dilluns, 10 de desembre del 2012

Resum del mes de novembre

Durant el mes de novembre s'han començat a estabilitzar el nombre d'ocells presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana, bona part dels quals restaran ja tot l'hivern a la zona. Així els nombres d'ànecs i altres ocells aquàtics han variat poc respecte al mes de setembre, amb nombres força estables en la majoria de les espècies. Potser el mes destacable seria la pujada en el nombre d'ànecs cullerots (Anas clypeata), que han arribat als 368 ocells, i del més rar ànec xiulaire, dels quals se n'han arribat a censar 33. Sobta, en comparació amb anys anteriors, el baix nombre de corb marí gros, amb només 150 ocells, quan l'hivern anterior s'havien arribar a superar els 600. Encara un cert pas de grues (Grus grus) i les gavines que recuperen xifres importants, amb 4500 gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) i 500 gavians argentats (Larus michahellis).

Entre els passeriformes, encara s'han detectat regularment els darrers exemplars de boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), l'última de les espècies estrictament estivals. Els més abundants són però el repicatalons (Emberiza schoeniclus), el mosquiter comú (Phylloscopus collybita) i el teixidor (Remiz pendulinus) espècies en les que se solapa els ocells que restaran a l'estany ja bona part de l'hivern amb els que continuen la seva ruta migratòria fins al sud de la península Ibèrica. Destacar l'observació dels hivernant estrictes més rars com la verderola (Emberiza citrinella) i el durbec (Coccothraustes coccothraustes).

El cullerot és, darrere el collverd, l'ànec més abundant a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Mascle menjant el 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Grup d'ànecs collverds sortint del canyissar al capvespre a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Dues oques vulgars al capvespre el 08/11/2012 a l'estany d'Ivars i Vila-sana. (c) Joan Estrada Bonell

Grua adulta descansant a l'illa principals al costat de gavians argentats, martinets blancs i bernats pescaires. 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de corbs marins grossos als seus posadors habituals. 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell


Màxims del mes de novembre
espècie
11/2012
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 33
Xarxet comú (Anas crecca) 105
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 1000
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 368
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell cap-roig (Aythya ferina) 22
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 6
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 3
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 150
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 745
Martinet blanc (Egretta garzetta) 3
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 3
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 30
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 200
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 9
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 25
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 30
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 27
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 3
Becadell comú (Gallinago gallinago) 30
Becadell gros (Gallinago media)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus) 1
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 4500
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 15
Gavià argentat (Larus michahellis) 500
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 5

divendres, 7 de desembre del 2012

Primeres arribades a l'estany. Tardor-hivern 2012

Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 4 ex. el 12/06/2012. Joan Estrada
Gamba verda (Tringa nebularia) 7 ex. el 12/06/2012. Joan Estrada
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 2 ex. el 21/06/2012. Joan Estrada
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1 ex. el 21/06/2012. Joan Estrada
Xatrac comú (Sterna hirundo) 1 ex. el 21/06/2012. Joan Estrada
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 2 ex. el 21/06/2012. Joan Estrada
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1 ex. el 25/06/2012. Sergi Sales
Xivita (Tringa ochropus) 1 ex. el 05/07/2012. Joan Estrada
Xivitona (Actitis hypoleucos) 2 ex. el 09/07/2012. Quim Minoves/Ornitho.cat
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochylus) 1 ex. el 26/07/2012. Joan Estrada
Capsigrany (Lanius senator) 1 ex. el 26/07/2012. Joan Estrada
Valona (Tringa glareola) 1 ex. el 02/08/2012. Joan Estrada
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1 ex. el 02/08/2012 Joan Estrada
Corriol petit (Charadrius dubius) 1 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Tèrrit bec llarg (Calidris ferruginea) 1 ex. el 03/08/2012 Sergi Sales
Àliga marcenca (Circaetus gallicus) 2 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Curroc (Gelochelidon nilotica) 2 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Blauet (Alcedo atthis) 1 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Boscaler comú (Locustella luscinioides) 1 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Boscarla dels joncs (Acrocephalus shoenobaenus) 4 ex. el 03/08,/2012. Sergi Sales
Passerell comú (Carduelis cannabina) 2 ex. el 04/08/2012. Sergi Sales
Becadell comú (Gallinago gallinago) 3 ex. el 10/08/2012 Sergi Sales i Enric Pena/Ornitho.cat
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 4 ex. el 10/08/2012. Sergi Sales
Xarxet comú (Anas crecca) 4 ex. el 10/08/2012. Sergi Sales
Morell xocolater (Aythya nyroca) 2 ex. el 10/08/2012. Sergi Sales
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 8 ex. el 10/08/2012. Enric Pena/Ornitho.cat
Cuereta groga (Motacilla flava) 1 ex. el 10/08/2012. Sergi Sales
Cotxa blava (Luscinia svecica) 2 ex. el 19/08/2012. Sergi Sales
Aligot vesper (Pernis apivorus) 5 ex. el 20/08/2012. Sergi Sales
Mastegatatxes (Ficedula hyoleuca) 1 ex. el 20/08/2012. Sergi Sales
Àliga pescadora (Pandion haliaetus) 1 ex. el 26/08/2012. Sergi Sales
Pilua dels arbres (Anthus trivialis) 1 ex. el 26/08/2012. Sergi Sales
Bitxac comú (Saxicola torquatus) 2 ex. el 26/08/2012. Sergi Sales
Boscaler pintat gros (Locustella naevia) 1 ex. el 26/08/2012. Sergi Sales
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica) 2 ex. el 27/08/2012. Sergi Sales
Ànec cuallarg (Anas acuta) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Xarrasclet (Anas querquedula) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Falcó mostatxut (Falco subbuteo) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Tallarol gros (Sylvia borin) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Mallerenga blava (Parus caeruleus) 1 ex. el 02/09/2012. Sergi Sales
Colltort (Jynx torquilla) 1 ex. el 09/09/2012. Sergi Sales
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) 1 ex. el 09/09/2012. Sergi Sales
Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) +1 ex. el 09/09/2012. Sergi Sales
Tallareta vulgar (Sylvia communis) 1 ex. el 09/09/2012. Sergi Sales
Esparver vulgar (Accipiter nisus) 1 ex. el 10/09/2012. Sergi Sales
Agró blanc (Casmerodius albus) 1 ex. el 13/09/2012. Xavier Bayer/Ornitho.cat
Cotxa cua-roja (Phoenicuurs phoenicurus) 1 ex. el 20/09/2012. Sergi Sales
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) 4 exs. el 20/09/2012. Sergi Sales
Picot garser gros (Dencrocopos major) 1 ex. el 21/09/2012. Sergi Sales
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) 1 ex. el 21/09/2012. Sergi Sales
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) 2 exs. el 21/09/2012. Sergi Sales
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1 ex. el 26/09/2012. Sergi Sales
Batallaire (Philomachus pugnax) 12 exs. el 26/09/2012. Sergi Sales
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) 3 exs. el 26/09/2012. Sergi Sales
Mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus) 1 ex. el 26/09/2012. Sergi Sales
Xixella (Columba oenas) 3 exs. el 28/09/2012. Sergi Sales
Alosa vulgar (Alauda arvensis) 1 ex. el 28/09/2012. Sergi Sales
Estornell rosat (Pastor roseus) 1 ex. el 28/09/2012. Sergi Sales
Oca vulgar (Anser anser) 1 ex. el 01/10/2012. Jaume Bonfil
Falcó de la reina (Falco eleonorae) 1 ex. el 01/10/2012. Jaume Bonfil
Pinsà comú (Fringilla coelebs) 1 ex. el 01/10/2012. Jaume Bonfil
Cigonya negra (Ciconia nigra) 11 exs. el 02/10/2012. Jaume Bonfil
Milà reial (Milvus milvus) 2 exs. el 06/10/2012. Joan Estrada & Abel Julien/ Ornitho.cat
Titella (Anthus pratensis) +1 ex. el 06/10/2012. Abel Julien/ Ornitho.cat
Tord comú (Turdus philomelos) 1 ex. el 06/10/2012. Joan Estrada
Grasset de muntanya (Anthus spinoletta) +1 ex. el 07/10/2012. Sergi Sales
Polla pintada (Porzana porzana) 1 ex. el 07/10/2012. Francesc Moncasí
Cotoliu (Lullula arborea) +1 ex. el 07/10/2012. Sergi Sales
Còlit gris (Oenanthe oenanthe) 1 ex. el 07/10/2012. Francesc Moncasí
Lluer (Carduelis spinus) 1 ex. el 07/10/2012. Sergi Sales
Ànec xiulador (Anas penelope) 1 ex. l'11/10/2012. Sergi Sales
Cargolet (Troglodytes troglodytes) 1 ex. l'11/10/2012. Sergi Sales
Pit-roig (Erithacus rubecula) 1 ex. l'11/10/2012. Sergi Sales
Àguila calçada (Aquila pennata) 1 ex. el 14/10/2012. Jaume Bonfil
Pardal de bardissa (Prunella modularis) 1 ex. el 20/10/2012. José Manuel Martínez/Ornitho.cat
Cotxa fumada (Phoenicurs ochruros) 1 ex. el 20/10/2012. José Manuel Martínez/Ornitho.cat
Bitó (Botaurus stellaris) 1 ex. el 23/10/2012. Joan Estrada
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus) 1 mascle el 28/10/2012. Gerard Bota
Grua (Grus grus) +105 exs. el 28/10/2012. Sergi Sales, Gerard Bota i Marc Gálvez/Ornitho.cat
Gavina menuda (Larus minutus) 2 ads. el 28/10/2012. Marc Gálvez/Ornitho.cat
Becadell sord (Lymnocryptes minimus). 1 ex. el 29/10/2012.Sergi Sales
Tord ala-roig (Turdus iliacus) 1 ex. el 29/10/2012. Sergi Sales
Botxí meridional (Lanius excubitor) 1 ex. el 29/10/2012. Sergi Sales
Pinsà mec (Fringilla montifringilla) 1 ex. el 29/10/2012. Sergi Sales
Sit negre (Emberiza cia). 1 ex. el 05/11/2012. Sergi Sales & Jaume Duaigües
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) 4 exs. el 06/11/2012. Sergi Sales & Jaume Duaigües
Verderola (Emberiza citrinella) 1 ex. el 14/11/2012. Sergi Sales
Durbec (Coccothraustes coccothraustes) 1 ex. el 21/11/2012. Sergi Sales

2a Jornada de Patrimoni Natural de l'estany d'Ivars i Vila-sana

El proper dissabte 15 de desembre es realitza a Mollerussa, a la sala d'actes de l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell, la 2a Jornada de Patrimoni Natural de l'estany d'Ivars i Vila-sana. En ella es presentaran els resultats dels seguiments realitzats des de la seva recuperació l'any 2005.