dimarts, 22 de gener de 2013

Cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El dissabte dia 19 de gener de 2013 es va realitzar el cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Aquests censos, realitzats de forma força simultània en el temps pel conjunt de Catalunya, s'emmarquen dins el projecte International Waterbrid Counts coordinat per Wetlands International, projecte en el que des de mitjans dels anys 60, durant el mes de gener, se censen les principals zones humides d’arreu d’Europa, Àsia i Nord d’Àfrica i que a Catalunya aquests darrera anys coordina el DARPAMN. Aquests seguiments permeten avaluar l’estat de conservació d’aquestes espècies i estudiar, a escala local, la capacitat d’acollida de cada una de les zones humides. Les dades del cens indiquen un any molt dolent pel que fa a les fotges (Fulica atra), amb només 17 exemplars detectats. En canvi, bons nombres pel que fa als ànecs de superfície, amb 2022 ocells, acostant-se al màxim històric del gener de 2010. Tot i que el nombre de coll-verds (Anas platyrhynchos) és inferior al de molts altres anys hi ha hagut un fort increment en la resta d'ànecs, amb xifres rècord per a cullerots (Anas clypeata), xarxets (Anas crecca), grisets (Anas strepera) i xiuladors (Anas penelope). Les gavines (Chroicocephalus ridibundus) i (Larus michahellis), tot i estar lluny del record del 2012, continuen a nivells molt alts. Per contra, esplugabous (Bubulcus ibis) i corbs marins grossos (Phlacrocorax carbo) s'han situat a la banda baixa, amb 270 i 140 ocells respectivament. És interessant destacar la hivernada d'una grua (Grus grus), que a diferencia de les observades el 2011 enguany si ha passat tot l'hivern, i dels becuts (Numenius arquata) espècie de la qual s'ha observat 4 exemplars durant el cens a l'illa central entre les fredelugues (Vanellus vanellus), tot i que possiblement eren més, doncs la vegetació cobria parcialment el sector. De fet, aquest gener s'han observat fins 14 ocells, que segurament durant el dia marxen a alimentar-se a conreus i tornen amb les fredelugues al capvespre a dormir a l'estany. 

Espècie 2013
Oca vulgar (Anser anser) 3
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 46
Ànec grisset (Anas strepera) 26
Xarxet comú (Anas crecca) 407
Ànec collverd (Anas plathyrynchos) 1078
Xarrasclet (Anas querquedula)
Ànce cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 461
Morell de cap roig (Aythya ferina) 17
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Xibec (Netta rufina)
Aythya nyroca x Aythya ferina
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 1
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
Fotja (Fulica atra) 17
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla d'aigua (Gallinula clhoropus) 20
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Esplugabous (Bubulcus ibis) 270
Martinet blanc (Egretta garcetta)
Agró blanc (Egretta alba) 7
Bernat pescaire (Ardea cinerea)                 4
Grua (Grus grus) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 42
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 140
Xivita (Tringa ochropus) 4
Becadell (Gallinago gallinago) 4
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becut (Numenius arquata) 4
Fredeluga (Vanellus vanellus) 2500
Daurada (Pluvialis apricaria)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 58
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 2
Gavià argentat (Larus michaellis) 490
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 4973