dimecres, 10 d’octubre del 2018

Resum del mes de setembre de 2018

Tot i trobar-nos en plena migració postnupcial el nombre d'espècies aquàtiques detectades a l'estany d'Ivars i Vila-sana continua essent especialment baix. Els als nivells d'inundació que impossibiliten l'aturada de les limícoles n'és un dels principals responsables. Els elements més destacables són que s'ha produït una petita entrada d'ànecs, tant collverds, com cullerots i alguns xarxets, tot i que amb xifres encara llunyanes al que cal esperar a mesura que ens acostem a l'hivern. Una altra espècie que poc a poc van arribant és el corb marí gros, amb observacions de fins 50 exemplars, tot i que sembla que no tots es quedarien a dormir a l'estany, doncs el nombre d'ocells a la joca és sensiblement menor. La que si que continua activa és la joca d'esplugabous, amb fins 700 ocells. Dins aquest grup, esmentar que durant el setembre s'ha continuant veient alguns grups de capons reials que utilitzaren també l'estany com a joca, amb un màxim de 23 ocells. El principal dormidor detectat aquest mes a l'estany ha esta però el de les gavines rialleres, que ha tornat a superar els 3.000 ocells. Xifres molt menors són els del gavià i del gavià fosc.

Els cabussons emplomallats ja han reduït dràsticament els seus efectius, com ve essent habitual a la tardor-hivern. Així s'ha passat dels 78 exemplars del mes d'agost als escassos 8 ocells del setembre. Encara els darrers balquers i boscarles de canyar, a les que se suma el més rar boscaler.

De les espècies estrictament migrants al setembre s'ha tornat a veure una àliga pescadora a l'estany. Un cas especial, tal com s'ha comentat anteriorment, és el de les limícoles, amb només 5 espècies i sempre en forma d'ocells solitaris, amb un màxim de 4 xivites. Fumarells i xatracs també han resultat escassos, com ve essent habitual, amb l'observació de només un curroc, un de fumarell carablanc i dos fumarells negres. 

Pel que fa a altres grups faunístics esmentar l'observació de fins a 5 espècies d'odonats. És significatiu que un espiadimonis com la pipa vinosa (Trithemis annulata) que fa uns anys era força rara (Escolà i al. 2011) ha esdevingut una de les espècies més regulars. Vegeu p.e. el resum d'octubre del 2017.

Escolà, J., Müller, P. & Batlle, R.M. 2011. Odonatofauna del nuevo" Estany d'Ivars i Vila-sana"(Pla d'Urgell, Lleida, ne Península Ibérica)(Odonata)Boletín de la SEA 48: 329-334.


Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el setembre de 2018
espècie 09/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 4
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 27
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 445
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 100
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 8
Morell de cap roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 8
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 50
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 4
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 700
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 17
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 40
Capó reial (Plegadis falcinellus) 23
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 27
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 14
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 18
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 2
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 1
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 2
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 3350
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 4
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 120
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 1
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 3
Boscaler (Locustella luscinioides) 2
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 4
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 1
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

La concentració més gran d'ocells de l'estany es dóna al vespre quan s'ajoquen a l'estany fins a més de 3.000 gavines rialleres. 19/08/2008. (c) Joan Estrada Bonell

Les gavines rialleres nascudes enguany encara conserven plomes marrons sobre l'ala. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Ja han començar a arribar en nombre significatiu els cullerots hivernants a l'estany. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Els cabussets a l'hivern estan mancats del característic to rogenc de cara i coll. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Adult de corb marí gros a la joca de l'estany. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de corbs marins grossos aturats als arbres secs en els que passaran la nit. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Corbs marins i esplugabous comparteixen posadors per a la joca. 8/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i que han reduït el seu nombre encara són unes quantes les cigonyes que dada nit van a dormir al niu. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

La manca de macròfits fa que faci anys que no es vegin grups nombrosos de fotges a l'estany. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Jove de polla d'aigua de l'any. Són distintives les taques blanques de sota la cua que permet la fàcil identificació tant dels adults com dels joves (més marrons i sense vermell viu al bec). 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

La joca d'arpelles poc a poc va incrementant el nombre d'efectius. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i no ser una espècie lligada als ambients aquàtics, el milà reial és un visitant regular a l'hivern a l'estany. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Com molts altres anys, associats a la joca d'esplugabous i corbs marins grossos s'apleguen a dormir a l'estany fins a un miler de gralles (Corvus monedula). 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Llantió elegant (Ischnura elegans). 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Parella d'emperador menor (Anax parthenope) fent la posta. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

Mascle de parot cuanegre (Orthetrum cancellatum). 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

El pixaví nervat (Sympetrum fonscolombii) és una de les espècies més corrents a l'estany i rodalies. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell

La pipa vinosa ha esdevingut una espècie regular a l'estany. 28/09/2018. (c) Joan Estrada Bonell