divendres, 13 de setembre de 2019

Resum del mes d'agost de 2019

Amb l'arribada del mes d'agost s'ha començar a detectar el pas i arribada dels migrants postnupicals per l'estany. El nombre d'ocells és encara molt baix però si que es comença a percebre un major nombre d'espècies. Així hem passat de les 35 espècies del mes de juliol a les 46 del mes d'agost. Aquest increment es deu sobretot a la presencia d'algunes limícoles migrants. Així a l'agost ja s'ha vist algunes gamba roja, gamba verda, valona, becut, sempre però en forma d'individus aillats.

D'entre les espècies no reproductores, una de les poques que sembla ha tingut una mínima arribada ha estat l'ànec cullerot, amb ja fins a 55 ocells. Presència també d'alguns xarxets, d'un griset, un xarrasclet i un morell cap-roig. Els corbs marins han consolidat la petita arribada ja detectada al juliol i l'esplugagobus, amb nombres ja apreciables els dos darrers mesos, ha duplicat el nombre d'exemplars de la joca, que ha arribat a superar els 1300 ocells. Entre les ardeides i afins esmentar  també que ja s'ha detectat els primers agrons blancs i s'han tornat a detectar fins a 5 capons reials. L'arribada de cigonyes de centre Europa també queda palesa amb l'observació de 161 ocells.

Entre les espècies reproductores els cabussons emplomallats han assolit xifres espectaculars, amb fins a 163 ocells, i encara alguns adults amb polls petits. Significatius són també els 23 exemplars de fotja, que suposa la xifra més alta de l'any.

Nombre molt important de gavines rialleres, amb fins 3.100 exemplars, amb el que s'intueix una forta entrada d'individus del centre i est d'Europa, confirmada novament per l'observació d'ocells amb anelles de diferents localitats, tal qual ja es va observar a finals de juliol. Per contra, s'observa la dràstica reducció del nombre de gavians argentats que se sol detectar en aquest període, quan marxen la gran majoria cap al golf de Biscaia, amb alguns dies que no superen la vintena d'ocells, enfrotn els 1700 del juliol i els 2800 del juny..

Entre els passeriformes esmentar l'observació, per segon més consecutiu, de boscarla mostatxuda així com la detecció d'un grup familiar de mallerenga de bigotis i un boscaler, espècies les tres que ocasionalment poden haver criat a l'estany però que enguany semblen ser només migrants. Entre els moixons no passeriromes esmentar l'observació de fins a 5 blauets, amb xifres que ja són els màxims anuals.

Màxims per espècie detectats el mes d'agost a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 08/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 9
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 342
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 55
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 6
Morell cap-roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 7
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 163
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 6
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 14
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1306
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 161
Capó reial (Plegadis falcinellus) 5
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 19
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 8
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja (Fulica atra) 23
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 19
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 4
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata) 1
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona (Actitis hypoleucos) 4
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 3100
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 6
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 171
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 1
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 7
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Boscaler (Locustella luscinioides) 1
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) *
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) *
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 4
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

A finals d'agost encara es podien detectar polls petits de cabussó emplomallat. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre les espècies que es detecten regularment en migració aquests darrers temps a l'estany trobem els capons reials, amb un màxim de 5 ocells aquest agost. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant tot l'agost s'han observat grans grups de gavines rialleres amb un màxim de 3100 ocells. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre les gavines rialleres esmentar l'observació d'un jove de gavina capnegra, espècie que havia criat a l'estany però que aquests darrers anys s'observa bàsicament només durant la migració de primavera. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El becut és una de les limícoles observada aquest agost a l'estany. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'abundant presència de gambúsia (Gambusia holbrooki) a l'estany té sens dubte un paper important en el nombre de blauets, que troba en aquest peix una presa de mida òptima. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i que el cranc de riu americà està lluny de les xifres que va assolir els primers anys desprès de la recuperació de l'estany es pot veue amb regularitat a primera i darrera hora del dia creuant els camins per desplaçar-se d'una massa d'aigua a una altra. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els adults de llagost de Barbària (Calliptamus barbarus) es pot veure a l'estany entre juliol i octubre. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

divendres, 30 d’agost de 2019

Presència de la papallona tigre a l'estany d'Ivars i Vila-sana

La papallona tigre (Danaus chrysippus) és una papallona gran i vistosa que es caracteritza pels seus hàbits migratoris. És una espècie present al sud de la península Ibèrica i nord d'Àfrica que sovint a partir del mes de juliol arriba a Catalunya. Sense ser corrent, llavors és una espècie regular als aiguamolls litoral, essent molt més rara a l'arribada d'exemplars a l'interior. Els exemplars migratoris poden criar a l'estiu a Catalunya tot i que les baixes temperatures hivernals i la manca de plantes nutrícies per a les erugues a l'hivern fa que no sobrevisquin fins l'any següent.

