dilluns, 23 d’abril del 2018

La tortuga d'estany torna a criar a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Per segon any consecutiu es constata la cria la tortuga d'estany (Emys orbicularis) a l'estany d'Ivars i Vila-sana desprès del projecte de reintroducció iniciat el 2010.


Al següent enllaç hi podeu trobar més informació sobre la troballa d'enguany i en aquest altre  informació sobre la troballa de l'any passat.

diumenge, 8 d’abril del 2018

Resum del mes de març de 2018

La primavera comença a avançar a pas ferm i ja es comencen a detectar de forma important algunes espècies que associem clarament al bon temps com són les orenetes (Hirundo rustica), que ja es comencen a veure de forma regular o fins i tot abundosa caçant per sobre la massa d'aigua. Altres exemples són l'observació del primer falciot (Apus apus) el darrer dia de març.

Entre els ocells aquàtics destacar la presència dels primers cames llargues, que poc a poc han anat incrementant el seu nombre a mesura que avançava el mes. A aquests s'han sumat altres limícoles més rares en pas com el bec d'alena, el tètol cuanegre o la gamba roja pintada... mentre que encara restaven algunes limícoles bàsicament hivernals com el becadell, el becadell sord o la fredeluga. En total s'han observat 13 espècies de limícoles, enfront les 6 del febrer i les només 3 del gener.

Si el que ens mirem són els ànecs veiem que durant el març s'han detectat fins a 12 espècies, entre les que destaquen espècies només migratòries a l'estany com el xarrasclet, amb fins 10 exemplars els dies 28 i 29. Tot i que en franca davallada, encara nombres significatius d'espècies estrictament hivernals com l'ànec cullerot o el xarxet. També petits repunts d'altres espècies possiblement coincidint amb el pas d'ocells cap al centre i nord d'Europa. Un cas semblant seria el del corb marí gros, amb xifres semblants a les dels mesos anteriors. En el cas dels cabussons i els ràl·lids veiem que el cabussó emplomallat va incrementant el nombre d'exemplars a mesura que s'acosta el període reproductor. Per contra fotges, polles d'aigua i polles blaves mostren variacions que no semblen significatives. En aquest darrer grup esmentar l'observació d'una polla pintada, espècie força escassa durant els períodes migratoris.

Altres ocells bàsicament en pas són també les gavines rialleres, amb fins 2.630, associades a les quals s'han detectat fins a 3 gavines capnegres, potser antics reproductors que tornen a l'estany per veure si les condicions tornessin a ser favorables. Com en els darrers mesos s'ha continuat observant diferents gavines menudes, en aquest cas fins a 4 ocells diferents, tant joves com adults. Per contra. els gavians argentats han reduït de forma important el nombre, havent-hi la major part dels dies menys de 500 ocells a la joca.

Dins el grup dels ardeids, cigonyes i afins encara s'ha continuat observant alguns agrons blancs durant tot el mes. Entre els reproductors hi ha algunes possibles parelles de bernat pescaire i un nombre creixent de parelles de cigonya, totes ja covant. Més interessant és l'observació de dos becplaners, espècie escassa en migració a l'estany.

Pel que fa als rapinyaires encara xifres molt altes d'arpella, solapant-se parelles que ja han iniciat la reproducció amb ocells encara clarament hivernals que tenen a l'estany la joca nocturna.

Finalment pel que fa als passeriformes esmentar el pas de les primeres boscarles dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) i de les primeres cueretes grogues (Motacilla flava) així com possiblement el fort del pas de les cotxes blaves (Luscinia svecica). Molt interessant és l'observació d'un mínim d'una boscarla mostatxuda cantant, fet que podria indicar la seva possible reproducció a l'estany.


Màxims del mes de març a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 03/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 5
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 8
Xarxet comú (Anas crecca) 28
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 128
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 246
Ànec griset (Anas strepera) 5
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 10
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 17
Morell de cap roig (Aythya ferina) 38
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 21
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 10
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 45
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 115
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis)
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 8
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 13
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 50
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 70
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana) 1
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 16
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja (Fulica atra) 24
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 22
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 1
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria) 1
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 400
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 9
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 5
Becadell (Gallinago gallinago) 25
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 5
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja (Tringa totanus) 5
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 3
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 4
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2630
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 62
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 500
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


El fet que la major part dels ànecs collverds que s'observen siguin mascles ens indica que moltes de les femelles ja estan covant. 26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'ànec cuallarg, en aquest cas un mascle, és una espècie rara a l'estany que sobretot es veu en migració. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El xarrasclet és un ànec que només s'acostuma a veure a l'estany durant la migració de primavera, corresponent la gran majoria de les observacions a exemplars mascle. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el mes de març encara s'ha observat un nombre apreciable d'ànecs cullerots, en aquest cas barregats amb cabussons emplomallats ja en plomatge nupcial. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Cada vegada més cigonyes construeixen els nius en emplaçaments naturals al voltant de l'estany. 16/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el mes de març s'ha observat fins a un parell de becs planers. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La polla blava és una de les espècies que mostra menys fluctuacions a l'estany al llarg de l'any. 26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El bec d'alena és una de les limícoles que només es presenta en migració a l'estany, i encara de forma escassa. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i els nivells d'aigua massa alts per a les limícoles durant el mes de març s'han anat observant diferents espècies a l'estany, com aquests cames llargues i batallaires. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El tètol cuanegre és una de les limícoles que s'ha anat observant al llarg de tot el mes, potser per la seva major longitud de les potes. 04/03/2018. (c) Quim Minoves.

Altres esmicoles presents en migració a l'estany són les gambes roges. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Més rara que la gamba roja és la gamba roja pintada, de la que s'ha detectat un sol ocell en plomatge d'hivern entre el 22 i el 28 de març. 24/03/2018. (c) Quim Minoves.

Les gavines rialleres han estat molt abundants durant el mes de març a l'estany. Entre aquests ocells de ben segur hi trobem exemplars en pas cap a les seves localitat de cria del centre i est d'Europa però també ocells que prospecten l'estany per veure si s'hi donen les condicions per poder tornar a criar. 26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

En aquest període encara es reconeixem amb facilitat els ocells nascuts l'any passat, amb restes de marró a les ales i sense el cap castany. 26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre els ocells que prospecten l'estany per veure si s'hi donen les condicions favorables per a la reproducció hi trobem, entre mig de les gavines rialleres, també algunes gavines capnegres amb plomatge d'estiu que possiblement havien criat en aquesta localitat en anys anteriors. 26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

 
Tot i haver reduït notablement el seu nombre en relació al mes anterior encara es conten per centenars els gavians argentats, molts dels quals intentaran criar a l'estany.  26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i ser una espècie bàsicament hivernal al març encara es poden detectar alguns milans reials, sobretot joves de l'any passar que tenen menys pressa per marxar doncs difícilment intentaran criar enguany. 26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

En el cas de les arpelles (en aquest cas un mascle adult) durant el març se solapen a l'estany els ocells reproductors que ja estan amb vols nupcials amb els darrers ocells de la població encara hivernant. 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre els passeriformes més característics de la transició entre les zones de canyissar i l'entorn trobem la cotxa blava, espècie sobretot detectable en pas i de forma molt més escadussera a l'hivern. 08/03/2018. (c) Quim Minoves.

Tot i ser una espècie hivernant encara és freqüent veure durant el mes de març un bon mombre de mosquiters (Phylloscopus collybita). 29/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Molt semblant al mosquiter però mol més rar que l'espècie anterior és el mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus), que s'observa de forma molt escassa durant els períodes migratoris, sobretot de primavera. 24/03/2018. (c) Quim Minoves.

El paó de dia (Inachis io) es una papallona que a les rodalies de l'estany s'acostuma a veure sobretot els dies assolellats de tardor hivern (fins al mes de març), que possiblement a la primavera marxa cap al nord o cap a zones més enlairades. 26/03/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.