diumenge, 11 d’abril del 2021

Resum del mes de març de 2021

 

Tot i que durant el març, amb l’obertura de la temporada de reg del canal d’Urgell, ha començat a entrar aigua a l’estany, la quantitat que entra és petita en comparació amb el volum de l’estany. Per aquesta raó, tot i que es comenci a notar la pujada del nivell, aquesta és molt lenta. És per això que continuen mantenint-se una part important de de les platges generades amb el buidat parcial. Com en els mesos anteriors, aquestes platges han pogut ser utilitzades per diferents espècies de limícoles, en especial si es té en compte que durant el març ja es produeix un pas migratori més o menys important. Així, veiem com el nombre d’espècies de limícoles detectades aquest mes han arribat fins les 17, per sobre de les 15 del febrer i de les 10 del gener.  A tall d’exemple, el 2020 només s’havia detectat 5 espècies el mes de gener, 5 el febrer i 9 el març. Si el que contem és el nombre d’exemplars, excloses les fredelugues o cogullades marines, veiem que s’ha passat dels 34 exemplars totals observats el març de 2020 als 237 del març d’enguany, fet que evidencia una major utilització de l’estany per part d’aquest grup d’espècies. Entre els mes nombrosos, esmentar els 83 camallargues, però també els 14 corriols petits, 21 corriols grossos i 28 tètols cuanegre, xifres que fa molts anys que no es veien. En el cas de les fredelugues hem vist com es reduïa notablement el seu nombre, pel retorn cap a les zones de cria, i han quedat poc més d’una 50 d’exemplars, part dels quals possiblement formin part de la petita població reproductora de la plana de Lleida.

Com en els mesos anteriors, malauradament moltes espècies han continuat patit constants molèsties per part de les nombroses persones que, malgrat la senyalització, es colaven a dins la cubeta i feien volar els grups d’ocells.

Entre els ànecs, continua la davallada del nombre d’exemplars, doncs ja s’estan retirant a bon ritme cap al nord, però encara s’han detectat la pràctica totalitat de les espècies observades aquest hivern. Només ha mancat el morell de plomall. Per contra s’ha observat fins a 7 xarrasclets, ànec només present durant els passos migratoris, sobretot el de primavera, i 1 ànec mandarí, que tant pot ser un ocells escapat d’alguna col·lecció propera com un exemplar de la població naturalitzada al centre i nord d’Europa. Xifres molt destacades són els 48 xibecs, espècie escassa però que sembla vol consolidar els bons nombres de l’any passat. També significatius són els fins 12 ànecs blancs, amb una presència constant tot l’hivern. Els corbs marins grossos continuen a la baixa, coincidint amb el retorn a les àrees de cria, amb un màxim de 30 exemplars.

En el cas dels ardeids, les parelles de bernat pescaire s’han mudat cap a l’illa gran, atès que el sector amb bova on nidificaven està sec. Ja observats els primers agrons rojos, martinets de nit  i martinets menuts. Encara també però 4 agró blanc i com ve essent habitual alguns esplugabous i fins 7 martinets blancs.

La petita pujada de nivell han permès un cert increment del nombre de cabussets i cabussons emplomallats, amb fins els 4 exemplars el primer i 25 el segon, encara una mica per sota però del nombre del mes de març de l’any anterior. Un fet semblant s’ha observat també en el cas de la fotja, en la que la pujada del nivell de l’aigua ha permès també l’increment de l’espècie, de la que s’han arribat a censar fins 22 ocells. Polles blaves i polles d’aigua mantenen efectius semblants als dels mesos anteriors. A aquestes espècies s’hi suma el sempre el més escàs rascló i una polla pintada, ràl·lid escàs i discret en migració.

Malgrat les parelles de cigonya que nidifiquen a l’estany ja estan totes regentant els nius i moltes ja covant, encara s’observa un nombre important d’ocells que utilitzen les platges com a joca, amb 73 individus censats el març.  Com els mesos anteriors, encara s’ha tornat a observar un dia una cigonya negra. També les grues s’han estat observant amb una certa regularitat al mes de març, i en aquest cas sí que algun petit grupet ha estat utilitzant l’estany com a zona de descans amb una certa regularitat.

Malgrat ha continuat minvant una mica la joca de gavines i gavians, aquestes espècies han continuat mantenint nombres importants, amb fins 1.415 gavines rialleres i 497 gavians. Nombres molt importants també de gavià fosc, amb fins 109 exemplars, tot i que no es descarta que fossin encara més. També 2 gavians argentats europeus, en un hivern especialment favorable per aquesta darrera espècie, fins a 5 gavines menudes i un parell de gavines capnegres.

La joca hivernal d’arpelles ja s’ha dispersat del tot, i ara queden només les parelles reproductores, molt actives durant el mes de març, amb constants vols nupcials. Entre els rapinyaires lligats a les zones humides esmentar també l’observació un parell de dies d’una àguila pescadora.

Entre els moixons i ocells més petits, el blauet ha continuat amb els baixos nombre del desembre i gener, producte del baix nivell de l’aigua, amb un únic exemplar detectat. Com els mesos anteriors, no s’ha tornat a contactat però cap boscarla mostatxuda ni mallerenga de bigotis, malgrat el canyissar no s’ha vist gairebé afectat.

Entre altres fets a destacar, trobem la detecció d’un nounat de tortuga d’estany (Emys orbicularis) que va ser recollida per uns passejants i portada al centre d’informació, i que posteriorment va tornar a ser alliberada a l’estany. Aquest fet indica que el projecte iniciatel 2012 té un cert èxit, doncs diversos anys s’ha detectat el naixement d’exemplars. S’ha observat també algunes tortugues adultes prenent el sol a gran distància queno s’han pogut identificar i per tant no s’ha pogut saber de quines de les tresespècies presents es tractaven.

