divendres, 19 de juny del 2015

El becplaner a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El becplaner (Platalea leucorodia) cria de forma dispersa en algunes localitats del Sud i Centre d'Europa i d'Àsia. Passa l'hivern en alguns punts de la conca mediterrània, Àfrica subsahariana i sud d'Àsia. A Catalunya és una espècie regular durant ambdós passos migratoris, sobretot al març-maig i, en menor mesura, setembre-octubre, amb alguns ocells que poden restar tot l'hivern o tot l'estiu a algunes de les principals zones humides. A l'estany d'Ivars i Vila-sana és una espècie regular  durant ambdós passos migratoris (25 observacions documentades a l'Ornitho des de 2009), amb alguns ocells que poden restar alguns dies a la zona, com és el cas d'enguany, amb entre un i tres ocells entre el 19 d'abril i el 3 de juny. Un d'aquests exemplars duia anelles de colors a la tíbia, fet que ens ha permès conèixer que era un ocell nascut al llac de Grand-Lieu, al Loira Atlàntic, a França, on va ser anellat com a poll el 3/5/2012. La seva observació a l'estany com a mínim l'1 de maig de 2015, ens fa pensar en una aturada durant el viatge migratori de tornada de l'Àfrica cap a l'Nord-Oest de França, tot i que la data sembla ja una mica tardana per a un ocell reproductor.

becplaner amb anelles de colors observat l'1/05/2015 a l'estany d'Ivars i Vila-sana. (c) Joan Estrada Bonell

Localitat de naixement del becplaner anellat observat el maig de 2015 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

diumenge, 7 de juny del 2015

Resum del mes de maig de 2015

Durant el mes de maig la major part de les espècies de l'estany continuen enfeinades amb les tasques de cria. L'únic grup que encara es deixa veure poc o molt en pas és el de les limícoles, que crien a l'extrem nord del continent i sovint han d'esperar fins al mes de juny a que es retiri la neu d'alguns sector. Així, sobretot durant els primers dies de maig encara s'ha pogut veure fins 14 espècies de limícoles diferents, tot i que ja en menor nombre que el mes precedent. Entre les diferents espècies destaquen l'observació de 2 sisetes, espècie força rara a la plana de Lleida de la que ja s'havia observat 1 ex el mes d'abril. Entre els altres grups amb ocells migratoris esmentar encara les cues de pas dels fumarells carablanc i comú, així com l'observació d'1 fumarell alablanc, migrador escàs a Catalunya i fins a 11 currocs, espècie que tot i observar-se anualment a l'estany mai ho havia estat en un nombre tant elevat. És interessant esmentar també la presencia de 2 becplaners entre el 30 d'abril i el 8 de maig, amb com a mínim un exemplar que encara va romandre a l'estany fins el dia 15. Un dels ocells estava anellat però per ara encara no s'ha pogut esbrinar la seva localitat d'origen.

Entre les novetats del mes de maig esmentar el fet que algunes parelles de cames llargues finalment s'han decidit a intentar criar a l'estany, observant-se a primers de maig algunes còpules i fins i tot alguns ocells ja covant. Entre les espècies detectades amb polls esmentar el cas de les gavines, tot i que la colònia de gavina vulgar i gavina capnegra sembla menor que altres anys, diverses espècies d'ànec o la polla blava. El tràfic de les arpelles duent preses cap als nius també evidencia la presencia de polls d'aquesta espècie.

Màxims del mes de maig de 2015 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 05/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 84
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 1
Ànec griset (Anas strepera) 2
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell cap-roig (Aythya ferina) 5
Morell xocolater (Aythya nyroca) 2
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 41
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 80
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 4
Agró roig (Ardea purpurea) 4
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 14
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 4
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 13
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 2
Fotja vulgar (Fulica atra) 6
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 38
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 6
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola) 1
Fredeluga (Vanellus vanellus) 3
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 2
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 2
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 4
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 15
Siseta (Tringa stagnatilis) 2
Gamba verda (Tringa nebularia) 7
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola) 7
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 5
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 7
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat (Larus michahellis) 300
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 11
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 11
Fumarell negre (Chlidonias niger) 9
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 1
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Durant el mes de maig s'han arribat a observar fins 38 cames llargues. 01.05.2015. (c) Joan Estrada Bonell

Algunes parelles de cames llargues han iniciat el procés de cria. Còpula. 01.05.2015. (c) Joan Estrada Bonell

Algunes parelles de cames llargues han iniciat el procés de cria. Parella al niu. 01.05.2015. (c) Anna Varea Polo
Altres espècies que ja tenen polls són els gavians argentats. 01.05.2015. (c) Anna Varea Polo

El transit dels mascles d'arpella amb preses denota la presencia de polls als nius. 08.05.2015. (c) Anna Varea Polo

Algunes de les limícoles que s'observen durant els primers dies de maig, com aquesta gamba roja pintada, ja presenten el plomatge nupcial. 08.05.2015. (c) Anna Varea Polo

La siseta és una de les limícoles escasses que s'ha pogut observar durant el mes de maig a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 01.05.2015. (c) Joan Estrada Bonell

La valona és una de les limícoles habituals en migració a l'estany, podent ser alguns anys fins i tot relativament abundant. 08.05.2015. (c) Anna Varea Polo

Entre els darrers dies d'abril i els primers de maig es van aturar a l'estany un parell de becplaners. 01.05.2015. (c) Joan Estrada Bonell

El fumarell carablanc, tot i haver nidificat a l'estany el 2006 actualment és una espècie que es detecta exclusivament en migració, en especial al pas de primavera. 08.05.2015. (c) Anna Varea Polo

Entre les espècies observades amb polls a l'estany d'Ivars i Vila-sana durant el mes de maig esmentar la polla blava. Al video es pot veure com un adult ceba dos polls amb la part submergida de la boba, el seu principal aliment. 08.05.2015. (c) Joan Rodríguez