divendres, 24 de setembre del 2021

Resum del mes d'agost de 2021

El buidat parcial de l’estany i la major renovació de l’aigua han permès la presència de diferents espècies de macròfits (o plantes aquàtiques) dins l’estany. Per afavorir la seva implantació s’ha decidit mantenir la cota actual uns 40 cm per sota de la cota màxima previa a la baixada de nivell.

Pel que fa als ocells, a l’agost ja es comença a produir un increment de la mobilitat, amb els primers exemplars ja clarament migrants en algunes espècies. És per aquesta raó que el nombre d’espècies aquàtiques observades a l’estany s’ha incrementat significativament respecte el mes anterior, fins arribar a les 56 espècies, entre les quals 14 de limícoles. Aquest grup però ha perdut molta importància respecte els primers mesos de l’any, quan hi havia grans platges a l’estany, que ara han desaparegut amb la pujada de nivell. En efecte, la major part de les vegades, les limícoles observades a l’agost són exemplars solitaris o petits grups que fan una curta aturada en algun sector favorable, sovint de menys d’un dia. Com a cosa interessant, esmentar l’observació del primer becadell, ocell típicament hivernant. Les espècies d’aquest grup més regulars, com sempre que els nivells són alts, són la xivita i la xivitona, que utilitzen qualsevol petit racó per aturar-se.

En el cas dels anàtids, juntament amb la solitària oca, s’ha tornat a observar l’oca de galta blanca ja detectada el mes anterior. Encara també un ànec blanc, espècie observada tots els mesos de l’any. Tot i encara trobar-nos en ple estiu ja es comença a observar els primers ànecs hivernants, alguns dels quals sembla venen a l’estany a mudar. Així, tot i que s’hagi reduït una mica el nombre de collverds, cal destacar l’observació dels primers xarxets i del primer grup de cullerots, amb més d’una trentena d’exemplars, i novament el pas de xarrasclets.  Continuen els nombres alts de xibecs, amb 29 exemplars i presència continuada tot l’any. Altres espècies localitzades han estat el griset i el morell cap-roig.

Pel que fa a cabussons i cabussets, la presència del macròfits, i segurament associats als mateixos un major nombre d’invertebrats, permet que es mantinguin xifres significatives. Així, detectats fins a 9 cabussets i 7 cabussons collnegres. Per contra, el nombre de cabussons emplomallats es manté clarament per sota al dels anys anteriors, amb un màxim de només 29 individus. Aquest fet semblaria indicar que a l’estany s’ha produït una reducció del nombre de peixos com a conseqüència del buidat parcial. Els corbs marins continuen encara amb xifres molt baixes, sense que s’hagi detectat per ara una entrada important.

En el cas dels ardeids, la joca d’esplugabous ha arribat al seu màxim, amb fins 1.626 ocells. També s’ha detectat un increment de martinets de nit i d’agrons roigs, de ben segur fruit del pas per l’estany d’ocells foranis. També observat el primer agró blanc postnupcial i nombres més estables de bernat pescaire. Les fins a 150 cigonyes localitzades posen de manifest la presència d’un bon nombre d’ocells segurament ja procedents de Centreeuropa. En aquest grup, comentar l’observació de fins 10 capons reials i un becplaner. però també d’un ibis sagrat, espècie fins ara mai detectada a l’estany. L’ibis sagrat nidifica al sud del Sàhara i fins a l’Orient mitjà i s’ha mantingut abundosament en zoos. Exemplars escapats s’han establert en diferents països, entre els quals a França, on hi ha una incipient població. L’ocell observat a l’estany tant pot tractar-se d’un individu escapat d’algun nucli zoològic més o menys proper com ser un individu arribat de la població recentment establerta a França.

La pujada del nivell i la colonització per part de la vegetació dels sectors que abans tenien aigües somes dificulta molt més l’observació de la polla blava. Es per això que s’ha reduït el nombre d’ocells detectats a mesura que la vegetació avançava, sense que signifiqui que s’ha produït una reducció real dels seus efectius. Per contra, el nombre de polles d’aigua i rasclons detectats no ha patit variacions respecte els mesos anteriors. Potser una de les espècies més beneficiades pel buidat parcial i l’aparició dels macròfits ha estat la fotja, que ha pujat fins els 92 ocells. 

En el grup de la gavines, s’ha mantingut l’entrada d’ocells transpirinencs ja observada el mes anterior, amb 2.054 gavines rialleres contades a la joca. Els gavians han reduït de forma sensible el seu nombre, fins al màxim de 500 individus detectats els primers dies d’agost, xifra que es va reduir dràsticament a mesura que passaven els dies. De fet, a finals de més van quedar a l’estany poc més d’una desena d’exemplars. Pas significatiu de gavians foscos, amb més d’una cinquantena d’ocells. Petit pas també de fumarells, amb 3 fumarells carablancs, dos de negres i un, del més rar, alablanc.

La joca d’arpelles poc a poc ja es comença a formar, fins arribar als 22 exemplars d’aquest agost. Entre els rapinyaires lligats a les zones humides destacar també l’observació d’una àliga pescadora en pas.

Entre els moixons i altres ocells de mida més petita, comentar que ja s’ha detectat l’arribada dels primers blauets, tot i que a diferència d’altres anys en molt petit nombre. Pas important de boscarla de canyar i balquer, que es detecta sobretot mercès les campanyes d’anellament. En aquest grup, d’estacar novament, com el mes anterior, l’observació d’una boscarla mostatxuda i 3 mallerengues de bigotis, dues de les espècies de canyissar més amenaçades de Catalunya i que enguany han criat a l’estany.

l'agost és també un bon període per veure diversitat d'espècies d'espiadimonis a l'estany. Entre les espècies detectades aquest mes trobem:

Ull viu petit (Erythroma viridulum)

Ull blau (Erytroma lindenii)

Llantió iberomagribí (Ischnura graelsii)

Ferrer cama-roig (Ceriagrion tenellum)

Polaines lívid (Platycnemis latipes)

Emperador menor (Anax parthenope)

Sagnador escarlata (Crocothemis erythraea)

Parot cuanegre (Orthetum cancellatum)

Pipa vinosa (Trithemis annulata)


Màxims per espècie detectats al mes d'agost a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 08/2021
Cigne (Cygnus olor)
Cigne petit (Cygnus columbianus)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis) 1
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 5
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 595
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 30
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula) 3
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 29
Morell cap-roig (Aythya ferina) 6
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 9
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 29
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 7
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 5
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 14
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1626
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 1
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 18
Agró roig (Ardea purpurea) 11
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 150
Capó reial (Plegadis falcinellus) 10
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus) 1
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Arpella (Circus aeruginosus) 22
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 27
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 92
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 30
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 3
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii) 1
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 12
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 1
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 7
Valona (Tringa glareola) 3
Xivitona (Actitis hypoleucos) 9
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2054
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 54
Gavià argentat europeu (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 500
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 3
Fumarell negre (Chlidonias niger) 2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 1
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 35
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 10
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 3
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


Durant l'agost ja han començar a arribar els primers ànecs cullerots hivernants. 26/8/2021. (c) Joaquim Bonfill.

El nombre de parelles reproductores de cabussó emplomallat el 2021 ha sigut molt menor que els anys precedents. Com els altres anys però la seva reproducció ha estat molt tardana. 26/8/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Al capvespre arriben a dormir a l'estany grups d'esplugabous. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La joca d'esplugabous de l'estany ha superat els 1.600 exemplars durant el mes d'agost. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant l'agost s'ha incrementat també el nombre de martinets de nit que es detecten a l'estany, en aquest cas un adult a l'esquerra i un jove a la dreta. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tres capons reials entren al capvespre a dormir a la joca dels esplugabous. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El nombre de corbs marins grossos observats a l'estany a l'agost encara és molt baix, amb un màxim de 5 individus. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Malgrat el màxim de gavines rialleres a l'estany s'observa al vespre, coincidint amb la joca, són centenars els ocells que resten tot el dia a l'estany. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La totalitat dels ocells observats a l'agost a l'estany ja presentaven el plomatge d'hivern, sense la característica caputxa de color marró fosc que guarneix els adults a la primavera. 26/8/2021. (c) Joaquim Bonfill.

L'observació de diverses gavines rialleres amb anelles forasteres ens indica que la major part dels ocells presents a l'agost a l'estany són transpirinencs. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant l'agost s'ha detectat també un petit pas de fumarells, en aquest cas un fumarell carablanc.  26/8/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Entre els molts ocells que a l'agost esdevenen corrents a l'estany hi ha els abellerols, que troben en aquest espai insectes de gran mida, com els espiadimonis, i arbres per descansar. 26/8/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Les orenetes són alguns dels moixons que durant el pas de tardor poden formar grans joques als canyissars de les zones humides. 26/8/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Fins i tot rèptils com la sargantana (Podarcis liolepis) aprofiten l'estany per abeurar. 26/8/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Entre els peixos, l'única espècie que acull nombres molt elevats és la gamusia (Gambusia holbrooki), molt abundant a les aigües somes de la vora. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Polaines lívid. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Mascle i tàndem d'ullblau. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Mascle de parot cuanegre. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Mascle de sagnador escarlata. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

