diumenge, 16 d’abril del 2017

La tortuga d'estany cria a l'estany d'Ivars i Vila-sana

La tortuga d’estany (Emys orbicularis) és una de les dues espècies de tortuga autòctones de Catalunya. Malauradament arrel de la històrica destrucció de les zones humides i la seva recol·lecció com a mascota va fer que el seu estat esdevingués molt precari, fins al punt que es troba greument amenaçada d'extinció. Per aquesta raó, a partir del 2010 es va iniciar un projecte per reintroduir aquesta tortuga a l'estany d'Ivars i Vila-sana, on també trobem la tortuga de rierol (Mauremis leprosa), per part del Consorci de l'estany d'Ivars i Vila-sana, el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), la Universitat de Lleida i la Fundació Catalunya-la Pedrera.

Feliçment aquest projecte sembla que s'està consolidant i enguany ja s'ha trobat el primer nounat d'aquesta espècie nascut en estat salvatge a l'estany. Clicant aquí enllaçareu amb la noticia de la troballa. Aquí l'enllaça amb una altra noticia de la troballa.


Nounat de tortuga d'estany que confirma la reproducció d'aquesta espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 19/03/2017, (c) Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana

dilluns, 10 d’abril del 2017

Resum del mes de març de 2017

Amb l'arribada de la primavera, les espècies estrictament hivernals han reduït encara més els seus efectius que el mes anterior. Per contra, s'han disparat les espècies estivals i les que es detecten només durant els períodes migratoris. En efecte, entre els ànecs veiem que els xarxets han reduït a una vintena els més de 200 ocells que es van compatibilitzar a l'estany el mes de gener. Un cas semblant ha passat amb els collverds, dels qual no queda més que la població reproductora. Els cullerots, morells de cap roig i morells de plomall encara han continuat aguantant a primers de mes, però han baixant ja considerablement en nombre la segona meitat de mes. Per contra, hem vist com s'incrementava el nombre se xibecs, que han arribat a la trentena d'ocells, i han aparegut els primers xarrasclets. Coincidint amb aquests moviment s'ha detectat a l'estany 41 ànecs cuallargs, espècie prou rara a l'estany. A partir dels darrers dies de març s'observen els primers martinets menuts, agrons rojos i fumarells carablancs. Per un altre costat també hem vist com poc a poc van marxant els corbs marins grossos i les fredelugues. És entre les limícoles però on s'observen els canvis més notables. Així, a la pràctica desaparició de les fredelugues es contraposa l'observació de nombroses espècies en en transit des dels quarters d'hivernada de l'Àfrica subsàhariana cap al centre i nord d'Europa, a vegades fins a la tundra àrtica. Es per això que a l'observació dels primers cames llargues se suma la detecció de diferents gambes i espècies afins, fins a sumar un total de 15 espècies de limícoles diferents observades durant el mes de març. Altres espècies detectades en migració han estat la grua, amb 140 ocells el dia 7. Entre les gavines encara nombres molt alts de gavina vulgar i gavià argentat, de ben segur bona part en pas, als que cal sumar nombrosos gavians foscos, una gavina menuda i encara una gavina cendrosa.

Ocells que, tot i no ser aquàtics, s'han fet abundants a l'estany durant el mes de març són les orenetes, en concret la vulgar (Hirundo rustica), la cuablanca (Delichon urbica) i la de ribera (Riparia riparia).

El març també ha estat un mes interessant que ha reportat l'observació de dues espècies noves a l'estany. En concret un xatrac de bec llarg el dia 9/3, que representa la primera observació d'aquest xatrac marí a l'estany, i l'observació d'un picot garser petit (Dendrocopus minor), picotet que necessita d'arbres amb branques mortes, que el desenvolupament del bosc de ribera que circumda l'estany li ha acabat per oferir hàbitat favorable per instal·lar-se. Així com de xatrac de becllarg possiblement trigarem temps a tornar-ne a detectar  cap, en el cas del picot garser petit cal pensar en la possibilitat que s'acabi assentant i criant properament a l'estany.

Màxims del mes de març a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 03/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 6
Xarxet comú (Anas crecca) 20
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 120
Anec cuallarg (Anas acuta) 41
Ànec cullerot (Anas clypeata) 274
Ànec griset (Anas strepera) 3
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 13
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 30
Morell de cap roig (Aythya ferina) 29
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 9
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 20
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 55
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 3
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 20
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12
Agró roig (Ardea purpurea) 1
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 60
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 30
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 21
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 140
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 20
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 1
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 10
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 2
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 8
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 5
Becadell comú (Gallinago gallinago) 26
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 7
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 3
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 3000
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 50
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 600
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis) 1
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Mascles d'ànec cullerot "filtrant" l'aigua per alimentar-se. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

El xarxet és un dels ànecs hivernants que més aviat han començat a marxar. A la fotografia una femella. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i estar encara a la zona d'hivernada alguns mascles de xarxet ja comencen a fer algunes exibicions nupcials. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i nomès restar la població reproductora, al març encara es freqüent veure mascles i femelles de collverd. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Aquest març a reportat un del nombre de xibecs més alt observat mai a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

A primers de març encara es mantenia un grupet de morells de plomall a l'estany. A la fotografia 3 mascles nupcials i 4 femelles. 07/03/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Tot i el plomatge nupcial, els cabussons emplomallats, en aquest cas acompanyats per una fotja, encara no mostren símptomes de cria. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Bernat pescaire adult i femella d'arpella sobrevolant el canyissar del costat de cal Aragonès. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de grues sobrevolant l'estany. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Entre les limícoles observades al març encara n'hi ha algunes d'hivernants com la xivita. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

A les limícoles estrictament hivernants, al març s'han sumat un bon nombre d'espècies estrictament en pas com la gamba roja vulgar. 25/03/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Els primers cames llargues es van començar a observar a l'estany a partir del dia 21 de març. 25/03/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Entre mig dels gavians argentat era fàcil observar alguns gavians foscos, tant de la subespècie graellsii com de la intermedius. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

El blauet ha continuat mantenint-se present a l'estany durant el mes de març. 07/03/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario