divendres, 25 d’octubre del 2019

Alta mortalitat de carpes a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El 19 d'octubre va sortir publicat a la premsa que s'havia detectat una gran mortalitat de carpes a l'estany d'Ivars i Vila-sana. En concret, els Agents Rurals van retirar més de 200 carpes de gran mida que flotaven mortes per les vores de l'estany. Ràpidament, en diferents mitjans, es va especular sobre si podien haver mort intoxicades per algun abocament clandestí de purins o algun tòxic que s'hagués tirat a l'estany. Una altra alternativa que es comentava és que haguessin mort asfixiades per falta d'oxigen a l'aigua. De ben segur que no ha estat cap d'aquestes causes, doncs tot i haver-hi diverses espècies de peixos a l'estany, l'única de la que s'han detectat exemplars morts és de carpa, malgrat ser una de les espècies més tolerants a la contaminació. A més, la mort dels peixos ha estat progressiva, doncs el dia 14 ja es van detectar una quarantena de carpes mortes i altres amb tots els símptomes d'estar malaltes, amb una natació deficient, sense en cap cas detectar carpes boquejant a la superfície de l'aigua que pugés fer pensar en falta d'oxigen. També sobtaria que precisament és produís una manca d'oxigen en un moment en que la temperatura de l'aigua comença a disminuir, i per tant en el que a priori és més difícil que es produeixin processos d'anòxia. Destacar que tampoc no es va detectar ocells o altra fauna morta que s'hagués pogut veure afectada per algun tipus d'intoxicació.

Aquest seguit d'observacions, només mort de carpes, no observar peixos boquejant, aigües una mica més fredes...  ens fa pensar que el més probable és que la mort sigui deguda a algun procés infecciós.  Entre les diferents possibilitats, Rafel Rocaspana, expert en peixos, indica que podria tractar-se d'una infecció per l'herpesvirus KOI, virus que només afecta a les carpes i que provoca una mortalitat massiva. Aquest virus s'activa amb una temperatura de 17-25 graus. Precisament la baixada de la temperatura de l'aigua coincidint amb la tardor, juntament amb hipotètica mala qualitat de l'aigua, que fes més vulnerables a les carpes, serien un important caldo de cultiu per afavorir la ràpida expansió d'aquesta epidèmia entre les carpes.

Caldrà seguir amb atenció com evoluciona aquest brot de mortalitat i intentar confirmar que la mortalitat ha estat provocada per aquest virus i que no ha afectat a la resta d'espècies de peixos presents a l'estany.


 
Carpes mortes a l'estany, aparentment per l'acció de l'herpesvirus KOI. 19/10/2019. (c) Cos d'Agents Rurals.

dissabte, 12 d’octubre del 2019

Resum del mes de setembre de 2019

Desprès d'un mes d'agost amb un nombre important d'espècies d'ocells lligades als aiguamolls el seu nombre s'ha reduït una mica al setembre. Potser la raó principal és que el nombre de limícoles ha estat especialment baix, tant pel que fa al nombre d'espècies (només 8) com al nombre d'exemplars. A més, els ocells detectats no s'han sedimentat gaires dies i han tingut estades molt curtes. De ben segur la manca de sectors amb aigües somes hi té molt a veure. De fet, en el cas d'ocells no aquàtics s'ha vist un nombre important d'espècies que només s'observen en migració per l'estany. Exemples en són el mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), la cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), el mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), la cuereta groga (Motacilla flava) o la piula dels arbres (Anthus trivialis). A més, també, durant el setembre ja s'ha començat a detectar els primers passeriformes estrictament hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana, quan encara hi ha moltes de les estivals, fet que ha incrementat molt el nombre d'espècies total. Entre les espècies hivernants ja observades a l'estany trobem els primers pit-roigs, bitxacs o mosquiters comuns, que se solapen amb les encara abundants orenetes comunes (Hirundo rustica) i de ribera (Riparia riparia).

Entre els ànecs, es manté l'arribada iniciada durant el mes d'agost, havent-se assolit ja els 120  ànecs cullerots i 25 xarxets. El més destacat d'entre els ànecs són però els 35 xibecs, possiblement la xifra més alta mai detectada en aquest espai. També ja 10 morells cap-roig. En contrasts, encara un bon nombre de cabussons emplomallats amb joves encara dependents, que no paren de reclamar menjar als pares. Val a dir, però, que poc a poc els cabussons emplomallats comencen a marxar cap a altres localitats, possiblement del litoral, doncs els 75 exemplars detectats són menys de la meitat dels observats al mes d'agost. Entre els ocells no reproductors que van lentament incrementant els efectius tenim també el cas del corb marí gros, que ja ha arribat fins als 30 individus. Els gavians argentats continuen en els seus mínims anuals, que no arriben als 10 ocells molts dies. Per contra, les gavines rialleres, tot i una certa baixada, que indica que part dels ocells observats el més anterior no eren més que ocells en pas, continuen mantenint xifres per sobre els 2000 exemplars. Encara alguns fumarells carablancs i negres, espècies més freqüents als pas de primavera que al de tardor. 

Al marge de la gavina riallera, l'altra espècie que s'ha detectat de forma nombrosa a l'estany, tot i que bàsicament només hi va al vespre a ajocar-se, és l'esplugabous. En efecte, per segon mes consecutiu, la joca d'esplugabous de l'estany d'Ivars i Vila-sana ha superat el miler d'ocells. Una part d'aquests exemplars durant el dia s'esbarrien pels conreus de la zona, on se'ls pot veure darrera les "cosetxadores", que comencen a segar els primers panissos, en busca d'insectes i micromamífers.

La joca de les arpelles encara es manté amb nombres baixos, amb un màxim de 25 ocells. Destacar això si el pas de diverses espècies de rapinyaires, entre els que cal esmentar l'àguila calçada i, sobretot, una àguila pescadora. Pel que fa als passeriformes i altres moixons, ressaltar que novament s'ha tornat a observar mallerenga de bigotis, amb un màxim de 7 ocells, i boscaler, al costat de les encara abundants boscarles de canyar, amb un pas important, i els darrers balquers.

Entre els insectes dir que durant el setembre s'han tornat a produir diverses observacions de papallona tigre, amb fins 3 exemplars, fet que evidencia una presència més o menys constant durant tota la tardor.

Màxims per espècie detectats el mes de setembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie09/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser)1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca)25
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)400
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)120
Ànec griset (Anas strepera)1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)35
Morell cap-roig (Aythya ferina)10
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)75
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)30
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)8
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis)1164
Martinet blanc (Egretta garzetta)12
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)5
Bernat pescaire (Ardea cinerea)15
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia)120
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus)25
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)1
Rascló (Rallus aquaticus)8
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)15
Polla blava (Porphyrio porphyrio)9
Fotja (Fulica atra)25
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)21
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)10
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)2
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)1
Xivita (Tringa ochropus)3
Valona (Tringa glareola)3
Xivitona (Actitis hypoleucos)5
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus)2100
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)2
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis)50
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)6
Fumarell negre (Chlidonias niger)3
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)6
Boscaler (Locustella luscinioides)3
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)*
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)2
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)7
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


Com ve succeint els darrers temps, al setembre s'ha continuat observant l'exemplar solitari d'oca. 15/9/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Collverds descansant dalt d'un tronc, al costat d'un martinet blanc, mentre els cullerots estan a l'aigua alimentant-se. 15/9/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Dos mascles de xibec eclipsats, reconeixibles pel bec veremell, al costat d'una femella. 15/9/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.
 
El setembre s'ha observat fins 12 martinets blancs diferents a l'estany d'Ivars i Vila-sana, sifra força alta pel que acostuma a ser habitual en aquesta espècie en aquest espai. 15/9/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Fotja en actitud amenaçant per foragitar altres congèneres. 15/9/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i que la polla blava es pot detectar a tot l'estany, el sector de cal Aragonès és de ben segur el més favorable per a l'espècie per l'abundància de boba. 30/9/2019. (c) Enric Morera.

Durant el setembre s'han observat molt poques limícoles a l'estany d'Ivars i Vila-sana, essent rara aquesta imatge en la que s'observa un valona (a la dreta) juntament amb una xivita (a l'esquerra). 15/9/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El nombre de gavines rialleres presents a l'estany al setembre continuava superant el 2000 exemplars. 15/9/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'espectacular i molt escassa mallerenga de bigotis a continuat observant-se a l'estany d'Ivars i Vila-sana durant el mes de setembre. 30/9/2019. (c) Enric Morera.

Sargantana (Podarcis liolepis) prenent el sol enmig del camí. 15/9/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez. 

 Durant el setembre s'ha tornat a realtizar diverses observacions de papallona tigre (Danaus chrysippus). 30/9/2019. (c) Enric Morera.