dijous, 4 de maig del 2017

Resum del mes d'abril de 2017

Definitivament ja ha arribat la primavera i ja són diverses les espècies que estan criant a l'estany, entre les que destaquen els ànecs collverds, les cigonyes i les arpelles, amb polls els primers i ocells covant les arpelles. Ja s'observen les darreres escurrialles dels ocells estrictament hivernats, com els darrers xarxets, corbs marins grossos o agrons blans (encara també alguns cullerots i morells de cap roig que en aquest cas però podrien ser reproductors) però també en moixonets com els pinsans (Fringilla coelebs) o els repicatalons (Emberiza schoeniclus). Per contra ja s'observen totes les espècies estivals com la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), el balquer (Acrocephalus arundinaceus), el rossinyol (Luscinia megarhynchos), la bosqueta (Hippolais polyglota) o l'oriol (Oriolus oriolus) i continua observant-se els pas de nombroses espècies com el xarrasclet, l'ànec cuallarg, l'ànec blanc o els fumarells, i passeriformes com diversos mosquiters, entre els quals el rar xiulaire (Phylloscopus sibilatrix), o la boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus). Entre les espècies en pas més rares observades aquest més d'abril a l'estany d'Ivars i Vila-sana cal esmentar el martinet ros (1 ex el 21/4), el curroc (1 ex. el 4/4), el xatrac gros (1 ex. 21/4), el xatrac comú (1 ex. el 18/4) o el mussol emigrant (1 ex. el 4/4). Dins del grup de les limícoles continua el pas de nombroses espècies aprofitant els nivells d'aigua baixos del sector de cal Aragonès, amb 15 espècies diferents observades el mes d'abril. Entre les més interessants destacar la perdiu de mar i el territ becllarg.

Pel que fa al bosc de ribera de l'estany aquest està guanyant maduresa, Així aquest abril s'ha continuat observant el picot garser (Dendrocopos minor), en una ocasió dos exemplars, fet que fa pensar que està criant a l'estany. A aquest s'ha de sumar el picot garser gros (Dendrocopos major), amb observacions regulars fora del període reproductor a l'estany d'Ivars i Vila-sana, que també s'ha observat aquest mes d'abril i que sembla també un nou candidat per criar en aquest espai.

Màxims del mes d'abril a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 04/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 7
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 8
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 62
Anec cuallarg (Anas acuta) 11
Ànec cullerot (Anas clypeata) 21
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 6
Morell de cap roig (Aythya ferina) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 6
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 40
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 14
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 8
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 5
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea) 14
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 13
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 5
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 4
Fotja vulgar (Fulica atra) 8
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 20
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 1
Corriol petit (Charadrius dubius) 3
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 2
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 1
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 12
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 8
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 7
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 10
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola) 21
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 2
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 4
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 60
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 1
Xatrac gros (Sterna caspia) 1
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo) 1
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 12
Fumarell negre (Chlidonias niger) 9
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


A l'abril ja es detecten les primeres llocades dels collverds. 24/04/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Una "cigüeña" i una "cigüeñuela".24/04/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Les arpelles ja estan en plena època de cria. A la foto, una femella surt del niu a buscar la presa que porta a la pota el mascle. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

El martinet ros és una espècie més o menys regular en migració a l'estany. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Grup de cames llargues al sector de cal Aragonès, 24/04/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Corriol gros descansant sobre una plataforma a l'estany, 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Grup de batallaires al costat de cal Aragonès. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Gamba roja (a l'esquerra) i valona al sector amb aigua soma. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Aquest abril s'ha detectat xatrac gros, espècie extremadament rara a l'estany. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Fumarells carablancs descansant a l'estany. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario