dimecres, 19 d’agost del 2020

Detectat el llagost tricolor (Paracinema tricolor) a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

 Aquest mes d'agost s'ha detectat una femella de llagost tricolor (Paracinema tricolor) a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Val a dir que aquest és un llagost característic de prats humits de vora rius i aiguamolls rar a Catalunya i en regressió, cosa que l'ha portat a estar catalogat com a Vulnerable. Així Olmo-Vidal (2006) a l'Atles dels Ortòpters de Catalunya només esmenta la seva presència en 12 quadrats, en la meitat dels quals les dades són anteriors 1970. De fet, les dades recents fins ara recollides a Onrnitho es concentraven exclusivament als Aiguamolls de l'Empordà. pel que ha estat una notable sorpresa la seva detecció a l'estany. Cal destacar que aquest agost s'ha observat també a l'estany un conèfal gros (Ruspolia nitidula) llagost també propi de zones humides amb molt poques dades a l'interior. Ambdues observacions posen de manifesta la importància que l'estany d'Ivars i Vila-sana no només per als ocells sinó també per algunes espècies d'invertebrats rars o amenaçats a Catalunya.

Llagost tricolor és una espècie caràcterisitca de prats humits de vora rius i zones humides. Estany d'Ivars i Vila-sana. 10/8/2020. (c) Enric Morera.

Concèfal gros es una espècie característica de sectors humits que sovint es detecta als canyissars. Estany d'Ivars i Vila-sana. 13/8/2020. (c) Enric Morera.

Distribució i estatus del llagost tricolor a Catalunya segons Olomo-Vidal (2006). l'Atles dels Ortopters de Catalunya i llibre vermell. Generalitat de Catalunya.


Localització de les observacions recents del llagost tricolor a Catalunya segons les dades publicades a Ornitho. De les 15 observacions totals, al marge de la d'aquest agost a l'estany les altres 14 corresponen als Aiguamolls de l'Empordà.

diumenge, 2 d’agost del 2020

Resum del mes de juliol de 2020Al juliol, la calor comença a apretar de valent, moltes de les espècies han acabat ja de criar i és un període de descansar i recuperar forces, que sovint moltes espècies aprofiten també per realitzar la muda de les plomes. Per això alguns dies es detecta una certa inactivitat a l'estany, com si no hi hagués vida. Val a dir però que precisament algunes de les espècies, pel fet d'haver acabat ja la reproducció, o haver fracassat abans d'hora comencen a deambular per veure mon i en alguns casos fins i tot per dirigir-se ja cap a les seves zones d'hivernada, com si fossin desconeixedors de la calor que encara queda per passar... Un clar exemple és el nombre d'espècies lligades a l'estany, que ha passat de les 28 del mes de maig a les 37 del juliol. Així, en el cas dels ànecs sembla que l'observat durant el mes de juliol a l'estany es correspondria amb els que haurien criat a la zona, doncs en general les xifres son força coincidents amb les del mes anterior. L'observació d'un mínim d'un xarxet, espècie que no cria a l'estany, ens indica però que alguns ànecs possiblement sí que ens han arribat ja de fora. Esmentar que s'han continuat observant un mínim de dos polls de xibec, que confirma la recuperació de l'espècie. Associat a aquest fet, destacar que, desprès de molts mesos, les fotges finalment han vist com incrementava els seu nombre, fins arribar als 45 ocells, multiplicant per 5,5 les observades el mes anterior. Aquest fet, juntament amb el cas ja esmentat dels xibecs, ens indicaria que possiblement enguany l'estany està una mica millor que els anys anteriors. Potser les importants precipitacions de la primavera han ajudat a renovar una mica més l'aigua, potser les carpes han disminuït una mica i s'han pogut implantar els macròfits... No ho sabem. Fan falta dades, que no tenim, de paràmetres fisicoquímics i biològics de l'estany d'aquests darrers anys per contrastar les dades i entendre que ha passat de diferent el 2020. 

La polla blava i la polla d'aigua, amb les seves oscil·lacions, semblen mantenir-se en els paràmetres dels darrers temps i els cabussons emplomallats mantenen les altes xifres del mes anterior, amb un important nombre de polls i joves de l'any. Esmentar però que a finals de mes es va detectar una reducció dels efectius d'aquesta espècie, com si una part significativa dels cabussons que havien acabat la reproducció haguessin començat a dispersar-se fora de l'estany.

En el cas dels ardeids, els bernats semblen ja haver acabat tots de criar i no resten a l'estany més que una part dels exemplars. Per contra, el agrons roigs encara estaven al juliol en ple bullici reproductor, amb constants entrades i sortides dels adults del sector amb bova del costat de ca l’Aragonès per portar menjar als polls. L'arribada d'ocells dispersius també es detecta molt be amb els esplugabous. En efecte, veiem com la joca ja ha passat del 210 individues del juny als 450 del juliol. Al juliol també s'ha constatat l'arribada del primer agró blanc. Altres espècies que veuen com incrementa el seu nombre amb l'arribada de més exemplars són els capons reials, que han passat dels 2 ocells dels mes anterior als 13 del juliol.