divendres, 10 de setembre del 2021

Resum del mes de juliol de 2021

Tot i la lenta pujada del nivell de l’aigua, al juliol aquesta ja ocupava pràcticament tota la superfície de la cubeta. En aquells sectors que l’aigua encara no arribava, però, l’elevada humitat del sol ha fet que s’hi comences a desenvolupar un important herbassar, però també que, segons els rotlles i la major o menor proximitat de l’aigua, hi hagués una important naixença de bova, tamarius o joncs, elements que aportaran més heterogeneïtat al conjunt de l’estany. Amb la fi de les platges també ha arribat la fi de les limícoles, per a les quals el juliol tampoc és un bon mes a l’estany, doncs la majoria es troben acabant de criar al nord d’Europa, i per tant el pas és encara molt escàs. Malgrat aquest fets, s’ha observat encara fins a 8 espècies de limícoles diferents, amb un mínim de 29 exemplars. Entre els mes destacats trobem encara 12 camallargues, però també 2 batallaires i alguns exemplars de diverses espècies del grup de les gambes. El baix nombre d’espècies de limícoles comporta que el global d’espècies aquàtiques detectat a l’estany al juliol sigui també contingut, amb 41 espècies.

Malgrat encara detectar-se alguns ànecs reproductors, cas d’una femella de xibec observada amb polls, tal com ja es començava a observar el mes de juny, es va consolidant una important agrupació postreproductora d’ànecs. En efecte, al juliol els ànecs collverd han arribat als 790 ocells i els xibecs als 28. També observat un ànec blanc, espècie que ha estat present tota la primavera, un cullerot i 3 morells cap-roig. Com a cosa destacada, esmentar que al marge de l’oca present des de fa anys a l’estany, durant el juliol, s’ha observat diferents dies una oca de galta blanca (Branta leucopsis), espècie que no havia estat fins ara mai detectada a l’estany. Aquesta oca nidifica a l’extrem nord del continent i a Catalunya és excepcional a l’hivern. El fet que l’observació sigui estival i que sigui una espècie que sovint s’ha introduït com animal ornamental en parcs d’alguns pobles fa que pensem que, amb tota seguretat, sigui un ocell escapat d’algun indret no massa llunyà, i que per tant el seu valor o interès sigui molt relatiu, per no dir nul.

Tal com ja es va observar al juny, el nombre de cabussons emplomallats detectats a l’estany al juliol ha estat relativament baix si ho comparem amb els estius anteriors. En efecte, els 33 exemplars del juny i els 32 d’aquest juliol queden molt lluny dels 110 i 108 respectius del 2020. Tal com s’esmentava al mes anterior, el buidat parcial sembla que ha comportat canvis importants, potser només temporals però, a l’ictiofauna de l’estany. Els 5 cabussets semblen pocs en base l’observat els mesos anteriors, amb 12 exemplars al juny. Semblaria que una disminució dels peixos podia afavorir la presencia d’altres organismes aquàtics que beneficiessin el cabusset, cosa que aquests nombre baix de cabussets no sembla confirmar.

Pel que fa als ardeids, excepte en el cas dels esplugabous que han incrementat una mica més la mida de la joca, fins arribar als 596 ocells, la resta d’espècies mostren nombres reduïts. Fins i tot el bernat pescaire i l’agró roig, les dues espècies que crien a l’estany, sembla que poc a poc es van dispersant fora d’aquest una vegada envolats els polls. Presència escassa de martinet menú, martinet de nit i martinet blanc. En aquest grup esmentar, com els mesos anteriors, l’observació d’un bec planer i un capó reial. Les cigonyes continuen amb xifres altes, amb 68 ocells, possiblement la gran majoria encara ocells locals. Entre les espècies dispersives que també ja s’han deixat observar al juliol a l’estany esmentar el cas del corb marí gros, ja amb un ocell, que enguany només hauria estat absent de l’estany durant el juny.

Polles d’aigua, amb 25 exemplars, i fotges, amb 20, mantenen xifres semblants a les dels mesos previs, relativament altes si les comparem amb les dels darrers anys. En el cas de la polla blava el seu nombre s’ha reduït sensiblement, fins als 12 exemplars. De ben segur que el nivell d’inundació més alt, que ja manté amplis sectors amb bova embassats, fa que els ocells restin molt més amagats.

En el cas de la gavines, ja s’ha observat una important entrada de gavines rialleres forasteres, amb un màxim que ja arriba als 1920 individus. L’observació de gavines amb anelles de lectura a distància que semblaven correspondre a França i Bèlgica confirmarien en aquest cas que el gruix dels ocells ja són transpirinencs que s’estan desplaçant cap a les zones d'hivernada. En el cas dels gavians encara molts exemplars a principis de mes, amb 2200 exemplars. El seu nombre però es redueix de forma substancial a finals de mes, quan el pas d’ocells de la Mediterrània cap al golf de Biscaia va de baixa. Amb els gavians, també 5 gavians foscos. Encara 5 fumarells carablanc, espècie que te el seu màxim a l’estany al pas de primavera.

Les arpelles, amb el final de la reproducció, han començat a formar una petita joca, que ja a acollit fins 19 ocells al juliol.

Entre els moixons i altres ocells de mida més petita, comentar que ja s’ha detectat l’arribada dels primers blauets, amb observacions diversos dies. Pas important de boscarla de canyar i balquer, que es detecta sobretot mercès les campanyes d’anellament, doncs al juliol les vocalitzacions son cada vegada més escasses i el cant ha deixat de sentir-se per complet. En aquest grup d’estacar l’observació de 2 boscarles mostatxudes i 3 mallerengues de bigotis, que han confirmat novament la reproducció d’ambdues espècies a l’estany desprès d’anys sense fer-ho.

Entre els elements a destacar d’altres grups faunístics cal esmentar l’observació d’una mostela (Mustela nivalis), espècie que s’ha fet molt rara a la Plana de Lleida i que a l’estany és un dels indrets on encara es va veient de tard en tard. Com a cosa negativa, resaltar l’observació de diverses tortugues d’aigua americanes (Trachemys scripta), tant de la subespècie nominal scripta, de galtes grogues, com de la subespècie elegans, de galtes vermelles. La no observació de cap tortuga de les dues espècies autòctones ens fa pensar que possiblement l’espècie invasora podria encara ser predominant a l’estany. És molt important continuar fent èmfasis en la necessitat de no alliberar cap espècie exòtica al medi natural, doncs poden tenir un impacte molt sever sobre les espècies autòctones.

Màxims per espècie detectats al mes de juliol a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 07/2021

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis) 1

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata)

Ànec xiulador (Anas penelope)

Xarxet (Anas crecca)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 790

Anec cuallarg (Anas acuta)

Ànec cullerot (Anas clypeata) 1

Ànec griset (Anas strepera)

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula)

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 28

Morell cap-roig (Aythya ferina) 3

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula)

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 32

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 6

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 596

Martinet blanc (Egretta garzetta) 3

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba)

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12

Agró roig (Ardea purpurea) 5

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 68

Capó reial (Plegadis falcinellus) 1

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia) 1

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 19

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 25

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 12

Fotja (Fulica atra) 20

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus)

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 12

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 1

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax) 2

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago)

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus) 2

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 1

Xivita (Tringa ochropus) 5

Valona (Tringa glareola) 1

Xivitona (Actitis hypoleucos) 5

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1920

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 5

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 2200

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 5

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 1

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 40

Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 15

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 2

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 3

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


Els mascles d'ànec collverd durant el juliol muden les plomes del cos. Llavors. per passar més desapercebuts, adquireixen un plomatge críptic semblant al de les femelles. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Al juliol ja es veuen volar els joves d'agró roig nascuts enguany. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Grup d'esplugabous volant al capvespre cap a la joca, que s'hja mantingut en nivells semblants al mes anterior. 13/7/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Adult de polla d'aigua (amagat entre la vegetació) amb un poll encara força petit. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

una vegada recuperats els nivells elevats d'inundació les polles blaves han retornat als sectors embassats amb bova. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Entre els pocs limícoles que es poden veure els mesos plenament estivals hi ha la xivitona, espècie a la qual pràcticament se solapa el pas de primavera amb el de tardor. 13/7/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Al juliol s'observa una concentració elevada de gavians a l'estany. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

L'arribada de gavines rialleres foranes és ja molt marcada al juliol. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Entre les gavines riallers que arriben a l'estany hi ha un bon nombre de joves de l'any, detectables per les taques brunenques del dors i sobre de les ales. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Fins i tot són regulars les gavines rialleres amb el plomatge encara dels polls quan surten del niu, tot i que de ben segur que no han nascut a la zona. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Els fumarells carablancs observats al juliol a l'estany semblen més ocells dispersius que no pas autèntics migrants. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

La boscarla de canyar és el més comú de tots els passeriformes de canyar a l'estany. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.


La presència de conills a tot l'entorn de l'estany fa que hi siguin prou abundants un bon nombre de rapinyaires com l'aligot (Buteo buteo) (a dalt) i l'astor (Accipiter genitlis) (a baix). 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Són nombroses les espècies que utilitzen l'estany els mesos estivals per banyar-se i abeurar, com en aquest cas aquest parell de tudons (Columba palumbus). 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Al juliol ja es començen a formar les primeres agrupacions de gralles (Corvus monedula), que esdevindran molt abundants tot l'hivern. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Tot i les campanyes de control encara es continua observant de forma regular tortugues d'aigua americanes. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell