divendres, 12 de gener del 2018

Resum del mes de desembre de 2017

El mes de desembre ha estat un mes sense gaires variacions, amb un reduït nombre d'espècies fruit de no veure's afectat per períodes migratoris, i amb uns paràmetres molt semblats als dels dos mesos anteriors. Així els ànecs, tant de superfície com capbussadors, han mostrat xifres semblants a les dels mesos previs, superant els primers el miler d'exemplars. En el cas dels ànecs capbussadors destacar la presència dels 11 morells de plomall, ja detectats el mes anterior, i 26 morells cap-roig. La joca de corbs marins ha restat pràcticament inamovible respecte el novembre. En canvi ha acabat per desaparèixer la joca d'esplugabous, que ja s'havia vist reduïda a la mínima expressió durant el mes de novembre. La joca que si ha mostrat un important creixement ha estat la de les arpelles, que ha arribat fins als 125 ocells, record absolut d'ocells detectats a l'estany, que supera clarament el màxim anterior de 107 ocells del 2016.

Dins el grup dels ràl·lids, s'han detectat nombres molt baixos de polla d'aigua, només 5 ocells, i tot i que la població està de ben segur subestimada no deixa de ser preocupant una població tan minsa. En canvi, la polla blava i el rascló mantenen nombres semblants als dels mesos previs. La forja, dins de les fluctuacions que acostuma a patir, es manté a la banda baixa dels darrers temps.

Pel que fa a les limícoles només s'han detectat 3 espècies; un becadell, un parell de xivites i fins a 1500 fredelugues, xifra aquesta clarament superior a la dels dos hiverns anteriors però per sota del que havia vingut essent habitual. En el cas de les gavines, la gavina riallera ha tornat a superar els 3000 ocells a l'estany i el gavià argentat s'ha acostat al miler.

Entre les espècies de petita mida esmentar la presència continuada del blauet i la no nova observació de la mallerenga de bigotis.

Màxims del mes de desembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 11/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 4
Xarxet comú (Anas crecca) 117
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 294
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 460
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 9
Morell de cap roig (Aythya ferina) 23
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 11
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 6
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 136
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 50
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 175
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 46
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 9
Fotja vulgar (Fulica atra) 40
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 115
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1000
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 3
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1400
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 35
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 610
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


El mes de desembre s'ha mantingut el grup de morells de cap-roig i morells de plomall a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

La joca de corbs marins s'ha mantingut constant durant el desembre, amb 135 ocells contats. 12/12/2017. Anna Varea & Joan Rodriguez

Les parelles de cigonya de l'estany han continuat regentant els nius tot aquest mes i fins i tot es detecten tasques de manteniment del niu, 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Agrons blancs i bernats pescaires comparteixen joca al sector amb bova del costat de Vila-sana. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

La joca de les arpelles ha arribat als 125 ocells, el rècord absolut d'arpelles fins ara registrat a la joca de l'estany. 12/12/2017. Anna Varea & Joan Rodríguez

Les gavines rialleres han superat els 3.000 ocells aquest mes de desembre. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Les 25 fotges registrades aquest desembre a l'estany se situen a la banda baixa dels darrers mesos. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava continua amb registres estables que s'acosten als 10 ocells. L'ànec collverd per la seva part ha tornat a superar els 500 ocells desprès del descens del mes precedent. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell