dimarts, 6 de novembre de 2018

Resum del mes d'octubre de 2018

A mesura que avança la tardor ja van acabant de marxar els darrers exemplars de les espècies estrictament estivals. Així els primers dies d'octubre encara es van veure les darreres orenetes (Hirundo rustica, Delichon urbica i Riparia riparia), boscarles de canyar i boscalers, espècies totes elles que ja han desaparegut però per complet els darrers dies del mes. Per contra, ja van arribant els primers ocells estrictament hivernals com el pinsà (Fringilla coelebs), el grasset (Anthus spinoletta) o el repicatalons i fins i tot s'ha produït la observació d'algunes espècies més rares com el pinsà mec (Fringilla montifringilla). El mateix passa amb els ànecs i la resta d'espècies aquàtiques. Mentre que els cabussons emplomallats han esdevingut prou rar, el nombre d'ànecs cullerot i de xarxets va incrementant-se lentament, amb fins als destacats 481 exemplars en el cas del cullerot, així com s'han observat els primers xiuladors. Els corbs marins grossos també han pujat molt fins al punt que han assolit el màxim anual, superant els nombres del mes de gener i febrer passats, potser coincidint amb un pas d'exemplars part dels quals continuïn més cap al sud. En el cas dels anàtids destacar, desprès de molt temps, l'observació d'una segona oca que se suma a la que es ve observat regularment els darrers anys.

Tal com ha passat tota la tardor, presència molt escadussera de limícoles, tan pel que fa al nombre d'espècies com a les xifres totals. Només esmentar l'observació regular dels becadells, amb un màxim puntual de 15 exemplars, i la minsa arribada de les primeres fredelugues. Si que és mantenen però xifres molt altes de gavina riallera i el nombre de gavians s'ha recuperat desprès de la reducció estival. En el grup de les gavines esmentar també, al marge dels habituals gavians foscos, l'observació d'una gavina menuda, regular en migració any rere any, i de la primera gavina cendrosa de l'hivern, en el que també és una de les localitats tradicionals de Catalunya per aquesta espècie. Encara també s'han observat un fumarell carablanc i un fumarell negre, en el que ja són dades una mica tardanes per aquestes dues espècies.

Dades interessants són l'observació d'una vintena de grues o de tres boscarles mostatxudes, espècies escadusseres a l'estany.

Entre les espècies que no aixequen el cap comentar el cas de la polla d'aigua i la fotja que ja porten un quants anys sota mínims.

Altres canvis observats com la disminució de la joca d'esplugabous, amb només una seixantena d'ocells a finals de mes, i gralles, semblen ocasionats pel desplaçament de la joca cap a altres indrets, com pot ser sectors arbrats de la ciutat de Mollerussa on les condicions tèrmiques són més favorables.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana l'octubre de 2018
espècie 10/2018
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 8
Xarxet (Anas crecca) 75
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 750
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 481
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 12
Morell cap roig (Aythya ferina) 3
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 5
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 197
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 435
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 7
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 200
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 45
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 11
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8
Fotja (Fulica atra) 20
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 20
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 29
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1550
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 16
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 750
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Boscaler (Locustella luscinioides) 1
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 4
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 3
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


Corb marí gros a la joca de l'estany amb una anella metàl·lica que no es va poder llegir. 29/10/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Grup molt gran de cigonyes aturades al sector som de cal Aragonès. 29/10/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Els pocs cabussons emplomallats observats al mes d'octubre tots es mostraven en plomatge d'hivern. 29/10/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Jove de primer any de gavina cendrosa aturada entremig de les abundants gavines rialleres.  29/10/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Els gossos deslligats i la tortuga d'estany a l'estany d'Ivars i Vila-sana

La tortuga d'estany (Emys orbicularis) és una tortuga d'aigua dolça molt amenaçada a Catalunya, raó per la qual s'ha realitzat un projecte per a la seva reintroducció a l'estany d'Ivars i Vila-sana, on a partir de 2011 s'hi van començar a alliberar alguns exemplars. Tot i que lentament, l'espècie sembla que es va implantant a l'estany i ja s'han observat alguns episodis reproductors. Per aquesta raó, cada nova observació d'aquesta espècie és motiu de satisfacció. I això és que vam sentir en un primer moment quan ens van passar la foto d'aquest exemplar. En mirar la foto amb detall, però, ens va cridar l'atenció unes marques a la closca que presentava aquesta tortuga. Per aquesta raó vam enviar la fotografia a l'Albert Bertolero, un expert en tortugues, que ens ha respost que aquestes marques semblaven mossegades de gos. En ser una tortuga adulta sembla que el gos no li va fer excessiu mal però de ben segur un exemplar jove no se n'hagués sortit tant ben parat.

Val a dir que tot i que es obligat portar els gossos lligats a l'estany malauradament molt poca gent respecta aquesta obligació i molts gossos van i venen deslligats, amb el perill que aquest fet suposa per a la fauna de l'estany. Encara que no siguin gossos meixants han d'anar lligats i vigilats doncs encara que només sigui per jugar poden fer força mal a altres animals.

Tortuga d'estany amb marques a la closca atribuïbles a mossegades d'un gos. 01/10/2018. (c) Jordi Bas Casas

dimecres, 10 d’octubre de 2018

Resum del mes de setembre de 2018

Tot i trobar-nos en plena migració postnupcial el nombre d'espècies aquàtiques detectades a l'estany d'Ivars i Vila-sana continua essent especialment baix. Els als nivells d'inundació que impossibiliten l'aturada de les limícoles n'és un dels principals responsables. Els elements més destacables són que s'ha produït una petita entrada d'ànecs, tant collverds, com cullerots i alguns xarxets, tot i que amb xifres encara llunyanes al que cal esperar a mesura que ens acostem a l'hivern. Una altra espècie que poc a poc van arribant és el corb marí gros, amb observacions de fins 50 exemplars, tot i que sembla que no tots es quedarien a dormir a l'estany, doncs el nombre d'ocells a la joca és sensiblement menor. La que si que continua activa és la joca d'esplugabous, amb fins 700 ocells. Dins aquest grup, esmentar que durant el setembre s'ha continuant veient alguns grups de capons reials que utilitzaren també l'estany com a joca, amb un màxim de 23 ocells. El principal dormidor detectat aquest mes a l'estany ha esta però el de les gavines rialleres, que ha tornat a superar els 3.000 ocells. Xifres molt menors són els del gavià i del gavià fosc.

Els cabussons emplomallats ja han reduït dràsticament els seus efectius, com ve essent habitual a la tardor-hivern. Així s'ha passat dels 78 exemplars del mes d'agost als escassos 8 ocells del setembre. Encara els darrers balquers i boscarles de canyar, a les que se suma el més rar boscaler.

De les espècies estrictament migrants al setembre s'ha tornat a veure una àliga pescadora a l'estany. Un cas especial, tal com s'ha comentat anteriorment, és el de les limícoles, amb només 5 espècies i sempre en forma d'ocells solitaris, amb un màxim de 4 xivites. Fumarells i xatracs també han resultat escassos, com ve essent habitual, amb l'observació de només un curroc, un de fumarell carablanc i dos fumarells negres. 

Pel que fa a altres grups faunístics esmentar l'observació de fins a 5 espècies d'odonats. És significatiu que un espiadimonis com la pipa vinosa (Trithemis annulata) que fa uns anys era força rara (Escolà i al. 2011) ha esdevingut una de les espècies més regulars. Vegeu p.e. el resum d'octubre del 2017.

Escolà, J., Müller, P. & Batlle, R.M. 2011. Odonatofauna del nuevo" Estany d'Ivars i Vila-sana"(Pla d'Urgell, Lleida, ne Península Ibérica)(Odonata)Boletín de la SEA 48: 329-334.


Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el setembre de 2018
espècie 09/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 4
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 27
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 445
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 100
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 8
Morell de cap roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 8
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 50
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 4
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 700
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 17
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 40
Capó reial (Plegadis falcinellus) 23
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 27
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 14
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 18
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 2
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 1
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 2
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 3350
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 4
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 120
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 1
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 3
Boscaler (Locustella luscinioides) 2
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 4
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 1
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

La concentració més gran d'ocells de l'estany es dóna al vespre quan s'ajoquen a l'estany fins a més de 3.000 gavines rialleres. 19/08/2008. (c) Joan Estrada Bonell

Les gavines rialleres nascudes enguany encara conserven plomes marrons sobre l'ala. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Ja han començar a arribar en nombre significatiu els cullerots hivernants a l'estany. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Els cabussets a l'hivern estan mancats del característic to rogenc de cara i coll. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Adult de corb marí gros a la joca de l'estany. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de corbs marins grossos aturats als arbres secs en els que passaran la nit. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Corbs marins i esplugabous comparteixen posadors per a la joca. 8/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i que han reduït el seu nombre encara són unes quantes les cigonyes que dada nit van a dormir al niu. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

La manca de macròfits fa que faci anys que no es vegin grups nombrosos de fotges a l'estany. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Jove de polla d'aigua de l'any. Són distintives les taques blanques de sota la cua que permet la fàcil identificació tant dels adults com dels joves (més marrons i sense vermell viu al bec). 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

La joca d'arpelles poc a poc va incrementant el nombre d'efectius. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i no ser una espècie lligada als ambients aquàtics, el milà reial és un visitant regular a l'hivern a l'estany. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Com molts altres anys, associats a la joca d'esplugabous i corbs marins grossos s'apleguen a dormir a l'estany fins a un miler de gralles (Corvus monedula). 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Llantió elegant (Ischnura elegans). 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Parella d'emperador menor (Anax parthenope) fent la posta. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Mascle de parot cuanegre (Orthetrum cancellatum). 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

El pixaví nervat (Sympetrum fonscolombii) és una de les espècies més corrents a l'estany i rodalies. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

La pipa vinosa ha esdevingut una espècie regular a l'estany. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

dimarts, 18 de setembre de 2018

6 d'octubre. Dia Mundial dels Ocells 2018 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Els proper dissabte 6 d'octubre EGRELL, en col·laboració amb el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana i la fundació Plegadis, celebrem a l'estany el dia mundial dels ocells, amb activitats diverses com una jornada de portes obertes d'anellament al sector del canyissar de depuració al matí i l'observació d'ocells des del mirador de Vallmajor al costat de Vila-sana a la tarda. Durant tot el cap de setmana, a més, es passaran a Cal Sinén audiovisuals sobre ocells. Al cartell de sota trobaràs la informació més detallada. Totes les activitats són gratuïtes i obertes al públic

dimecres, 12 de setembre de 2018

Resum del mes d'agost de 2018

Tot i que a l'agost es consoliden els moviments dispersius i es comença a activar la migració postnupcial en bona part dels ocells aquàtics, la veritat és que el nombre d'espècies aquàtiques ha continuat essent força baix, amb 38 espècies, tot i una intensitat de prospecció elevada. Val a dir, a més, que les xifres han estat baixes, amb moltes espècies que haurien de ser abundants com la fotja i la polla d'aigua amb efectius que no superen la desena d'ocells. Els alts nivells d'inundació i la manca de recursos tròfics per a la major part d'espècies estarien darrere aquests fets. Fins i tot una espècie com el cabussó emplomallat, una de les poques que manté xifres altes a l'estany, sembla ha reduït de forma substancial el nombre d'efectius a final de mes.

Com a fets més rellevants esmentar el marcat pas que ja hi ha hagut de gavina riallera, amb fins 3.860 exemplars, i la formació de la joca d'esplugabous, amb 572 ocells, possiblement a partir d'ocells migrants. A aquests se sumaria els 19 capons reials observats a la joca. Per contra, la migració ha buidat l'estany de gavians argentats, que tot i algun dia arribar als 432 ocells aquesta xifra està molt per sota de la del mes anterior, en especial si es té en compte que alguns dies no han arribat a la trentena d'ocells a la joca. Entre els ocells migrants nombres molt baixos de limícoles i fumarells i només es detecta una minsa presència dels primers ànecs no reproductors, amb un màxim de 12 cullerots. 

Com a elements d'interès esmentar la detecció d'un mínim d'un repicatalons, que ateses les dades caldria pensar més en un ocell de la subespècie witherbyi dispersat des d'Utxesa que no pas a l'arribada d'un verdader hivernant procedent del centre i nord d'Europa. En aquest apartat destacar també l'observació d'una llúdriga (Lutra lutra) nedant al vespre al sector de cal Aragonès malgrat que caldria contraposar-hi també la detecció el mateix dia d'un visó americà (Neovion vison), espècie invasora present a Catalunya a partir d'escapaments i d'alliberaments malintencionats, que es veu amb una certa regularitat a l'estany.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana l'agost de 2018

espècie 08/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 5
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 228
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 12
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell de cap roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 78
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 572
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Agró roig (Ardea purpurea) 3
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 70
Capó reial (Plegadis falcinellus) 19
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 5
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 7
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 5
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 9
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 1
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus) 13
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 3680
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 5
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 432
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 3
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 8
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 1
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberixa schoeniclus) 1


Tot i el lleuger increment d'ànecs collverd durant el mes d'agost el nombre continua essent molt baix si el comparem amb els assolits els primers anys d'inundació. 30/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

El sector de cal Aragonès és un dels pocs indrets on s'observa ocells amb una certa proximitat. Martinet blanc. 31/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

La fotja porta des del mes de maig sense superar la desena d'exemplars a l'estany. 30/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

A l'agost encara es poden observar alguns episodis reproductors com és el cas d'aquesta polla blava acompanyada d'un poll encara no del tot crescut. 31/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

A l'agost ja s'han començat a detectar presencia d'espècies clarament migrants, com és el cas de les importants agrupacions de gavina riallera. 30/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Les caixes niu poden ser ben rebudes per moltes espècies, no solament la destinataria. En aquest cas una caixa niu per a ratpenats ha estat ocupada per un grup de vespes. 30/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez