dimecres, 14 de gener del 2015

Resum del mes de desembre de 2014

El desembre ha estat molt semblant al més de novembre, amb una avifauna ja plenament hivernal però sense assolir grans xifres. Segurament els nombres relativament baixos poden ser produïts per no haver-hi hagut una entrada important d'ocells del centre i nord d'Europa (amb potser una climatologia favorable) i en una petita part pel fet que el Clot de la Unilla que enguany està embassat acull alguns nombres d'ànecs que en anys normals es trobarien l'estany d'Ivars i Vila-sana. 

Entre les coses destacables esmentar que aquest desembre s'ha mantingut un nombre apreciable de cabussons emplomallats, espècie que la major part dels  anys desapareix a l'hivern. Esmentar que la joca d'esplugabous i de gralles s'ha desplaçat fora de l'estany però en canvi cada dia van a dormir al vespre a l'estany fins a 16 espectaculars agrons blancs. La joca d'arpelles està en tot el seu esplendor, amb algunes desenes d'ocells segons els censos parcials. Fotges, polles d'aigua, polles blaves i les diferents espècies de gavines no semblen mostrar canvis significatius respecte els mesos just anteriors i només les fredelugues han denotat una certa entrada que evidencia l'arribada de l'hivern, cosa que contrasta amb el fet gens habitual de detectar la presencia encara de fins a 2 orenetes vulgars durant el desembre a l'estany, que o no han pogut reunir la condició física necessària per migrar fins a l'Àfrica o que ens indiquen que l'hivern fins ara no ha estat suficientment fred.

Entre els espècies dignes d'esmentar al desembre hi ha les rares gavines menudes i gavines cendroses, espècies molt rares a Catalunya i que, tot i en molt petit nombre, estan esdevenint uns clàssics a l'hivern a l'estany.

Màxims del mes de desembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 12/2014
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 8
Xarxet comú (Anas crecca) 292
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 400
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 395
Ànec griset (Anas strepera) 18
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 20
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 175
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 16
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 19
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 255
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 40
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 14
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja vulgar (Fulica atra) 35
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 28
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1200
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 2
Becadell comú (Gallinago gallinago) 20
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 4
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1950
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavià fosc (Larus fuscus) 20
Gavià argentat (Larus michahellis) 900
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 4
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 3

El desembre de 2014, han restat un nombre significatiu de cabussons emplomallats (a la fotografia en plomatge hivernal) a l'estany. 03/12/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Les fredelugues (o  cogullades marines) són potser l'única espècie que ha incrementat de forma significativa el nombre d'efectius hivernants a l'estany. 03/12/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Els agrons blancs, de la mida dels bernats pescaires, cada dia s'apleguen en petit nombre a ajocar-se a l'estany. 04/12/2014. (c) Joan Estrada Bonell

La joca dels gavians argentats, entre els que també s'ajoquen alguns gavians foscos, cada dia al capvespre ocupa una bona superfície de l'estany. 04/12/2014. (c) Joan Estrada Bonell

A l'igual que els darrers anys, l'ànec cullerot a l'hivern esdevé una de les espècies més abundants a l'estany. 11/12/2014. (c) Joan Estrada Bonell 

El xarxet comú (a la fotografia un mascle endormiscat) és l'únic ànec amb un petit increment de la població de l'estany durant el desembre de 2014. 11/12/2014. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre d'ànecs collverd de l'estany s'ha reduït una mica respecte el mes de novembre. 11/12/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Entre les espècies hivernals més rares cal esmentar la gavina cendrosa, amb un mínim de dos ocells el desembre. A la foto un jove de primer any, molt més uniforme i de formes més robustes, darrere les gavines vulgars. 11/12/2014. (c) Joan Estrada Bonell

L'altra gavina que ha esdevingut un clàssic a l'hivern a l'estany és la gavina menuda. A la foto un jove de primer any, amb u ampli marge negre a l'ala, al marge esquerre de la foto. 11/12/2014. (c) Joan Estrada Bonell

divendres, 9 de gener del 2015

Cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Gener de 2015

El proper dissabte 17 de gener es realitza a l'estany d'Ivars i Vila-sana el cens d'ocells aquàtics hivernants corresponent al gener de 2015. Aquests censos, realitzats de forma força simultània en el temps pel conjunt de Catalunya, s'emmarquen dins l'International Waterbrid Counts coordinat per Wetlands International, projecte en el que des de mitjans dels anys 60, durant el mes de gener, se censen les principals zones humides d’arreu d’Europa, Àsia i Nord d’Àfrica i que a Catalunya aquests darrera anys coordina el Departament d'Agricultura Ramaderia Pesca i Medi Natural. Aquests seguiments permeten avaluar l’estat de conservació d’aquestes espècies i estudiar, a escala local, la capacitat d’acollida de cada una de les zones humides. El cens a l'estany el coordinen conjuntament EGRELL i el Consorci de l'Estany, i rep el suport entre altres del Departament de Territori i Sostenibilitat. Al cartell adjunt hi trobaràs la informació per participar al cens.

dimecres, 7 de gener del 2015

Seguiment de l'avifauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Any 2014

En el següent enllaç us podeu descarregar l'informe del 2014 del seguiment ornitològic que EGRELL realitza des de 2004 a l'estany d'Ivars i Vila-sana en col·laboració amb el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana i el suport el 2014 de la Cooperativa d'Ivars i la Fundació Catalunya-la Pedrera.

https://www.dropbox.com/s/orjnlbodjmwv608/seguiment%20avifauna%20estany%20d%27Ivars%20i%20Vila-sana%202014_3.pdf?dl=0