dilluns, 17 de març de 2014

Resum del mes de febrer de 2014

El mes de febrer ha estat molt sembla al mes de gener ornitològicament parlant. L'únic element diferencial ha estat un inici de disminució de les poblacions d'algunes espècies bàsicament hivernants com és el cas dels ànecs, constatable de forma més clara a finals de mes. Encara no es detecta però pas de limícoles ni l'arribada d'espècies estrictament estivals. Com a únics elements destacables esmentar que ja es comença a detectar l'arribada dels cabussons emplomallats (Podiceps cristatus), la presència de fins un parell de xibecs (Netta rufina)  i l'observació novament d'una parella de mallerengues de bigotis (Panurus biarmicus) que havia estat anellada a la tardor. Entre els únics elements que ens indica la proximitat de l'època de cria trobem les parelles de cigonya (Ciconia ciconia), que ja regenten els tres nius de l'estany, i algunes gavines vulgars que comencen a adquirir el plomatge nupcial. Si que és digne de menció el cas de les polles blaves que han estat criant en ple hivern, encara amb un poll no volander durant el mes de febrer.

Entre la resta de vertebrats presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana, destacar especialment que s'ha tornat a observar la llúdriga (Lutra lutra), fet que confirma la presència continuada de l'espècie a l'estany, i que l'estany continua essent una localitat amb bones poblacions de conill (Oryctolagus cuniculus), que de ben afavoreixen la presencia d'un bon nombre de rapinyaires.

Màxims del mes de febrer
espècie 02/2014
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 8
Xarxet comú (Anas crecca) 289
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 660
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 437
Ànec griset (Anas strepera) 9
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 2
Morell cap-roig (Aythya ferina) 16
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 17
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 97
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 2
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 12
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 14
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 120
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 37
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 21
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja vulgar (Fulica atra) 48
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 850
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 35
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 5
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 1500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 14
Gavià argentat (Larus michahellis) 380
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2


Durant el febrer encara s'han observat un important nombre d'ànecs hivernants, com els collverds de la foto. 05/02/2014 (c) Joan Estrada Bonell

Durant el febrer encara s'han observat un important nombre d'ànecs hivernants, a la foto parella de xarxets i parella de collverds. 18/02/2014 (c) Joan Estrada Bonell

Una de les espècies que durant el febrer ha continuat essent prou abundant ha estat el cullerot. Parella alimentant-se filtrant l'aigua 18/02/2014 (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de gavines vulgars el mes de febrer ha estat semblant al del mes de gener, amb més de 1500 ocells. 05/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell 

Alguns dies del mes de febrer s'han ajocat al vespre més de 100 ocells en sectors soms de l'estany 05/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell 

Tot i la presencia d'ocells estrictament hivernants, les parelles de l'estany ja van començar a regentar el niu durant el mes de febrer. 18/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Durant tot el febrer s'han continuat observant amb facilitat les polles blaves en diferents punts de l'estany. 05/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Al febrer encara s'observa un poll no volander de polla blava a l'estany, fet que indicava que tot i ben petit, havia sobreviscut els rigors de l'hivern. 05/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Alguns corbs marins hivernants durant el febrer ja van començar a adquirir el plomatge nupcial. 18/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el mes de febrer s'ha tornat a detectar una parella de mallerengues de bigotis a l'estany. 26/02/2014. (c) Anna Varea & Joan Rodriguez

Durant el mes de febrer s'ha tornat a detectar una parella de mallerengues de bigotis a l'estany. 26/02/2014. (c) Anna Varea & Joan Rodriguez

El conill ha continuat mantenint nombres destacables essent relativament senzilla la seva observació durant la realització de la ruta circular a l'estany. 18/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell