divendres, 16 d’octubre de 2020

Resum del mes de setembre de 2020

Durant el setembre s’ha disparat el nombre d’espècies aquàtiques presents a l’estany, fins arribar a les 52, clarament per sobre les 44 de l’agost i les 37 del juliol. En efecte, a primers de mes encara eren regulars les espècies estivals quan ja estaven arribant algunes de les estrictament hivernals. A ambdós grups s’ha sumat algunes espècies presents només durant els passos migratoris. Aquesta variabilitat també s’ha detectat amb les xifres, amb nombres sovint molt variables en funció de la quantitat d’exemplars en pas que se sedimentaven a la zona. Bons exemples fàcils d'oservar en són la gavina riallera i l’esplugabous, espècies ambdues que formen joques a l’estany. En efecte, la mida d’aquestes joques ha oscil·lat entre els 450 i els 2.500 ocells en el cas de la gavina riallera i entre els 358 i els 1.965 en el cas de l’esplugabous. Aquest fet ens indica que una part dels exemplars utilitzen l’estany només com una zona d’estada intermèdia. Un exemple en seria la gavina riallera observada el dia 15 a l’estany (amb l’anella de lectura a distància N31X) de la que, tot i no saber-ne l’origen, sabem que un parell d’hiverns abans havia estat detectada prop del litoral de Tarragona, i que per tant és possible que enguany hi torni a l'hivern.

En el cas dels anàtids s’ha arribat fins les 15 espècies, un parell més que el mes anterior. Com a coses destacables esmentar les xifres força altes d’ànec collverd, amb algun dia fins 1.089 exemplars, la xifra més altra registrada des de 2013. També és destacable la presència encara dels dos ànecs canyelles així com d’un morell xocolater. Poc abundants a l’estany són també els ànecs blancs, ànec cuallarg i xarrasclets observats aquest setembre. Com en el cas del mes anterior, aquestes bones xifres d’ànec s’han vist també complementades amb bons nombres de fotja, que han superat encara llargament els 88 exemplars de l’agost per arribar a les 131 del setembre, xifra que ens obliga a remuntar-nos al 2009 per trobar-ne una de superior, i que multiplica per dos la mitjana dels darrers 10 anys. Tal com es comentava el mes d’agost aquestes dades semblarien indicar unes millors condicions ambientals de l’estany aquest 2020, sobretot pel que fa referència a la qualitat de l’aigua, i una hipotètica major presència de macròfits. Es possible que els abundants precipitacions de la primavera i una hipotètica reducció del nombre de carpes desprès de la mortalitat del 2019 hi podrien haver ajudat.

Els cabussons emplomallats encara mantenien xifres importants a primers de mes, amb fins 60 exemplars i encara alguns adults amb polls. El seu nombre però va començar a disminuir sensiblement a finals de mes, com és habitual en aquesta espècie que es principalment estival a l’estany. Els 13 cabussets detectats aquest setembre són una xifra una mica alta pel que ve essent habitual en aquesta espècie els darrers anys. També, com el mes anterior, un cabussó collnegre.

Continua l’arribada de corbs marins, que al setembre alguns dies ja van arribar fins als 50. En el cas dels ardeids encara s’ha detectat totes les espècies estivals, malgrat en molts casos no es tractava més que d’ocells d’origen més nòrdic en pas per l’estany. En efecte, xifres de fins 13 agrons roigs o martinets de nit no són gaire habituals a l’estany.  La joca dels esplugabous algun dia també ha arribat a xifres màximes i s’ha observat algunes espècies escasses en pas com el martinet ros. Els 20 bernats pescaires també poden ser indicatiu d’ocells en moviment. Continua el grup de 200 cigonyes que possiblement restin una temporada llarga a la zona, potser associades a l’abocador de Castellnou de Seana. També encara un grup de capons reials, espècie que enguany ha estat present de forma continuada des del mes de març.

En el cas de les gavines, mentre les rialleres comencen a reduir els seus efectius els gavians comencen lentament a recuperar els seus efectius, desprès del mínim del mes d’agost, enlairant-se fins als 264 ocells del setembre. Encara pas d’algun fumarell escadusser. En canvi, pas molt limitat de limícoles, on tot i haver-se detectat fins 10 espècies els nombres han estat extremadament baixos, en consonància amb l’observat els darrers anys, en que s’evidencia la manca actual d’indrets favorables per aquest grup d’espècies a l’estany.

El cas contrari és el dels rapinyaires, amb fins 15 espècies diferents observades al setembre a l’estany. L’abundància de conills i l'existència de sectors arbrats tranquils afavoreix una presència important de rapinyaires residents però també d’altres en pas. Com a fets destacables esmentar que la joca d’arpella ja ha arribat als 116 ocells. Altres rapinyaires dignes de menció han estat l’àguila pescadora, amb fins 3 ocells observats, i un falcó de la reina (Falco eleonorae).

Els blauets han mantingut els 5 exemplars observats ja el mes d’agost. En el cas dels moixons, al setembre encara pas important de boscarles de canyar, en transit cap als seus quarters d’hivernada a l’Àfrica subsahariana. Altres espècies detectades són un darrer balquer i els mes interessants boscaler (amb tres exemplars) i una boscarla mostatxuda. Altres passeriformes no lligats estrictament a les zones humides han estat també especialment abundants en pas aquest setembre a l’estany. Un bon exemple n’han estat les orenetes comunes (Hirundo rústica) i les curetes grogues (Motacilla flava) que sovint utilitzen els canyissars de l’estany com a joques durant la migració de tardor.

Pel que fa a altres grups faunístics, esmentar l'observació d'una llúdriga el dia 26 de setembre.

Màxims per espècie detectats el mes de setembre de 2020 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3
Ànec canyella (Tadorna ferruginea) 2
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 40
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 1089
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 413
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula) 2
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 20
Morell cap-roig (Aythya ferina) 6
Morell xocolater (Aythya nyroca) 1
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 13
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 60
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 50
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 13
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1965
Martinet blanc (Egretta garzetta) 7
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 20
Agró roig (Ardea purpurea) 13
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 200
Capó reial (Plegadis falcinellus) 24
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Arpella (Circus aeruginosus) 116
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 20
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 131
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 1
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 2
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 23
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta) 1
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 3
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola) 2
Xivitona (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 35
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 264
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Boscaler (Locustella luscinioides) 3
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 35
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 1
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)Al setembre les mascles de collverd comencen a sortir de l'esclipsi i recuperar el plomatge nupcial. 26/9/2020. (c) Joaquim Bonfill.

Mascle d'ànec cullerot en eclipsi. 29/9/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Parella d'ànecs canyella i xibec entre un grup de fotges. 15/9/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Aquest setembre, les fotges han assolit nombres que fa molts anys que no es veien a l'estany. 29/9/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i que els primers agrons blancs ja es van detectar a l'estany el mes de juliol al setembre no van superar els dos exemplars. 15/9/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Durant el setembre s'ha constatat el pas de nombroses espècies amb alguns pics importants com és el cas dels esplugabous. 15/9/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

La desaparició d'alguns dels arbres que servien de joca fa que els dies amb molts esplugabous aquests s'ajoquin a la bova del costat de cal Aragonés. 15/9/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Alguns capvespres de setembre s'han arribat a aplegar prop de 2.000 esplugabous que volen amunt i avall buscant el seu lloc on posar-se. 15/9/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Enguany s'ha observat capons reials de forma continuada a l'estany des del mes de març. 15/9/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Sovint es detecten grups grans de cigonyes que s'alimenten a l'abocador de Castellnou de Seana o en conreus de les rodalies i que en ocasions s'aturen a descansar a l'estany. 29/9/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els corbs marins, tot i que encara lluny del màxim hivernal, lentament van incrementant els seus efectius. 15/9/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

La mida de la joca de les gavines a l'estany ha variat depenent dels dies, tot i que a principi de més encara va arribar fins els 2.500 exemplars. 15/9/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

La presència de gavines rialleres amb anelles de lectura a distancia ens permet saber que ocells que es detecten a la tardor a  l'estany d'Ivars en ocasions passen l'hivern al litoral tarragoní. 15/9/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Poc a poc torna a incrementar-se el nombre de gavians argentats (en aquest cas un jove de 1er any) a l'estany, desprès del mínim del mes d'agost. 29/9/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La joca de les arpelles ja acull un nombre molt important d'exemplars. En concret a finals de setembre ja es van comptar 116 exemplars. 26/9/2020. (c) Joaquim Bonfill,

L'alt nombre de preses, conills però també nombrosos ocells, fa que a l'estany siguin força abundants els rapinyaires, amb 15 espècies diferents detectades al mes de setembre. En aquest cas un mascle d'esparver comú possiblement arribat a l'estany seguint els grups de passeriformes del nord d'Europa que aquests mesos migren cap al sud. 26/9/2020. (c) Joaquim Bonfill,

Alguns dies de setembre s'han aplegat alguns milers d'orenetes a l'estany, que aprofiten per alimentar-se i descansar durant el viatge migratori cap a l'Àfrica subsahariana. 26/9/2020. (c) Joaquim Bonfill,

Els espiadimonis, en aquest cas un parot cuanegre (Orthetrum cancellatum) aprofiten els darrers dies de bo, abans no arribin les boires i el fred. 29/9/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Com en el cas dels espiadimonis, al setembre ja son poques les espècies de papallones que s'observen a l'estany. En aquest cas una blaveta del pèsol (Leptotes pirithous), papallona regular a l'estany però que cada any depèn de l'arribada de nous exemplars doncs no sobreviuen a l'hivern. 29/9/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Malgrat la seva vistositat i de detectar-se durant el dia Utetheisa pulchella no es una papallona diürna sinó una voliana o arna. 29/9/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dilluns, 28 de setembre de 2020

La llúdriga es deixa fotografiar a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Matinar pot tenir premi a l'estany. De fet, en castellà diuen que "a quién madruga Díos le ayuda". Això és si més no el que deu pensar el nostre amic Joaquim Bonfill, que dissabte passat dia 26 va anar a l'estany abans que sortís el sol. Desprès d'una estona d'observació va veure com de cop i volta es produïa una espantada d'ànecs provocada ni més ni menys que per la senyora llúdriga. Un bon record que es va emportar cap a casa i que comparteix amb tots nosaltres a través de la fotografia captada.

Llúdriga (Lutra lutra) fotografiada a l'estany el 26/9/2020. (c) Joaquim Bonfill

dimecres, 9 de setembre de 2020

La sargantana cuallarga a l'estany d'Ivars i Vila-sana

La sargantana cuallarga (Pasammodromus algirus) és una sargantana de mida gran, pròpia de brolles i bosquets mediterranis oberts. És present a la major part de Catalunya a excepció de la regió pirinenca. La intensificació del conreu a la plana de Lleida ha fet però que aquesta espècie hagi desaparegut de bona part de la mateixa, fins al punt que es considera pràcticament extingida al Pla d'Urgell, amb només unes escadusseres dades en zones ermes a la zona de la serra de Sidamont-Miralcamp. És per això que ha estat una sorpresa detectar la seva presència a l'estany d'Ivars i Vila-sana, on es possible que sobrevisqui també una petita població associada als marges no conreats que envolten l'estany.

Adult de sargantana cuallarga detectat a l'entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

Resum del mes d'agost de 2020

Com aquell que no vol la cosa, ja son nombroses les espècies estivals que sense presa però sense pausa van abandonant l’estany durant el mes d’agost. Sovint els joves primer i els adults desprès, un cop recuperats de la feixuga tasca reproductora. El mateix passa amb algunes de les espècies que han criat al centre i nord d’Europa, que sobrevolen o s’aturen a l’estany unes hores o dies per reposar i recuperar forces durant els seus viatges cap al continent africà. Paral·lelament es van consolidant les espècies que passaran l’hivern entre nosaltres. Les 44 espècies aquàtiques observades aquest agost envers les 37 del mes anterior evidencien aquest solapament dels darrers exemplars d’espècies estivals, amb les espècies estrictament en pas i els primers efectius de les hivernants.