Pel que fa a les arpelles, durant els juliol s'han acabat d'esquerar els polls de les parelles més tardanes, observant-se amb freqüència la sortida del canyar de 2 o 3 polls pidolaires cada vegada que arribava un adult amb una presa. Pel que fa a la resta de grups, finalment, desprès d'un període llarg amb poca activitat de limícoles, al juliol s'ha començat a detectar un petit pas d'ocells que crien a l'extrem nord d'Europa ja de pas cap a les seves zones d’”hivernada” de la conca Mediterrània i Àfrica. Així, al marge de la pujada puntual de camallargues, s'ha observat espècies només presents en migració a l'estany com el batallaire, la valona i les gambes verda i roja pintada o un nombre important de xivitones. Molt destacat ha estat també el cas de les gavines rialleres, que s'han enlairat fins els 2.165 ocells, de ben segur la gran majoria d'ells procedents ja dels centre i est d'Europa, tal com s'ha observat altres anys. En el cas dels gavians els 1.050 exemplars també poden indicar un pas de la Mediterrània cap al golf de Biscaia.

En el cas dels moixons, al marge haver-se tornat a observar blauet, el més destacable és l'observació d'un boscaler, de ben segur també ja en pas, espècies cada vegada més rara a Catalunya. També es comencen a aplegar a l'estany grups d'oreneta de ribera (Riparia riparia) i oreneta comuna (Hirundo rustica).

Màxims per espècie detectats al mes de juliol a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 07/2020
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 1
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 412
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 3
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 19
Morell cap-roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 108
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 12
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 450
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 1
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 11
Agró roig (Ardea purpurea) 6
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 40
Capó reial (Plegadis falcinellus) 13
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Arpella (Circus aeruginosus) 32
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 3
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 11
Fotja (Fulica atra) 45
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 40
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 3
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 2
Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 2
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona (Actitis hypoleucos) 15
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2165
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 20
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 1050
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 2
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides) 1
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 25
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 9
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


Els ànecs un cop passat el període reproductor aprofiten per mudar les plomes del cos i ales, moment en el qual els mascles, com el de la foto, adquireixen un plomatge semblant al de les femelles per passar més desapercebuts. És el que en diem l'eclipsis. 16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

La presència dels primers xarxets ens indica que tot i la aparent inactivitat ja han començat a arribar alguns ocells forasters a l'estany. 16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

El cabussó emplomallat és una de les espècies de l'estany amb el període reproductor més llarg. Al juliol coincideixen exemplars que encara s'estan aparellant amb ocells que ja han acabat la cria i comencen a marxar. 18/7/2020. (c) Joaquim Bonfill.


Un poll de cabussó emplomallat reclama insistentment a l'adult que li doni un peix massa gran per ell, que fins i tot l'adult te dificultats per empassar. 15/7/2020. (c) Enric Morera.

Com la resta de mesos de primavera-estiu es regular observar martinets de nit, en aquest cas un jove, a l'estany tot i que no sembla que fins ara hi hagin criat. 15/7/2020. (c) Enric Morera.

En el cas del martinet de nit l'adult (com el de la foto) i joves són força diferents. 18/7/2020. (c) Joaquim Bonfill.

Una part dels bernats pescaires que han criat a l'estany semblen haver-se dispersat fora d'aquest, malgrat continuen restant-hi alguns ocells com aquest jove. 16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

En el cas de l'agró roig, al juliol es detectava un constant anar i venir dels adults cap a la colònia a alimentar els polls. 18/7/2020. (c) Joaquim Bonfill.

En el cas dels ardeids el juliol ha reportat observacions de la gran majoria d'espècies, com en aquest cas un martinet blanc. 18/7/2020. (c) Joaquim Bonfill.

La joca d'esplugabous s'ha anat engrandint progressivament des dels 127 exemplars del mes de maig als 450 del juliol. 30/7/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El sector som de cal Aragonés, en aquest cas vist des del mirador de Vallmajor, és el més favorable per als ardeids i limícoles. 16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.
  
La polla d'aigua, en aquest cas un jove nascut enguany, durant el juliol ha mantingut uns efectius semblants als del mes anterior. 18/7/2020. (c) Joaquim Bonfill

Els camallargues, com la resta de limícoles necessiten sectors amb nivells molt baixos d'aigua.  16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Grupet de camallargues i dos batallaires en vol per sobre l'estany. 30/7/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

 
Durant el juliol ja es comencen a fer joques molt nombroses de gavines a l'estany, amb nombrosos individus ja arribats d'arreu d'Europa. 30/7/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

 
La sargantana (Podarcis liolepis) és el reptil més abundant a les rodalies de l'estany.  (c) Joan Estrada Bonell.

El 2020 s'ha detectat un aparent repunt en el nombre de cranc roig americà (Procambarus clarkii) a l'estany respecte als anys precedents. 16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

La proximitat del braçal del Corb i la recuperació del bosc de ribera al sector de cal Aragonés ha permès la presencia a l'estany d'alguns espiadimonis més propis de rius que no pas d'estany. Aquest és per exemple el cas del polaines lívid (Platycleis latipes). 30/7/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Un altre cas d'un espiadimonis local al Pla d'Urgell  és el de la damisel·la enguantada (Calopteryx xanthostoma). 16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Entre les blanquetes, la blanqueta perfumada (Pieris napi) és la que està lligada als sectors més frescals, com és el cas del bosc de cal Aragonés. 16/7/2020. (c) Joan Estrada Bonell.