divendres, 20 de maig del 2016

Resum del mes d'abril de 2016

El mes d'abril acostuma a ser un bon mes a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Tot i que ja no es donen les explosions de diversitat dels primers anys, quan les carpes encara no campaven a les seves amples, continua observant-se un degoteig d'espècies que van passant en migració per l'estany. En aquest sentit els nivells d'aigua baixos d'enguany al sector de cal Aragonès han permès que s'hi sedimentessin algunes espècies de limícoles. Així aquest mes d'abril s'han detectat a l'estany d'Ivars i Vila-sana fins a 13 espècies diferents de camallargs. Entre aquestes destaquen l'observació d'una siseta i fins a 5 territs becllargs. Als ocells migrants cal afegir-hi ja l'observació de polls de les espècies de reproducció més primerenca entre les que destaquen l'ànec coll-verd i la polla blava. Entre els ànecs, a primers de més encara es podien observar les escorrialles de les espècies estrictament hivernants com el xarxet, als que se suma les espècies reproductores com el xibec i les migrants com el xarrasclet, amb fins a 9 espècies d'anseriformes durant el mes d'abril. Un fet semblant passa amb els ardèids, en els que se solapen les espècies residents amb les estrictament hivernals i les només estivals.

El nombre de parelles de cigonya continua creixent, amb una nova parella en un arbre que ja contenia un niu i on ja comencen a deixar-se veure els capets dels polls,

Entre els moixonets de canyissar esmentar que balquers (Acrocephalus arundinaceus) i boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus) a finals de mes ja estan cantant a tot pulmó i que encara es detecta el pas d'alguna boscarla dels joncs (Acrcocephalus schoenobaenus). El mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus) no és una espècie de canyissar però si és infreqüent a Catalunya, per això és destacable la seva presencia a l'estany entre els dies 11 i 14 d'abril.

Com a cosa negativa esmentar que, desprès de 10 anys, el 2016 ha deixat de criar a l'estany la gavina vulgar i amb ella la més rara gavina capnegra. No es coneixen ben be les causes d'aquest fet, tot i que el baix èxit reproductor d'aquests darrers anys feia presagiar aquest desenllaç. Caldrà veure que passa en anys propers.


Màxims del mes d'abril de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 04/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 4
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 64
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 10
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 4
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 2
Morell de cap roig (Aythya ferina) 5
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 16
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 11
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 2
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 6
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 8
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea) 6
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 50
Capó reial (Plegadis falcinellus) 5
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 6
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 3
Polla pintada (Porzana porzana) 1
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 4
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 12
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 30
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 2
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 5
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 3
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 10
Siseta (Tringa stagnatilis) 1
Gamba verda (Tringa nebularia) 4
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola) 14
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 4
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 91
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 3
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 98
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 7
Fumarell negre (Chlidonias niger) 10
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


A l'abril ja s'observen un bon nombre d'espècies amb cries, com és el cas d'aquest adult de polla blava alimentant un poll. 08/04/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Femella d'ànec coll-verd nedant amb els polls. 19/04/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

El bec d'alena és una de les limícoles ocasionals a l'estany que s'ha pogut observar aquest abril. 08/04/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Grup de gambes roges, batallaire i territ becllarg en vol a l'estany. 19/04/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Cames llargues i territ becllarg a la zona de cal Aragonés. 19/04/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Gamba verda i gambes roges. 19/04/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário


Els sectors més favorables per veure les xivitones són els embarcadors i les escolleres. 19/04/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Subadult de gavina capnegra (al centre) entre dues gavines vulgars. Desprès de 10 anys, el 2016 les gavines no han criat a l'estany. 08/04/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

L'agró roig és un dels ardèids exclusivament estivals a l'estany. 08/04/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

El martinet de nit, tot i que per ara no cria a l'estany es present durant tota la primavera estiu. 08/04/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

La tórtora vulgar és una espècie que, tot i l'increment del bosc de ribera a les rodalies de l'estany, cada vegada costa més de veure. La rarificació global de l'espècie, segurament influïda per la sobrecaça, en són unes de les causes. 19/04/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário