divendres, 9 de desembre del 2016

Resum del mes de novembre de 2016


Al mes de novembre s'ha consolidat la presencia dels ocells hivernals a l'estany d'Ivars i Vila-sana, del que, a excepció d'algun despistat, ja han desaparegut la totalitat de les espècies estivals. D'entre totes, l'espècie més destacada és l'ànec cullerot, que amb els seus 569 ocells censats s'acosta ja als màxims hivernals d'aquests darrers anys. Un cas diferent és l'ànec collverd que des de 2013 ha anat vivint una progressiva reducció dels seus efectius per causes ara per ara desconegudes i del qual els 400 ocells d'aquest novembre estan molt lluny dels 2.300 que es van arribar a contar l'any 2008. Pel que fa a la resta d'ànecsdestacar xifres normals de xarxet, xiulaire, griset i morell de cap roig. Si son destacables els 4 xibecs, els 5 ànecs cuallargs i sobretot els 7 morells de plomall, xifra només assolida el 2012. Els cabusons emplomallats pràcticament han esdevingut absents a l'estany mentre que els corbs marins grossos han assolit el seu màxim anual. 

Entre els ardeids només el bernat manté una petita població estable. Per contra esplugabous i martinet blanc han anat clarament a la baixa, fins al punt de desaparèixer la joca dels primers.Continua però observant-se els 3 agrons blancs dels darrers temps i 1 martinet de nit despistat. Pel que fa a les cigonyes un grup nomrós freqüenta l'estany, al que alguns dies s'ha sumat una cigonya negra. espècie molt més rara a l'estany. destacar també l'observació alguns dies d'un cert pas de grues, amb un màxim de 31 ocells el 15 de novembre. Les fotjes continuen amb xifres realment baixes, clarament per sota de els dels darrers anys i el pas de les limícoles pràcticament ha desaparegut. Només aguanten els becadells als que se suma una certa entrada de fredelugues o cogullades marines. Més destacable és el grup de les gavines, amb 1100 gavines vulgars a la joca, entre els quals ja s'han "colat" un parell d'exemplars de l'escassa gavina cendrosa. Xifres molt altes són les del gavià argentat, que no para d'incrementar la seva població i que amb els 1.400 ocells d'aquest novembre ha batut tots els rècords per ara mai registrats a l'estany.. Entre mig dels gavians cal esmentar la presencia de diversos gavians foscos i fins i tot d'un gavià argentat de potes roses, espècie ocasional a Catalunya. 

Entre els bones noticies comentar que tot i ser pocs els ocells detectats és interessant destacar que al novembre s'han repetit les observacions de mallerenga de bigotis. Caldrà estar atent per veure si la xifra augmenta.

Màxims del mes de novembre de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 11/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 12
Xarxet comú (Anas crecca) 115
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 400
Anec cuallarg (Anas acuta) 5
Ànec cullerot (Anas clypeata) 569
Ànec griset (Anas strepera) 4
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 4
Morell de cap roig (Aythya ferina) 22
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 7
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 2
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 212
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 12
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 3
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 8
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 150
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 63
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 20
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja vulgar (Fulica atra) 24
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 31
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 600
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 3
Becadell comú (Gallinago gallinago) 31
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1100
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavià fosc (Larus fuscus) 40
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus) 1
Gavià argentat (Larus michahellis) 1400
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 4
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 1


Ànecs de diferents espècies des del mirador de Vall Major. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Grup d'ànecs cullerots alimentant-se. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Mascle d'ànec cullerot alimentant-se a l'estany. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Femella d'ànec cullerot alimentant-se a l'estany. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Mascle de xarxet ja amb plomatge mudat a l'estany. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Ànecs collverds mostrant el mirall morat en aixecar el vol. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Mascles i femelles de morells de caproig. 11/11/2016 (c) Sergi Sales Asensio

Aquest novembre s'ha observat fins a 7 morells de plomall, xifra molt considerable per aquesta espècie ocasional a l'estany. 11/11/2016 (c) Sergi Sales Asensio

 
Grup de cigonyes descansant a mig matí a l'illa principal. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Cigonya negra associada al grup de cigonyes vulgars aturant-se a l'estany. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El cada vegada menor nombre de branques dels arbres morts dins de l'estany comporta que pugui ser utilitzats com a joca per un menor nombre d'ocells. Entre els més fidels trobem els corbs marins grossos. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Els becadells, juntament amb les fredelugues, han estat de les poques limícoles regulars a l'estany al novembre. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de fredelugues al novembre ha arribat fins les 600, tot i que a l'estany sovint només hi van a descansar doncs no hi ha zones bones d'alimentació. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de gavians argentats que utilitzen l'estany per descansar i dormir s'ha anat incrementant de forma sostinguda als darrers anys fins arribar als 1.400 exemplars d'aquest novembre. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

La polla blava és una de les poques espècies que sembla mantenir una població estable al llarg de tot l'any. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de cabussons i cabussets a l'hivern es redueix de forma important a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Diversos dies del mes de novembre s'han continuat veient algunes orenetes (Hirundo rustica) despistades que aprofitaven les estones de sol per escalfar-se. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Entre els passeriformes, els teixidors (Remiz pendulinus), son de les poques espècies habituals a l'hivern al canyissar. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

A diferencia d'altres anys aquest novembre s'ha format una bona joca d'estornells vulgars (Sturnus vulgaris) a l'estany. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

divendres, 18 de novembre del 2016

Resposta de l'avifauna aquàtica reproductora a la recuperació de l'estany d'Ivars i Vila-sana

Des que la primavera de 2005 es va iniciar la recuperació de l'estany d'Ivars i Vila-sana amb l'entrada novament de l'aigua a la cubeta de l'antic estany, l'avifauna de l'estai ha viscut una ràpida successió. En el següent article publicat al número 7 de la revista Mascançà es descriuen els canvis viscuts per la comunitat d'ocells aquàtics d'aquest espai en el període 2005-2015 i se n'analitzen les causes. Clicant la imatge et pots descarregar l'article complet en PDF.


diumenge, 6 de novembre del 2016

Resum del mes d'octubre de 2016

Tot i les temperatures molt suaus, aquest octubre a continuat el pas de migrants i poc a poc es va consolidant l'arribada dels primers hivernants. Bons exemples en són les anàtides, amb 9 espècies observades i nombres destacables de collverds (tot i que inferiors als de la majoria d'anys anteriors), coincidint amb el mes que la major part dels anys s'acostuma a donar el màxim d'aquesta espècie. Bons nombres de morell de cap roig i xibec, espècie per a la qual els 14 ocells observats el 6/10 suposen la xifra més alta mai detectada a l'estany. El corb marí gros també ha incrementat lentament els seus efectius fins arribar als 126 ocells que s'ajoquen a l'estany. Per contra, els cabussons emplomallats van de baixada fins al punt que pràcticament han desaparegut a finals de mes.

Pel que fa a les limícoles, tot i que en baix nombre, s'ha continuat detectant un flux regular, altra vegada amb 11 espècies com el mes anterior. amb les primers grupets de fredelugues i un mínim de 32 exemplars de becadell comú als que se sumen 3 becadells sords.

La joca dels esplugabous continua força activa, amb uns 1.200 exemplars a primers de mes, xifra que poc a poc s'ha anat reduint a mesura que avançava l'octubre. Per contra el dormidor de les gralles (Corvus monedula) s'ha consolidat i diversos dies pot haver arribat al miler d'ocells. Una espècie que ha incrementat de forma molt important els seus efectius ha estat el gavià argentat, que tot i ser molt escàs els primers dies d'octubre a finals de mes va arribar a superar els 700 ocells, possiblement com a conseqüència que part del ocells que van marxar a mudar a l'Atlàntic estan començant a retornar a la conca mediterrània. El cas contrari és el de la gavina vulgar, que a primers de mes encara mantenia uns 500 ocells a la joca, xifra que s'ha anat reduint de forma important a mesura que passava el mes, possiblement perquè part dels ocells s'han començat a desplaçar cap a la costa o latituds més meridionals. Entre les espècies que formen una joca a l'estany esmentar com es ve observant els darrers anys la gran importància del dormidor d'arpelles, amb 60 exemplars ja observats a finals de mes.

Els primers dies d'octubre han aportat encara les darreres observacions d'ardeids estivals a l'estany com l'agró roig i el martinet de nit. A aquestes observacions i les de les espècies hivernals cal afegir l'observació d'un parell de becplaners i sobretot l'observació d'un bitó, espècie rara que es va deixant observar amb una certa regularitat a l'estany.

A nivell de moixonets, esmentar un pas molt important d'orenetes la primera meitat de novembre, amb alguns dies en els quals es concentraven a l'estany alguns milers d'ocells al capvespre. Les xifres han anat disminuint de forma dràstica a finals de mes fins esdevenir pràcticament vestigials. Encara pas d'espècies interessants com boscaler comú (Locustella luscinioides), boscaler pintat gros (Locustella naevia), boscarla dels joncs (Acrocephalus shoenobaenus) i la sempre enigmàtica boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon). Encara força exemplars de boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) però per contra ja cap observació de balquer (Acrocephalus arundinaceus). A l'igual que el bitó, digne de menció és l'observació d'un parell de mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) espècie que no s'observava a l'estany des de la tardor passada.

Pel que fa a altres grups faunístics destacar que les altes temperatures encara han permès que algunes de les tortugues d'estany (Emis orbicularis) de la incipient població d'Ivars i Vila-sana es mantinguin actives. En el cas dels insectes les papallones van clarament a la baixa però l'octubre és el mes en el que s'observa el màxim d'alguns espiadimonis com el tardorenc (Aeshna mixta).


Màxims del mes d'octubre de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 10/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 3
Xarxet comú (Anas crecca) 50
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 580
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 214
Ànec griset (Anas strepera) 2
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 14
Morell de cap roig (Aythya ferina) 15
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 6
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 126
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 5
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1200
Martinet blanc (Egretta garzetta) 10
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 3
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 7
Agró roig (Ardea purpurea) 2
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 130
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 60
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 26
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja vulgar (Fulica atra) 21
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 1
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 100
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 4
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 2
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 3
Becadell comú (Gallinago gallinago) 32
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 9
Xivita (Tringa ochropus) 3
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 15
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 710
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2


Els collverds han incrementat de forma important els seus efectius el mes de novembre. La major part dels mascles ja tornen a tenir el plomatge nupcial. 06/10/2016. (c) Joan Estrada Bonell

A diferencia dels collverds, la major part dels mascles de cullerot que han arribat aquest mes a l'estany encara mostren el plomatge eclipsat com aquests dos mascles. 06/10/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Un fet semblant al dels cullerots passa amb els xarxets, amb el gruix dels mascles encara en plomatge d'eclipsi. 31/10/2016. (c) Anna Varea Polo

Un grup de morells de cap roig surt al capvespre cap al mig de l'estany. 26/10/2016. (c) Joan Estrada Bonell 

Un grup de xibecs barrejat amb collverds descansa en una de les illes de l'estany. 06/10/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El primers dies d'octubre encara es deixaven veure a l'estany algunes espècies estivals com el martinet de nit. A la foto un jove. 06/10/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Bitó volant al capvespre per sobre la boba del sector de cal Aragonès. 26/10/2016. (c) Joan Estrada Bonell


Els corb marins són potser l'espècie que utilitza de forma més continuada els arbres secs del costat de Vila-sana. 06/10/2016. (c) Joan Estrada Bonell 

El sector som de cal Aragonès és el més favorable per a l'observació de limícoles. A la foto territ variant, corriol gros, becadell i batallaire. 06/10/2016. (c) Joan Estrada Bonell 

Jove de batallaire alimentant-se al sector de cal Aragonès. 06/10/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Becadells alimentant-se al sector de cal Aragonès. 31710/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Becadell sord i becadell comú capturats a l'estany durant les campanyes d'anellament per estudiar la migració dels ocells de l'estany. 11/10/2016. (c) Sergi Sales Asensio

La polla blava és una de les colorides espècies  que mai falla a l'estany. 31/10/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

La joca de les arpelles ja ha assolit xifres realment molt altes aquest mes d'octubre. 31/10/2016.
(c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

A primers de mes alguns dies es concentraven milers d'orenetes volant per sobre l'estany al capvespre. 06/10/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El boscaler comú és una de les espècies capturades durant les campanyes d'anellament per estudiar la migració dels ocells de l'estany. 03/10/2016. (c) Sergi Sales Asensio

La boscarla mostatxuda és una espècie amb un estatus incert a l'estany que es captura amb una certa regularitat durant les campanyes d'anellament a l'estany. 11/10/2016. (c) Sergi Sales Asensio

Una tortuga d'estany aprofita la climatologia favorable per prendre els darrers raigs de sol de l'any. 31/10/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

L'espiadimonis tardorenc, com el seu nom indica, s'observa especialment durant el mes d'octubre. 31/10/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

divendres, 28 d’octubre del 2016

Taller de micromamífers a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El proper diumenge 6 de novembre el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana, en col·laboració amb EGRELL, durà a terme a l'estany un taller de micromamífers, emmarcat dins el projecte SEMICE (seguiment de micromamífers comuns) que ens permetrà conèixer els ratolins, musaranyes, talpons, rata d'aigua... que viuen a l'estany.

Per més informació i inscripcions es pot consultar el següent enllaç o clica sobre la imatge

http://www.estanyivarsvilasana.cat/index.php?lang=ca&tp=info&id=326


dilluns, 10 d’octubre del 2016

Resum del mes de setembre de 2016

Al setembre s'ha accentuat notablement el pas dels ocells migrants però també ja s'ha començat a detectar l'arribada d'algunes de les espècies estrictament hivernants. En el cas dels ànecs s'ha constatat la presencia a l'estany de fins 11 espècies diferents. Cal destacar l'observació d'un morell xocolater, espècie rara a Catalunya que era regular els primers anys desprès de la recuperació de l'estany i que darrerament no es deixa veure que molt de tard en tard. Tot i que el nombre de collverds no ha variat significativament respecte al mes d'agost  si que es destacable l'increment dels efectius respecte al mes anterior que han viscut l'ànec cullerot i el xarxet, fet que posa de manifest que ja s'està produint una entrada de certa magnitud de les espècies hivernants. El mateix fet s'ha observat amb el corb marí gros, que ha passat dels 6 ocells del mes d'agost als ja 105 d'aquest mes de setembre.

Pel que fa a les limícoles, tot i que en baix nombre, s'ha continuat detectant un flux regular, amb 11 espècies observades al setembre, dos més que l'agost, i nombres ja significatius en el cas del becadell comú, amb 22 exemplars.

La joca dels esplugabous continua força activa, amb uns 1.200 exemplars que s'han aplegat a dormir cada dia a la boba (amb els que molts dies es barregen fins a 800 gralles), i les gavines vulgars encara són presents en nombre alts, que ronden els 2.000 ocells. Els gavians argentats, però, continuen aquest mes encara sota mínims, amb un màxim de 21 ocells censats, xifres que no es recuperaran fins que no tornin de mudar del golf de Biscaia.

Entre els ardeids, al marge dels esmentats esplugabous, esmentar al setembre el solapament encara dels darrers efectius d'espècies estivals com l'agró roig, amb les hivernals com l'agró blanc. A diferencia del mes d'agost no s'ha detectat però cap bec planer ni cap capó reial.

Es interessant destacar, coincidint amb el pas, l'observació d'un parell d'àligues pescadores en dies diferents, i el progressiu increment de la joca de les arpelles vulgars. A nivell de moixonets, al setembre encara s'ha observat el pas de la boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) i la cotxa blava (Luscinia svecica), però també s'ha detectat el boscaler pintat gros (Locustella naevia). Entre els passeriformes migrants però ja s'han començat a veure però també espècies que són estrictament hivernants a l'estany com la cuereta trorrentera (Motacilla cinerea), la titella (Anthus pratensis), el pit-roig (Erithacus rubecula), el tord comú (Turdus philomelos) o el mosquiter comú (Phylloscopus collybita).

Com a resum podem dir que el setembre ha resultat un mes "distret" a l'estany, amb un pas evident de moltes espècies i xifres acceptables per algunes d'elles, situació que sembra es pot perllongar durant l'octubre si ens atenem a les primeres observacions d'aquest mes.


Màxims del mes de setembre de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 09/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 1
Xarxet comú (Anas crecca) 42
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 180
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 113
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 2
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 8
Morell de cap roig (Aythya ferina) 8
Morell xocolater (Aythya nyroca) 1
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 7
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 18
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 105
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 4
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1200
Martinet blanc (Egretta garzetta) 13
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 11
Agró roig (Ardea purpurea) 2
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 45
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 23
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 19
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 9
Fotja vulgar (Fulica atra) 28
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 2
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola) 1
Fredeluga (Vanellus vanellus) 3
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 1
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 22
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 3
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola) 2
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1980
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 21
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 3
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 6
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Els ànecs cullerots al setembre s'han fet regulars a l'estany fins a igualar la xifra de collverds. 22/09/2016. (c) Joan Estrada Bonell

l'agró blanc, molt més gran que el martinet blanc, al setembre ja ha esdevingut un ocells pràcticament d'observació diària.  22/09/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Desprès del màxim del mes d'agost, els 13 exemplars del setembre continuen essent una xifra alta a l'estany per aquesta espècie. 22/09/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Els més de 100 corbs marins grossos del setembre ja s'acosten als nombres hivernals d'aquest ocell. 22/09/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de becadells estarrufats prenent el sol en una plataforma per a la cria d'ocells al sector de cal Aragonès. 22/09/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El batallarire és una de les limícoles regulars a l'estany en ambdós passos migratoris. 22/09/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava és una de les espècies més espectaculars de l'estany que mai no falla als sectors amb bova del costat oest de l'estany. 22/09/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La migració de tardor és moment també de petites sorpreses, com l'observació d'espècies poc habituals a l'estany, com aquest enganyapastors. 15/09/2016. (c) Sergi Sales Asensio

La climatologia favorable del setembre permet detectar encara diferents papallones al voltant de l'estany com aquesta blanqueta perfumada (Pieris napi), una de els espècies més freqüents a l'estany