dimarts, 14 de març del 2017

Resum del mes de febrer de 2017

El febrer ha estat un mes una mica anodí al l'estany. En efecte, tot i que les espècies estrictament hivernants encara han estat presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana la veritat és que una part important dels efectius ja han començat a marxar cap al nord. Així veiem com la majoria d'ànecs han reduït sensiblement els seus efectius respecte al mes anterior, fins al punt de passar els collverds de més de 500 ocells el gener a una mica menys de 200 al febrer, o els cullerots que han passat de 459 el mes anterior a poc més de la meitat. Si que s'han mantingut però encara els morells de cap roig i els morells de plomall que han passat bona part de l'hivern a l'estany. Altres espècies que poc a poc van reduint els seus efectius són també les cigonyes, que ja retornen cap a les seves zones de cria del centre d'Europa
Com a coses interessants esmentar l'observació d'un bitó com a mínim un parell de dies, o una àguila calçada, espècie que comença a esdevenir regular a l'hivern. Tot i el poc moviment si que es detecta però l'observació a finals de mes de les primeres espècies estrictament estivals a l'estany com són un martinet de nit i un corriol petit el 26/02. A aquestes espècies se sumen algunes que bàsicament es veuen en migració, com són el roquerol (Ptyonoprogne rupestris) o la cotxa blava (Luscinia svecica), però també algunes, que tot i poder ser presents a l'hivern són més abundants a l'estiu, com és el cas del cabussó emplomallat. Tots i els baixos nivells d'inundació de l'estany que afavoririen la presencia de limícoles el seu nombre ha estat encara molt reduït al febrer, potser una mica massa aviat pel pas principal d'aquest grup d'espècies.
Entre les gavines esmentar la presencia tot el març de la rara gavina cendrosa, també l'observació d'un gavina menuda i un notable increment de gavines vulgars, amb 3.850 ocells a meitats de febrer, que passen per l'estany de retorn a les seves àrees de cria del centre i est d'Europa.


Màxims del mes de febrer a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 02/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 6
Xarxet comú (Anas crecca) 177
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 182
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 262
Ànec griset (Anas strepera) 14
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 12
Morell de cap roig (Aythya ferina) 29
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 10
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 20
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 130
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 2
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 5
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 8
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 75
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 20
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 20
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 1
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 7
Becadell comú (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 3
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 3850
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavià fosc (Larus fuscus) 15
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 1000
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)Entre les espècies estrictament estivals a l'estany hi trobem el corriol petit, del que s'ha vist el primer exemplar a finals de febrer. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Tot i ser presents en petit nombre a l'hivern, el cabussó emplomallat es una espècie bàsicament estival a l'estany que comença a arribar a finals d'aquest mes. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

El febrer és un bon mes per detectar el pas de grues per la plana de Lleida, algunes de les quals es poden ajocar a l'estany. Aquest febrer ha estat però una espècie rara amb una única observarció. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

La gavina menuda (a la foto un adult) és una espècie rara a Catalunya que es deixa veure regularment en pas a l'estany i més rarament a l'hivern. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Al febrer encara s'ha mantingut el grupet de morells de cap roig i morells de plomall que han passat tot l'hivern a l'estany. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

La proximitat de l'època de cria s'evidencia en els bernats pescaires a través de les persecucions dels adults. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Al febrer l'arpella ja ha comença a reduir els seus importants efectius hivernals però encara mantenia algunes desenes d'ocells a la joca. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Entre els ocells no aquàtics esmentar la joca de gralla que molts dies es forma en diferents punts de l'estany, tan en arbres com al canyissar i que alguns dies supera el miler d'ocells.  26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

El cullerot ha reduit a la meitat els seus efectius del mes de gener però encara manté dos centenars llargs d'ocells. A la foto una femella amb el seu distintiu bec. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Entre els anàtides esmentar que en tot l'hivern no s'ha detectat més que una oca aparentment local, a diferència del que passava els primers anys en que hi havia una petita entrada d'ocells extrapirinencs. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Els baixos nivells d'aigua del febrer afavoreixen l'observació dels ocells que peonen pel terra en llocs lliures de vegetació, com és el cas d'aquest parell de rasclons. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário