dimarts, 6 de novembre de 2018

Resum del mes d'octubre de 2018

A mesura que avança la tardor ja van acabant de marxar els darrers exemplars de les espècies estrictament estivals. Així els primers dies d'octubre encara es van veure les darreres orenetes (Hirundo rustica, Delichon urbica i Riparia riparia), boscarles de canyar i boscalers, espècies totes elles que ja han desaparegut però per complet els darrers dies del mes. Per contra, ja van arribant els primers ocells estrictament hivernals com el pinsà (Fringilla coelebs), el grasset (Anthus spinoletta) o el repicatalons i fins i tot s'ha produït la observació d'algunes espècies més rares com el pinsà mec (Fringilla montifringilla). El mateix passa amb els ànecs i la resta d'espècies aquàtiques. Mentre que els cabussons emplomallats han esdevingut prou rar, el nombre d'ànecs cullerot i de xarxets va incrementant-se lentament, amb fins als destacats 481 exemplars en el cas del cullerot, així com s'han observat els primers xiuladors. Els corbs marins grossos també han pujat molt fins al punt que han assolit el màxim anual, superant els nombres del mes de gener i febrer passats, potser coincidint amb un pas d'exemplars part dels quals continuïn més cap al sud. En el cas dels anàtids destacar, desprès de molt temps, l'observació d'una segona oca que se suma a la que es ve observat regularment els darrers anys.

Tal com ha passat tota la tardor, presència molt escadussera de limícoles, tan pel que fa al nombre d'espècies com a les xifres totals. Només esmentar l'observació regular dels becadells, amb un màxim puntual de 15 exemplars, i la minsa arribada de les primeres fredelugues. Si que és mantenen però xifres molt altes de gavina riallera i el nombre de gavians s'ha recuperat desprès de la reducció estival. En el grup de les gavines esmentar també, al marge dels habituals gavians foscos, l'observació d'una gavina menuda, regular en migració any rere any, i de la primera gavina cendrosa de l'hivern, en el que també és una de les localitats tradicionals de Catalunya per aquesta espècie. Encara també s'han observat un fumarell carablanc i un fumarell negre, en el que ja són dades una mica tardanes per aquestes dues espècies.

Dades interessants són l'observació d'una vintena de grues o de tres boscarles mostatxudes, espècies escadusseres a l'estany.

Entre les espècies que no aixequen el cap comentar el cas de la polla d'aigua i la fotja que ja porten un quants anys sota mínims.

Altres canvis observats com la disminució de la joca d'esplugabous, amb només una seixantena d'ocells a finals de mes, i gralles, semblen ocasionats pel desplaçament de la joca cap a altres indrets, com pot ser sectors arbrats de la ciutat de Mollerussa on les condicions tèrmiques són més favorables.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana l'octubre de 2018
espècie 10/2018
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 8
Xarxet (Anas crecca) 75
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 750
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 481
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 12
Morell cap roig (Aythya ferina) 3
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 5
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 197
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 435
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 7
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 200
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 45
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 11
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8
Fotja (Fulica atra) 20
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 20
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 29
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1550
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 16
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 750
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Boscaler (Locustella luscinioides) 1
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 4
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 3
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


Corb marí gros a la joca de l'estany amb una anella metàl·lica que no es va poder llegir. 29/10/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Grup molt gran de cigonyes aturades al sector som de cal Aragonès. 29/10/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Els pocs cabussons emplomallats observats al mes d'octubre tots es mostraven en plomatge d'hivern. 29/10/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Jove de primer any de gavina cendrosa aturada entremig de les abundants gavines rialleres.  29/10/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea