divendres, 3 d’agost del 2012

Resum del mes de juliol

Durant tot el mes s'ha continuat trobant ocells morts a l'estany per impacte de les pedres de la tempesta del dia 5. Al marge d'aquest fet destacar que el gruix de les espècies ja estan acabant la temporada de cria i s'ha començat a deixar de veure les llocades d'ànecs tant freqüents en mesos anteriors. L'única espècie que encara es mostrava al juliol en ple període reproductor eren els cabussons emplomallats (Podicpes cristatus) que enguany han assolit una xifra record de 30-40 parelles, la majoria de les quals tenien polls durant el mes de juliol. Segurament els canvis esdevinguts pel que fa als peixos de l'estany hi han tingut molt a veure. Així un increment de la lucioperca enfront la carpa (Cyprinus carpio) podria haver afavorit al cabussó, que tindria en els alevins de lucioperca (Sander lucioperca) un recurs important. De fet no va començar a criar però fins que es va produir el boom dels alevins d'aquesta espècie. Segurament la llucioperca manté molt més a ratlla els crancs que la carpa, pel que segurament no hi havia cap altra presa alternativa. Durant el juliol han volat també els darrers polls de gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) i de cigonya (Ciconia ciconia).

La resta d'ocells al juliol és mostren molt mes discrets, boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus) i balquers (Acrocephalus scirpaceus) ja han deixat de cantar i els ànecs han començat la muda, amb el que la pràctica totalitat dels mascles mostren els plomatges eclipsats i alguns una incapacitat temporal pel vol. Només al capvespre es veuen sortir els ànecs del seus refugis cap al mig de l'estany moment en que s'observa algun cullerot (Anas clypeata) i morell de cap-roig (Aythya ferina) entre els 300 collverds (Anas platyrhynchos) que aquest mes restaven a l'estany. Com a coses destacable esmentar el baix nombre de fotges (Fulica atra) que no han superat els 10 ocells en tot el mes.

Pel que fa als gavians argentats (Larus michahellis) s'ha passat dels pràcticmant 1000 ocells presents a finals de juny a la seva pràctica desaparició a finals de juliol, molt possiblement per haver-se dirigit fora de l'estany a mudar. Un cas contrari ha esdevingut amb la gavina vulgar de la qual durant el més de juliol s'ha produït una forta entrada d'exemplars forasters que es concentren al capvespre a dormir a l'estany en un nombre que s'acosta als 5000 ocells. Els esplugabous poc a poc van recuperant la joca i a finals de mes ja s'acostaven als 200 ocells. Tot i que al juliol ja es podria començar a detectar un cert pas de limícoles des de les seves zones de cria del N d'Europa cap al sud de moment la seva presència a l'estany ha estat molt inapreciable. 

Pel que fa als mamífers durant el mes de juliol s'ha detectat els primers conills (Oryctolagus cuniculus) afectats per la mixomatosis.


La pràctica totalitat dels mascles d'ànecs detectats durant el mes de juliol mostraven el plomatge eclipsat. 26.07.2012. (c) Joan Estrada Bonell

Jove de morell de cap roig. 26.07.2012. (c) Joan Estrada Bonell

Al vespre es forma un important joca de gavines vulgars al mig de l'estany.26.07.2012. (c) Joan Estrada Bonell

 Cabussó emplomallat alimentant un poll ja força crescut. 26.07.2012. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el juliol s'ha continuat trobant ocells mort per l'impacte de la pedregada com aquest adult de gavià argentat amb una ala trencada. 26.07.2012. (c) Joan Estrada Bonell

El conill és una espècie prou abundant a les rodalies de l'estany d'Ivars i Vila-sana. 26.07.2012. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el mes de juliol s'ha detectat a l'estany els primers conills afectats per la mixomatosis. 26.07.2012. (c) Joan Estrada Bonell

Màxims del mes de juliol

espècie 07/2012
Cigne mut (Cygnus olor)
Ànec mut (Cairina moschata)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 300+
Ànec cullerot (Anas clypeata) 1
Ànec griset (Anas strepera)
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec domèstic
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell cap-roig (Aythya ferina) 4
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Aythya nyroca X Aythya ferina
Èider (Somateria mollissima)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3+
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 90+
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 150+
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6+
Agró roig (Ardea purpurea) 2
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 3
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 3
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus)
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) (+)
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3
Fotja vulgar (Fulica atra) 8
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 1
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 4580+
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat (Larus michahellis) (+)
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)