dilluns, 17 d’agost del 2015

Balanç de la temporada de cria del 2015 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Com ja es comentava en el balanç de la temporada de cria del 2014, l'estany ha viscut aquests darrers anys una forta estabilització del medi, amb escasses oscil·lacions dels nivells d'aigua, que en general es mantenen força alts. Així mateix les poblacions de carpes i luciperques sembla es mantenen plenament consolidades, sense respectar les zones d'exclusió de peixos, i el cinturó de vegetació està plenament establert sense canvis. Tots aquest fets han repercutit en que la comunitat d'ocells no pateixi gaires variacions i que les espècies adaptades al primers estadis de les zones humides, els més productius (vegeu p.e el cas del Clot de la Unilla el 2014-2015), hagin anat desapareixent i siguin substituïdes per espècies de comunitats més simples. Així l'única espècie clarament en increment és el gavià argentat, que ja ha situat la seva població entre les 50-70 parelles, sinó més. Aquest fet, juntament amb la manca de recursos tròfics a l'estany, molt disputats als ocells per les carpes i luciperques, fa que bona part de les espècies més sensibles continuïn la seva davallada. Així el 2015 ha estat un molt mal any per les gavines vulgar i fins i tot per les capnegres, amb un nombre molt menor de parelles que l'any anterior i existint la possibilitat que cap de les dues espècies hagin arribat a envolar ni un sol poll. La competència pels emplaçaments de cria i les molèsties que els ocasiona el gavià argentat de ben segur són les responsables de la regressió de les gavines de menor mida.

Els alta nivells d'aigua han estat també un impediment per a la reproducció de les limícoles. Així, tot i la presencia d'un bon nombre de cames llargues al principi del període reproductor i que un parell de parelles fins i tot arribessin a construir el niu, els alts nivells d'aigua i els peixos van impedir que aquests poguessin tirar endavant.

Fins i tot en el cas dels ànecs sembla que hi ha hagut una certa regressió en el nombre de parelles i tot i que han criat juntament amb el collverd el xibec i el morell de cap roig sembla no ho han fet ni el cullerot ni el griset. Les úniques espècies, juntament amb els gavians, que sembla aguanten són les piscívores, Així, tot i les fluctuacions anuals, el nombre de parelles de cabussó emplomallat continua essent alt i enguany finalment s'ha confirmat l'èxit en la cria del bernat pescaire, amb tres parelles que sembla han esquerat polls. Com en anys anteriors, els martinets de nit continuen presents tota la temporada de cria a l'estany sense haver però pogut confirmar la seva reproducció. Tot i el reduit nombre de parelles no sembla que el 2015 hagi estat un mal any per a la polla blava i lafotja, que haurien envolat polls les dues espècies.

Una de les espècies a la que sembla li van prou be les coses és l'arpella, amb 8-9 parelles el 2015. En aquest cas, l'arpella viu bastant al marge de l'estany, doncs bàsicament depen només del canyissar per a poder bastir el niu i es possible que es vegi clarament beneficiada per la bona població de conills que hi ha a les rodalies, que sens dubte deuen suposar una presa important per aquesta espècie.

Entre els passeriformes podria haver tornat a criar a l'estany fins a 2 parelles de la rara boscarla mostatxuda. Per contra, tot i la seva presencia hivernal, no hi ha però dades que facin pensar en la reproducció el 2015 de mallerenga de bigotis.

Nombre de parelles de les principals espècies aquàtiques presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana la temporada de cria de 2015.

* indica espècies presents durant el període reproductor de 2015 però sense indicis de cria.
+ cria confirmada però amb efectius desconeguts


Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2-3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 20-25
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb mari gros (Phalacrocorax carbo) *
Bitó (Botaurus estellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) *
Martinet ros (Ardeola ralloides) *
Esplugabous (Bubulcus ibis) *
Martinet blanc (Egretta garcetta) *
Agró roig (Ardea purpurea) 5+
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 3
Cigonya vulgar (Ciconia ciconia) 5
Oca vulgar (Anser anser) 1
Ànec griset (Anas strepera) *
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 15-25
Xarrasclet (Anas querquedula)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Xibec (Netta rufina) 1-2
Morell cap-roig (Aythya ferina) 1
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 8-9
Rascló (Rallus aquaticus) +5
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15-20
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3-4
Fotja vulgar (Fulica atra) 4-6
Cames llargues (Himantopus himantopus) 1-2
Corriol petit (Charadrius dubius)
Fredeluga (Vanellus vanellus) *
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 3
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 40-60
Gavià argentat (Larus michahellis) 50-70
Gavià fosc (Larus fuscus) *
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) *
Fumarell negre (Chlidonias niger) *
Boscaler comú (Locustella luscinioides)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) (+)
Boscarla de canyar (Acr. scirpaceus) (+)
Boscarla mostatxuda (Acr. melanopogon) 2
Mallerenga de bigotis (Pan. biarmicus)

Tot i que algunes parelles de cames llargues van iniciar la cria el 2015 cap d'elles va passar dels primers dies d'incubació. Els nivells excessius d'aigua i la presencia de carpes 
van impedir l'èxit de la mateixa. 01/05/2015. (c) Anna Varea Polo

El gavià argentat és una de les espècies amb major nombre de parelles reproductores el 2015 a l'estany d'Ivars i Vila-sana. El seu alt nombre suposa una alta competència per les zones de cria per a les altres gavines a la vegada que molèsties per a altres espècies. 01/05/2015. (c) Anna Varea Polo.

Tot i haver-se reduït una mica el nombre de parelles de cabussó meplomallat, el 2015 ha continuat essent un bon any per aquesta espècie, amb un bon èxit reproductor. 05/07/2015. (c) Anna Varea Polo

Les poques parelles de fotges que enguany han criat a l'estany han esquerat polls. A la fotografia un adult defensant un poll crescut. 12/07/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Juntament amb els gavians argentats les arpelles són de les poques espècies amb un creixement sostingut del nombre de parelles cada any. A la foto dos volanders empaiten un adult amb presa. 19/07/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Les cigonyes, afavorides per la construcció de nius artificials, han incrementat el nombre de parelles de l'estany fins a cinc, totes elles amb polls envolats el 2015. 29/06/2015. (c) Anna Varea Polo

Tot i portar diversos anys detectant-se martinets de nit durant el període reproductor a l'estany d'Ivars i Vila-sana per ara no s'ha pogut constatar la seva reproducció. 29/06/2015. (c) Anna Varea Polo

divendres, 7 d’agost del 2015

Resum del mes de juliol de 2015

Estem al fort de l'estiu, amb una calor que anima a restar inactiu, però sembla que alguna cosa ja es comença a moure a l'Estany. Moltes espècies estant encara enllestint els darrers episodis de cria però ja es detecta els primers símptomes que els ocells intueixen que aquest també tindrà un fi i que cal anticipar-se. Així, mentre encara s'observa nombrosos cabussons emplomallats amb polls petits i es localitzen les llocades més endarrerides d'agrons rojos i arpelles, els ànecs ja estan tots en ple procés de muda. Sembla com si aquests s'haguessin fos, amagats en un període en que no poden volar i són força més vulnerables, i els pocs que es detecten (amb un màxim de 50 exemplars) sovint són mascles eclipsats. Com a contrapartida, es detecten el que sembla són les primeres limícoles de retorn cap al sud. Aquest és el cas dels primers batallaires i gambes roges i els 10 exemplars de xivitona, xifra molt alta per una espècie que tot i que pràcticament es pot veure tot l'any sempre es presenta en petit nombre. Un cas molt evident és el que ens proporcionen les gavines vulgars, que passen de les 330 del mes de juny a les 1.800 del juliol, signe d'una important entrada d'ocells que han nidificat al Centre i Nord d'Europa. Un cas semblant (però invers) és el que ens ofereixen els gavians argentats, que dels més de 300 ocells presents durant la temporada de cria el seu nombre s'ha reduït a menys de la meitat, amb molts dies que no arribaven als 50 exemplars. Com ja es va veure en una entrada anterior bona part dels gavians argentats de l'Estany marxen a mudar al Golf de Biscaia. Els primers agrons blancs i un petit pas de fumarell carablanc són símptomes també que algunes espècies "ensumen" que desprès de l'estiu vindrà la tardor.

Altres migrants primerencs són el blauet, absent de l'Estany els mesos de maig i juny, i alguns passeriformes com les cueretes grogues (Motacilla flava) i boscarles dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), que s'han començat a tornar a deixar veure per l'estany. Com a fet més cridaner esmentar la presencia d'un flamenc sedimentat a l'estany entre els dies 2 i 12.

L'estiu és també el període per antonomàsia dels insectes, fent-se visibles nombroses espècies de papallones i espiadimonis, i el període en el que malauradament apareixen els primers conills empestats, afectats per la mixomatosi i la hemorràgia vírica.

Màxims del mes de juliol a l'estany d?ivars i Vila-sana
espècie 07/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 50
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 2
Morell cap-roig (Aythya ferina) 4
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 57
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 112
Martinet blanc (Egretta garzetta) 9
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 1
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 10
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 13
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber) 1
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 7
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 16
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 6
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 2
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 3
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 10
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1800
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat (Larus michahellis) 144
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 1
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 6
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Al juliol encara són nombrosos els cabussons emplomallats acompanyats per polls. 05/07/2015. (c) Anna Varea Polo

Al juliol encara hi havia alguna parella d'arpelles amb polls a l'estany. Mascle adult. 15/07/2015. (c) Anna Varea Polo

Durant el juliol s'ha continuat observant un bon nombre de martinets de nit, a l'espera que algun any es decideixin a criar. Adult. 05/07/2015. (c) Anna Varea Polo 

Agró roig jove al sector de cal Aragonès. 24/07/2015. (c) Anna Varea Polo

L'arribada dels primers agrons blancs ens mostra que algunes espècies "s'ensumen" que la primavera s'ha acabat. 15/07/2015. (c) Anna Varea Polo

El nombre de gavines vulgars presents durant el juliol a l'Estany s'ha incrementat significativament evidenciant una important entrada d'ocells del Centre i Nord d'Europa. 12/07/2012. (c) Joan Estrada Bonell

L'observació d'un grup de xivitones és un dels primers símptomes de l'inici de la migració de tardor. 27/07/2015. (c) Anna Varea Polo

Una de les sorpreses d'aquest juliol a l'estany d'Ivars i Vila-sana ha estat l'observació durant uns quants dies d'un immadur de flamenc que es va aturar a l'estany a recuperar forces durant el seu viatge migratori. 12/07/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Els espiadimonis són uns dels insectes més característics de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Sympetrum fonscolombii. 24/07/2015. (c) Anna Varea Polo

El juliol és un dels mesos per excel·lència dels espiadimonis, estiracabells o cavallets del dimoni. Enallagma cyathigerum, 24/07/2015. (c) Anna Varea Polo

Entre les papallones, tot i de petita mida algunes de les més cridaneres són les blavetes. Polyommatus icarus. 24/07/2015. (c) Anna Varea Polo