divendres, 30 d’agost del 2019

Presència de la papallona tigre a l'estany d'Ivars i Vila-sana

La papallona tigre (Danaus chrysippus) és una papallona gran i vistosa que es caracteritza pels seus hàbits migratoris. És una espècie present al sud de la península Ibèrica i nord d'Àfrica que sovint a partir del mes de juliol arriba a Catalunya. Sense ser corrent, llavors és una espècie regular als aiguamolls litoral, essent molt més rara a l'arribada d'exemplars a l'interior. Els exemplars migratoris poden criar a l'estiu a Catalunya tot i que les baixes temperatures hivernals i la manca de plantes nutrícies per a les erugues a l'hivern fa que no sobrevisquin fins l'any següent.

El 13 de juliol Ramon Prat Espelt en va veure una a l'estany, hàbitat a priori favorable per a l'espècie , on fins ara però no s'havia detectat mai cap exemplar. Serà una dada aïllada o pel contrari és el preludi de futures noves arribades d'aquesta papallona fruit de l'escalfament global?

Papallona tigre a l'estany. 13/7/2019. (c) Ramon Prat Espelt

Nota. Arrel de la publicació d'aquesta entrada ha sortit a la llum una dada anterior d'aquesta papallona a l'estany d'Ivars i Vila-sana que fins ara no s'havia fet pública. En concret l'observació d'1 exemplar el 12/9/2009 per part d'Enric Morera. Aquest fet fa recular quasi 10 anys la primera observació de la papallona tigre a l'estany, sense que tinguem constància entre mig de cap nova observació.  Aquesta entrada fa també que ens arribi una nova observació tampoc no publicada del mateix 2009. En concret 1 ex observat al mateix estany el 15/10/2009 per Arnau Bonan, Aquesta dada però no modifica però el període posterior de 10 anys sense dades.

Papallona tigre a l'estany. 12/9/2009. (c) Enric Morera

dilluns, 26 d’agost del 2019

Resum del mes de juliol de 2019

El mes de juliol a l'estany ha mostrat un perfil força semblant al del mes anterior, amb un nombre reduït d'espècies i d'efectius, la majoria d'ells estivals o reproductors, amb un baix nombre d'espècies migrants com ho denota el petit nombre de limícoles. De totes maneres, si que es constata ja l'inici d'un cert pas en algunes espècies. Aquest és el cas de la gavina riallera, que fa uns quants anys que no cria a l'estany, que ja ha arribat fins al 1.700 ocells durant el juliol, tant adults com alguns joves de l'any, molts d'ells ja del centre i est d'Europa. En efecte, l'observació aquest mes de juliol de gavines rialleres amb anelles de França, Bèlgica i Hongria confirma el fet que bona part de les gavines ja són ocells postreproductors de localitats allunyades. Xifres molt elevades també de gavià argentat, en aquest cas majoritàriament joves dispersius, segurament des de diferents localitats de cria mediterrànies.

Un fet semblant, tot i que en aquest cas no es disposa de lectures d'ocells marcats per veure el seu origen, és la formació de la joca d'esplugabous, que ja supera els 600 ocells. Petit pas també d'alguns fumarells, amb observacions escasses de fumarell carablanc, fumarell negre i curroc. El juliol ja ha reportat també l'arribada dels primers corb marins grossos.

Altres observacions interessants són la detecció de un parell de boscarles mostatxudes, boscarla que ha esdevingut força rara a Catalunya essent bàsicament un migrant escàs a l'estany, i la detecció dels primers blauets postnupcials. Encara però la totalitat d'espècies reproductores.

Màxims per espècie detectats el juliol de 2019 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie07/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser)1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)512
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)8
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)3
Morell cap-roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)8
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)105
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)2
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)5
Martinet ros (Ardeola ralloides)1
Esplugabous (Bubulcus ibis)656
Martinet blanc (Egretta garzetta)3
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea)7
Agró roig (Ardea purpurea)6
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia)30
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus)10
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus)3
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)11
Polla blava (Porphyrio porphyrio)4
Fotja (Fulica atra)11
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)6
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)1
Xivita (Tringa ochropus)1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos)2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus)1700
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)4
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis)1700
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)1
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)7
Fumarell negre (Chlidonias niger)2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)24
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)11
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

Durant el juliol s'ha continuat observant a l'estany l'exemplar solitari d'oca. 25/7/2019. (c) Joan Estrada Bonell

Adult de bernat pescaire en actitud de pesca.  25/7/2019. (c) Joan Estrada Bonell

Malgrat que en tots aquests anys no s'ha pogut comprovar la cria del martinet de nit a l'estany hi és habitual l'observació d'adults durant el període reproductor.29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Des del mes de juny ja es forma la joca d'esplugabous a l'estany. En aquest cas ocells dirigint-se cap al rodal de bova per dormir. 29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

A diferència de l'esplugabous, el martinet blanc és una espècies molt més soltaria, que en aquest cas utilitza l'estany com a zona de pesca. 29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Adult de cabussó emplomallat amb un peix al bec que ofereix com a ceba a un jove encara dependent. 29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Durant el juliol ha arribat un important nombre de gavines rialleres a l'estany, moltes d'elles procedents del centre i est d'Europa.  25/7/2019. (c) Joan Estrada Bonell

El fet que sovint les gavines es parin a descansar als arbres morts permet observar les seves potes amb telescopi i buscar ocells amb anelles de lectura a distància. 29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Gavina riallera amb anella de lectura a distància d'origen hongarès que regularment s'observa durant la migració postnupcial a l'estany. 29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

El gavià argentat també ha assolit xifres molt altes aquest juliol a l'estany, arribant fins als 1.700 ocells. En aquest cas, tot i que no s'ha pogut llegir cap anella, es creu que la major part dels individus procedeixen les de les colònies de cria de la Mediterrània.  25/7/2019. (c) Joan Estrada Bonell

Una part molt important dels gavians argentats observats a l'estany aquests juliol eren ocells joves, incloent joves de l'any. 29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Com ve essent habitual aquests darrers anys, al juliol s'han observat nombres baixos de polla blava (a l'esquerra) i fotja (part inferior). 29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez