dimarts, 18 de setembre del 2018

6 d'octubre. Dia Mundial dels Ocells 2018 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Els proper dissabte 6 d'octubre EGRELL, en col·laboració amb el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana i la fundació Plegadis, celebrem a l'estany el dia mundial dels ocells, amb activitats diverses com una jornada de portes obertes d'anellament al sector del canyissar de depuració al matí i l'observació d'ocells des del mirador de Vallmajor al costat de Vila-sana a la tarda. Durant tot el cap de setmana, a més, es passaran a Cal Sinén audiovisuals sobre ocells. Al cartell de sota trobaràs la informació més detallada. Totes les activitats són gratuïtes i obertes al públic

dimecres, 12 de setembre del 2018

Resum del mes d'agost de 2018

Tot i que a l'agost es consoliden els moviments dispersius i es comença a activar la migració postnupcial en bona part dels ocells aquàtics, la veritat és que el nombre d'espècies aquàtiques ha continuat essent força baix, amb 38 espècies, tot i una intensitat de prospecció elevada. Val a dir, a més, que les xifres han estat baixes, amb moltes espècies que haurien de ser abundants com la fotja i la polla d'aigua amb efectius que no superen la desena d'ocells. Els alts nivells d'inundació i la manca de recursos tròfics per a la major part d'espècies estarien darrere aquests fets. Fins i tot una espècie com el cabussó emplomallat, una de les poques que manté xifres altes a l'estany, sembla ha reduït de forma substancial el nombre d'efectius a final de mes.

Com a fets més rellevants esmentar el marcat pas que ja hi ha hagut de gavina riallera, amb fins 3.860 exemplars, i la formació de la joca d'esplugabous, amb 572 ocells, possiblement a partir d'ocells migrants. A aquests se sumaria els 19 capons reials observats a la joca. Per contra, la migració ha buidat l'estany de gavians argentats, que tot i algun dia arribar als 432 ocells aquesta xifra està molt per sota de la del mes anterior, en especial si es té en compte que alguns dies no han arribat a la trentena d'ocells a la joca. Entre els ocells migrants nombres molt baixos de limícoles i fumarells i només es detecta una minsa presència dels primers ànecs no reproductors, amb un màxim de 12 cullerots. 

Com a elements d'interès esmentar la detecció d'un mínim d'un repicatalons, que ateses les dades caldria pensar més en un ocell de la subespècie witherbyi dispersat des d'Utxesa que no pas a l'arribada d'un verdader hivernant procedent del centre i nord d'Europa. En aquest apartat destacar també l'observació d'una llúdriga (Lutra lutra) nedant al vespre al sector de cal Aragonès malgrat que caldria contraposar-hi també la detecció el mateix dia d'un visó americà (Neovion vison), espècie invasora present a Catalunya a partir d'escapaments i d'alliberaments malintencionats, que es veu amb una certa regularitat a l'estany.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana l'agost de 2018

espècie 08/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 5
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 228
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 12
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell de cap roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 78
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 572
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Agró roig (Ardea purpurea) 3
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 70
Capó reial (Plegadis falcinellus) 19
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 5
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 7
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 5
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 9
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 1
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus) 13
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 3680
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 5
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 432
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 3
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 8
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 1
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberixa schoeniclus) 1


Tot i el lleuger increment d'ànecs collverd durant el mes d'agost el nombre continua essent molt baix si el comparem amb els assolits els primers anys d'inundació. 30/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

El sector de cal Aragonès és un dels pocs indrets on s'observa ocells amb una certa proximitat. Martinet blanc. 31/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

La fotja porta des del mes de maig sense superar la desena d'exemplars a l'estany. 30/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

A l'agost encara es poden observar alguns episodis reproductors com és el cas d'aquesta polla blava acompanyada d'un poll encara no del tot crescut. 31/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

A l'agost ja s'han començat a detectar presencia d'espècies clarament migrants, com és el cas de les importants agrupacions de gavina riallera. 30/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Les caixes niu poden ser ben rebudes per moltes espècies, no solament la destinataria. En aquest cas una caixa niu per a ratpenats ha estat ocupada per un grup de vespes. 30/08/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez