dilluns, 15 d’abril del 2019

Anellament dels polls d'un niu de bernat pescaire amb anelles de lectura a distància

Des de fa alguns anys, des del ZOO de Barcelona es du a terme un projecte d'estudi i seguiment del bernat pescaire (Ardea cinerea) a Catalunya, que entre altres contempla el marcatge de polls. Dins d'aquest projecte, el passat dia 11 d'abril es van anellar els tres polls d'un niu de bernat pescaire  de l'estany d'Ivars i Vila-sana. A aquests polls, al marge de l'anella metàl·lica, se'ls va posar també una anella de lectura a distància per estudiar els moviments d'aquests exemplars. Fins ara hem obtingut força informació dels bernats pescaires que visiten l'estany. Veieu p.e aquesta entrada sobre els bernats pescaires al blog. Amb aquests marcatges tenim esperança de saber alguna cosa més dels ocells en aquest cas nascuts a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

Per poder conèixer els moviments d'aquests bernats pescaires, però també de qualsevol altra espècie, és molt important comunicar totes les observacions d'ocells amb anelles, tant siguin només metàl·liques com de lectura a distància. En tots els cassos es poden enviar les dades a l'Institut Català d'Ornitologia (info@ornitologia.org). Les lectures de marques especials es poden introduir també a la web per a la gestió de marques especials, on en cas de disposar de les dades es pot consultar l'historial de l'ocell.

Anellant al niu un dels polls de bernat pescaire. 11/04/2019. (c) Josep García.

Poll de bernat pescaire amb l'anella de lectura a distancia groga amb lletres negres UOL.  11/04/2019. (c) Josep García.

dimarts, 9 d’abril del 2019

Resum del mes de març de 2019

Al març s'ha disparat el nombre d'espècies detectades a l'estany d'Ivars i Vila-sana, en observar-se encara algunes espècies hivernants com el pinsà (Fringilla coelebs), el pit-roig (Erithacus rubecula), el grasset Anthus spinoletta), la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)... al costat d'espècies ja estivals com les diferents orenetes; comuna (Hirundo rustica), cuablanca (Delichon urbicum) i de ribera (Riparia riparia), juntament amb algunes espècies que només detectem en migració a Catalunya com el mosquiter de passa (Phylloscopus trochylus) entre altres. Aquest fet també s'ha observat en el cas dels ocells aquàtics, amb 52 espècies enfront les 38 del mes de febrer. En aquest grup destacar encara la presència, tot i que ja en menor nombre, de diferents espècies estrictament hivernals. Exemples en són el xarxet, l'ànec xiulador, l'ànec cuallarg, el cullerot, el becadell... al costat de les estivals com els primers camallarga. Entre les espècies presents només durant el període migratori trobem algunes limícoles com el batallaire, la gamba roja, la gamba roja pintada, la valona... (en total 13 espècie de limícoles contra les 5 del mes anterior). Al costat d'aquestes espècies regulars a l'estany, en trobem altres de molt més rares com són la polla pintada i el rasclet entre els ràl·lids i la siseta entre les limícoles. Encara moltes gavines rialleres, amb la joca que alguns dies ha continuat rondant els 4.000 ocells, alguns dels quals es podrien quedar a criar a l'estany si hi trobessin les condicions adequades. Amb aquestes s'ha tornat a observar una gavina capnegra adulta valorant la situació de l'estany. Entre les gavines esmentar l'observació de nombres elevats de gavià i possiblement la xifra més altra mai detectada de gavià fosc, amb un mínim de 100 ocells. El mes destacable ha estat però l'observació encara d'una gavina cendrosa i, sobretot, l'observació d'un jove de gavià caspi, que representa el primer exemplar d'aquesta espècie observat a l'estany

Espècies que ja es troben en ple període de cria són els bernats pescaires, amb 5-7 possible parelles, alguna de les quals ja té polls a punt de volar, mentre que altres van una mica més endarrerides i sembla que tot just estan iniciant la posta. Encara però alguns agrons blancs, i pel costat contrari sembla que poc a poc van arribant més martinets de nit.  Encara no detectat però cap agró roig. Els corbs marins grossos poc a poc van marxant cap a les seves localitats de cria però sense desfer del tot la joca. És destacable d'aquest mes de març l'observació regular de capons reials a l'estany, amb un màxim de 23 ocells junts, i una presència constant de l'espècie al llarg de tot el mes. També encara algunes grues en pas, amb un grup de 23 ocells el 17 de març.

Els cabussons emplomallats han incrementat fortament el seu nombre, passant dels 3 ocells del mes de gener al 55 del març, una part dels qual de ben segur ja són ocells locals, doncs ja han estat freqüents les parades nupcials i fins i tot la construcció de nius.  Dins dels cabussons esmentar també que s'ha continuat observant el grup de 5 cabussons collnegres, presents com a mínim des del gener.

El solapament d'ocells reproductors amb encara individus hivernants d'una mateixa espècie es pot veure en el cas de l'arpella. En efecte, mentre que els parelles de l'estany ja han iniciat la cria encara es forma una petita joca d'ocells a priori hivernants.Un fet semblant sembla passar amb les cigonyes, que al costat de les parelles covant s'observa encara un bon nombre de cigonyes que possiblement només són hivernants. 

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el març de 2019
espècie 03/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 8
Xarxet (Anas crecca) 88
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 361
Anec cuallarg (Anas acuta) 7
Ànec cullerot (Anas clypeata) 226
Ànec griset (Anas strepera) 8
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 5
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 17
Morell cap-roig (Aythya ferina) 12
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 4
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 7
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 55
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 5
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 50
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 5
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 26
Martinet blanc (Egretta garzetta) 3
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 7
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 17
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 66
Capó reial (Plegadis falcinellus) 23
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 24
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana) 1
Rascletó (Porzana parva) 1
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 17
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 14
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 13
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 21
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 40
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 9
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 2
Becadell (Gallinago gallinago) 45
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja (Tringa totanus) 5
Siseta (Tringa stagnatilis) 1
Gamba verda (Tringa nebularia) 3
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 4000
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 102
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 504
Gavià caspi (Larus cachinnans) 1
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 1
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


Al llarg del març s'ha anat reduint de forma important el nombre d'ànecs cullerots, essent però encara una espècie regular. 05/03/2019. (c) Joan Estrada. 

El xarxet és una altra de les espècies que ha vist com durant el març anaven marxant cap al nord la majoria dels exemplars. 05/03/2019. (c) Joan Estrada.

En el cas del collverd, l'ànec més corrent a l'estany al període reproductor, veiem que el nombre de mascles que s'observen és significativament superior al de femelles, fet que evidencia que una part important de les mateixes ja estan covant. 05/03/2019. (c) Joan Estrada.

El xarrasclet és una de les espècies que només observem a l'estany durant el període migratori, sobretot a la primavera, essent molt més abundants els mascles, com el de la foto, que les femelles. 19/03/2019. (c) Enric Morera.

El xibec és una espècie més regular a l'estany a l'estiu, amb unes poques parelles que potser crien més en basses de les rodalies que al propi estany. 27/03/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i que alguns morells cap-roig poden intentar criar a l'estany, la majoria sembla que són bàsicament hivernals, com és el cas també del mascle de morell de plomall que els acompanya. 11/03/2019. (c) Quim Minoves.

L'exemplar solitari d'oca ha continuat observant-se a l'estany durant el març. 27/03/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i que algunes parelles de bernat pescaire ja tenen els polls a punt de volar altres, com la parella de la foto aturada al niu, sembla que encara no hagin fet la posta. 26/03/2019. (c) Joan Estrada Bonell

El martinet blanc és una espècie que sempre es detecta en molt petit nombre a l'estany. Sovint només en forma d'ocells solitaris. 27/03/2019. Anna Varea & Joan Rodríguez.

Al març totes les parelles de cigonyes ja es trobaven als nius, moltes fins i tot ja covant. En aquest cas la parella ha construït el niu sobre un ametller. 05/03/2019. (c) Joan Estrada.

Durant tot el mes de març s'ha observat capons reials de forma permanent a l'estany, amb fins 23 ocells. 19/03/2019. (c) Enric Morera.

Capons reials menjant a l'estany. 19/03/2019. (c) Enric Morera.

Ja han estat diverses les parelles de cabussó emplomallat observades realitzant la parada nupcial i fins i tot construint nius. 27/03/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Grup de cabussons collnegres que ha passat bona part de l'hivern a l'estany. 05/03/2019. (c) Joan Estrada.

