dissabte, 15 de gener del 2022

Resum de mes de desembre de 2021

Al desembre ja s’ha perdut tot rastre de les espècies estrictament estivals a l’estany i només hi trobem aquells ocells capaços d’aguantar el rigor hivernal. Amb tot, no vol dir que els ocells s’estiguin quiets. En efecte, els comptatges d’ànecs realitzats en dates diferents denoten canvis importants d’un dia per l’altre. Potser només són conseqüència de moviments entre els diferents aiguamolls lleidatans, però tampoc no es pot descartar del tot que els moviments siguin de molt més gran abast, i afectin sectors molt més llunyans que la plana de Lleida.. A tall d’exemple, esmentar que desprès d’anys amb l’observació d’un únic exemplar d’oca comuna, aquest desembre s’ha arribat a comptar fins a 6 oques, dels quals alguns dies sembla en van restar 3 i posteriorment només 2. En el cas dels ànecs collverds, el seu nombre ha anat variant, fins arribar a una màxim de 2.260 ocells, el doble que el mes anterior. També han pujat força els xarxets, que s’han enlairat fins als 370. Per contra, els cullerots han reduït de forma important els seus efectius, amb un màxim de 270 ànecs. La forta correlació inversa entre collverds i cullerots, és a dir com més collverds menys cullerots (i a la inversa), evidencia que segurament tenen requeriments ecològics divergents, i que quan les condicions són més favorables per un ho són menys per l’altre. Possiblement la major o menor presència de fitoplàncton n’és el principal exponent.

Com el mes de novembre, detectats també petits nombres d’altres d’ànecs més escassos. Altra vegada s’ha tornat a observar ànec blanc, xiulador, griset i cuallarg, sempre sense superar la dotzena d’exemplars, però. A diferència d’hiverns anteriors, al desembre encara es mantenia un grupet de xibecs, amb un màxim de 19 exemplars. Per contra, petit increment del nombre de morells cap-roig, amb fins a 30 individus, i dels mes escassos i interessants morells de plomall, amb fins 18 ocells.

Ells cabussons emplomallats continuen anant de baixa però sense desaparèixer per complert, doncs algun dia s’ha registrat encara fins 22 exemplars. Els cabussets continuen mantenint-se entorn la desena i novament cap observació de cabussó collnegre. Les fotges, desprès de la davallada del més d’octubre, mantenen les xifres del novembre, amb 48 ocells. Destacar que les polles d’aigua i les polles blaves han anat fortament a la baixa, amb xifres que se situen molt lluny dels màxims de la primera meitat de l’any.

Contràriament al vist en el cas dels ànecs, la joca de corb marí gros sembra que es manté força estable, amb 158 ocells, només 3 més que al novembre. En el cas dels ardeids destacar novament l’observació d’un bitó, que sembla deu romandre tot l’hivern a l’estany. Els esplugabous continuen sense pràcticament joca hivernal a l’estany, i només s’hi observen ocasionalment. De la resta dels ardeids, la joca d’agró blanc ha anat pujant fins als 11 individus. Els bernats pescaires es mantenen a uns nivells força constants durant tot l’any, amb 16 ocells. Finalment, també 3 martinets blancs, espècie més lligada al riu i present sempre en molt petit nombre a l’estany. Ja cap martinet de nit. Tampoc s’ha detectat pas de grues, com si s’havia observat als mesos d’octubre i novembre. Pel que fa a les cigonyes el seu nombre és molt volàtil,  amb joques força canviants, possiblement depenent de les zones d’alimentació. El desembre s’han arribat a contar fins a 160 cigonyes, la xifra més alta de l’any.

Tal com ha passat els darrers mesos, en els que l’estany presenta nivells d’inundació elevats, no hi ha hàbitat potencial per a les limícoles. És per això que el seu nombre és molt petit, amb només observacions de 3 becadells, una xivita i una xivitona. Si que s’ha observat però fins a 8.280 fredelugues (o cogullades marines). Aquestes son ocells que s’alimenten als rostolls d’alfals de la zona i que sovint només se les veu volar amunt i avall de l’estany, sense trobar llocs on parar-se. Aquestes 4 espècies queden molt lluny de les 24 i 26 que s'havien observat els mesos d'abril i maig, quan l'estany presentava importants platges.

Molt fluctuant ha estat també el nombre de gavines rialleres, que segurament combinen la joca de l’estany amb altres joques fora d’aquest, o que potser fins i tot fan incursions fora de la plana de Lleida. Així, mentre alguns dies la joca no superava els pocs centenars altres el nombre de gavines s’ha enfilat fins les 2.650. També nombres molt alts de gavians, amb un màxim de 2.063 exemplars, associats als quals 53 gavians foscos i un gavià argentat europeu.

La joca d’arpelles, amb 195 ocells, s’ha mantingut força estable, amb quantitats que continuen sent de record.

Molts moixons hivernants de diferents espècies a les bultres del costat de l’estany, que en alguns casos poden utilitzar els canyissars (de sisques) com a joca. Per contra, molt poques espècies lligades pròpiament a l’estany. Al marge de repicatalons i teixidors (Remiz penduliunus), només esmentar l’observació d’una boscarla mostatxuda, espècie molt escassa, tot i que amb una presència constant la segona meitat de l’any. També presencia hivernal d’un parell de blauets.

Màxims per espècie detectats al mes de desembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 12/2021

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 6

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata)

Ànec xiulador (Anas penelope) 5

Xarxet (Anas crecca) 370

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 2260

Anec cuallarg (Anas acuta) 11

Ànec cullerot (Anas clypeata) 270

Ànec griset (Anas strepera) 12

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula)

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 19

Morell cap-roig (Aythya ferina) 30

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula) 18

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 9

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 22

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 158

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris) 1

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 4

Martinet blanc (Egretta garzetta) 3

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 11

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16

Agró roig (Ardea purpurea)

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 160

Capó reial (Plegadis falcinellus)

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 195

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 5

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 6

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 4

Fotja (Fulica atra) 48

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus)

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus)

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 8280

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 3

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus)

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia)

Xivita (Tringa ochropus) 1

Valona (Tringa glareola)

Xivitona (Actitis hypoleucos) 1

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2650

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 53

Gavià argentat europeu (Larus argentatus) 1

Gavià (Larus michahellis) 2063

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 2

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)

Balquer (Acrocephalus arundinaceus)

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *

Desprès d'un màxim de 6 oques comunes al desembre, sembla que només s'han quedat a l'estany els dos ocells ja comptats el mes de novembre. 28/12/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Grup de collverds i cullerots. Mentre el primers han pràcticament doblat els exemplars del mes anterior els segons ha reduït els seu nombre de forma significativa. 28/12/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

l'agró blanc durant els primers anys va anar incrementant el seu nombre hivernal a l'estany per a posteriorment estabilitzar-se amb xifres que rarament superen la vintena d'ocells. Aquest desembre detectats 11 exemplars. 28/12/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Agrons blancs i arpelles comparteixen el mateix sector de bova com a joca. 28/12/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La joca de corb marí els dos darrers mesos s'ha mantingut força estable a l'estany, amb 158 exemplars al desembre. 28/12/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La polla blava, com la polla d'aigua, són dues de les espècies que més han reduït els seus efectius en relació a la primera meitat de l'any, sense que s'acabin de conèixer les raons. 28/12/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La joca de gavines rialleres de l'estany ha mostrat nombre força variables el mes de desembre, i tot que alguns dies no han superat els pocs centenars d'ocells altres han arribat fins prop de 2.300.28/12/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.