dimarts, 19 de gener de 2016

Cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Gener de 2016

El dissabte dia 16 de gener es va realitzar a l'estany d'Ivars i Vila-sana el cens d'ocells aquàtics hivernants que anualment es du a terme de forma simultània a la major part d'Europa. A falta de poder analitzar els resultats del conjunt de la Plana de Lleida i contextualitzar-los amb la resta, l'hivern de 2015-2016 ha tornat a ser especialment fluix pel que fa als ocells aquàtics hivernants a l'estany, amb uns nivells comparables als del gener de 2015 i xifres clarament per sota dels valors mitjans assolits des de la recuperació de l'estany. Es possible que les altes temperatures registrades fins ara hagin retingut part dels ocells al centre i nord d'Europa. Així ànecs estrictament hivernals com el xarxet i el cullerot han presentat nombre menors fins i tot que el 2015. L'únic que ha pujat una mica respecte el 2015, tot i que molt lluny d'assolir xifres normals, ha estat el collverd. De la resta d'ànecs esmentar la no detecció d'espècies com el griset o el xiulador i només un ànec blanc i una dotzena de morells de cap roig. Cabussons i cabussets també han mostrat nombres molt baixos, tot i que enguany cal destacar la presència d'un cabussó collnegre. Els 28 exemplars de fotja també estan a anys lluny del potencial de l'estany per aquesta espècie. En aquest cas però és coneix be la raó de la seva absència, que no és altra que la manca de macròfits ("senill") provocada per la introducció de les carpes.

L'efecte climàtic podria estar també darrere el baixíssim nombre de fredelugues o "cogullades marines" detectades enguany a l'estany, que com el seu nom indica s'associen amb el fred. Val a dir, per contra, que dins la seva raresa, ha estat un cens en el que s'ha observat uns quants becadells i fins i tot un parell de becadells sords, espècie a la que se suma l'observació d'una gamba verda, ocell que tot i regular a l'estany durant els passos migratoris no s'havia detectat encara en cap cens de gener.

Les 79 arpelles vulgars i els 121 corbs marins grossos, o fins i tot els 12 agrons blancs, entrarien dins les xifres normals dels darrers anys. Un cas curiós és el dels esplugabous, que tant l'hivern anterior com el present han canviat la joca de l'estany per una joca urbana a Mollerussa.

Finalment, pel que fa a la joca de les gavines, amb variacions, s'han mantingut en uns nivells semblants als del 2015. Així, mentre que la gavina vulgar ha incrementat la joca fins els 1730 ocells (pràcticament el doble que el gener de 2015), el gavià argentat l'ha reduït a una mica menys de la meitat de l'any anterior. Són destacables també els gavians foscos i, sobretot, les dues gavines cendroses, amb molt pocs exemplars detectats al cens de gener.


Cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana 2016

Espècie 16/01/2016
Oca vulgar (Anser anser) 0
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mandarí (Aix galericulata) 0
Ànec xiulador (Anas penelope) 0
Ànec grisset (Anas strepera) 0
Xarxet comú (Anas crecca) 150
Ànec collverd (Anas plathyrynchos) 385
Xarrasclet (Anas querquedula) 0
Ànce cuallarg (Anas acuta) 0
Ànec cullerot (Anas clypeata) 439
Morell de cap roig (Aythya ferina) 12
Morell de plomall (Aythya fuligula) 0
Morell xocolater (Aythya nyroca) 0
Xibec (Netta rufina) 0
Aythya nyroca x Aythya ferina 0
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 1
Fotja (Fulica atra) 28
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla d'aigua (Gallinula clhoropus) 10
Polla blava (Porphyrio porphyrio)  2
Esplugabous (Bubulcus ibis)  0
Martinet blanc (Egretta garcetta) 1
Agró blanc (Egretta alba) 12
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Grua (Grus grus) 0
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 156
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 121
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 1
Xivitona (Actitis hypoleucos) 0
Becadell (Gallinago gallinago) 15
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 2
Becut (Numenius arquata) 0
Fredeluga (Vanellus vanellus) 31
Daurada (Pluvialis apricaria) 0
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 79
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus) 0
Gavina menuda (Larus minutus) 0
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavià fosc (Larus fuscus) 10
Gavià argentat (Larus michaellis) 243
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 1730

Tot i la petita baixada que s'ha produït enguany, el cullerot ha continuat essent l'ànec més abundant a l'hivern a l'estany, amb un bon nombre d'ocells que entapissaven la làmina d'aigua. 16/01/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Collverds i xarxets, han estat les altres dues espècies d'ànecs destacades, observant-se grups mixtes que facilitaven la comparació d'ambdues espècies.  16/01/2016. (c) Joan Estrada Bonell