dilluns, 10 de desembre del 2012

Resum del mes de novembre

Durant el mes de novembre s'han començat a estabilitzar el nombre d'ocells presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana, bona part dels quals restaran ja tot l'hivern a la zona. Així els nombres d'ànecs i altres ocells aquàtics han variat poc respecte al mes de setembre, amb nombres força estables en la majoria de les espècies. Potser el mes destacable seria la pujada en el nombre d'ànecs cullerots (Anas clypeata), que han arribat als 368 ocells, i del més rar ànec xiulaire, dels quals se n'han arribat a censar 33. Sobta, en comparació amb anys anteriors, el baix nombre de corb marí gros, amb només 150 ocells, quan l'hivern anterior s'havien arribar a superar els 600. Encara un cert pas de grues (Grus grus) i les gavines que recuperen xifres importants, amb 4500 gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) i 500 gavians argentats (Larus michahellis).

Entre els passeriformes, encara s'han detectat regularment els darrers exemplars de boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), l'última de les espècies estrictament estivals. Els més abundants són però el repicatalons (Emberiza schoeniclus), el mosquiter comú (Phylloscopus collybita) i el teixidor (Remiz pendulinus) espècies en les que se solapa els ocells que restaran a l'estany ja bona part de l'hivern amb els que continuen la seva ruta migratòria fins al sud de la península Ibèrica. Destacar l'observació dels hivernant estrictes més rars com la verderola (Emberiza citrinella) i el durbec (Coccothraustes coccothraustes).

El cullerot és, darrere el collverd, l'ànec més abundant a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Mascle menjant el 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Grup d'ànecs collverds sortint del canyissar al capvespre a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Dues oques vulgars al capvespre el 08/11/2012 a l'estany d'Ivars i Vila-sana. (c) Joan Estrada Bonell

Grua adulta descansant a l'illa principals al costat de gavians argentats, martinets blancs i bernats pescaires. 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de corbs marins grossos als seus posadors habituals. 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell


Màxims del mes de novembre
espècie
11/2012
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 33
Xarxet comú (Anas crecca) 105
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 1000
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 368
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell cap-roig (Aythya ferina) 22
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 6
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 3
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 150
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 745
Martinet blanc (Egretta garzetta) 3
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 3
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 30
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 200
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 9
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 25
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 30
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 27
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 3
Becadell comú (Gallinago gallinago) 30
Becadell gros (Gallinago media)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus) 1
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 4500
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 15
Gavià argentat (Larus michahellis) 500
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 5

divendres, 7 de desembre del 2012

Primeres arribades a l'estany. Tardor-hivern 2012

Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 4 ex. el 12/06/2012. Joan Estrada
Gamba verda (Tringa nebularia) 7 ex. el 12/06/2012. Joan Estrada
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 2 ex. el 21/06/2012. Joan Estrada
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1 ex. el 21/06/2012. Joan Estrada
Xatrac comú (Sterna hirundo) 1 ex. el 21/06/2012. Joan Estrada
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 2 ex. el 21/06/2012. Joan Estrada
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1 ex. el 25/06/2012. Sergi Sales
Xivita (Tringa ochropus) 1 ex. el 05/07/2012. Joan Estrada
Xivitona (Actitis hypoleucos) 2 ex. el 09/07/2012. Quim Minoves/Ornitho.cat
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochylus) 1 ex. el 26/07/2012. Joan Estrada
Capsigrany (Lanius senator) 1 ex. el 26/07/2012. Joan Estrada
Valona (Tringa glareola) 1 ex. el 02/08/2012. Joan Estrada
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1 ex. el 02/08/2012 Joan Estrada
Corriol petit (Charadrius dubius) 1 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Tèrrit bec llarg (Calidris ferruginea) 1 ex. el 03/08/2012 Sergi Sales
Àliga marcenca (Circaetus gallicus) 2 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Curroc (Gelochelidon nilotica) 2 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Blauet (Alcedo atthis) 1 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Boscaler comú (Locustella luscinioides) 1 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Boscarla dels joncs (Acrocephalus shoenobaenus) 4 ex. el 03/08,/2012. Sergi Sales
Passerell comú (Carduelis cannabina) 2 ex. el 04/08/2012. Sergi Sales
Becadell comú (Gallinago gallinago) 3 ex. el 10/08/2012 Sergi Sales i Enric Pena/Ornitho.cat
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 4 ex. el 10/08/2012. Sergi Sales
Xarxet comú (Anas crecca) 4 ex. el 10/08/2012. Sergi Sales
Morell xocolater (Aythya nyroca) 2 ex. el 10/08/2012. Sergi Sales
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 8 ex. el 10/08/2012. Enric Pena/Ornitho.cat
Cuereta groga (Motacilla flava) 1 ex. el 10/08/2012. Sergi Sales
Cotxa blava (Luscinia svecica) 2 ex. el 19/08/2012. Sergi Sales
Aligot vesper (Pernis apivorus) 5 ex. el 20/08/2012. Sergi Sales
Mastegatatxes (Ficedula hyoleuca) 1 ex. el 20/08/2012. Sergi Sales
Àliga pescadora (Pandion haliaetus) 1 ex. el 26/08/2012. Sergi Sales
Pilua dels arbres (Anthus trivialis) 1 ex. el 26/08/2012. Sergi Sales
Bitxac comú (Saxicola torquatus) 2 ex. el 26/08/2012. Sergi Sales
Boscaler pintat gros (Locustella naevia) 1 ex. el 26/08/2012. Sergi Sales
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica) 2 ex. el 27/08/2012. Sergi Sales
Ànec cuallarg (Anas acuta) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Xarrasclet (Anas querquedula) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Falcó mostatxut (Falco subbuteo) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Tallarol gros (Sylvia borin) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Mallerenga blava (Parus caeruleus) 1 ex. el 02/09/2012. Sergi Sales
Colltort (Jynx torquilla) 1 ex. el 09/09/2012. Sergi Sales
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) 1 ex. el 09/09/2012. Sergi Sales
Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) +1 ex. el 09/09/2012. Sergi Sales
Tallareta vulgar (Sylvia communis) 1 ex. el 09/09/2012. Sergi Sales
Esparver vulgar (Accipiter nisus) 1 ex. el 10/09/2012. Sergi Sales
Agró blanc (Casmerodius albus) 1 ex. el 13/09/2012. Xavier Bayer/Ornitho.cat
Cotxa cua-roja (Phoenicuurs phoenicurus) 1 ex. el 20/09/2012. Sergi Sales
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) 4 exs. el 20/09/2012. Sergi Sales
Picot garser gros (Dencrocopos major) 1 ex. el 21/09/2012. Sergi Sales
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) 1 ex. el 21/09/2012. Sergi Sales
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) 2 exs. el 21/09/2012. Sergi Sales
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1 ex. el 26/09/2012. Sergi Sales
Batallaire (Philomachus pugnax) 12 exs. el 26/09/2012. Sergi Sales
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) 3 exs. el 26/09/2012. Sergi Sales
Mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus) 1 ex. el 26/09/2012. Sergi Sales
Xixella (Columba oenas) 3 exs. el 28/09/2012. Sergi Sales
Alosa vulgar (Alauda arvensis) 1 ex. el 28/09/2012. Sergi Sales
Estornell rosat (Pastor roseus) 1 ex. el 28/09/2012. Sergi Sales
Oca vulgar (Anser anser) 1 ex. el 01/10/2012. Jaume Bonfil
Falcó de la reina (Falco eleonorae) 1 ex. el 01/10/2012. Jaume Bonfil
Pinsà comú (Fringilla coelebs) 1 ex. el 01/10/2012. Jaume Bonfil
Cigonya negra (Ciconia nigra) 11 exs. el 02/10/2012. Jaume Bonfil
Milà reial (Milvus milvus) 2 exs. el 06/10/2012. Joan Estrada & Abel Julien/ Ornitho.cat
Titella (Anthus pratensis) +1 ex. el 06/10/2012. Abel Julien/ Ornitho.cat
Tord comú (Turdus philomelos) 1 ex. el 06/10/2012. Joan Estrada
Grasset de muntanya (Anthus spinoletta) +1 ex. el 07/10/2012. Sergi Sales
Polla pintada (Porzana porzana) 1 ex. el 07/10/2012. Francesc Moncasí
Cotoliu (Lullula arborea) +1 ex. el 07/10/2012. Sergi Sales
Còlit gris (Oenanthe oenanthe) 1 ex. el 07/10/2012. Francesc Moncasí
Lluer (Carduelis spinus) 1 ex. el 07/10/2012. Sergi Sales
Ànec xiulador (Anas penelope) 1 ex. l'11/10/2012. Sergi Sales
Cargolet (Troglodytes troglodytes) 1 ex. l'11/10/2012. Sergi Sales
Pit-roig (Erithacus rubecula) 1 ex. l'11/10/2012. Sergi Sales
Àguila calçada (Aquila pennata) 1 ex. el 14/10/2012. Jaume Bonfil
Pardal de bardissa (Prunella modularis) 1 ex. el 20/10/2012. José Manuel Martínez/Ornitho.cat
Cotxa fumada (Phoenicurs ochruros) 1 ex. el 20/10/2012. José Manuel Martínez/Ornitho.cat
Bitó (Botaurus stellaris) 1 ex. el 23/10/2012. Joan Estrada
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus) 1 mascle el 28/10/2012. Gerard Bota
Grua (Grus grus) +105 exs. el 28/10/2012. Sergi Sales, Gerard Bota i Marc Gálvez/Ornitho.cat
Gavina menuda (Larus minutus) 2 ads. el 28/10/2012. Marc Gálvez/Ornitho.cat
Becadell sord (Lymnocryptes minimus). 1 ex. el 29/10/2012.Sergi Sales
Tord ala-roig (Turdus iliacus) 1 ex. el 29/10/2012. Sergi Sales
Botxí meridional (Lanius excubitor) 1 ex. el 29/10/2012. Sergi Sales
Pinsà mec (Fringilla montifringilla) 1 ex. el 29/10/2012. Sergi Sales
Sit negre (Emberiza cia). 1 ex. el 05/11/2012. Sergi Sales & Jaume Duaigües
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) 4 exs. el 06/11/2012. Sergi Sales & Jaume Duaigües
Verderola (Emberiza citrinella) 1 ex. el 14/11/2012. Sergi Sales
Durbec (Coccothraustes coccothraustes) 1 ex. el 21/11/2012. Sergi Sales

2a Jornada de Patrimoni Natural de l'estany d'Ivars i Vila-sana

El proper dissabte 15 de desembre es realitza a Mollerussa, a la sala d'actes de l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell, la 2a Jornada de Patrimoni Natural de l'estany d'Ivars i Vila-sana. En ella es presentaran els resultats dels seguiments realitzats des de la seva recuperació l'any 2005.
dijous, 29 de novembre del 2012

El corb marí gros a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Entre les espècies que cada hivern arriben a l'estany d'Ivars i Vila-sana hi ha el corb marí gros (Phalacrocorax carbo), espècie que s'alimenta de peixos i que bàsicament cria al Centre i Nord d'Europa i hiverna a la conca mediterrània. A l'estany es fàcil veure'ls a la joca que comparteixen amb els esplugabous als arbres morts del costat de l'aparcament de Vila-sana. Tot i que en diverses ocasions s'havien pogut observar alguns ocells amb anelles, fins ara no havíem aconseguit llegir-ne cap per conèixer la seva procedència. Finalment el 08/11/2012 vam aconseguir llegir l'anella d'un ocell jove de l'any que va resultar haver estat anellat al niu el 14/05/2012 prop de Bitterfeld, a Alemanya, a 1403 km de l'estany. Aquest fet ens indica que, si més no alguns dels ocells que hivernen a l'estany, poden procedir del NE d'Europa.

Grup de corbs marins grossos als arbres de la joca del costat de l'aparcament de Vila-sana. A l'ocell del costat superior esquerre se li pot apreciar les anelles que han permès conèixer el seu origen. 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Recorregut del jove de corb marí observat a l'estany d'Ivars i Vila-sana el 08/11/2012.

dimarts, 6 de novembre del 2012

Resum del mes d'octubre

Durant el mes d'octubre ha continuat la migració tardoral, destacant-ne l'observació dels primers grups de grues (Grus grus). A més, han continuat arribant la pràctica totalitat de les espècies hivernants, fins i tot les més escasses i tardaneres com el el becadell sord (Limocryptes minimus) i el pinsà mec (Fringilla montifringilla), i les que ja porten alguns dies com els repicatalons (Emberiza schoeniclus) poc a poc van incrementant els seus nombres. Per contra, les espècies estricament estivals o que hivernen a l'Àfrica subsahariana són cada vegada més escasses i les diferents espècies d'orenetes han acabat per desaparèixer a mesrua que avançava el mes. Els ànecs, en canvi, continuen augmentant fins arribar a les xifres plenament hivernals; de coll-verd (Anas platyrhynchos) ja se n'han censat 1030 ocells, els xarxets  (Anas creca) han arribat als 149 ocells i els cullerots (Anas clypetata) als 265. Fins i tot ànecs molt més rars com el morell cap-roig (Aythya ferina) s'han detectat en nombres apreciables, en concret 33 exs. Destacar també la presencia dels primers exemplars d'ànec xiulador (Anas penelope) i petits nombres d'ànec cuallarg (Anas acuta),  ànec griset (Anas strepera), xibec (Netta rufina) i el molt més rar morell de plomall (Aythya fuligula) del qual se'n van detectar 2 exs. el 28/10/2012..

A l'altre costat trobem les limícoles que van clarament de baixa, excepte el becadell (Gallinago gallinago), que restarà a l'estany tot l'hivern, al que acompanyen els primers exemplars de becadell sord. El corb marí gros (Phalacrocorax carbo) ha augmentat clarament els seus efectius fins arribar als 175 ocells. Per contra els esplugabous (Bubulucs ibis) han reduït una mica el nombre d'ocells de la la joca. Una altra espècie que també ha reduint el nombre d'exemplars és la gavina vulgar (Larus ridibundus) que a l'octubre rarament ha superat els 100 ocells, fet que contrasta amb la pujada dels gavians argentats (Larus michahellis) del que han tornat a entrar nombrosos ocells amb més de 250 molts dies a la joca. Entre els passeriformes sembla que la mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) consolida els seus efectius i tot indica que pot estar present de forma prou regular durant tot l'hivern.

Entre les observacions més destacables del mes d'octubre cal esmentar l'observació d'un grup d'11 cigonyes negres (Ciconia nigra) migrant el 2/10/2012, que esdevé el grup més gran mai observat a la Plana de Lleida. Altres observacions destacables són un falcó de la reina (Falco eleonorae) l'1710/2012, un bitó (Botaurus stellaris) el 23/10/2012, dues gavines menudes (Larus minutus) el 28/10/2012 i un pas important de grues (Grus grus) entre els dies 28 i 29/10/2012

Femella de xibec al costat d'un grup de morells cap-roig al capvespres enmig de l'estany d'Ivars i Vila-sana. 23/10/2012. (c) Joan Estrada BonellMàxims del mes d'octubre
espècie
10/2012
Cigne mut (Cygnus olor)
Ànec mut (Cairina moschata)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 16
Xarxet comú (Anas crecca) 149
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 1030
Ànec cullerot (Anas clypeata) 265
Ànec griset (Anas strepera) 16
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anec cuallarg (Anas acuta) 8
Ànec domèstic
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 33
Morell de plomall (Aythya fuligula) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Aythya nyroca X Aythya ferina
Èider (Somateria mollissima)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 11
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 175
Bitó comú (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1150
Martinet blanc (Egretta garzetta) 6
Agró blanc (Egretta alba) 1
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 30
Agró roig (Ardea purpurea) 1
Cigonya negra (Ciconia nigra) 11
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 200
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 20
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana) 1
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 10+
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 35
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 105
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 25
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 30
Becadell gros (Gallinago media)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus) 2
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 110
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 10
Gavià argentat (Larus michahellis) 250
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 5

dijous, 11 d’octubre del 2012

Ratpenats a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El passat 22 de setembre, coincidint amb la Bat Nigth, el Consorci de l'estany d'Ivars i Vila-sana en col·laboració amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya va organitzar a l'estany d'Ivars i Vila-sana un taller sobre els ratspenats. En total es van revistar 8 de les caixes ubicades per aquestes espècies al voltant de l'estany. El resultat va ser que 4 de les caixes estaven ocupades per ratapinyades nanes (Pipistrellus pygmaeus), una espècie que ha vist incrementar moltíssim el seu nombre a l'estany en els anys posteriors a la inundació que s'alimenta molt de mosquits i li són favorables ambients aquàtics i boscos humits. Es va trobar colònies d'aparellament de fins a un mascle amb 7 femelles, amb una gran fidelitat per les mateixes caixes any rere any. L'alta ocupació de vespers fa que la presència d'aquests animals no sigui però màxima a totes les caixes. 2 caixes també van resultar estar ocupades  per cries i juvenils de rata negra (Rattus rattus). 

 Vista d'una de les caixes per a ratpenat situades a l'entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana. 22/09/2012. (c) Fermi Sort
Un dels exemplars de ratapinyada nana (Pipistrellus pygmaeus) detectada a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 22/09/2012. (c) Fermi Sort

divendres, 5 d’octubre del 2012

Resum del mes de setembre.

Durant el mes de setembre s'ha accentuat la migració i tot i que en petits nombres han anat passat diverses espècies de limícoles. També  comencen a anar incrementant-se el nombre dels ocells que restaran a l'hivern a l'estany. Així els ànecs coll-verd (Anas platyrhynchos) ja han arribat als 780 ocells i els xarxets (Anas creca) als 52. Entre els ànecs destacar també la presencia d'una femella de xarrasclet (Anas querquedula) espècie regular a Catalunya durant el pas primaveral però força rara durant el pas de tardor. Altres espècies que poc a poc van incrementant els efectius són el corb marí gros (Phalacrocorax carbo) amb 28 ocells a darreries de mes i els esplugabous (Bubulucs ibis) amb més de 1600 ocells a la joca a finals de mes, en el que potser serà un dels seus màxims anuals. Les fotges (Fulica atra), dins de la modèstia dels números, ha pujat fins als 35 ocells, molt lluny dels màxims assolits quan l'estany estava lliure de carpes. Per contra, ocells com el cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) del que van criar més de 30 parelles ha anat reduint significativament els seus efectius i el màxim mensual ja ha estat de només 14 ocells. Altres espècies que també van reduint el nombre d'exemplars és la gavina vulgar (Larus ridibundus) de la qual la joca hivernal ha passat de mes de 4600 ocells a l'agost a uns pocs centenars a finals de setembre. Els gavians argentats (Larus michahellis) durant el setembre han continuat sota mínims, amb un màxim de 12 ocells, com el mes anterior. Son molts els ocells estrictament estivals que poc a poc van reduint els seus nombres. Espècies abundants com el rossinyol (Luscinia megarhynchos) i el balquer (Acrocephalus aurundinaceus) s'estan deixant d'observar els darrers dies d'aquest mes de setembre i la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) i les diferents orenetes han tingut un pic important de pas durant el setembre preludi de la seva total desaparició durant el mes d'octubre.

Entre les sorpreses del mes de setembre cal destacar l'anellament d'un mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus), espècie molt difícil de distingir del molt més abundant mosquiter comú si no és a la ma, el 26/09/2012 i l'observació d'un estornell rosat (Pastor roseus) el 28/09/2012, que esdevenen el segon anellament i la primera observació a l'estany d'Ivars i Vila-sana respectivament.


femella de xarrasclet acompanyant un mascle de coll-verd. 26/09/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el setembre han començat a incrementar-se lentament el nombre de corbs marins grossos a l'estany. 26/09/2012. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre d'esplugabous que s'ajoquen a l'estany ha superta els 1600 ocells aquest setembre fins al punt que  ja no caben als arbres i una part s'ha d'ajocar també a la boba. 26/09/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el setembre s'ha produït l'entrada a l'estany d'algunes fotges forasteres. De totes maneres, s'està molt lluny dels centenars que hi va arribar a haver durant l'any 2006, abans del boom de les carpes, 26/09/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Alguns dies del mes de setembre s'aplegaven a l'estany d'Ivars i Vila-sana milers d'orenetes vulgars i de ribera que durant la seva migració cap a l'Àfrica feien una parada a l'estany per alimentar-se i ajocar-se. 26/09/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Mosquiter ibèric anellat el dia 26/09/2012 durant la campanya de migració de tardor. (c) Sergi Sales Asensio


màxims del mes de setembre
espècie 09/2012
Cigne mut (Cygnus olor)
Ànec mut (Cairina moschata)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 52
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 780
Ànec cullerot (Anas clypeata) 142
Ànec griset (Anas strepera) 1
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anec cuallarg (Anas acuta) 4
Ànec domèstic
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 5
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Aythya nyroca X Aythya ferina
Èider (Somateria mollissima)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 14
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 28
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1630
Martinet blanc (Egretta garzetta) 3
Agró blanc (Egretta alba) 1
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 15
Agró roig (Ardea purpurea) 2
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 65
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 21
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 18
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 35
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 3
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 12
Becadell comú (Gallinago gallinago) 17
Becadell gros (Gallinago media)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 3
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Gamba verda (Tringa nebularia) 4
Siseta (Tringa stagnatilis)
Xivita (Tringa ochropus) 15
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 5
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 1710
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat (Larus michahellis) 12
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 1