Així, el cas dels ànecs continua el petit degoteig d’espècies bàsicament hivernants i durant l’agost s’ha arribat ja als 61 cullerots i els 10 xarxets. Encara però 17 xibecs, ànec bàsicament estival per al que el 2020 ha estat un bon any. El mes destacable ha estat però l’observació d’un parell d’ànecs blancs, un xarrasclet (ànec més corrent a l’estany al pas de primavera que no pas al de tardor) i un parell d’ànecs canyella. Aquesta darrera observació seria de gran interès de no ser perquèsembla que ambdós eren ocells d’origen domèstic. En efecte, els dos exemplars eren portadors d’anelles diferents a les potes que podrien indicar que seu escapament d’algun nucli zoològic. L’aparent bon any del xibec, espècie cabussadora que s’alimenta de macròfits (vegetació submergida) té també el seu paral·lel en el cas de la fotja, amb 88 exemplars aquest mes d’agost. Efectivament, cal remuntar-nos al 2011 per trobar un nombre superior de fotges d’aquests espècie tant abundant a l’antic estany i amb una de les reduccions més severes des dels seus màxims desprès dels primers anys postrecuperació. Aquest fet semblaria indicar unes millors condicions ambientals de l’estany aquest 2020, sobretot pel que fa referència a la qualitat de l’aigua, i una hipotètica major presència de macròfits.

Algunes parelles de cabussó emplomallat encara tenien polls el mes d’agost, malgrat que tot i mantenir encara xifres altes el seu nombre va començar a minvar de forma important a final de mes. El cabusset es va mantenir en xifres semblats a les dels darrers meso,s amb observació de diversos joves de l’any. Entre els cabussons, esmentar també la presència d’un cabussó collnegre, espècie que havia criat els primers anys desprès de la recuperació de l’estany i actualment només present durant els passos migratoris.

L’arribada dels primers hivernants i el pas de migrants el posa de manifest l’observació ja de fins 12 corbs marins grossos, el fort increment de la joca d’esplugabous, amb fins 1.314 ocells, el pas de 200 cigonyes o l’increment del nombre de capons reials, que passen dels 13 exemplars del juliol als 27 de l’agost. També observats un martinet ros i un parell d’agrons blancs. Encara presència però dels ardeids estivals com l’agró roig.

Si en un grup però es fa especialment evident el pas i els moviments postnupcials es en el de les gavines. Així les gavines rialleres han arribat a la xifra de 4.350 ocells, de ben segur la pràctica totalitat procedents del nord i est d’Europa que potser acabaran passant l’hivern en altres punts de la Península. Per contra, els gavians s’han situa en el seu mínim anual, amb només 75 exemplars enfront els més de 1.000 del mes anterior, posant en evidència el seu moviment cap al golf de Biscaia. També petit pas de fumarells.

Un cas molt menys evident és el de les limícoles, grup per al qual l’estany ja fa anys ha deixat de ser lloc de pas important. En efecte, tot i trobar-nos en ple període migratori d’aquests grup d’ocells, que sovint crien a l’àrtic i hivernen entorn de la Mediterrània i a l’Àfrica, el nombre d’espècies i els efectius totals és extremadament baix. De fet, només s‘han detectat alguns ocells de forma esporàdica, essent el màxim 7 camallargues, antic reproductor a l’estany i el més regular de tots ells durant la primavera estiu.

En el cas dels moixons encara es detecta a l’estany un important nombre de boscarles de canyar, moltes d’elles en transit cap als seus quarters d’hivernada a l’Àfrica subsahariana, però també els darrers balquers i altra vegada el pas de l’escadusser boscaler. Els que si que han incrementat de forma significativa el seu nombre des del mes anterior han estat els blauets, que han arribat aquest agost fins als 5 individus observats. Cap dada però de de mallerenga de bigotis que de tant en tant ens visita a la tardor hivern.

Entre els invertebrats destacar el bon nombre d'espiadimonis que s'observen el mes d'agost.

Màxims per espècie detectats el mes d'agost a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 08/2020
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec canyella (Tadorna ferruginea) 2
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 10
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 318
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 61
Ànec griset (Anas strepera) 4
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 17
Morell cap-roig (Aythya ferina) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 8
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 80
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 12
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 3
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 10
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1314
Martinet blanc (Egretta garzetta) 13
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12
Agró roig (Ardea purpurea) 6
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 200
Capó reial (Plegadis falcinellus) 27
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Arpella (Circus aeruginosus) 10
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 21
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8
Fotja (Fulica atra) 88
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 7
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola) 3
Xivitona (Actitis hypoleucos) 6
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 4350
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 18
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 75
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 10
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Boscaler (Locustella luscinioides) 1
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 50
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 8
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


Desprès d'un més sense observacions, en el que cal pensar que ha estat mudant. durant l'agost s'ha tornat a observar novament l'oca assentada a l'estany. 19/08/2020 (c) Joaquim Bonfill.

