dilluns, 20 de desembre del 2021

Mamífers a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Malgrat que ja hi ha força dades dels mamífers de l'Estany, vegeu per exemple. l'entrada del maig de 2020, els seguiments amb càmeres de fototrampeig que EGRELL du a terme en col·laboració al CTFC i el Consorci de l'estany d'Ivars i Vila-sana permet aconseguir un major nombre de dades d'espècies en general força esquives i d'hàbits nocturns. Així, al seguiment que duen a terme David Guixé i Fermí Sort s'ha constat que la rata d'aigua continua observant-se amb regularitat a l'estany i que la llúdriga s'hi reprodueix segurament també amb regularitat. En efecte, desprès d'algun temps sense cap observació d'adults amb joves, les càmeres de fototrampeig novament han captat una femella amb un cadell. Vegeu el video 

Femella de llúdriga amb el cadell. 29/10/2021

A més, cal destacar que en el marc de l'estudi dels quiròpters, que en aquest cas es realitza mitjançant detectors d'ultrasons, s'ha trobat també una espècie inesperada a la zona, en concret el ratpenat de bosc (Barbastella barbastella). Aquesta és una espècie que a Catalunya fins ara només s'ha detectat a les masses forestals del Pirineu i Prepirineu i molt més localment a les principals serres de Tarragona.

diumenge, 19 de desembre del 2021

Resum del mes de novembre de 2021

El novembre ja és un mes plenament hivernal, amb totes les espècies esperables aquest període. Malgrat tot, els primers dies del mes encara s’ha pogut observar algun ocell estival molt endarrerit. També, al llarg del mes, s’han detectat oscil·lacions importants pel que fa al nombre d’exemplars, sobretot en el cas dels ànecs. En efecte, és normal que durant aquest període continuïn entrant exemplars del centre i nord d’Europa, en funció de les condicions ambientals d’aquestes localitats, però també que ocells que han arribat aquí es desplacin cap a altres punts de l’àrea d’hivernada. Així, el nombre d’ànecs collverds, cullerots i xarxets, ha variat en alguns centenars d’exemplars en funció del dia. De fet, tot i que els màxims d’ànec cullerot i xarxet hagin arribat fins els 418 i 200 exemplars respectivament, entre 2 i 4 vegades més que els màxims de l’octubre, bona part dels dies n’hi ha hagut força menys. En el cas del collverd, el màxim ha continuat superant el miler d’exemplars, amb alguns dies però que possiblement no superava els pocs centenars. Petits nombres també d’altres espècies d’ànecs, com l’ànec blanc, el xiulador, el griset, o el cuallarg. Com a cosa destacable, esmentar l’observació de dues oques desprès d’anys amb un únic exemplar. Petit increment del morells cap-roig, i amb ells un grupet de fins 8 morells xocolaters. Per contra, els xibecs van de baixada, amb només 14 exemplars enfront els 51 que es van arribar a assolir al setembre. Força rara és també l’observació d’una femella de xarrasclet. Aquesta és una espècie present sobretot al pas de primavera i molt infreqüent al pas de tardor, als mesos d’agost setembre, pel que l’observació del novembre és especialment tardana.

Ells cabussons emplomallats continuen aguantant a l’estany, amb màxims d’encara 32 exemplars. Els cabussets fluctuen, amb xifres que volten la desena d’ocells, i, a diferència dels mesos anteriors, no s’ha detectat cap cabussó collnegre. Les fotges, desprès del màxim del mes de setembre, han reduït els seus efectius, fins només 47 exemplars. Aquest fet podria indicar la reducció dels macròfits. Caldrà veure si macròfits i fotges es recuperen la primavera vinent. Xifres força baixes de polla d’aigua i polla blava, tant pot ser perquè romanen més amagades a la vegetació com pel fet que, sobretot en el cas de la polla d’aigua, hagin viscut una reducció real. L’increment els darrers anys depredadors oportunistes, com el visó americà, el senglar i el gavià argentat, o no oportunistes com l’arpella podrien estar també darrere la regressió que aquesta espècie sembla haver patit a l’estany des de la seva recuperació

La joca de corb marí gros el novembre s’ha situat en 155 ocells, pocs més que els 143 del mes d’octubre, i per tant sembla força estabilitzada.

En el cas dels ardeids destacar l’observació d’un bitó, espècie que es deixa veure de tard en tard a l’estany i que els seus hàbits discrets en dificulten la seva detecció. Per contra, pràcticament cap esplugabous. Els 8 agrons blancs i els 13 bernats pescaires serien xifres més o menys normals per l’època. Com ve essent habitual els darrers hiverns, comptabilitzades una cinquantena de cigonyes, entre les quals també observada una cigonya negra. Com el mes anterior, presència d’alguns grups de grues en migració, sense que se sedimentin a l’estany però.

Tal com es comentava a l’octubre, ja no queda ni rastre de platges, doncs o estan sota l’aigua o han estat colonitzades per sisques (canyissar) i tamarius. El sector dels cavalls tampoc té pràcticament aigua. És per això que el nombre de limícoles ha estat especialment baix, amb només un parell de xivites, una xivitona i tres becadells. A aquestes espècies caldria sumar-hi unes poques fredelugues i 5 daurades, ara totalment depenent de les zones de conreu. Com ja es va observar a l’octubre, el nombre de gavines rialleres ha tornar a ser molt baix pel que era habitual, amb un màxim de 400 exemplars. Per contra, el nombre de gavians, amb el retorn dels ocells que van anar a mudar al golf de Biscaia, ha tornat a incrementar-se de forma molt important. Així a finals de mes ja es va arribar als 1.860 exemplars a la joca. Amb ells un mínim de 54 gavians foscos. També observada una gavina menuda, gavina força escassa a Catalunya però que s’observa amb una certa regularitat a la tardor-hivern a l’estany.

La joca d’arpelles ha batut tots els rècords i aquest novembre a aplegat 201 ocells, la xifra més alta mai registrada a l’estany.

Entre els moixons i altres ocells de mida més petita, un cop passat ja el pic de la migració de tardor, esmentar l’observació d’un parell de blauets. Els balquers i les boscarles de canyar ja han desaparegut per complet de l’estany, encara s’ha observat però una boscarla mostatxuda, boscarla que, a diferència de les anteriors, si hiverna a la conca mediterrània. També una mallerenga de bigotis, espècie observada de forma continuada des del mes de juliol, quan es va constatar la seva reproducció a l’estany. Per un altre costat, el nombre de repicatalons s’ha incrementat de forma significativa, tal qual passa amb la resta de moixonets estrictament hivernants que ocupen les bardisses i bultres que envolten l’estany.

Amb l'arribada de l'hivern i la forta baixada de les temperatures, els invertebrats s'han mort o han reduït l'activitat a la mínima expressió, pel que s'ha deixat d'observar espiadimonis, papallones i ortòpters.

Màxims per espècie detectats al mes de novembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 11/2021

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 2

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata) 1

Ànec xiulador (Anas penelope) 5

Xarxet (Anas crecca) 200

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 1145

Anec cuallarg (Anas acuta) 7

Ànec cullerot (Anas clypeata) 418

Ànec griset (Anas strepera) 8

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula) 1

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 14

Morell cap-roig (Aythya ferina) 22

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula) 8

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 12

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 32

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 155

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris) 1

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 2

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 11

Martinet blanc (Egretta garzetta) 1

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 8

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 13

Agró roig (Ardea purpurea)

Cigonya negra (Ciconia nigra) 1

Cigonya (Ciconia ciconia) 50

Capó reial (Plegadis falcinellus)

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 201

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6

Fotja (Fulica atra) 47

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus) 14

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus)

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria) 5

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 250

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 3

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus)

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia)

Xivita (Tringa ochropus) 2

Valona (Tringa glareola)

Xivitona (Actitis hypoleucos) 1

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 400

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 54

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 1860

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 2

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)

Balquer (Acrocephalus arundinaceus)

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 1

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


Després d'anys en que només s'observava una sola oca, aquest desembre s'ha observat dos exemplars. 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'arribada de xarxets durant el mes de novembre ha estat notable, arribant fins als 200 exs. Val a dir que ara la major part dels mascles ja han assolit el plomatge nupcial, que mantindran tot l'hivern. 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill.

El nombre de bernats present a l'estany és manté més o menys estable, amb poc més d'una desena d'exemplars. 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A diferència dels bernats pescaires, una part dels quals durat el dia romanen a l'estany i al vespre marxen a caçar i pescar fora d'aquest, els agrons blancs bàsicament utilitzen l'estany com a joca. 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les polles d'aigua s'alimenten en petites platges entre la vegetació. La desaparició d'aquestes pot ser una de les múltiples causes que expliquin la seva davallada. 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els cabussons emplomallats, ara ja en plomatge bàsicament hivernal, al novembre han mantingut encara un contingent significatiu d'exemplars. En aquest cas un exemplars ha pescat un cranc de riu americà. 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Com tots els animals que s'empassen els peixos sencers sempre ho fan començant pel cap, a favor de les escates, per tal de no els quedi bloquejat a l'esòfag. 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill.

A l'igual que el cabussó emplomallat, i contràriament al que esdevé en el cas dels ànecs, els cabussets a l'hivern perden el plomatge nupcial. 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill.

La població hivernant de corb marí gros enguany sembla estabilitzada entorn els 150 exemplars. 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill.

El fet que cada vegada quedin menys arbres secs dempeus dins l'estany redueix notablement el nombre de suports per als corbs marins, i pot ser que en sigui un factor limitant. 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les fredelugues (o cogullades marines) són de les poques limícoles observades al novembre a l'estany, malgrat que l'us que en fan és extremadament limitat en estar ple d'aigua. 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El nombre de gavians argentats s'ha incrementat de forma molt important des del mínim del mes de setembre. Així s'ha passat dels 44 exemplars d'aquest mes als 1860 del novembre. 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill.
.
Contràriament a l'observat en el cas del gavià argentat, el nombre de gavines rialleres s'ha mantingut força baix, amb un màxim de 400 individus. 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill.


Les arpelles han consolidat de forma molt important la seva presència a l'estany, tant al període reproductor com a l'hivern. Foto superior 20/11/2021. (c) Joaquim Bonfill. Foto inferior 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La joca d'arpelles que es forma a l'estany aquest novembre ha arribat al màxim mai registrat, amb 201 ocells. 26/11/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.