot le període reproductor continuem sense comprovar-ne la seva reproducció. 25/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Com en el cas de moltes altres espècies. Al mes de juliol es freqüent veure els joves recent envolats a l'estany. Aquest és el cas d'quests joves de cigonya. 25/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Entre les espècies que encara continuen en ple període reproductor trobem el cabussó emplomallat amb nombroses parelles amb polls petits o mitjans. 25/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

L'observació de joves de polla d'aigua evidencia també la reproducció exitosa d'aquesta espècie. 25/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

La polla blava es continua observant amb facilitat al costat de cal Aragonès, on més abunda la boba, principal aliment d'aquesta espècie. 25/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

 
Entre les espècies que han envolat polls al juliol trobem l'arpella. En aquest cas és fàcil observar els ocells recent sortits del niu amb el seu plomatge nou de trinca realitzar els pruimer vols per sobre els canyissars i bobars. 12/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

L'observació d'ocells amb becada, com és el cas d'aquest balquer que transporta al bec un concèfal gros (Ruspolia nitidula), és un clar simptoma de tenir polls al niu i per tant de reproducció. 12/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

L'estiu és un dels millor períodes per observar les sargantanes prenent el sol com aquesta sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis). 12/07/2018. Anna Varea & Joan Rodríguez

Mascle de Patge de copa (Enallagama cyathigerum). Aquest és un espiadimonis poc detectat a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 25/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Entre les llagostes presents a l'estany, el llagost de Barbaria (Calliptamus barbarus) és un dels que pot assolir major mida. 25/07/2018. Anna Varea & Joan Rodríguez

diumenge, 8 de juliol de 2018

Resum del mes de juny de 2018

El mes de juny acostuma a ser un dels mesos ensopits. En efecte, tot i que es poden observar alguns ocells dispersius, es un mes sense pràcticament ocells migrants. Aquest fet redueix de forma significativa el nombre d'espècies que es poden observar a l'estany. Així s'ha passat de les entre 47 i 55 dels mesos de març-maig a les 29 espècies aquàtiques detectades el mes de juny, la xifra més baixa de tot el que portem d'any. Al menor nombre d'espècies se suma el fet que moltes de les espècies estan en ple període reproductor, sovint amb polls, raó per la qual no es rar que es tornin més prudents i deixin de cantar i es mostrin el mínim possible. Malgrat aquest fet, durant aquest mes és usual veure algunes llocades de diferents espècies.

Entre els elements més destacables esmentar un cert augment del nombre d'ànecs collverds, producte tant de l'aparició dels exemplars nascuts enguany a l'estany com possiblement també a la concentració en aquest espai d'ocells procedents d'altres localitats properes. Entre els collverds observats també alguns ànecs no reproductors, com és el cas del xarxet o possiblement el cullerot. Sobta però l'absència d'observacions de morell cap-roig, que és una espècie de presència regular tot l'any. En un cas semblant es trobaria el xibec, que tot i haver-se detectat un parell d'ocells no hi ha indicis que hagi criat a l'estany. Aquestes absències posarien en evidència la crisis que viu l'estany amb la no reproducció d'algunes de les espècies més singulars. La fotja, tot i presentar indicis de cria, en seria un cas semblant, amb només 6 ocells observats durant el mes de juny, que no s'allunyen gaire dels desastrosos només 4 ocells del mes anterior, i el nombre de polles d'aigua que és també anormalment molt baix. Les limícoles continuen també sota mínims, en aquest cas pel nivell massa alt de l'aigua.

Com a coses més destacables esmentar el cas del cabussó emplomallat, ja amb nombroses llocades i un total de 116 ocells diferents detectats, una de les xifres més altes des que es va recuperar l'estany. De ben segur alguns canvis en la comunitat de peixos de l'estany que s'estan produint, amb un fort increment de la població de rutil (Rutilus rutilus) espècie al·lòctona il·legalment introduïda a l'estany, podrien explicar aquest fet. També bones xifres d'arpella, amb un bon nombre de parelles reproductores.

Presència regular dels reproductors bernats pescaires, agrons rojos i martinets menuts i dels aparentment no reproductors martinet de nit, esplugabous i martinet blanc. En aquest grup esmentar l'observació de fins 6 capons reials, en el que sembla la presència ja d'ocells dispersius. La gran majoria de nius de cigonya ja tenen polls grans a punt de volar.

Entre els passeriformes encara bons nombres de boscarles de canyar i balquers cantant,  però sense rastre de les més interessants boscarla mostatxuda i boscaler comú.

Màxims del mes de juny a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

espècie 06/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 1
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 320
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 1
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 2
Morell de cap roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 116
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 3
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 6
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 8
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Agró roig (Ardea purpurea) 3
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 29
Capó reial (Plegadis falcinellus) 6
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 17
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 7
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8
Fotja (Fulica atra) 6
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 8
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 130
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 400
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 30
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 22
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Cotxa blava (Luscinia svecica)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Durant el juny s'ha continuat detectat a l'estany d'Ivars i Vila-sana l'exemplar solitari d'oca. 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

Tot i ser ple període reproductor no es inusual observar alguns exemplars dispersius d'espècies no reproductores a l'estany, com és el cas d'aquest mascle de xarxet. 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

L'agró roig, tot i presentar un nombre de parelles reduït aquests darrers anys, és una de les espècies de presencia constant a la primavera, 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

El martinet de nit, tot i ser un ardeid que fa anys es presenta cada primavera a l'estany d'Ivars i Vila-sana, és una de les espècies de les quals encara no s'ha pogut comprovar mai la reproducció. 14/06/2018. (c) Enric Morera

El martinet menut és un dels ardeids més discrets que podem trobar a l'estany, a la petita mida ajuda el fet de sovint estar força amagat entre la vegetació. 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

Un grupet de capons reials arriva volant a l'estany. 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

El gruix de les parelles de cigonyes de l'estany ja tenen polls força crescuts. Només alguna té els polls encara una mica endarrerits, 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

Una de les cigonyes que nidifiquen a l'estany duu una anella metàl·lica a la tíbia dreta que no hem pogut llegir, i per tant de la qual desconeixem el seu orígen. 14/06/2018. (c) Enric Morera

El pas de presa del mascle (a dalt) a la femella per alimentar als polls, és un clar símptoma que estan criant. 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

Adult de polla d'aigua amb dos polls crescuts, 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

 
Tot i detectar-se cames llargues de forma regular a l'estany el nivell excessiu d'aigua segurament és un dels principals obstacle que es troben. 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

Si ja cal tenir sort per observar una serp d'aigua (Natrix natrix) observar l'aparellament ja és el premi gros. 14/06/2018. (c) Enric Morera

La sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis), com aquest exemplar que ha perdut la cua, és el rèptil més freqüent que podem trobar a les rodalies de l'estany. 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

dilluns, 18 de juny de 2018

Resum del mes de maig de 2018

Durant el mes de maig encara s'ha detectat un cert pas d'ocells migrants tot i que aquest ha minvat notablement. En efecte, de les 55 espècies aquàtiques detectades el mes d'abril s'ha passat a les 47 del mes de maig. Aquest fet es deu no només a la finalització del pas migratori, doncs encara pot ser important per algunes espècies, sinó també a la maca d'espais favorables per ocells com les limícoles, que són el grup d'ocells amb un major potencial d'espècies durant els passos migratoris. Els elevats nivells d'aigua són sens dubte clau en aquest cas, amb una presència vestigial durant el maig.

Com a coses més destacades esmentar que la pràctica totalitat de les espècies residents o estivals es troben en ple període reproductor, algunes d'elles ja amb polls de diferents edats. Destacar però que en general les poblacions de la majoria de les espècies són realment baixes. L'absència de recursos derivats de la manca de macròfits en són en bona part responsables.

Com a coses més destacables detectades durant el més de maig esmentar la presència encara d'alguns corbs marins i alguns ànecs, bàsicament hivernals, com el cullerot i xarxet, que caldria considerar ja més com estivals més que com  possibles reproductors. Comentar que durant el maig, tot i que en petit nombre, s'han vist la pràctica totalitat d'ardides potencials a l'estany. altra vegada, com el mes anterior detectats també un capó reial i un becplaner.

La manca de macrofits afecta especialment a la fotja, una de les espècies que hauria de ser de els més comunes a l'estany i de la que només s'ha detectat un màxim de 4 ocells. entre els ràl·lids destacar, això si, l'observació d'un rasclet.

Les gavines, a excepció del gavià argentat, han reduït també de forma important els efectius, la manca de condicions òptimes per a la seva reproducció ha comportat que poc a poc hagin anat desertant de l'espai. En aquest grup esmentar, això si, un pas acceptable de fumarells, amb l'observació de fins i tot un parell de fumarells alablancs.

Finalment en el cas dels passeriformes de canyissar esmentarla detecció d'una boscarla mostatxuda, juntament amb les més abundants boscarles de canyar i balquers, cosa que podria fer pensar enguany en la seva possible reproducció.

Màxims del mes de maig a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 05/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 1
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 208
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 4
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 4
Morell de cap roig (Aythya ferina) 3
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 82
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 9
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 6
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 18
Martinet blanc (Egretta garzetta) 3
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea) 10
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 12
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 10
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla) 1
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 9
Fotja (Fulica atra) 4
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 12
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 1
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 4
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 2
Gamba roja (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 5
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 36
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 6
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 350
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo) 1
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 15
Fumarell negre (Chlidonias niger) 24
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 2
Blauet (Alcedo atthis)
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 24
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 22
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1
Cotxa blava (Luscinia svecica)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


La majoria de nius de cigonya de l'estany tiren endavant i en ells s'observa ja els polls que creixen dia dia. 29/05/2018. (c) Joan Estrada 

Un mascle d'arpella arriba amb una rata al niu per alimentar els polls. 29/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Una part dels cabussons emplomallats també es troben enfrascats amb les feines de cria, com l'ocell de la foto que està construint el niu. 28/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Les poques parelles de cabussets de l'estany també estan criant, com aquest adult acompanyat per tres polls, un dels quals a l'esquena. 29/05/2018. (c) Joan Estrada 

Tot i el control de nius efectuat els anys anteriors diverses parelles de gavià argentat han continuat criant a l'estany el 2018. 28/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Una altra espècie detectada amb polls el mes de maig ha estat la polla blava. 28/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea 

En el cas de la fotja, tot i haver detectat comportaments territorials amb persecions, cosa que fa pensar en la seva reproducció el extremadament reduït nombre de parelles dificulta la detecció de les llocades. 29/05/2018. (c) Joan Estrada 

Una espècie que sembla que enguany només seria estival a l'estany és l'ànec cullerot, del que tot i que s'ha detectat algun exemplar, com aquesta femella, no hi indicis de cria. 29/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Una altra espècie que tot i ser present de forma regular no sembla criar a l'estany és el martinet de nit. En aquest cas un grupet posat en uns arbres. 28/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea 

Igual que el mes anterior al maig s'ha tornat a detectar un becplaner a l'estany. 14/05/2018. (c) Roger Guillem

La boscarla de canyar és el passeriforme més característic de l'estany durant el període reproductor. 28/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea 

El desenvolupament del bosc de ribera permet que algunes espècies com el milà negre formí una gran joca a l'estany, bàsicament formada per ocells no reproductors. 29/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea