dissabte, 12 de maig del 2018

Resum del mes d'abril de 2018

Amb el pas de primavera s'ha continuat incrementant el nombre d'espècies presents a l'estany el passat més d'abril. Així de les 47 espècies aquàtiques detectades el mes de març s'ha passat a les 55 de l'abril, deixant molt enrere les 38 detectades el mes de febrer. Aquest fet es deu a l'observació ja d'espècies que són estivals a l'estany com l'agró roig, el martinet de nit o el martinet de nit, però també al pas d'espècies que només detectarem en migració. Aquest és el cas de les limícoles, amb observacions de fins a 12 espècies i nombres alts aquest mes de cames llargues. En aquest grup destacar l'observació d'espècies escasses com la perdiu de mar o el polit cantaire. Val a dir però que l'alt nivell de l'aigua ha permès que aquest grup d'espècies hagin pogut fer un ús important de l'estany i que sovint s'hagin hagut d'aturar en conreus embassats de les rodalies. Pel que fa als ànecs, a l'abril encara s'ha observat un bon nombre d'espècies, tot i que el seu nombre s'ha reduït dràsticament en tots els cassos, a excepció de les espècies ja de per si rares com l'oca, de la que es continua observant un ocell solitari, o l'ànec blanc, del que s'han observat un màxim de 3 ocells.  Encara però 12 xarrasclets, en aquest cas un dels pocs ànecs que és exclusivament migrant. Observació d'altres espècies també interessants són el becplaner, ja observat també el mes de març, al que aquest abril se suma un capó reial. En el cas del corb marí gros encara una vintena d'exemplars, com si cada vegada els costés més marxar.

Al marge dels ocells migrants, esmentar que moltes de les espècies reproductores, en especial les residents, ja es troben en ple període reproductor. Així, ja es té constància de nius amb polls de bernat pescaire però també ja s'han observat polls d'ànec collverd i de xibec i les arpelles ja fan constants viatges als nius. Entre les espècies reproductores és destacable l'increment espectacular que han tingut els cabussons emplomallats, amb 75 ocells, xifra molt alta per trobar-nos encara a primeries d'any. Aquest no és el cas però de la polla d'aigua, la polla blava i la fotja, que es mantenen als seus nivells habituals, o que han reduït la població en el cas de la fotja.

Pel que fa a les gavines, tot i no detectar indicis de cria, a l'abril s'han mantingut nombre alts de gavines rialleres, malgrat que una part important eren ocells nascuts l'any passat que enguany no criaran, i que per tant tenen menys pressa en tornar a les seves localitats de naixement. Associades a les gavines rialleres trobem també encara algunes gavines capnegres, possiblement ocells que havien criat a l'estany en anys anteriors i que continuen visitant la zona a l'espera de condicions favorables. Un cas diferent és el del gavià argentat, que tot i reduir la població resten a l'estany algunes desenes de parells reproductores. En el grup de les gavines i xatracs destacar la encara observació d'un parell de gavines menudes així com l'observació dels primers fumarells, en aquest cas les tres espècies (inclòs el fumarell alablanc), als que se suma un parell de xatracs comuns i un xatrac gros, en el que seria un excel·lent mes per aquest grup d'ocells, en general prou rars a l'estany.

Finalment, pel que fa als passeriformes, ja han fet acte de presencia el balquer i la boscarla de canyar, espècies reproductores ambdues a l'estany, als que se suma la detecció d'un parell de boscarles mostatxudes i un boscaler, en aquest cas de reproducció més irregular. També detectat el pas de nombrosos passeriformes, entre els que cal destacar l'observació d'un boscaler pintat (Locustella naevia) força escassa a l'estany.

Fora dels ocells, esmentar que les carpes (Cyprinis carpio) ja han iniciat la fresa i que els conills (Oryctolagus cuniculus) són molt abundants a les rodalies de l'estany, amb l'aparició d'un bon nombre de llorigons.

