dimarts, 9 d’abril del 2013

Resum del mes de març

El mes de març és un mes de moviment constant en el que se solapen encara un bon nombre d'ocells estrictament hivernants amb algunes espècies estivals que ja comencen a arribar i amb algunes que només es deixaran veure alguns dies entre nosaltres. 

Pel que fa als ànecs es comença a detectar una certa davallada, tot i que encara s'han detectat nombres importants d'espècies com el cullerot (Anas clypeata) amb 339 ocells i encara presencia regular d'espècies escasses com el morell  cap-roig (Aythya ferina) amb 25 ocells i el morell de plomall (Aythya fuligula) amb 3 i l'ànec blanc (Tadorna tadorna) amb 9 ocells, segurament el grup més gran mai vist a l'estany. Destacar l'aparició d'ànecs bàsicament presents en migració com el cuallarg (Anas acuta) i xarrasclet (Anas querquedula). Altres elements destacats són la progressiva arribada dels cabussons emplomallats (Podiceps cristatus), absents pràcticament tot l'hivern de l'estany i de les primeres ardeides bàsicament estivals com el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), martinet menut (Ixobrychus minutus) i agró roig (Ardea purpurea). Les cigonyes (Ciconia ciconia) ja s'han posat a criar i, com a novetat, destacar l'ocupació aquesta primavera d'un tercer niu.

Les fotges (Fulica atra) tot i des de fa alguns anys no ser abundants, han reduït els minsos efectius hivernals fins als 16 ocells del març. Pel que fa a les espècies bàsicament migratories destacar que durant el mes de març han continuat passant per l'estany d'Ivars i Vila-sana alguns grups de grues (Grus grus) i s'ha començat a detectar un reguitzell de limícoles  algunes que romandran alguns dies o setmanes a l'estany, recuperant forces durant els seus viatges cap a l'extrem nord d'Europa i altres que només s'hi aturaran unes hores. Destacables són els 50 exemplars de cames llargues (Himanthopus himanthopus) i els 12 de bec d'alena (Recurvirostra avosetta). Entre les limícoles esmentar que el grup de becuts (Numenius arquata) continua fidel a l'estany i que es tornen a observar amb regularitat els becadells sords (Lymnocriptes minimus). Dins el grup de les gavines encara nombres molt alts de gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus), coincidint amb el pas cap a les zones de cria, tot i que el grup reproductor de l'estany d'Ivars i Vila-sana ja ha començat a ocupar l'illa central, on també s'ha detectat també ja les primeres gavines capnegre (Larus melanocephalus). Els gavians argentats (Larus michahellis) ja estan també ocupant els territoris de cria i alguns dies del mes de març s'ha detectat concentracions nombroses de gavià fosc (Larus fuscus), que han arribar als 50 ocells, molts d'ells adults de la subespècie graellsii

Màxims del mes de març a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 03/2013
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 9
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 37
Xarxet comú (Anas crecca) 156
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 300
Anec cuallarg (Anas acuta) 44
Ànec cullerot (Anas clypeata) 339
Ànec griset (Anas strepera) 2
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula) 15
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 7
Morell cap-roig (Aythya ferina) 25
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 3
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 10
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 14
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 45
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 160
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 3
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12
Agró roig (Ardea purpurea) 1
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 60
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 10
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 3
Polla pintada (Porzana porzana) 1
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 27
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 16
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 16
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 50
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 12
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 400
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 2
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 2
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 7
Becadell comú (Gallinago gallinago) 50
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 6
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata) 16
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 15
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 6
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 4
Gavina menuda (Larus minutus) 1
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 6000
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 50
Gavià argentat (Larus michahellis) 280
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 3
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 3

Grup de morells de cap-roig i morells emplomallats en vol per sobre l'estany d'Ivars i Vila-sana. 05/03/2013. (c) Joan Estrada Bonell
Durant el març l'ànec més abundant a l'estany d'Ivars i Vila-sana ha estat el cullerot. 05/03/2013. (c) Joan Estrada Bonell
 
 Limícoles com la gamba roja pintada i el batallaires són migrants regulars al sector de cal Aragonés de estany d'Ivars i Vila-sana. 05/03/2013. (c) Joan Estrada Bonell
 A diferencia de la majoria de les altres limícoles el becadell sord seleciona sectors amb una mica més de cobertura, raó per la qual a l'estany d'Ivars i Vila-sana es detecta sobretot al sector pasturat pels cavalls. 16/03/2013. (c) Sergi Sales Asensio.
El tercer niu de l'estany ha estat ocupat aquesta primavera per una nova parella de cigonyes. 19/03/2013. (c) Joan Estrada Bonell 
Darrere les gavines vulgars s'observa un grup de 9 ànecs blancs, possiblment el mes gran mai observat a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 19/03/2013. (c) Joan Estrada Bonell.
Tot i ser una espècie molt discreta, el rascló es pot observar amb una certa facilitat fora del canyissar al sector d'exclusió dels peixos. 19/03/2013. (c) Joan Estrada Bonell