Els mascles de xibec, com de la resta d'ànecs, a l'agost estan eclipsats aduirint un plomatge semblant al de les femelles. En aquest cas però el delata el color vermell del bec. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

Grupet de xibecs i cabussons emplomallats. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

Parella d'ànecs canyella. Aquesta és una espècie extremadament rara a Catalunya tot i que tot sembla indicar que aquests exemplars tindrien un origen domèstic. 27/08/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Parella d'ànecs canyella alimentant-se al sector de cal Aragonès. 27/08/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els primers corbs marins hivernants ja han fet acte de presència a l'estany aquest mes d'agost. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

Jove de bernat pescaire. 19/08/2020 (c) Joaquim Bonfill.

El nombre d'esplugabous presents a la joca de l'estany s'ha incrementat notablement aquest mes d'agost. 27/08/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El martinet blanc sempre es presenta a l'estany en nombre molt més reduït que els esplugabous, dels que es diferència pel seu bec negre i més prim i llarg. A més, mentre que els esplugabous s'alimenten en conreus, granges, femers i abocadors del voltant i només utilitzen l'estany com a joca, els martinets blancs pesquen a les aigües somes d'aquest.  19/08/2020 (c) Joaquim Bonfill.

Grup de capons reials per sobre l'estany. A diferència dels bernats i agrons, els capons reials volent amb el coll estirat. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

La polla blava és una de els espècies més vistoses i espectaculars de l'estany que tot i viure amagada entre la boba de tant en tant es deixa veure en zones obertes properes. 27/08/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A diferencia de la resta d'espècies la polla blava cria pràcticament tot l'any. En aquest cas un adult alimentant un poll de pocs dies. El fet d'alimentar-se de les parts toves de la base boba li permet disposar d'un recurs força atemporal. 27/08/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Adult de polla blava amb un poll crescut. 13/08/2020. (c) Enric Morera.

Adult de polla blava alimentant alimentant un poll petit el 27/08/2020, fet que evidencia de presencia de diverses parelles criant al mes d'agost. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A l'agost és fàcil reconèixer els joves de l'any en moltes espècies, com en aquest cas aquesta polla d'aigua encara amb el plomatge marró i sense vermell al bec. 19/08/2020 (c) Joaquim Bonfill.

Grupet de camallargues jove amb el dors brunenc en comptes de negre. 19/08/2020 (c) Joaquim Bonfill.

Les gavines rialleres han assolit nombres molt alts durant l'agost a l'estany, ocupant en ocasions bona part de la massa d'aigua. 23/8/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Adult de gavina riallera mudant cap al plomatge d'hivern, amb encara restes de negre al cap. 19/08/2020 (c) Joaquim Bonfill.

A diferència dels adults, els joves de gavina riallera tenen el sobre de les ales barrat de marró i les potes són de color car i no vermelles o morades. 27/08/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Adult de fumarell carablanc encara amb plomatge nupcial. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

Com en el cas de les gavines, els joves de fumarell presenten el dors tacat de marró. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

Blauet apostat entre la vegetació de la riba atent al pas d'algun peixet sobre el que llençar-se en picat. 19/08/2020 (c) Joaquim Bonfill.

La gambúsia (Gamubsia holbrooki) és abundant a les aigües somes de l'estany i possiblement és una de les preses més importants del blauet. 23/8/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

El cranc vermell americà (Procambarus clarkii) sembla que enguany ha tornat a incrementar els seus efectius i en ocasions se l'observa fora de l'aigua en actitud desafiant. 27/08/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El polaines livid (Platycnemis latipes) és una de les espècies de la qual no hi havia cap registre a l'Ornitho a l'estany malgrat ser una espècie corrent a Catalunya. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

L'emperador menor (Anax parthenope) és un espiadiomins característic dels estanys permanents, amb un període de vol molt llarg entre finals d'abril i primer d'octubre. 10/08/2020. (c) Enric Morera.

El parot cuanegre (Orthetrum cancellatum) és una de les espècies més abundants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 23/8/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Els mascles de sagnador escarlata (Croccothemis erythraea) s'identifiquen amb facilitat pel seu abdomen aplanat i de color vermell viu. 23/8/2020. (c) Joan Estrada Bonell.