Màxims del mes d'abril a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 04/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 1
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 68
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 36
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 12
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 7
Morell de cap roig (Aythya ferina) 8
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 6
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 75
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 3
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 20
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 6
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 1
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 8
Agró roig (Ardea purpurea) 6
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 30
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 9
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 13
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja (Fulica atra) 13
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 43
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 2
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 5
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 5
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus) 1
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 2
Gamba roja (Tringa totanus) 2
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola) 2
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 6
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 6
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 2
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 50
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 236
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia) 1
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo) 2
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 17
Fumarell negre (Chlidonias niger) 8
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 1
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides) 1
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 13
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 4
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 2
Cotxa blava (Luscinia svecica)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Els bernats pescaires són uns dels reproductors més primerencs. En aquest cas observem un mascle entrant al niu. 10/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els primers martinets de nit del 2018 a l'estany s'han detecta durant el mes d'abril. En aquest cas un mascle nupcial el 27/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Una parella de cigonyes a la que un temporal ha tombat el niu el tornen a recontstruïr al mateix emplaçament. 27/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Corbs marins grossos i gavines rialleres comparteixen posador als arbres morts que encara es mantenen drets a l'interior de l'estany. 12/04/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les arpelles ja estan en ple període reproductor. En aquest cas la femella surt del niu a empaitar el mascle que arriba amb una presa a les potes. 12/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Malgrat a principis d'any es van arribar a observar dues oques, ja fa temps que només es torna a observar un l'únic exemplar, que fa anys està més o menys fix a l'estany. 17/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'ànec blanc, tot i ser escàs a l'estany s'observa amb una certa regularitat, amb un màxim de 3 exemplars el mes d'abril. 04/04/2018. (c) Quim Minoves.

El xarrasclet, a la fotografia un mascle, només s'observa en migració a l'estany d'Ivars i Vila-sana, sobretot al pas de primavera. 04/04/2018. (c) Quim Minoves.

Els ànecs cullerots han reduït dràsticament el seu nombre durant el mes d'abril, tot i que encara s'han pogut observar algunes parelles, malgrat que es considera improbable que acabin per criar. 12/04/2018. (c) Joan Estrada

Tot i que fa anys van criar algunes parelles, actualment el cabussó collnegre és de presència irregular a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 12/04/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Malgrat alimentar-se principalment de peixos no és inusual que el cabussó emplomallat també pesqui alguns crancs americants (Procambarus clarkii). 12/04/2018. (c) Joan Estrada

Les persecucions territorials de les fotges evidencien que es troben en ple període reproductor. 12/04/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els alts nivells d'aigua que manté l'estany obliga a les limícoles en pas a aturar-se als camps embassats de les rodalies. 11/04/2018. (c) Quim Minoves

Aquest més d'abril es va observar a l'estany d'Ivars i Vila-sana un polít cantaire, espècie prou escassa a l'interior de Catalunya. 17/04/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els alts nivells d'aigua de l'estany comporta que només algunes espècies de cames molt llargues com el tètol cuanegre s'hi puguin aturar. 05/04/2018. (c) Quim Minoves.


La perdiu de mar és una limícola singular, doncs bàsicament es dedica a caçar insectes en vol com les orenetes, espècie a la qual ens recorda tot i ser de major mida.  27/04/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre els grups de gavines rialleres durant tot el mes d'abril s'hi ha detectat algunes gavines capnegres. A la fotografia se'n detecten un parell d'exemplars reconeixibles pel seu bec vermell i cap més negre. 12/04/2018. (c) Joan Estrada

A l'abril s'han detectat un bon nombre de xatracs i fumarells, entre els quals el més corrent és el fumarell carablanc.  12/04/2018. (c) Joan Estrada.

Un cas contrari és el xatrac gros, que és un visitant molt rar a l'estany que també ha estat observat aquest mes d'abril. 17/04/2018. (c) Quim Minoves.

El rossinyol (Luscinia megarhynchos) és un dels passeriformes que crien al bosc de ribera que ha arribat de forma important durant el mes d'abril. 17/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

El mosquiter de passa (Phylloscopus trochylus), només es detecta a l'estany durant ambdós períodes migratoris. 17/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Un altre mosquiter que també es detecta a l'estany només durant els passos migratoris és el mosquiter xiulaire, tot i que en aquest cas és una espècie més escassa, present sobretot al pas de primavera. 09/04/2018. (c) Quim Minoves.

El conill es molt corrent tot l'entorn de l'estany essent fàcil detectar adults i els seus llorigins a l'entrada dels caus. 12/04/2018. (c) Joan Estrada Bonell.

Coincidint amb l'inici del període de fresa s'observen les carpes fent la posta als sectors menys fondos de l'estany. 17/04/2018, (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.