Màxims, per espècie, detectats el mes de març de 2021 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 03/2021
Cigne (Cygnus olor)
Cigne petit (Cygnus columbianus)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 12
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata) 1
Ànec xiulador (Anas penelope) 1
Xarxet (Anas crecca) 85
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 643
Anec cuallarg (Anas acuta) 2
Ànec cullerot (Anas clypeata) 130
Ànec griset (Anas strepera) 9
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula) 7
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 48
Morell cap-roig (Aythya ferina) 14
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 25
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 30
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 2
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 8
Martinet blanc (Egretta garzetta) 7
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 20
Agró roig (Ardea purpurea) 4
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya (Ciconia ciconia) 73
Capó reial (Plegadis falcinellus) 4
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Arpella (Circus aeruginosus) 16
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana) 1
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 26
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 15
Fotja (Fulica atra) 22
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 10
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 83
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 3
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 14
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 21
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 56
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta) 2
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 9
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 24
Becadell sord (Lymnocryptes minimus) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 30
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 28
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja (Tringa totanus) 7
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 8
Valona (Tringa glareola) 2
Xivitona (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 2
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 5
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1415
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 109
Gavià argentat europeu (Larus argentatus) 2
Gavià (Larus michahellis) 497
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *

L'ànec blanc ha estat una espècie regular tot l'hivern amb fins 12 exemplars el mes de març. 10/3/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Tot i possiblement haver nidificat algun any a l'estany d'Ivars i Vila-sana, el griset és una espècies sempre present en molt petit nombre. En aquest cas dos mascles i una femella. 10/3/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

El gruix de les parelles de cigonya que niuen entorn de l'estany ja es troben en ple període reproductor.  10/3/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

De fet algunes de les parelles de cigonya ja estan covant. 10/3/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

A diferència dels mesos anteriors les grues si que han utilitzat l'estany com a zona de descans, havent algun grupet restat alguns dies a la zona. 26/3/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els baixos nivells d'aigua permeten que moltes espècies, com les grues, trobin amplis sectors soms envoltats d'aigua en els que se senten segurs lluny de l'abast de gossos i guineus. 26/3/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les arpelles que resten a la zona son ja totes de la població reproductora. És per aquesta raó que durant el mes de març ha estat molt freqüent veure constants vols nupcials. En aquest cas un mascle sobrevola el canyissar a baixa alçada. 10/3/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Les gran superfície d'aigües somes ha permès que limícoles com els camallargues disposin d'àrees extenses on alimentar-se. 10/3/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Entre les limícoles detectades el març a l'estany trobem el tètol cuanegre, amb observacions de fins 28 exemplars. xifres molt altes pel que acostuma a ser habitual en aquest espai. 26/3/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les platges emergides amb la baixada de nivell esdevenen zones d'importància per al descans de les gavines. 26/3/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Parell d'ànecs blancs associats a un grup de gavines rialleres. 26/3/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Una part de les gavines rialleres observades durant el mes de març eren adultes amb el plomatge nucial. 26/3/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Adult de gavina menuda en plomatge d'hivern en el que s'observa be el sota de l'ala negre. 26/3/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El gavià fosc ha assolit xifres molt altes aquest mes de març amb grups de gavians dominats per aquesta espècie, com és aquest cas. 10/3/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Entre els moixons que a l'hivern o durant el pas es toben associats a zones d'aigumoll i canyissar trobem la cotxa blava (Cyanecula svecica). 26/3/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Neonat de tortuga d'estany (Emys orbicularis) recollida per uns visitants i novament alliberada. 8/3/2021. (c) Consorci de l'estany d'Ivars i Vils-sana.

Tortugues d'aigua observades molt lluny a l'estany. No es descarta que la majoria puguin ser tortugues d'aigua americanes (Trachemys scripta). 26/3/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els dies assolellats de març és freqüent observar ja actius un bon nombre de rèptils, com aquest dragó (Tarentola mauritanica). 26/3/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dijous, 8 d’abril del 2021

Seguiment de l'avifauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Any 2020.

Al següent enllaç es pot descarregar l'informe del seguiment dels ocells de l'estany d'Ivars i Vila-sana referent a l'any 2020. En ell s'analitzen les dades de l'any i les tendències de les principals espècies, tant reproductores, com hivernants o només en pas, des que es va iniciar la recuperació l'any 2005.

Com a fets rellevants, destacar que malgrat a la tardor es va iniciar un buidat parcial de l'estany, per tal de realitzar una renovació important de l'aigua que permeti reduir els nombre de nutrients i la conseqüent eutròfia, els seus efectes amb prou feines han estat visibles. En efecte, al novembre i desembre ja no hi havia pas d'espècies migrants i els pocs ocells que s'han vist afavorits pels baixos nivells d'inundació bàsicament han estat algunes limícoles hivernants, entre les quals la fredeluga o cogullada marina (Vanellus vanellus) i la daurada (Pluvialis apricaria). Si que cal destacar que les importants precipitacions de l'hivern 2019-20 i primavera de 2020 possiblement van afavorir una petita millora de la qualitat de l'aigua, fet que va permetre al cap de l'any nombres una mica superiors als dels darrers anys en espècies com la fotja o el cabusset. Tot i que no es va veure una millora significativa durant el període reproductor la impressió general és que com a mínim es va aturar la tendència regressiva observada els darrers anys.

Ara caldrà veure si el buidat parcial té efectes significatius sobre la fauna aquest 2021, un cop l'estany torni a recuperar part del seu nivell habitual d'inundació.