divendres, 27 de setembre del 2013

Dia Mundial dels Ocells a l'Estany d'Ivars i Vila-sana

El cap de setmana del 5 i 6 d'octubre se celebra el dia mundial dels ocells a l'estany d'Ivars i Vila-sana. El dissabte 5 al matí es realitza un taller d'identificació dels ocells a través del cant. A la tarda, a partir de les 5 es realitzarà observació i guiatge d'ocells des del mirador de Vallmajor i a partir de les 7 es realitzarà l'observació de la joca d'esplugabous des de l'aguait del costat de Vila-sana. El diumenge dia 6, de 9 a 12 del matí, es farà una jornada de portes obertes d'anellament al sector del canyissar de depuració, al costat d'Ivars d'Urgell, i al bosc de ribera del costat de Vila-sana .dilluns, 16 de setembre del 2013

Resum del mes d'agost

Durant el mes d'agost ja s'ha començat a detectar una sensible entrada o pas d'ocells aquàtics de latituds més septentrionals. Així ja s'ha començar a observar els primers grups de xarxets (Anas crecca) i cullerots (Anas clypeata), però també reproductors corrents com el collverd (Anas platyrhynchos) han incrementat de forma important el nombre d'exemplars i han passat dels menys de 300 dels mesos precedents als 765 detectats a l'agost. En el cas de les limícoles el pas no és tant evident però també es va detectant un degoteig, amb 10 espècies diferents detectades durant el mes d'agost a l'estany d'Ivars i Vila-sana, amb ocells prou escassos a l'interior com el polit cantaire (Numenius phaeopus). Entre les gavines els 800 ocells del mes d'agost de la gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) podria molt ben ser que hagués estat parcialment subestimada, doncs els ocells sovint entren fosc a la joca quan ja no poden ser contats. Si que es detecta però una forta davallada del gavià argentat (Larus michahellis) que cau d'uns quant centenars d'ocells dels mesos anteriors a només 9 del mes d'agost, segurament coincidint amb el desplaçament d'una part important dels efectius mediterranis desprès del període reproductor cap a l'atlàntic. Esmentar dins aquest grup l'observació per primera vegada a l'estany d'Ivars i Vila-sana d'una gavina corsa (Larus audouinii), espècie bàsicament marina. Durant l'agost també s'ha detectat el pas d'espècies escasses però regulars com l'àliga pescadora (Pandion haliaetus) o el blauet (Alcedo atthis) i, gracies a les campanyes d'anellament que es duen a terme en aquest espai, molts petits passeriformes de canyissar entre els que destaca la cotxa blava (Luscinia svecica) o la boscarla dels joncs (Acrocephalus schenobaenus).

L'única espècie que encara es detecta en ple període reproductor, aliena a l'entrada dels nous visitants és el cabussó emplomallat, espècie de la qual encara es detecta un bon nombre de parelles amb polls que tenen com a aliment principal els al·levins de llucioperca nascuts enguany.

Màxims del mes d'agost a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 08/2013
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 3
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata) 1
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 26
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 765
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 23
Ànec griset (Anas strepera) 8
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 12
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 61
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 3
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 3
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 5
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 400
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 13
Agró roig (Ardea purpurea) 7
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 115
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 2
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 10
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 24
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 8
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 7
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus) 3
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 3
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola) 6
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 7
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 3
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 800
Gavina corsa (Larus audouinii) 1
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 2
Gavià argentat (Larus michahellis) 9
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 2
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 6
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

El blauet és una de les espècies que s'ha començat a detectar a l'estany d'Ivars i Vila-sana durant el mes d'agost. 01/09/2013. (c) Sergi Sales Asensio

Les campanyes d'anellament permeten conèixer amb precisió la fenologia migratoria de molts petits passeriformes de canyissar com la cotxa blava. 01/09/2013. (c) Sergi Sales Asensio

dimarts, 3 de setembre del 2013

Balanç de la temporada de cria del 2013 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El període reproductor del 2013 ha estat semblant al de l'any anterior amb algunes petites variacions. Com a coses mes destacables esmentar que, a diferencia del 2012, no s'ha detectat la reproducció de la mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) a l'estany d'Ivars i Vila-sana, espècie que havia estat una de les novetats de l'any anterior. Pel que fa a les gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) i gavines capnegres (Larus melanocephalus) el nombre de parelles reproductores ha estat un xic inferior al de l'any anterior, tot i que l'èxit reproductor, malgrat ser baix, ha estat una mica superior. En el cas dels ànecs, a diferencia dels anys anteriors no s'ha comprovat la reproducció de cap parella d'ànec cullerot (Anas clypeata), fet compensat amb la reproducció de 2-3 parelles de morell de cap roig (Aythia ferina). Pel que fa als ardeids enguany no s'ha pogut confirmar la reproducció del bernat pescaire (Ardea cinerea). Destacar, per contra, l'observació repetida d'un bon nombre de martinets de nit (Nycticorax nyctyicoarx), entre ells força adults, que fan presagiar una possible propera reproducció de l'espècie a la zona. Entre els rapinyaires, l'arpella (Circus aeruginosus) continua consolidant el nucli reproductor de l'estany d'Ivars i Vila-sana amb 6 nius el 2013,. Finalment esmentar la reproducció d'un mínim d'una parella de boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon), espècie força rara a Catalunya que possiblement no és més que un reproductor ocasional a la zona i la reproducció desp`res d'uns quants anys de no fer-ho d'un mínim d'una parella de cames llargues (Himantopus himantopus).

Nombre de parelles de les principals espècies aquàtiques presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana la temporada de cria de 2013.
* indica espècies presents durant el període reproductor de 2013 però sense indicis de cria.

 • Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3-4 parelles
 • Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 25-35 parelles
 • Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1-2 parelles
 • Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) *
 • Martinet ros (Ardeola ralloides) *
 • Esplugabous (Bubulcus ibis) *
 • Martinet blanc (Egretta garcetta) *
 • Agró roig (Ardea purpurea) +10 parelles
 • Bernat pescaire (Ardea cinerea) 0-1 parelles
 • Cigonya vulgar (Ciconia ciconia) 3 parelles
 • Oca vulgar (Anser anser) *
 • Ànec griset (Anas strepera) 0-1
 • Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 25-40 parelles
 • Ànec cullerot (Anas clypeata) 0-1 parelles
 • Xibec (Netta rufina) 1-3 parelles
 • Morell cap-roig (Aythya ferina) 2-3 parella
 • Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 6 parelles
 • Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3-4 parelles
 • Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 20-30 parelles
 • Rascló (Rallus aquaticus) 8-10 parelles
 • Fotja vulgar (Fulica atra) 2-3 parelles
 • Cames llargues (Himantopus himantopus) 1-2 parelles
 • Corriol petit (Charadrius dubius) *
 • Perdiu de mar (Glareola pratincola) *
 • Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 3-5 parelles
 • Gavina vulgar (Larus ridibundus) 200-250 parelles
 • Gavià argentat (Larus michaellis) 12-15 parelles
 • Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) *
 • Fumarell negre (Chlidonias niger) *
 • Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 30-50 parelles
 • Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 80-100 parelles
 • Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1 parella
Jove de boscarla mostatxuda anellat en el transcurs de la setmana natural per a joves. 09/07/2013. (c) Joan Bonjorn