divendres, 13 de maig de 2022

Resum del mes d'abril de 2022


Amb l’arribada de l’abril, el gruix de les espècies residents a l’estany ja estan en plena època de cria. De fet, ja es detecten els primers polls d’algunes espècies, entre les que cal destacar el gavià argentat, l’ànec collverd o el bernat pescaire. Paral·lelament, a l’abril és quan arriba el fort de les espècies estrictament estivals, també es produeix el pas de les que van des de les seves àrees d’hivernada africanes cap a les seves àrees de cria del centre i nord d’Europa i finalment acaben per marxar els darrers exemplars que han passat l’hivern a l ‘estany.

Aquest darrer fet és molt evident en el cas dels ànecs. En efecte, malgrat que el collverd nidifiqui a l’estany una part important dels exemplars que hi trobem a l’hivern crien en altres localitats. És per això que és passa dels aproximadament 500 exemplars que encara s’observaven a primers d’abril a poc més de 40 a finals de mes, tots ja ocells reproductors. Casos semblants són els de l’ànec cullerot, que passa dels encara 60 ocells a principis de mes a no més de 3 a finals del mateix. El gruix dels xarxets ja va però marxar abans, doncs ja no quedava més que una dotzena d’exemplars a primers de mes. Continuant amb els ànecs, a l’abril s’observa encara un parell d’ànecs cuallargs, 3 xarrasclets i 3 ànecs blancs. De ben segur tots ocells en migració. Continua això si l’oca solitària, altra vegada sense parella, i la femella d’ànec mandarí, d’aparició discontinua a l’estany. Entre els ànecs capbussadors, observades diverses parelles de xibec fent parada nupcial, amb fins 12 exemplars, i encara algun morell cap-roig i morell de plomall. El fet més destacat en aquest grup és però l’observació d’un mascle i una femella de morell xocolater, que en el cas del mascle ja era present el mes anterior. Aquest és un ànec força amenaçat a Europa occidental i que és un reproductor esporàdic a la península Ibèrica i que visita l’estany de forma molt escadussera.

Anant als cabussons, el cabussó emplomallat va incrementant de forma significativa els efectius, fins arribar a un pic de 55 exemplars. Molts dels ocells detectats ja estan aparellats, observant-se molt sovint les vistoses parades nupcials i fins i tot alguns ja tenen niu. En el cas del cabusset el nombre d’exemplars es manté més aviat baix, amb un màxim de 10 individus.

Les fotges, tal com hem vist amb els ànecs, tenen una tendència a la reducció dels efectius a mesura que avança el mes. Val a dir, però, que encara s’ha observat fins a 56 exemplars a primers de mes, cosa que ens fa pensar que el nombre de parelles enguany pot mantenir-se una mica a l’alça.  Per contra, nombres molt baixos de polla blava i polla d’aigua. Al marge de no veure-les tampoc se les sent esbatussar-se amagades dins de la bova. Com sempre, nombres baixos de rascló, tot i ser conscients que l’espècie és una mica més abundant. Com a cosa més destacada en aquest grup esmentar l’observació d’una polla pintada, rara en migració.

Un altre cas semblant a l’observat amb els ànecs és el del corb marí gros, que va passar dels 40 exemplars de primers de mes a només 4 els darrers dies.

Pel que fa als ardeids, els esplugabous han tornat a formar una petita joca a l’estany de fins unes poques desenes d’ocells. El martinet blanc acostuma a presentar-se de forma solitària, i només en un cas va arribar als 5 ocells junts. Encara fins 2 agrons blancs a la joca hivernal. Entre les espècies que tampoc crien a l’estany, esmentar la presència regular del martinet de nit i l’observació d’un martinet ros. Per contra, els bernats pescaires ja estan en ple període reproductor i els agrons rojos també van per feina, i tan aviat com arriben comencen les tasques reproductores.

Entre la resta de grans camallargs esmentar l’observació regular de fins 8 capons reials. També un mínim de 3 grues dormen a l’illa principal el dia 2 d’abril. Finalment, en el cas de les cigonyes totes les parelles de l’àrea estan ja covant o amb els polls molt petits. Segurament però un estoc d’ocells no reproductors es mouen per la zona, doncs s’han arribat a comptar fins a 44 ocells.

La manca de sectors favorables ha comportat, com el mes anterior, un pas molt petit de limícoles. Malgrat tot, sempre hi ha algun exemplar o altre que aprofita algun racó per aturar-se a descansar. Entre total, s’ha detectat fins 10 espècies diferents, sempre en molt petit nombre, quan no en forma d’exemplars solitaris.  Entre les espècies observades esmentar la camallarga, la fredeluga, el corriol gros, el becadell, el polit, la gamba roja, la xivita, la valona i la xivitona.

Les gavines han anat acabat per desaparèixer de l’estany, i amb elles alguna gavina capnegra que s’hi havia associat. Encara observat algun gavià fosc. Per contra, presència d’uns 200 gavians que bàsicament formen part de la població reproductora. Presencia regular dels dos fumarells, amb puntes força altes de fins a 48 individus en el cas del fumarell carablanc i 22 exemplars en el cas del fumarell negre.

Les arpelles han anat de baixa.  Encara s’han censat però 22 exemplars, potser ja totes ocells de la població reproductora, doncs és constant l’observació de vols nupcials i de comportaments reproductors.

Ja pràcticament no s’observen moixons hivernants, amb els darrers repicatalons observats els primers dies de mes. Per contra, però,  ja hi ha una presencia molt important dels passeriformes reproductors, amb un mínim de 20 boscarles de canyar i 7 balquers cantant. Com a fet més significatiu destacar l’observació d’una parells de mallerengues de bigotis. Esperem que tinguin a be quedar-se un any més a la zona.

Màxims, per espècie, detectats el mes d'abril de 2022 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 4/2022

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata) 1

Ànec xiulador (Anas penelope)

Xarxet (Anas crecca) 12

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 498

Anec cuallarg (Anas acuta) 2

Ànec cullerot (Anas clypeata) 63

Ànec griset (Anas strepera) 1

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula) 3

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 12

Morell cap-roig (Aythya ferina) 3

Morell xocolater (Aythya nyroca) 2

Morell de plomall (Aythya fuligula) 1

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 10

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 55

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 49

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7

Martinet ros (Ardeola ralloides) 1

Esplugabous (Bubulcus ibis) 50

Martinet blanc (Egretta garzetta) 5

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 2

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 14

Agró roig (Ardea purpurea) 8

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 44

Capó reial (Plegadis falcinellus) 8

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 22

Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 2

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana) 1

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 7

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3

Fotja (Fulica atra) 56

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus) 3

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 8

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula) 15

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 2

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 5

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Polit (Numenius phaeopus) 1

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus) 10

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 1

Xivita (Tringa ochropus) 1

Valona (Tringa glareola) 1

Xivitona (Actitis hypoleucos) 2

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 100

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 20

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 200

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 48

Fumarell negre (Chlidonias niger) 22

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis)

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 20

Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 7

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


Aquest abril han romàs diversos dies a l'estany un parell de morells xocolaters. En aquestes fotos la femella. 26/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A l'abril encara s'ha deixat veure algun agró blanc a la joca nocturna. 26/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Totes les parells de cigonya que crien a l'entorn de l'estany es troben en ple període reproductor. 8/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A diferència a l'observat en el cas de bona part del ànecs, que han marxat cap a les zones de cria, en el cas dels cabussons emplomallats s'ha observat una important entrada d'exemplars. A l'abril és molt corrent veure les parelles fent la parada nupcial (a dalt) i fins i tot algunes parelles ja amb els seus nius flotants (a baix). 8/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les parelles d'arpella que nidifiquen a l'estany ja estan embrancades amb les tasques reproductores i és molt freqüent veure els mascles fent vols territorials (a dalt i al mig) i aports de menjar del mascle a la femella, a la que li transfereix la presa en vol (a baix). 26/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Alguns espècies com els fumarell actualment només es troben en migració a l'estany. A dalt grup de fumarells carablancs i un fumarell negre sobrevolant l'estany en busca d'insectes a la superfície de l'aigua. A baix fumarell carablanc en plomatge nupcial. 26/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dimarts, 10 de maig de 2022

Seguiment de l'avifauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Any 2021.

Al següent enllaç es pot descarregar l'informe del seguiment dels ocells de l'estany d'Ivars i Vila-sana referent a l'any 2021. En ell s'analitzen les dades de l'any i les tendències de les principals espècies aquàtiques, tant reproductores com hivernants o de pas des que es va iniciar la recuperació d'aquest estany el 2005.

Com a fets rellevants destacar que el buidat parcial realitzat la tardor hivern de 2020-2021  ha tingut un impacte significatiu sobre les limícoles migratòries, doncs les platges temporals creades han ofert llocs on sedimentar-se, amb un elevat nombre d'espècies i individus. Per contra, l'impacte sembla haver estat una mica més moderat pel que fa a les espècies reproductores, amb només petits increments de fotja, xibec i ànec collverd malgrat haver-se incrementat de forma important els macròfits.

Caldrà continuar estudiant els seus efectes en aquests propers anys i veure si una major recurrència dels buidats pot ser més beneficiosa.

dimecres, 20 d’abril de 2022

Resum del mes de març de 2022

El març és un mes de forts canvis. Així, mentre que els primers dies encara es respira un cert ambient hivernal, amb nombres encara apreciables d’espècies només presents al període més fred, a mesura que avança el mes es capgira la situació i el seu nombre comença a reduir-se ràpidament. Paral·lelament, comencen a arribar els ocells que només estaran a l’estiu entre nosaltres, ocells que se solapen amb les que només ens visiten durant la migració. Aquest fet comporta un increment del nombre d’espècies aquàtiques detectades a l’estany, passant-se de les 37 espècies del febrer a les 48 del març.

Així, a primers de mes encara hi havia nombres significatius d’ànecs hivernals, com els 70 xarxets, els 612 collverds i els 120 cullerots. El seu nombre, però, es va reduir substancialment a mesura que passaven els dies. Solapant-se amb els ànecs que marxen trobem els xarrasclets, ànec que hiverna a l’Àfrica tropical i que només present a l’estany en migració, amb fins 30 exemplars en un mateix dia.  Encara, també, alguns ànecs cuallargs i grisets, 3 ànecs blancs i l’oca, que s’ha tornat a quedar solitària.

En el cas dels ànecs cabussadors, els morells de plomall, presents encara els primers dies de març, van ràpidament desaparèixer per complet. Per contra, ànecs com el xibec i el morell cap-roig, que poden criar a la zona, mantenen una certa presència. De fet, la gran majoria dels xibecs vistos al març estaven aparellats i sovint amb comportament nupcial. Com a fet més destacable comentar l’observació d’un morell xocolater, ànec força rar en migració.

Contràriament a l’observat en el cas de la majoria dels ànecs, el cabussó emplomallat ha anat incrementant el seu nombre a l’estany a mesura que passaven els dies, fins arribar a la trentena d’exemplars. El cabusset, amb fluctuacions, es manté però per sota la desena d’ocells. La bona noticia la donen les fotges, que continuen mantenint un nombre significatiu en comparació als darrers anys, amb un màxim de 73 exemplars. Polles d’aigua i polles blaves es mantenen a la banda baixa

Talment com passava amb els ànecs, la joca de corb marí va de baixa, malgrat haver-hi contat encara més de quaranta exemplars. En el cas dels ardeids, els esplugabous apareixen de forma irregular. Un fet semblant passa amb el martinet blanc. Encara però alguns agrons blancs hivernants a la joca. Per contra, els bernats pescaires, presents tot l’any, ja han construït els nius i estan covant. També s’ha detectat ja l’arribada dels primers agrons rojos i martinets de nit. Alguns dies presència de fins 5 capons reials i d’un becplaner. En el cas de les cigonyes, totes les parelles velles ja estan covant. Entre les espècies típicament migrants a l’estany destacar el pas encara de grues.

Pas molt petit de limícoles, sense llocs favorables on aturar-se. Com a fet més destacable, esmentar un grup de 105 camallargues aturats en un sector amb aigües somes, generat per una illa submergida en la que hi cabien pocs ocells més. La resta de limícoles detectades totes ho han estat en nombres molt reduïts.

Les gavines han anat clarament a la baixa, coincidint amb el desplaçament cap a les colònies de cria. De totes maneres, encara xifres significatives de gavina riallera, amb un màxim de 684 exemplars, una bona part ja amb plomatge d’estiu malgrat actualment ja no criïn a l’estany. Associades a les rialleres en pas fins a 2 gavines capnegres. En el cas dels gavians, el nombre d’exemplars s’ha reduït menys que en el cas de les gavines, amb 564 exemplars contats. La menor reducció de ben segur té a veure amb el fet que a l’estany hi crien algunes desenes de parelles. Presència també d’una cinquantena de gavians foscos i 1 gavià caspi, espècie difícil de diferenciar del nostre gavià argentat i que es deixa veure molt de tard en tard a l’estany.

Encara un màxim de 45 arpelles. De ben segur que algunes encara marxaran cap a les seves zones de cria. Ja s’observa però diverses de les parelles reproductores fent els primers vols nupcials.

A diferència del mes de març ja s’han observat amb una certa regularitat orenetes (Hirundo rústica)  i orenetes de ribera (Riparia riparia), així com el pas de les primeres boscarles dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus). Encara però presència dels darrers hivernants, com el repicatalons, el pinsà (Fringilla coelebs) o el pardal de bardissa (Prunella modularis) entre altres. També detectat un blauet. Per contra, al mes de març s’ha produït cap observació de boscarla mostatxuda ni de mallerenga de bigotis. Al març tampoc han arribat encara les primeres boscarles de canyar ni el balquer.

Màxims, per espècie, detectats el mes de març de 2022 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 3/2022

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata)

Ànec xiulador (Anas penelope)

Xarxet (Anas crecca) 70

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 612

Anec cuallarg (Anas acuta) 2

Ànec cullerot (Anas clypeata) 120

Ànec griset (Anas strepera) 6

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula) 30

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 11

Morell cap-roig (Aythya ferina) 12

Morell xocolater (Aythya nyroca) 1

Morell de plomall (Aythya fuligula) 17

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 8

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 30

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 43

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 9

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 21

Martinet blanc (Egretta garzetta) 5

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 6

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 30

Agró roig (Ardea purpurea) 3

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 30

Capó reial (Plegadis falcinellus) 5

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia) 1

Flamenc (Phoenicopterus roseus) 24

Arpella (Circus aeruginosus) 45

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana) 1

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 10

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6

Fotja (Fulica atra) 73

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus) 150

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 105

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius) 2

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 20

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 3

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa) 3

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus)

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 1

Xivita (Tringa ochropus) 1

Valona (Tringa glareola)

Xivitona (Actitis hypoleucos) 1

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 2

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 684

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 50

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 564

Gavià caspi (Larus cachinnans) 1

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia) 1

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 1

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)

Balquer (Acrocephalus arundinaceus)

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


El bernat pescaire és una espècie present tot l'any a l'estany. El fet de ser una espècie resident afavoreix que comenci la reproducció molt aviat. A la fotografia un adult amb el plomatge nupcial. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A finals de març ja s'han començat a detectar les primeres espècies estrictament estivals a l'estany, com és el cas de l'agró roig. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Altres espècies que a l'estany només es veuen a l'estiu són també els martinets de nit, en aquest un grup format exclusivament per adults.30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el març, observats encara grupets hivernals de fotges, amb fins una setantena d'exemplars. 16/3/2022. (c) Joan Estrada Bonell

Al marge dels grupets de fotges encara hivernals no era infreqüent observar ja persecucions territorials de les fotges. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els cabussons emplomallats han incrementat el seu nombre de forma ràpida durant el març a l'estany i ja s'observen les parelles totalment engalanades. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Bona part de les arpelles observades al març a l'estany ja formen part de la població reproductora. En aquest cas una parella. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Una part de les gavines rialleres observades el març a l'estany ja presentaven un plomatge nupcial complet. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Enmig de les gavines rialleres, tant joves com adultes amb la punta de les ales negra, s'ha observat fins un parell de gavines capnegre, En aquest cas un adult, que es diferència de les rialleres per presentar la punta de l'ala extremadament blanca. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dimarts, 8 de març de 2022

Resum del mes de febrer de 2022

A l’estany continua el paisatge plenament hivernal. Podríem dir que no s’ha mogut res en relació al mes anterior, doncs el nombre d’espècies aquàtiques detectades al febrer a l’estany s’ha situat en les 36, si fa o no fa les mateixes que al desembre i el gener. La realitat però no és ben be aquesta. En efecte, com hem vist repetidament, els ocells que estan a l’hivern entre nosaltres sovint no s’estan sempre a un mateix lloc, sinó que habitualment es mouen per una àrea que pot ser molt gran. És per aquesta raó que el nombre d’exemplars de cada una de les diferents espècies pot anar fluctuant de forma important. Aquest febrer no hem vist però que fluctués tant el nombre dels ocells presents a l’estany sinó que el que més aviat semblava observar-se és com moltes espècies han començat ja a reduir els seus efectius de manera important, en especial a mesura que anava avançant el mes. Així, moltes de les espècies que crien al centre i nord d’Europa comencen lentament el retorn cap a les seves àrees de cria, disminuït cada dia que passa el nombre d’ocells que queden entre nosaltres. Sí però que en algunes espècies s’observa increments puntuals, que semblen deguts a ocells que han hivernat en altres punts de la conca mediterrània que comencen a passar cap al nord. Per contra, encara no s’ha detectat cap de les espècies estricament estivals a casa nostra, la gran majoria de les quals són migrants transsaharians, es a dir que passen l’hivern al sud del Sàhara, a l’Africa tropical.

En alguns casos, com l’ànec cullerot, el nombre màxim d’exemplars observat al febrer ha estat pràcticament el mateix que al gener, 315 exemplars. De totes maneres, però, si mirem el nombre de cullerots presents a l’estany a finals de febrer veiem que ja s’havia reduït de forma molt substancial, amb ja només 90 exemplars el dia 23, i pocs més de 20 el dia 28. En el cas d’altres ànecs aquesta reducció ja s’ha observat des de principis de mes, com ho demostra que el màxim de collverds detectats al febrer, 840 exemplars, són molt menys de la meitat dels contats al gener. El xarxet és un altre ànec en el que el màxim del febrer també era la meitat del del gener. Per contra, el nombre de morells cap-roig i morells de plomall s’ha mantingut força estable, possiblement per ser reproductors una mica més tardans. En el cas del xibec, que cria també a l’estany, el seu nombre s’ha fins i tot increment una mica, cosa lògica si tenim en compte el comentat anteriorment, que poc a poc aquestes espècies comencen a acostar-se a les zones de cria. L’observació de nombres una mica superiors en el cas de les espècies més escasses a l’estany, i que per tant qualsevol moviment queda ràpidament reflectit, també indicarien aquest transit. És el cas del griset, amb fins 21 exemplars el febrer, i l’ànec cuallarg, amb fins 10 individus. L’oca, que semblava que finalment tornava a estar acompanyada, molts dies s’ha observat solitària. Falta veure si la seva companya decideix tornar a la seva zona d’origen o finalment es queda amb ella.

El cabussó emplomallat i el cabusset encara han reduït una mica més els seus ja minsos efectius hivernals. Les fotges continuen aguantant en nombres elevats pel que era els darrers anys, amb un màxim de 74 exemplars, fins i tot alguns més que el gener. Per contra, polles d’aigua i polles blaves continuen sense donar senyals de millora.

La joca de corb marí ha continuat lleugerament a la baixa, tot i que encara per sobre el centenar d’ocells. En el cas dels ardeids, els esplugabous tot i ser regulars a les rodalies continuen essent una espècie pràcticament absent a l’estany, que només visita de forma ocasiona, doncs les seves joques se situen en aquest moment en altres punts, com és el cas de la ciutat de Mollerussa. De bernat pescaire se n’ha observat una desena exemplars i com a fet més destacat esmentar que algunes parelles ja han començat la construcció del niu. L’agró blanc ha reduït els seus efectius de forma dràstica, i ha passat de la vintena d’exemplars del gener a només 3 el febrer. Novament observat un bitó, cosa que faria pensar que pot haver passat tot l'hivern a l'estany. Les cigonyes totes ja estan aparellades i algunes ja han començat la posta i se les veu covar als nius de les plataformes que envolten l’estany. El dia 21 es detecta un pas important de grues, mb uns 200 exemplars que a la nit intentaven parar-se a dormir a l’estany.

En la tònica dels mesos anteriors, les limícoles són pràcticament absents de l’estany a l’espera d’alguna nova baixada de nivell. Només observats un parell de becadells, dues xivites i una xivitona, i, com a cosa menys usual, un tètol cuanegre. Aquesta, és una espècie que hiverna a la conca mediterrània i que a l’estany es veu més sovint en migració que no pas a l’hivern. Les fredelugues van també clarament a la baixa.

Contràriament a l’observat el desembre i el gener passats, al febrer el nombre de gavines rialleres s’ha mantingut relativament constant, amb un cens màxim de 2.100 ocells a la joca.  Un  cas semblant s’ha observat en el cas dels gavians, amb 1.230 exemplars, xifra molt semblant a la del mes anterior. Bons nombre també de gavians foscos, que possiblement indiquen un cert moviment d’ocells de més al sud cap al nord.

El pas d’ocells que han hivernat a la conca mediterrània cap al nord també l’evidencia la joca d’arpelles, que ha vist com el seu nombre ha passat de les 163 del gener a les 183 del febrer. En aquesta espècie ja es començaven a solapar els primers vols nupcials dels ocells que criaran a l’estany amb el transit dels ocells que viatgen cap al nord d’Europa. Una evidencia d’aquest pas és també l’observació d’alguns grups de milà negre (MIlvus migrans) i milà reial (Milvus milvus) que aquest mes han utilitzat el bosquet del costat de cal Aragonés com a joca al capvespre.

En el cas dels moixons s’observa un fet semblant al dels ocells aquàtics. Encara no han començat a arribar les primeres orenetes (Hirundo rústica), boscarles (Acrocephalus scirpaceus) o rossinyols (Luscinia megarhynchos) però ja s’observa una forta davallada de pinsans (Fringilla coelebs) i altres espècies estrictament hivernants, sobretot a mesura que va avançant el mes. Al marge de repicatalons i teixidors (Remiz penduliunus), només esmentar una altra vegada la detecció d’una boscarla mostatxuda, espècie molt escassa, tot i que amb una presència constant la segona meitat de l’any. Com el mes anterior, també presencia hivernal d’un blauet.


Màxims, per espècie, detectats el mes de febrer de 2022 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 02/2022

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 2

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna)

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata)

Ànec xiulador (Anas penelope) 2

Xarxet (Anas crecca) 200

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 840

Anec cuallarg (Anas acuta) 10

Ànec cullerot (Anas clypeata) 315

Ànec griset (Anas strepera) 21

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula)

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 25

Morell cap-roig (Aythya ferina) 21

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula) 16

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 3

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 107

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris) 1

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 3

Martinet blanc (Egretta garzetta) 1

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 3

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 10

Agró roig (Ardea purpurea)

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 40

Capó reial (Plegadis falcinellus)

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 183

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 5

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 7

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5

Fotja (Fulica atra) 74

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus)

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus)

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria) 1

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 84

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 2

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus)

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia)

Xivita (Tringa ochropus) 2

Valona (Tringa glareola)

Xivitona (Actitis hypoleucos) 1

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2100

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 50

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 1230

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 1

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)

Balquer (Acrocephalus arundinaceus)

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *

Malgrat algun dia s'ha observat encara un parell d'oques, l'observació molts dies d'un sol exemplar ens fa pensar que possiblement la femella de l'estany pot haver tornat a quedar sola. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'ànec collverd ha passat dels més de 2000 exemplars del gener a poc més de 800 el febrer, cosa que ens indica que una part important dels exemplars observats el mes anterior ja estan desplaçant-se cap a les seves àrees de cria. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El xarxet, en aquest cas un mascle, és també un dels ànecs que ha reduït de forma substancial els seus efectius al llarg del febrer.  23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El bernat pescaire és una de les espècies amb reproducció primerenca. Aquest febrer js s'observaven algunes parelles construint el niu. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Totes les parelles de cigonya que nidifiquen a les plataformes de l'estany ja estan al niu i la majoria ja han iniciat la posta a finals de mes. 2/2/2022. (c) Joan Estrada Bonell.

Els corbs marins grossos encara s'observen a l'estany en nombre important. Molts d'ells ja comencen a adquirir el plomatge nupcial, amb el cap blanc. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les fotges aquest hivern han mantingut nombres clarament per sobre de l'habitual els darrers anys. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Sense formar els grans concentracions que s'observen en altres contrades, si que aquest hivern s'han observat alguns grupets compactes. 2/2/2022. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre d'observacions de polla blava es continua mantenint molt baix els darrers mesos. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La població de gavià argentat de l'estany, en aquest cas un adult, continua mantenint-se clarament per sobre del miler d'exemplars, amb una barreja d'ocells que segurament intentaran criar a l'estany i ocells joves encara no reproductors. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les gavines rialleres utilitzen l'estany principalment com a com a joca, però també com a zona de descans durant el dia. Es per aquesta raó que es freqüent veure a diferents hores del dia grups de gavines que venen i marxen. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i que l'hivern es un període de molta inactivitat per als insectes, algunes papallones com l'atalanta (Vanessa atalanta) poden passar l'hivern en fase adulta, Normalment resten amagades, tot i que poden activar-se els dies que fa sol. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.