divendres, 13 de maig del 2022

Resum del mes d'abril de 2022


Amb l’arribada de l’abril, el gruix de les espècies residents a l’estany ja estan en plena època de cria. De fet, ja es detecten els primers polls d’algunes espècies, entre les que cal destacar el gavià argentat, l’ànec collverd o el bernat pescaire. Paral·lelament, a l’abril és quan arriba el fort de les espècies estrictament estivals, també es produeix el pas de les que van des de les seves àrees d’hivernada africanes cap a les seves àrees de cria del centre i nord d’Europa i finalment acaben per marxar els darrers exemplars que han passat l’hivern a l ‘estany.

Aquest darrer fet és molt evident en el cas dels ànecs. En efecte, malgrat que el collverd nidifiqui a l’estany una part important dels exemplars que hi trobem a l’hivern crien en altres localitats. És per això que és passa dels aproximadament 500 exemplars que encara s’observaven a primers d’abril a poc més de 40 a finals de mes, tots ja ocells reproductors. Casos semblants són els de l’ànec cullerot, que passa dels encara 60 ocells a principis de mes a no més de 3 a finals del mateix. El gruix dels xarxets ja va però marxar abans, doncs ja no quedava més que una dotzena d’exemplars a primers de mes. Continuant amb els ànecs, a l’abril s’observa encara un parell d’ànecs cuallargs, 3 xarrasclets i 3 ànecs blancs. De ben segur tots ocells en migració. Continua això si l’oca solitària, altra vegada sense parella, i la femella d’ànec mandarí, d’aparició discontinua a l’estany. Entre els ànecs capbussadors, observades diverses parelles de xibec fent parada nupcial, amb fins 12 exemplars, i encara algun morell cap-roig i morell de plomall. El fet més destacat en aquest grup és però l’observació d’un mascle i una femella de morell xocolater, que en el cas del mascle ja era present el mes anterior. Aquest és un ànec força amenaçat a Europa occidental i que és un reproductor esporàdic a la península Ibèrica i que visita l’estany de forma molt escadussera.

Anant als cabussons, el cabussó emplomallat va incrementant de forma significativa els efectius, fins arribar a un pic de 55 exemplars. Molts dels ocells detectats ja estan aparellats, observant-se molt sovint les vistoses parades nupcials i fins i tot alguns ja tenen niu. En el cas del cabusset el nombre d’exemplars es manté més aviat baix, amb un màxim de 10 individus.

Les fotges, tal com hem vist amb els ànecs, tenen una tendència a la reducció dels efectius a mesura que avança el mes. Val a dir, però, que encara s’ha observat fins a 56 exemplars a primers de mes, cosa que ens fa pensar que el nombre de parelles enguany pot mantenir-se una mica a l’alça.  Per contra, nombres molt baixos de polla blava i polla d’aigua. Al marge de no veure-les tampoc se les sent esbatussar-se amagades dins de la bova. Com sempre, nombres baixos de rascló, tot i ser conscients que l’espècie és una mica més abundant. Com a cosa més destacada en aquest grup esmentar l’observació d’una polla pintada, rara en migració.

Un altre cas semblant a l’observat amb els ànecs és el del corb marí gros, que va passar dels 40 exemplars de primers de mes a només 4 els darrers dies.

Pel que fa als ardeids, els esplugabous han tornat a formar una petita joca a l’estany de fins unes poques desenes d’ocells. El martinet blanc acostuma a presentar-se de forma solitària, i només en un cas va arribar als 5 ocells junts. Encara fins 2 agrons blancs a la joca hivernal. Entre les espècies que tampoc crien a l’estany, esmentar la presència regular del martinet de nit i l’observació d’un martinet ros. Per contra, els bernats pescaires ja estan en ple període reproductor i els agrons rojos també van per feina, i tan aviat com arriben comencen les tasques reproductores.

Entre la resta de grans camallargs esmentar l’observació regular de fins 8 capons reials. També un mínim de 3 grues dormen a l’illa principal el dia 2 d’abril. Finalment, en el cas de les cigonyes totes les parelles de l’àrea estan ja covant o amb els polls molt petits. Segurament però un estoc d’ocells no reproductors es mouen per la zona, doncs s’han arribat a comptar fins a 44 ocells.

La manca de sectors favorables ha comportat, com el mes anterior, un pas molt petit de limícoles. Malgrat tot, sempre hi ha algun exemplar o altre que aprofita algun racó per aturar-se a descansar. Entre total, s’ha detectat fins 10 espècies diferents, sempre en molt petit nombre, quan no en forma d’exemplars solitaris.  Entre les espècies observades esmentar la camallarga, la fredeluga, el corriol gros, el becadell, el polit, la gamba roja, la xivita, la valona i la xivitona.

Les gavines han anat acabat per desaparèixer de l’estany, i amb elles alguna gavina capnegra que s’hi havia associat. Encara observat algun gavià fosc. Per contra, presència d’uns 200 gavians que bàsicament formen part de la població reproductora. Presencia regular dels dos fumarells, amb puntes força altes de fins a 48 individus en el cas del fumarell carablanc i 22 exemplars en el cas del fumarell negre.

Les arpelles han anat de baixa.  Encara s’han censat però 22 exemplars, potser ja totes ocells de la població reproductora, doncs és constant l’observació de vols nupcials i de comportaments reproductors.

Ja pràcticament no s’observen moixons hivernants, amb els darrers repicatalons observats els primers dies de mes. Per contra, però,  ja hi ha una presencia molt important dels passeriformes reproductors, amb un mínim de 20 boscarles de canyar i 7 balquers cantant. Com a fet més significatiu destacar l’observació d’una parells de mallerengues de bigotis. Esperem que tinguin a be quedar-se un any més a la zona.

Màxims, per espècie, detectats el mes d'abril de 2022 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 4/2022

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata) 1

Ànec xiulador (Anas penelope)

Xarxet (Anas crecca) 12

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 498

Anec cuallarg (Anas acuta) 2

Ànec cullerot (Anas clypeata) 63

Ànec griset (Anas strepera) 1

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula) 3

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 12

Morell cap-roig (Aythya ferina) 3

Morell xocolater (Aythya nyroca) 2

Morell de plomall (Aythya fuligula) 1

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 10

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 55

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 49

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7

Martinet ros (Ardeola ralloides) 1

Esplugabous (Bubulcus ibis) 50

Martinet blanc (Egretta garzetta) 5

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 2

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 14

Agró roig (Ardea purpurea) 8

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 44

Capó reial (Plegadis falcinellus) 8

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 22

Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 2

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana) 1

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 7

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3

Fotja (Fulica atra) 56

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus) 3

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 8

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula) 15

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 2

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 5

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Polit (Numenius phaeopus) 1

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus) 10

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 1

Xivita (Tringa ochropus) 1

Valona (Tringa glareola) 1

Xivitona (Actitis hypoleucos) 2

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 100

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 20

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 200

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 48

Fumarell negre (Chlidonias niger) 22

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis)

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 20

Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 7

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


Aquest abril han romàs diversos dies a l'estany un parell de morells xocolaters. En aquestes fotos la femella. 26/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A l'abril encara s'ha deixat veure algun agró blanc a la joca nocturna. 26/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Totes les parells de cigonya que crien a l'entorn de l'estany es troben en ple període reproductor. 8/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A diferència a l'observat en el cas de bona part del ànecs, que han marxat cap a les zones de cria, en el cas dels cabussons emplomallats s'ha observat una important entrada d'exemplars. A l'abril és molt corrent veure les parelles fent la parada nupcial (a dalt) i fins i tot algunes parelles ja amb els seus nius flotants (a baix). 8/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les parelles d'arpella que nidifiquen a l'estany ja estan embrancades amb les tasques reproductores i és molt freqüent veure els mascles fent vols territorials (a dalt i al mig) i aports de menjar del mascle a la femella, a la que li transfereix la presa en vol (a baix). 26/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Alguns espècies com els fumarell actualment només es troben en migració a l'estany. A dalt grup de fumarells carablancs i un fumarell negre sobrevolant l'estany en busca d'insectes a la superfície de l'aigua. A baix fumarell carablanc en plomatge nupcial. 26/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dimarts, 10 de maig del 2022

Seguiment de l'avifauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Any 2021.

Al següent enllaç es pot descarregar l'informe del seguiment dels ocells de l'estany d'Ivars i Vila-sana referent a l'any 2021. En ell s'analitzen les dades de l'any i les tendències de les principals espècies aquàtiques, tant reproductores com hivernants o de pas des que es va iniciar la recuperació d'aquest estany el 2005.

Com a fets rellevants destacar que el buidat parcial realitzat la tardor hivern de 2020-2021  ha tingut un impacte significatiu sobre les limícoles migratòries, doncs les platges temporals creades han ofert llocs on sedimentar-se, amb un elevat nombre d'espècies i individus. Per contra, l'impacte sembla haver estat una mica més moderat pel que fa a les espècies reproductores, amb només petits increments de fotja, xibec i ànec collverd malgrat haver-se incrementat de forma important els macròfits.

Caldrà continuar estudiant els seus efectes en aquests propers anys i veure si una major recurrència dels buidats pot ser més beneficiosa.