dissabte, 6 de febrer del 2016

Resum del mes de gener de 2016

Aquest mes de gener, l'estany ha mantingut unes poblacions d'ocells aquàtics relativament estables i prou semblants a les del mes de desembre. Així, pel que fa als ànecs les seves xifres han semblants als del mes de desembre, destacant els nombres moderats de cullerot. És destacable el fet que que s'ha continuat observant algun morell de plomall. 

La joca d'esplugabous continua "desapareguda". Si que es manté però la més modesta d'agrons blancs. Entre els ardeids esmentar que s'ha tornat a observar un bitó a l'estany. A l'igual que al desembre passat alguns dies s'han tornat a observar un parell de grues, fet que podria fer pensar que estan hivernant a la zona i s'ajoquen a l'estany.

Fotges, polles d'aigua i polles blaves, com calia esperar, no han variat gaire els seus nombres. Per contra, tal com acostuma a passar la resta d'anys, s'ha detectat una minva en el nombre dels cabussons emplomallats, que han arribat al seu mínim anual, amb un màxim de 4 exemplars el mes de gener. Destacable és l'observació aquest mes d'un cabussó collnegre.

Entre les limícoles esmentar que ha continuat observant-se una gamba verda i un parell de becadells sords i que alguns dies el nombre de becadells comuns ha estat força significatiu, amb fins a 59 ocells. Aquest fet denota moviments importants en aquest temps, tant d'ocells del centre i nord d'Europa que estan entrant a darrera hora com a possibles ocells de retorn cap al nord en eixugar-se sectors d'hivernada com podrien ser els arrossars de del delta de l'Ebre o altres localitats peninsulars..

Les gavines vulgars s'han mantingut en nivells semblants als del mes anterior no així en canvi els gavians argentats que han mostrat una important davallada, passant la joca d'un miler d'ocells a 250. Destacar l'observació diversos dies d'un parell de gavines cendroses, que no fallen a la seva cita hivernal anual a l'estany. Un anàlisis detallat de les dades del mes de gener es pot trobar també al resum dels cens d'ocells aquàtics del gener d'enguany.

Màxims del mes de gener de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 01/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 150
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 385
Anec cuallarg (Anas acuta) 6
Ànec cullerot (Anas clypeata) 437
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell de cap roig (Aythya ferina) 16
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 2
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 4
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 121
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 5
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 12
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 156
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 79
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 3
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 16
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 28
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 2
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 319
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 2
Becadell comú (Gallinago gallinago) 59
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1730
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavià fosc (Larus fuscus) 10
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 243
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Grup de cullerots alimentant-se al costat de cal Aragonès. 16/01/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de xarxets descansant prop del canyissar. 16/01/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El bernat pescaire ha mantingut xifres modestes durant el mes de gener a l'estany. 27/01/2016. (c) Anna Varea Polo

Parella de grues descansant al capvespre a l'estany. 27/01/2016. (c) Anna Varea Polo

El nombre de cabussons emplomallats, ara ja tots en plomatge no reproductor, s'ha reduït sensiblement, assolint durant el mes de gener el que segurament serà el mínim anual. 27/01/2016. (c) Anna Varea Polo

El nombre de gavians argentats al gener s'ha reduït a una quarta part si comparem les xifres del gener amb les del desembre anterior. 27/01/2016. (c) Anna Varea Polo

La joca d'arpelles el gener de 2016 s'ha mantingut en uns nivells comparables als de l'any anterior, amb 79 ocells el dia del cens d'ocells aquàtics del mes de gener.  A la fotografia un mascle adult. 27/01/2016. (c) Anna Varea Polo

Enguany el milà reial (Milvus milvus) ha esdevingut força regular a l'estany, de ben segur per haver-se format una joca d'aquesta espècie en un sector proper. 27/01/2016. (c) Anna Varea Polo