dimarts, 19 de novembre del 2013

La llúdriga ja ha arribat a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Desprès d'alguns anys esperant l'arribada de llúdriga (Lutra lutra) a l'estany d'Ivars i Vila-sana finalment s'hi ha confirmat la seva presència mercès la fotografia obtinguda per una càmera automàtica dels companys de Photologistics. Aquesta és una bona noticia tant pel valor biològic de l'espècie, que esperem comenci a regular el nombre de carpes i llucioperques de gran mida, com pel fet que demostra que la connexió de l'estany amb el riu Segre és encara funcional i que cal mantenir-la i potenciar-la. Ara cal esperar que aquesta no sigui una arribada aillada sinó que sigui el preludi de l'arribada d'alguns exemplars mes que permetin l'establiment definitiu de la llúdriga a l'estany.
divendres, 15 de novembre del 2013

Resum del mes d'octubre

L'octubre és un mes de contrasts, amb la presència encara d'algun dels darrers ocells estivals com el camesllargues o l'agró roig els primers dies del mes però ja entrada d'algunes espècies estrictament hivernals i encara pas d'ocells migrants. Així s'ha detectat un important entrada d'ànecs i altres ocells aquàtics, amb algunes espècies com el collverd que amb 1469 ocells, el corb marí gros amb 155 ocells i l'esplugabous, amb 1237 ocells, que durant aquest mes han assolit el seu màxim anual a l'estany d'Ivars i Vila-sana. És interessant destacar també les 74 fotges, xifra a la que fa molts mesos no s'arribava i que desprès dels relatius bon nombres del mes anterior aporten un cert marge d'esperança envers aquesta espècie que el 2006, els primers anys d'embassament, havia arribat a superar els 500 exemplars. L'octubre ha reportat també les primeres observacions de grues en pas.

Entre les limícoles, excepte en el cas del becadell comú que amb 80 ocells ha assolit també el seu màxim anual, en general les xifres han estat baixes, amb pocs ocells sedimentats durant la migració. Espècies com les fredelugues que a l'octubre comencen a ser freqüents  han mostrat un màxim de 74 ocells, xifra molt baixa comparada amb la d'anys anteriors. L'únic element digne de menció és l'observació d'un tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus) en el que seria la primera observació a l'estany d'aquest rar divagant d'Amèrica del N i extrem E de Sibèria. Menys rars però també destacables són l'observació d'un bec planer i la continuada presencia de fins 8 capons reials, espècie que amb presència continuada a l'estany des del mes de juny.

Entre els altres vertebrats esmentar que les altres temperatures han comportat també que les carpes hagin continuat mantenint una important activitat. Malgrat tot, la progressiva desaparició dels alevins de molts peixos, segurament predats per les lucioperques comporta que el nombre de cabussons emplomallats, amb menys mobilitat que els corbs marins per desplaçar-se a menjar fora de l'estany, hagi començat a reduir de forma significativa el seu nombre, fins un màxim de només 10 ocells.

Màxims del mes d'octubre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 10/2013
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 2
Xarxet comú (Anas crecca) 103
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 1469
Anec cuallarg (Anas acuta) 12
Ànec cullerot (Anas clypeata) 324
Ànec griset (Anas strepera) 10
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 9
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 10
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 155
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 2
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1237
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 28
Agró roig (Ardea purpurea) 1
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 167
Capó reial (Plegadis falcinellus) 8
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 28
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 23
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 74
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 6
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 1
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 75
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 5
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 4
Becadell comú (Gallinago gallinago) 80
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus) 1
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 650
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 7
Gavià argentat (Larus michahellis) 105
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 3
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 5

Àliga pescadora aturada en un arbre mort enmig de l'estany. 03/10/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Durant l'octubre ja joca d'esplugabous i corbs marins ha assolit el seu màxim anual. 16/10/2013. (c) Joan Estrada Bonell

A diferència dels l'esplugabous que marxen a alimentar-se lluny de l'estany, els martinets blancs pesquen en aigües poc fondes de la vora. 16/10/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Enguany la polla blava està mantenint xifres importants al llarg de tota la tardor, detectant-se a tots els sectors amb boba. 03/13/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el mes d'octubre s'ha incrementat de forma important el nombre de corbs marins grossos a l'estany, assolint el seu màxim anual. 16/10/2013. (c) Joan Estrada Bonell

La tardor d'enguany ha reportat un escàs pas de limícoles a l'estany d'Ivars i Vila-sana, la majoria dels quals s'ha concentrat al sector del canyissar de depuració pasturat pels cavalls, un dels pocs sectors lliures de peixos. 16/10/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Les elevades temperatures del mes d'octubre han permès que les carpes hagin mantingut l'activitat tot el mes. 16/10/2013. (c) Joan Estrada Bonell

dilluns, 11 de novembre del 2013

Cursos al voltant de l'estany d'Ivars i Vila-sana

EGRELL i la Sabina han muntat sis cursets divulgatius adreçats a un públic familiar sobre diferents aspectes de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Alguns d'ells estan associats a les diverses activitats obertes al públic que es duen a terme en aquest espai i un permet descobrir el riu Corb, el corredor biològic que uneix el riu Segre amb l'estany i que ha estat senyalitzat per a poder-lo resseguir en bicicleta. Podeu descarregar tots sis cursets als següents enllaços.