dissabte, 19 de febrer del 2022

Resum del mes de gener de 2022

El gener, talment com el desembre, són els mesos hivernals per excel·lència. I tot i que hi ha un cert moviment dels ocells presents a l’estany, cap altres zones pròximes o des d’aquestes cap a l’estany, el nombre d’espècies aquàtiques és limitat. Així, les 35 espècies del gener, o les 36 del desembre passat, queden molt lluny de les 68 del mes de maig passat o de les 56 de l’agost, en ple període migratori, i amb nombroses espècies en pas. El nombre també és significativament menor que l’hivern anterior, quan als mesos de gener i febrer es van registrar 44 i 48 espècies aquàtiques respectivament. En aquest cas, però, les diferencies es deuen al fet que l’hivern anterior, desprès del buidat parcial, l’estany presentava nombroses platges que generaven una major diversitat d’ambients i permetien la presencia d’un major nombre d’espècies.

Tot i que el nombre d’espècies aquàtiques ha estat baix, no podem dir el mateix pel que fa al nombre d’individus. En efecte, ocells com l’ànec collverd ha assolit xifres molt altes, i els més 2.000 exemplars censats són la xifra més alta mai registrada en un cens de gener a l’estany. La forta sequera viscuda en altres sectors on hiverna aquesta espècie pot haver afavorit la concentració en els aiguamolls que conservaven aigua, com és el cas de l’estany. També el xarxet comú presentava nombres a la banda alta. La resta d’ànecs, com és habitual, presenten nombre menors, fins i tot el cullerot, amb un màxim de 311 ocells, tot i que el dia del cens en van sortir la meitat. Malgrat numèricament no ser molts, si que són d’interès els 21 morells cap-roig i, sobretot, els 19 morells de plomall, espècies ambdues en un fort retrocés a l’hivern a les nostres comarques.

El cabussó emplomallat ha arribat al seu mínim hivernal, amb una observació de 5 exemplars el dia que se n’ha visualitzat més, i els cabussets també presenten xifres prou reduïdes, amb només un màxim de 8 exemplars, molts dies menys. Destacar també l’observació, un únic dia, d’un cabussó collnegre. Les fotges ha patit oscil·lacions al llarg del mes, amb un màxim de 64 individus. Polles blaves i polles d’aigua, i potser també el rascló,  semblen viure clarament una tendència a la baixa. Cal pensar que, possiblement, no és només un problema de detecció sinó que hi ha una disminució real del nombre d’efectius, sense que ara per ara coneguem quina en pot ser la causa.

La joca de corb marí s’ha reduït una mica, però encara es manté clarament per sobre el centenar d’ocells, amb 134 individus. En el cas dels ardeids, els esplugabous continuen essent una espècie pràcticament absent, que només visita de forma ocasional l’estany. El bernat pescaire es manté amb 14 exemplars, una xifra semblant a la de la resta de l’hivern i, finalment, l’agró blanc assoleix el seu màxim hivernal, amb 20 exemplars a la joca. Pel que fa a les cigonyes, la població hivernal sembla cada vegada més dispersa i les parelles locals es detecten ja als seus nius al voltant de l’estany. El màxim observat en una jornada han estat de 40 cigonyes.

Des que l’estany va recuperar els nivells alts d’inundació les limícoles han desaparegut quasi per complet. A més, alguns sectors que anteriorment presentaven aigües somes poc a poc han estat envaïts per altra vegetació. És per això que les limícoles són pràcticament absents de l’estany, en no disposar de sectors favorables per a elles. Així, durant el gener, al marge d’algunes fredelugues que volten per la zona, moltes menys que al desembre, només s’ha detectat un parell de becadells.

A l’igual que el desembre, el nombre de gavines rialleres ha estat molt fluctuant. Així, mentre alguns dies la joca no superava els pocs centenars d’ocells, altres dies la xifra pot haver arribat a les 2.000. En el cas dels gavians, tot i els 1.186 contats aquest gener són una xifra alta, el seu nombre s’ha reduït de forma significativa, doncs venen a ser poc més dels comptats el desembre. Amb la baixada dels gavians, també ha minvat els nombre de gavians foscos, que al gener s’han quedat en 21.

La joca d’arpelles també s’ha reduït una mica, i ha passat dels 195 ocells del desembre als 163 del gener, xifra que continua però essent molt alta. De fet, és el segon nombre més alt al mes de gener desprès del de gener de 2021.

Juntament amb el desembre, el gener és un dels  mesos típicament hivernants per excel·lència. És per això que s’ha continuat observant nombroses espècies hivernants a les bultres del costat de l’estany, que en alguns casos poden utilitzar els canyissars (de sisques) com a joca. Per contra, molt pocs moixons pròpiament a l’estany. Al marge de repicatalons i teixidors (Remiz penduliunus), només esmentar una altra vegada la detecció d’una boscarla mostatxuda, espècie molt escassa, tot i que amb una presència constant la segona meitat de l’any. També presencia hivernal d’un blauet.

Màxims per espècie detectats al mes de gener de 2022 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 01/2022

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 2

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata) 1

Ànec xiulador (Anas penelope) 2

Xarxet (Anas crecca) 383

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 2070

Anec cuallarg (Anas acuta) 5

Ànec cullerot (Anas clypeata) 311

Ànec griset (Anas strepera) 8

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula)

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 10

Morell cap-roig (Aythya ferina) 21

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula) 19

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 8

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 5

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 134

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris) 1

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 23

Martinet blanc (Egretta garzetta) 3

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 20

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 14

Agró roig (Ardea purpurea)

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 40

Capó reial (Plegadis falcinellus)

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 163

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 3

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 10

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3

Fotja (Fulica atra) 64

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus)

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus)

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 205

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 2

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus)

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia)

Xivita (Tringa ochropus)

Valona (Tringa glareola)

Xivitona (Actitis hypoleucos)

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2000

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 21

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 1186

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 1

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)

Balquer (Acrocephalus arundinaceus)

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


Al gener s'ha continuat observant a l'estany el parell d'oques detectat el mes anterior. 31/1/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Grupet d'ànecs collverd i xarxets descansant en una de les ribes de  l'estany. 31/1/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Parella d'ànec cullerot. Al gener la totalitat de mascles de totes les espècies d'ànec ja presenten el plomatge nupcial. 31/1/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Grupet d'ànecs cullerots en vol. 31/1/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i el seu nombre ser una mica variable durant tot el gener s'ha pogut observar un grupet prou compacte de fotges. 31/1/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els corbs marins grossos aprofiten com a joca els pocs arbres que encara queden dempeus a l'estany. 31/1/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El nombre de bernats pescaires present a l'hivern a l'estany s'ha mantingut força estable durant tot el període hivernal. 31/1/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Grup d'agrons blancs entrant a la joca al sector de cal Aragonés. 31/1/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les cigonyes de l'estany ja estant totes aparellades i regentant el niu. 31/1/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El nombre d'arpelles presents a la joca de l'estany al gener s'ha reduït una mica respecte el mes anterior. Malgrat tot, les 163 contades a la joca continuen essent una xifra molt i molt alta. 31/1/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El teixidor (Remiz pendulinus) és del pocs moixonets que a l'hivern estan del tot lligats al canyissar.  31/1/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El pinsà (Fringilla coelebs) és una espècie abundant a l'hivern al Pla d'Urgell que sovint utilitza el bosquet de cal Aragonés com a joca. 31/1/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre els ocells més fàcils d'observar i identificar que trobem a les bultres que envolten a l'estany a l'hivern trobem el pit-roig (Erithacus rubecula). 31/1/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.