El 13 de juliol Ramon Prat Espelt en va veure una a l'estany, hàbitat a priori favorable per a l'espècie , on fins ara però no s'havia detectat mai cap exemplar. Serà una dada aïllada o pel contrari és el preludi de futures noves arribades d'aquesta papallona fruit de l'escalfament global?

Papallona tigre a l'estany. 13/7/2019. (c) Ramon Prat Espelt

Nota. Arrel de la publicació d'aquesta entrada ha sortit a la llum una dada anterior d'aquesta papallona a l'estany d'Ivars i Vila-sana que fins ara no s'havia fet pública. En concret l'observació d'1 exemplar el 12/9/2009 per part d'Enric Morera. Aquest fet fa recular quasi 10 anys la primera observació de la papallona tigre a l'estany, sense que tinguem constància entre mig de cap nova observació.  Aquesta entrada fa també que ens arribi una nova observació tampoc no publicada del mateix 2009. En concret 1 ex observat al mateix estany el 15/10/2009 per Arnau Bonan, Aquesta dada però no modifica però el període posterior de 10 anys sense dades.

Papallona tigre a l'estany. 12/9/2009. (c) Enric Morera

dilluns, 26 d’agost de 2019

Resum del mes de juliol de 2019

El mes de juliol a l'estany ha mostrat un perfil força semblant al del mes anterior, amb un nombre reduït d'espècies i d'efectius, la majoria d'ells estivals o reproductors, amb un baix nombre d'espècies migrants com ho denota el petit nombre de limícoles. De totes maneres, si que es constata ja l'inici d'un cert pas en algunes espècies. Aquest és el cas de la gavina riallera, que fa uns quants anys que no cria a l'estany, que ja ha arribat fins al 1.700 ocells durant el juliol, tant adults com alguns joves de l'any, molts d'ells ja del centre i est d'Europa. En efecte, l'observació aquest mes de juliol de gavines rialleres amb anelles de França, Bèlgica i Hongria confirma el fet que bona part de les gavines ja són ocells postreproductors de localitats allunyades. Xifres molt elevades també de gavià argentat, en aquest cas majoritàriament joves dispersius, segurament des de diferents localitats de cria mediterrànies.

Un fet semblant, tot i que en aquest cas no es disposa de lectures d'ocells marcats per veure el seu origen, és la formació de la joca d'esplugabous, que ja supera els 600 ocells. Petit pas també d'alguns fumarells, amb observacions escasses de fumarell carablanc, fumarell negre i curroc. El juliol ja ha reportat també l'arribada dels primers corb marins grossos.

Altres observacions interessants són la detecció de un parell de boscarles mostatxudes, boscarla que ha esdevingut força rara a Catalunya essent bàsicament un migrant escàs a l'estany, i la detecció dels primers blauets postnupcials. Encara però la totalitat d'espècies reproductores.

Màxims per espècie detectats el juliol de 2019 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie07/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser)1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)512
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)8
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)3
Morell cap-roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)8
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)105
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)2
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)5
Martinet ros (Ardeola ralloides)1
Esplugabous (Bubulcus ibis)656
Martinet blanc (Egretta garzetta)3
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea)7
Agró roig (Ardea purpurea)6
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia)30
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus)10
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus)3
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)11
Polla blava (Porphyrio porphyrio)4
Fotja (Fulica atra)11
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)6
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)1
Xivita (Tringa ochropus)1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos)2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus)1700
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)4
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis)1700
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)1
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)7
Fumarell negre (Chlidonias niger)2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)24
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)11
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

Durant el juliol s'ha continuat observant a l'estany l'exemplar solitari d'oca. 25/7/2019. (c) Joan Estrada Bonell

Adult de bernat pescaire en actitud de pesca.  25/7/2019. (c) Joan Estrada Bonell

Malgrat que en tots aquests anys no s'ha pogut comprovar la cria del martinet de nit a l'estany hi és habitual l'observació d'adults durant el període reproductor.29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Des del mes de juny ja es forma la joca d'esplugabous a l'estany. En aquest cas ocells dirigint-se cap al rodal de bova per dormir. 29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

A diferència de l'esplugabous, el martinet blanc és una espècies molt més soltaria, que en aquest cas utilitza l'estany com a zona de pesca. 29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Adult de cabussó emplomallat amb un peix al bec que ofereix com a ceba a un jove encara dependent. 29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Durant el juliol ha arribat un important nombre de gavines rialleres a l'estany, moltes d'elles procedents del centre i est d'Europa.  25/7/2019. (c) Joan Estrada Bonell

El fet que sovint les gavines es parin a descansar als arbres morts permet observar les seves potes amb telescopi i buscar ocells amb anelles de lectura a distància. 29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Gavina riallera amb anella de lectura a distància d'origen hongarès que regularment s'observa durant la migració postnupcial a l'estany. 29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

El gavià argentat també ha assolit xifres molt altes aquest juliol a l'estany, arribant fins als 1.700 ocells. En aquest cas, tot i que no s'ha pogut llegir cap anella, es creu que la major part dels individus procedeixen les de les colònies de cria de la Mediterrània.  25/7/2019. (c) Joan Estrada Bonell

Una part molt important dels gavians argentats observats a l'estany aquests juliol eren ocells joves, incloent joves de l'any. 29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Com ve essent habitual aquests darrers anys, al juliol s'han observat nombres baixos de polla blava (a l'esquerra) i fotja (part inferior). 29/7/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

dissabte, 6 de juliol de 2019

Resum del mes de juny de 2019

L'estiu és el període més anodí de l'estany. No hi ha pràcticament més que els ocells locals, sense pràcticament ocells en pas o migrant. Al marge e la calor que redueix l'activitat a primera i darrera hora del dia, les diferents espècies de l'estany estan més atrafegades en tirar endavant les llocades que no pas en fer-se veure, i en els cassos que ja han acabat la cria la seva preocupació més gran és recuperar forces i en alguns cassos dedicar l'energia que els queda a renovar el plomatge (la muda). Un exemple d'aquesta baixa activitat el posa de manifest les només 30 espècies aquàtiques detectades al mes de juny, envers les 55 del mes d'abril d'aquest mateix any.
Com a contrapartida, en moltes de les espècies es podia observar polls a punt d'emancipar-se, a vegades encara sota l'atenta mirada dels pares.

Com a úniques espècies que han sortit del guió esmentar que al juny s'ha continuat observat alguns becplaners, aparentment de la població francesa, de ben segur no reproductors, que no se sap ben be si encara estan pujant o si ja són els primers en tornar cal a les àrees d'hivernada. Un cas semblant és el que s'observa amb els fumarells negre i carablanc, que tampoc no crien a l'estany.

Potser la dada més destacada és la dels gavians, amb una observació de 2.800 ocells, el gruix d'ells joves que segurament es troben en trànsit des del Mediterrani cap al golf de Biscaia on van a realitzar la muda. També cal esmentar la joca d'esplugabous, que ja es va començar a tornar a formar a finals de maig i que al juny ha arribat ja fins els 575 ocells. De les espècies reproductores a l'estany les xifres més altes corresponen a l'ànec collverd, amb la major part dels joves de l'any ja de mida adulta, i a el cabussó emplomallat, en aquest cas amb moltes de les parelles ara amb polls petits. La presència de joves de l'any és la responsable d'aquestes xifres una mica més altes, com ho és també en el cas del cabusset o la polla d'aigua, entre altres.

Molt poques limícoles, de fet només observat algun escadusser camallarga i individus aïllats de xivitona, tètol cuanegre.

Màxims per espècie detectats al mes de juny de 2019 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 06/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 1
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 484
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 12
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 7
Morell cap-roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 14
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 92
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 3
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 575
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 53
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 3
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 25
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 16
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3
Fotja (Fulica atra) 8
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 12
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 170
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 4
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 2800
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 3
Fumarell negre (Chlidonias niger) 6
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 45
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 31
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus). Tot i no criar a l'estany al juny s'hi ha continuat observant alguns escadussers camallargues. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Un dels fets més significatius del mes de juny és l'observació regular de llocades de diferents espècies; en aquest cas un cabussó emplomallat amb 3 polls. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La presència de joves de l'any ha incrementat lleugerament els efectius d'algunes espècies, com en aquest cas la polla d'aigua. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els polls de cigonya ja comencen a fer els seus primers vols i piruetes fora del niu per agafar força amb les ales. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el juliol s'han observat fins a 2800 gavians argentats, bona part d'ells ocells joves. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els polls d'arpella ja son de mida gran i ben aviat començaran el procés d'emancipació. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els primers vols dels joves d'arpella sovint són imprecisos i fa que acabin aterrant en llocs no massa ortodoxos, com és en aquest cas un ametller, fet força inhabitual. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dimecres, 5 de juny de 2019

Detectat un nou becplaner anellat a França a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El juny de 2015, publicàvem en aquest blog l'obsecració d'un becplaner a l'estany que havia estat anellat com a poll a França, al llac de Grand-Lieu, al Loira Atlàntic. 4 anys mes tard tornem a detectar a l'estany en les mateixes dades un altre becplaner nascut i anellat a la mateixa localitat. En aquest cas es tracta d'un  poll anellat al niu al llac de Grand-Lieu (Loire Atlantique, F) el 7 de maig de 2016 i que va tornar a ser observat el 7 d'agost de 2016 a Saint-Denys du Payré (Vendée, F), poc més al sud de la localitat de naixement. Aquest ocell va ser observat a l'estany d'Ivars i Vila-sana en companyia d'un altre exemplar com a mínim entre el 6 i el 28 de maig. Igual que en el cas de l'ocell de 2015 una observació tant tardana fa pensar en un exemplar no reproductor o que ha fracassat  durant la cria i que està dispersant-se lluny de la zona de naixement.

Becplaner amb anelles de colors de lectura a distància. 22/5/2019. (c) Joan Estrada Bonell