divendres, 14 de febrer del 2014

Resum del mes de gener de 2014

Les dades del mes de gener són força coincidents amb les del cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana, havent-se assolit durant aquest cens els màxims de moltes de les espècies. Com a coses destacables no detectades durant el cens d'ocells aquàtics esmentar l'aparició esporàdica dels primers cabussons emplomallats i fluctuacions molt grans del nombre d'esplugabous, que alguns dies no van acudir a dormir a l'estany sinó que van concentrar la totalitat dels efectius a la joca urbana de Mollerussa. El cas contrari és el de les cigonyes blanques (Ciconia ciconia), que durant el cens de gener quasi  be no es van detectar a l'estany mentre que en altres dates s'han ajocat a l'estany fins 123 ocells. Un cas semblant és el de les fredelugues (Vanellus vanellus), espècie de la que es van contar van contar 1706 ocells el 30 de gener, tres vegades més que el dia del cens. Entre els ànecs només unes poques espècies van assolir màxims fora del cens de gener com és el cas del griset (Anas strepera), amb 17 ocells, i el morell de cap-roig (Aythya ferina), amb 28. El mateix succeeix amb el corb marí gros que fora del cens es van arribar a contar 107 ocells, uns pocs més que el dia del cens.

Màxims del mes de gener
espècie 01/2014
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 3
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 2
Xarxet comú (Anas crecca) 320
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 846
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 687
Ànec griset (Anas strepera) 17
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell cap-roig (Aythya ferina) 28
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 4
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 107
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 285
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 17
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 18
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 123
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 74
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 14
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 9
Fotja vulgar (Fulica atra) 45
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1706
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 25
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 1585
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 20
Gavià argentat (Larus michahellis) 700
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

dimarts, 4 de febrer del 2014

El gavià argentat a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El gavià argentat (Larus michahellis) és una de les espècies que ha colonitzat l'estany d'Ivars i Vila-sana arrel de la seva recuperació. Va criar per primera vegada l'any 2006 i des de llavors ha anat incrementant gradualment el nombre de parelles fins les 12-15 del 2013 (figura 1). Malgrat ser present durant tot l'any, el seu nombre no es constant però al llarg del mateix. Així, la seva població mitjana per al període 2010-2013 ronda els 200 ocells, amb xifres una mica superiors al període hivernal, en que s'arriba als 400 fruit de la presència d'ocells hivernants, i un pic màxim al mes de juny. A partir d'aquest moment la població disminueix ràpidament amb uns mínims als mesos d'agost i setembre, quan l'espècie es pràcticament absent de l'estany (figura 2). Aquest conjunt de dades ens indiquen que al marge de la població reproductora i trobem un bon nombre d'ocells aliens a la zona, molts dels quals joves no reproductors. Com a dades més interessants però hi ha el fort pic del mes de juliol i la seva pràctica desaparició durant els mesos d'agost i setembre. Aquest fet ens indica que passat el període reproductor els gavians argentats que han criat a l'estany i els joves que han nascut en aquest espai marxen cap a altres localitats. Tradicionalment es considera que molts dels ocells de la Mediterrània es desplacen desprès de la cria cap al golf de Biscaia. El pic de juliol ens podria molt be indicar aquest pas dels ocells que han criat al delta de l'Ebre i altres punts del Mediterrani cap a l'Atlàntic que s'aturen a l'estany durant la seva migració. Gràcies a la campanya d'anellament de les gavines que crien a l'illa central de l'estany d'Ivars i Vila-sana em pogut confirmar aquest extrem. En efecte, un dels polls anellats el juny de 2013 a l'estany ha estat trobat mort a la costa Atlàntica de França, a 334 km, (figura 3) dos mesos més tard, just quan es produeix la pràctica desaparició de l'espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana, fet que ens confirmaria que aquest és el destí dels gavians de l'estany un cop passada la cria.

2 adults i 1 immadur (a l'esquerra) de gavià argentat a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 03/06/2008. (c) Joan Estrada Bonell


Figura 1. Evolució del nombre de parelles reproductores de gavià argentat a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

Figura 2. Mitjana dels màxims mensuals de gavià argentat a l'estany d'Ivars i Vila-sana al llarg de l'any el període 2010-2013

Figura 3. Un poll de gavià argentat anellat a l'estany d'Ivars i Vila-sana l'11/06/2013 va ser recuperat dos mesos mes tard,  l'11/08/2013, al llac de Mimizan, a l'oest de França