dimarts, 9 de desembre de 2014

Resum del mes de novembre de 2014

El mes de novembre ha estat encara un mes de transició a l'estany d'Ivars i Vila-sana, força semblant al mes anterior. En efecte, el nombre d'ànecs s'ha mantingut en uns nivells semblants (poc per sobre els miler d'ocells), amb l'única diferencia de l'increment dels xarxets i l'entrada d'un petit nombre de ànecs xiulaires. Si que es pot destacar la reducció del nombre de cabussons emplomallats, tot i que molt menys que anys anteriors, quan l'espècie era pràcticament absent a l'estany al mes de novembre, amb 36 ocells enguany enfront els 7 o 3 dels anys 2013 i 2012. Per contra, altres espècie com els corbs marins grossos i les fredelugues, tot i que sense assolir xifres plenament hivernals, si han incrementat els seus efectius. Un cas semblant es dóna amb les gavines i gavians, amb xifres que també es comencen a acostar a les hivernals. En aquest grup destacar la detecció a finals de novembre d'un grupet de 3 gavines menudes, en el que ve essent un fet regular a l'hivern a l'estany, tot i que no ens deixa de sorprendre atès que aquesta és una espècie que nidifica al Nord-Est d'Europa i que a l'hivern es comporta com un ocell marí que viu al mar lluny de terra ferma. Les limícoles, al marge de les fredelugues, han continuat presentant nombres baixos. Només són dignes d'esmentar els 12 becadells sords, xifra molt alta per una espècies força escassa a Catalunya. En el cas de les arpelles la joca que es forma a l'estany ja es de gran importància, amb 55 ocells a meitat de mes. 

Si que es digna d'esmentar aquest novembre a l'estany l'observació regular al sector de cal Aragonès de fins un parell de bitons, ardèid molt discret i escàs a Catalunya que ens visita molt de tard en tard a l'estany. Altres espècies singulars com la mallerenga de bigotis, detectada novament a partir de l'octubre, s'ha continuat observant de manera regular durant el més de novembre, amb un màxim de 11 ocells diferents. El fet que el mes de novembre ha estat encara un mes de transició es corrobora amb l'observació encara d'algunes espècies estivals com l'oreneta vulgar o la cuereta groga que se solapen amb els grups hivernals de repicatalons (Emberiza schoeniclus) i l'entrada dels primers lluers (Carduelis spinus).

Màxims del mes de novembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie
11/2014
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa) 1
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 10
Xarxet comú (Anas crecca) 180
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 590
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 400
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 10
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 36
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 132
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris) 2
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1000
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 22
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 280
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 55
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 21
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8
Fotja vulgar (Fulica atra) 34
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 1
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria) 4
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 400
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 12
Becadell comú (Gallinago gallinago) 40
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata) 1
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 3
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 3
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 37
Gavià argentat (Larus michahellis) 830
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 4
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 11


El bitó ha estat una de les espècies estrella observada aquest novembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 26/11/2014. (c) Roger Sanmartí/Photologistics

El nombre de becadells sords observats aquest novembre a l'estany és molt alt en el context català, havent-se realitzat, a més, algunes captures per al seu anellament. 25/11/2014. (c) Sergi Sales Asensio. 

Contrariament a l'observat en anys anteriors el blauet ha esdevingut força regular la tardor de 2014. 26/11/2014. (c) Sergi Sales Asensio

La mallerenga de bigotis s'ha observat regularment a l'estany al llarg de tot el mes de novembre. 26/11/2014. (c) Joan Estrada Bonell

El corb marí gros és una de les espècies habituals als arbres secs, que utilitza com a joca, dels costat de Vila-sana. 26/11/2014. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava i els collverds son dues de les espècies que no acostumen a fallar en una visita a l'estany. 26/11/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Desprès dels baixos nombres de l'octubre la gavina vulgara s'ha recuperat sensiblement fins superar el miler d'ocells. 27/11/2014. (c) Joan Estrada Bonell

El canyissar i la bova, per les seves millors condicions tèrmiques, són utilitzats com a joca per un important nombre d'ocells, com en aquest cas els repicatalons. 27/11/2014. (c) Joan Estrada Bonell