dimarts, 6 de juny del 2017

Resum del mes de maig de 2017

El maig és un mes en el que s'observen a l'estany les darreres cues dels ocells migrants, que se solapen amb el gruix de les espècies  reproductores, moltes d'elles amb els polls ja grans. En efecte, durant el maig encara s'ha observat fins a 11 espècies de limícoles en pas per l'estany, amb espècies interessants com el bec d'alena o el territ becllarg, i encara nombres significatius d'espècies com la valona. Dins els ocells migrants, també, un fet digne d'esmentar de la primavera de 2017 a l'estany d'Ivars i Vila-sana ha estat l'observació de xatracs. Així, al xatrac becllarg observat el març s'ha de sumar el curroc, el xatrac gros i el xatrac comú del mes de d'abril i ara novament xatrac comú i dos exemplars de xatrac menut, en el que és la primera observació a l'estany d'aquesta espècie.

Pel que fa a les espècies reproductores, esmentar que per segon any consecutiu no han tornat a criar ni les gavines vulgars ni les de capnegre, en canvi, tot i que en petit nombre sembla poden estar criant un bon nombre d'ànecs. Així al costat del collverd podria haver-hi alguna parella de cullerot, griset, xibec i morell de cap roig. Els cabussons emplomallats han continuat incrementant el seu nombre fins arribar als 55 exemplars  agró roig, bernat pescaire i martinet menut sembla que tornarien a criar enguany. Altres espècies d'aiguamoll destacables el maig han estat el blauet (molt rar fora del període migratori) i el boscaler comú (Locustella luscinioides), de la que s'ha detectat un mascle cantant.

Al marge de les espècies estrictament aquàtiques, cal esmentar, com ja s'ha comentat al resum del mes d'abril, la consolidació del bosc de ribera i de les espècies que en són pròpies. Aquest fet l'evidencia el que s'ha continuat observant picot garser gros (Dendrocopus major) al costat d'altres espècies forestals, inicialment només hivernants, com el cargolet (Troglodytes troglodytes), el pit-roig (Erithacus rubecula) o el raspinell comú (Certhia brachydactyla), ocells tots elles que enguany podrien estar criant a l'estany.

Màxims del mes de maig a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 05/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 70
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 3
Ànec griset (Anas strepera) 2
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 15
Morell de cap roig (Aythya ferina) 5
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 55
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 8
Martinet ros (Ardeola ralloides) 2
Esplugabous (Bubulcus ibis) 130
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 4
Agró roig (Ardea purpurea) 3
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 10
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 5
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 5
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 5
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 22
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 1
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 1
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 2
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 1
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 6
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola) 15
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 4
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 30
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 2
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 300
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo) 1
Xatrac menut (Sterna albifrons) 2
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 13
Fumarell negre (Chlidonias niger) 12
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Durant el maig encara s'ha continuat observant un nombre apreciable de cames llargues, tot i que com els darrers anys no sembla que finalment acabin criant. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

Entre les limicoles més escasses observades el maig a l'estany cal esmentar el territ becllarg. 18/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

La presencia d'adults de bernat pescaire fa pensar que, com els darrers anys, crien a l'estany un petit nombre de parelles d'aquesta espècie. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

El nombre de parelles de cigonya a l'estany ha crescut enguany de manera important, totes elles amb polls aquest mes. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

Son moltes les espècies que ja tenen polls al mes de maig, entre aquestes el cabusset, amb tres polls crescuts a la foto. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

Les poques parelles de fotja també ja tenen polls de mida mitjana. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

L'abundància de gambúsia pot estar darrere la presència d'espècies com el blauet, que sembla que cada vegada s'observa més mesos de l'any. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.