dimecres, 7 d’agost del 2013

Resum del mes de juliol

El mes de juliol és un mes d'impàs. Ja ha finalitzat pràcticament del tot el període reproductor, amb només algunes parelles de cabussons emplomallats (Podiceps cristatus) encara en ple període reproductor i alguna femella escardussera d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) o parella de fotges (Fulica atra) i polles d'aigua (Gallinula chloropus) amb polls, però encara no es detecta un pas important d'ocells. En efecte, tot i que ja es van detectant alguns grupets de limícoles sembla que els costa entrar amb un cert nombre. Durant el juliol només destaca alguns grupets de xivitones (Actitis hypoleucos) que han superat la desena d'exemplars. Si que cal destacar l'entrada d'un nombre apreciable de gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) i gavians argentats (Larus michahellis), que al capvespre s'apleguen a ajocar-se a l'estany, havent superat els 2500 ocells en el cas de la gavina vulgar i els 900, (amb molts joves) en el cas del gavià argentat. Un cas semblant es dóna amb els esplugabous, que al juliol han arribat als 400 ocells a la joca de l'estany d'Ivars i Vila-sana, entre els quals també s'hi ajoca un capó reial (Plegadis falcinellus) espècie poc freqüent a l'interior.

Esmentar que les repetides pedregades esdevingudes durant la primavera del 2013 a les rodalies de l'estany al marge d'afectar als conreus han tornat a provocar la mort o ferides irrefersibles a un bon nombre d'ocells.

Màxims del mes de juliol a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie
07/2012
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos)
275
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
1
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
1
Morell cap-roig (Aythya ferina)
3
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
60
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
2
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
8
Martinet ros (Ardeola ralloides)
2
Esplugabous (Bubulcus ibis)
400
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea)
8
Agró roig (Ardea purpurea)
6
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
30
Capó reial (Plegadis falcinellus)
1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
4
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus)
2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
10
Polla blava (Porphyrio porphyrio)
6
Fotja vulgar (Fulica atra)
13
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
8
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
4
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
2
Valona (Tringa glareola)
1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
17
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
2
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus)
2560
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
3
Gavià argentat (Larus michahellis)
600
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
2
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
7
Fumarell negre (Chlidonias niger)
3
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Els polls de les cigonyes del niu mes endarrerit ja estan immersos en els exercicis de vol a primers de mes. 09/07/2013. (c) Joan Estrada Bonell 
Les pedregades del mes de juliol han trencat les ales a diversos ocells com aquest jove de gavià argentant. 23/07/2013. (c) Joan Estrada Bonell
Grup de xivitones aturat als arbres secs del cotat de Vila-sana. 23/07/2013. (c) Joan Estrada Bonell
Durant el juliol la joca dels esplugabous s'ha localitat sobre la taca de bova del costat de cal Aragonés en comptes de sobre els arbres morts. 23/07/2013. (c) Joan Estrada Bonell