A diferència dels cabussons collnegre, els cabussets ja fa temps que s'observen en plomatge nupcial i emeten el seu sonor cant. 05/03/2019. (c) Joan Estrada.

Tot i que el nombre de polles d'aigua al març sigui una mica superior al dels mesos precedents no es creu que hi hagi hagut un increment real de l'espècie sinó només una major detecció. 05/03/2019. (c) Joan Estrada.

La petita baixada de nivell de l'aigua, al marge de les limícoles, afavoreix també a petits ràl·lids com el rascló. 05/03/2019. (c) Joan Estrada .

Durant el març han arribat a l'estany els primers camallarges, amb fins 21 exemplars. 19/03/2019. (c) Enric Morera.

Entre les limícoles que només es detecten en pas trobem la gamba roja pintada, en aquest cas encara en plomatge d'hivern. 19/03/2019. (c) Enric Morera.

Els becadells encara han mantingut xifres prou altes, havent-se censat fins a 45 exemplars al març, la mateixa xifra que el mes de febrer. 26/03/2019. (c) Joan Estrada.

 
El març ha aportat l'observació del primer gavià caspi de l'estany, en concret un jove nascut l'any passat, a la fotografia a la part superior, al costat de 3 joves de gavià i un jove de corb marí gros.
 
L'època de cria no només ha començat per algunes espècies aquàtiques sinó també per alguns petits passeriformes residents, com és el cas del tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), En aquest cas un mascle aportant material per a la construcció del niu. 27/03/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els conills, com quasi sempre, són omnipresents a l'estany. 05/03/2019. (c) Joan Estrada

Al març ja és freqüent veure els catxaps a les entrades de les llurigueres. 27/03/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dissabte, 6 d’abril del 2019

Alliberat un cigne cantaire a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El dia 5 de març es va alliberar a l'estany d'Ivars i Vila-sana un cigne cantaire (Cygnus cygnus) que  es va trobar exhaust el mes de gener a Barcelona i que va ser recuperat al centre de recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, a Barcelona. Aquest exemplar va romandre fins el dia 7 a l'estany per posteriorment marxar, previsiblement de retorn cap a les seves àrees de cria a l'extrem nord del continent. En aquest enllaç es pot accedir a la noticia de Mollerussa TV.

El cigne cantaire és una espècie accidental a Catalunya que només havia estat detectat en dues ocasions anteriors, en concret al delta de l'Ebre. Atès que no s'ha tractat d'una arribada natural no és computa dins les espècies observades a l'estany.

Cigne cantaire al moment del seu alliberament. 5/3/2019. (c) Quim Minoves.

El gavià caspi nova espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana

No és gaire habitual a aquestes alçades de l'any anar per la segona espècie nova a l'estany d'Ivars i Vila-sana (el mes de gener és va detectar una àguila cridanera), doncs cada vegada és més llarga la llista d'espècies detectades i en resten menys de potencialment detectables. En efecte, des que el 2005 va començar a entrar aigua a l'estany ja s'han identificat en aquest espai 259 espècies.

L'espècie que fa la 259 és el gavià caspi (Larus cachinnans). Aquest és un gavià cosí germà del nostre gavià (Larus michahellis), doncs fins no fa massa anys eren considerats la mateixa espècie, que cria a l'est d'Europa, mar Negre i mar Caspi. A l'hivern part dels exemplars migren fins a l'est del Mediterrani, amb uns pocs ocells que s'escampen per aquest mar i arriben fins la península Ibèrica. A Catalunya és un visitant escàs que acostuma a observar-se associat a grans concentracions de gavians, entre els quals sovint passa desapercebut per la seva semblança amb el nostre gavià.

L'ocell detectat a l'estany per Quim Minoves el 16/3/2019 era un jove nascut el 2018, que el podem identificar pel cap més blanc i arrodonit que el del gavià, l'ull més petit i negre i el bec més llarg, amb el front menys angulós. El contrast entre l'esquena clara i les ales fosques també ens ajuda a diferenciar-lo dels joves de l'any anterior de gavià argentat.

Amb el gavià caspi ja són 11 les espècies de gavines detectades a l'estany d'Ivars i Vila-sana des de la seva recuperació.

Jove de 2on any calendari. 16/3/2019. (c) Quim Minoves.