divendres, 11 de gener de 2013

Resum del mes de desembre

El desembre ha estat un mes plenament hivernal. Dins els ànecs, s'ha detectat una reducció en el nombre de coll-verds (Anas platyrhynchos) però a la vegada un increment en el nombre de xarxets (Anas crecca) i sobretot cullerots (Anas clypeata), espècie en la que els 590 ocells censats el 19 de desembre suposen un record absolut a l'estany. Aquest increment sostingut del nombre de cullerots al llarg dels anys (vegeu  el gràfic) coincideixen amb una reducció del nombre de coll-verds desprès del màxim assolit el 2008. L'increment de l'ànec cullerot, espècie filtradora, de ben segur està associat a un major nombre de microorganismes aquàtics a la superfície de l'estany. En canvi, el coll-verd, espècie més granívora i vegetariana, hi trobaria un menor nombre de recursos. Aquest fet evidencia que l'estany d'Ivars i Vila-sana és ben viu i que continua evolucionant.


Al marge de cullerots, coll-verds i xarxets, esmentar que durant el desembre s'ha continuat detectant a l'estany d'Ivars i Vila-sana ànecs més escassos com l'ànec blanc (Tadorna tadorna), el xiulador (Anas penelope), el griset (Anas strepera), el xibec (Netta rufina), el morell cap-roig (Aythya ferina) o fins i tot rars com és l'ànec cuallarg (Anas acuta) o el morell de plomall (Aythya fuligula), la pràctica totalitat de les espècies presents a Catalunya. Els corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) mantenen nombres moderats, sempre per sota els 200 ocells, fet que indicaria una reducció del nombre de peixos a l'estany, i les fotges (Fulica atra), amb només 35 ocells, ens indiquen una absoluta manca de macròfits ("senill"). Per contra, gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) i gavians argentats (Larus michahellis) si que mostren nombres alts, en consonància amb el que s'ha vingut observant els darrers hiverns.

Finalment, entre les coses interessants destacar la presencia regular d'una grua durant el mes de desembre, en el que sembla el primer episodi d'hivernada estricta a la zona, car fins ara bàsicament s'havien observat ocells en migració, tot i que alguns exemplars hi podien haver restat alguns dies.

Màxims del mes de desembre
espècie
12/2012


Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 3
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 32
Xarxet comú (Anas crecca) 271
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 870
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 590
Ànec griset (Anas strepera) 17
Ànec domèstic 1
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell cap-roig (Aythya ferina) 40
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 4
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 4
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 195
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 800
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 5
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 27
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 100
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 14
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 3
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 35
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 1
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria) 2
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 2000
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 5
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 6
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 4770
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 10
Gavià argentat (Larus michahellis) 800
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)