dilluns, 8 de setembre de 2014

Resum del mes d'agost de 2014

L'agost, com el mes de juliol són mesos de poca activitat a l'estany, amb bona part dels estivals que ja estan marxant però encara no amb entrada important d'ocells de latituds més septentrionals. Aquest fet també es reflecteix en un menor nombre d'ornitòlegs que visiten l'estany i per tant amb un menor nombre de dades (és a dir es crea un cercle viciós negatiu). Com a elements destacables esmentar que, com els altres anys, els gavians argentats han marxat tots a mudar al Cantàbric (amb un màxim mensual de 4 ocells a l'estany) i que les gavines vulgars mantenen xifres molt altes (2400 ocells) producte de l'entrada d'ocells forasters, com ho constata l'observació aquest agost de dos ocells amb anelles, un marcat a França i un a Hongria. Un cas semblant es dóna amb els esplugabous, amb més de 2000 ocells producte de l'entrada d'ocells d'altres contrades.

De la resta d'espècies remarcar la presencia dels cabussons emplomallats, amb prop d'un centenar d'exemplars, amb nombroses parelles encara amb polls dependents.

Màxims del mes d'agost de 2014 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 08/2014
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 130
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 5
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 1
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 98
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 10
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 2019
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 10
Agró roig (Ardea purpurea) 1
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 8
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 2
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 1
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 5
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3
Fotja vulgar (Fulica atra) 12
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 6
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 2400
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 4
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

L'agost és un dels dels períodes en que els esplugabous assoleixen els seus màxims a l'estany pel pas d'ocells d'altres latituds fins al punt que no caben tots els ocells a les joques dels arbres i part dels mateixos han de dormir a la boba. 19/08/2014 (c) Joan Estrada Bonell

L'observació de gavines anellades en altres localitats, com el cas d'aquesta gavina amb anella hongaresa, permet constatar l'entrada d'ocells forasters en aquest període. 19/08/2014 (c) Joan Estrada Bonell

A diferencia dels esplugabous, les gavines s'ajoquen a l'aigua. 19/08/2014. (c) Joan Estrada Bonell

A l'agost són ja força rars les limícoles estivals com els cames llargues però encara no es detecta una entrada important de les hivernals. 19/08/2014. (c) Joan Estrada Bonell