dilluns, 3 de febrer de 2020

Resum del mes de gener de 2020

Com en els mesos anteriors, al gener han continuat fluctuant els nombres d'ànecs i altres espècies aquàtiques, a vegades d'un dia per l'altre. Val a dir però que el nombre total d'efectius respecte altres hiverns anteriors ha estat baix. A més, en algunes espècies, veiem com el seu nombre es redueix sensiblement a mesura que avança el mes, com si estiguessin tornant ja cap al centre d'Europa. Si que és destacable l'observació de fins a 10 espècies d'ànecs diferents. Entre els observats al gener i no detectats al desembre esmentar l'ànec blanc. Val a dir però que el nombre d'exemplars d'algunes espècies ha estat molt baix, amb ocells com l'ànec cuallarg amb un únic individu o l'ànec blanc amb un màxim de dos. D'entre les espècies més abundants cal ressaltar el baix nombre d'ànecs cullerots, amb només 126 exemplars de màxim, quan al novembre havia assolit els 400 individus i en hiverns anteriors xifres encara molt més altes.

El cabussó emplomallat és una de els espècies en la que s'han detectat entrades i sortides importants, amb dies que ha superat la vintena d'exemplars i dies en els que no s'ha observat ni un sol individu. El cabusset ha continuat mantenint el petit estoc i algunes jornades s'ha tornat a observar un únic cabussó collnegre.

En el cas dels ardeids, l'esplugabous i el martinet blanc han resultat ser visitants ocasionals aquest gener a l'estany, tot i la presencia del primer en conreus de les rodalies. Aquest fet evidencia l'existència d'altres joques properes fora de l'estany. Si que és significatiu el nombre d'agró blanc, amb fins 22 ocells a la joca. Val a dir però que aquesta és una de les espècies que més tard entra a l'estany, sovint quan ja és pràcticament negra nit. Sobta que, malgrat trobar-nos en ple hivern, algunes espècies com els bernats pescaires ja han començat les tasques reproductores, detectant-se ja diverses parelles amb niu.

Una altra espècie que s'ha observat criant aquest desembre-gener és la polla blava. En aquest cas el procés ja està molt més avançat, doncs aquest gener s'ha detectat tant un adult amb un poll petit com un ocell juvenil ja independent. El fet que aquesta espècie s'alimenti sobretot de la part submergida de la bova, recurs que es present tot l'any, fa que no tingui restriccions alimentaries. De la resta de ràl·lids, la fotja ha continuat reduint significativament el nombre d'exemplars, Així ha passat dels 69 individus del novembre, als 38 del desembre i els 26 màxims del gener. Polla d'aigua i rascló, ocells que no depenen dels macròfits com la fotja, han mantingut uns efectius semblants als dels mesos anteriors.

De les altres espècies que formen joques a l'estany, el corb marí gros ha vist com el seu nombre també minvava, passant dels 275 ocells del novembre, als 165 del desembre i els 125 del gener. En el cas de l'arpella les xifres s'han mantingut força més, amb entre 161 i 187 exemplars el període novembre-gener.

Tot i que alguns dies el nivell d'aigua de l'estany ha estat força baix, amb algunes platges de llims, el nombre de limícoles s'ha mantingut molt reduït. Destacar només un màxim puntual de 30 becadells, malgrat que molts dies no han arribat ni a la meitat. Algunes jornades volades de fins alguns centenars de fredelugues, tot i que sovint no troben lloc on parar-se a l'estany. La resta d'espècies han estat testimonials, sovint amb només algun ocell en pas.

El grup d'ocells més nombrós de tots ha estat el de les gavines, tot i que amb xifres clarament inferiors a les dels mesos precedents. En efecte, les poc més de mil gavines rialleres (força menys a les darreries de mes) res tenen a veure amb les 3500 del novembre, i fins i tot amb les 2500 del desembre. Una mica més estable ha estat el gavià. Com a fets interessants comentar la presencia encara d'una gavina menuda, un parell de gavines cendroses i d'un adult de gavià argentat, gavines totes elles prou rares a Catalunya.

Entre els moixonets i altres ocells de mida petita ressaltar l'observació una altra vegada d'un petit grupet de mallerengues de bigotis. En canvi nombres baixos de repicatalons. Si que s'ha observat també un blauet, que s'ha mantingut fidel a l'estany tot l'hivern. Els nombres baixos de repicatalons també s'han replicat en molts altres passeriformes estrictament hivernals, amb efectius reduïts o en alguns cassos que semblen estar ja marxant. Massa poc fred?

Màxims per espècie detectats al mes de gener a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 01/2020
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 3
Xarxet (Anas crecca) 204
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 410
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 126
Ànec griset (Anas strepera) 30
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 7
Morell cap-roig (Aythya ferina) 29
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 8
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 8
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 8
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 125
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 50
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 22
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 75
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 168
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 8
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 16
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 16
Fotja (Fulica atra) 26
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria) 3
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1600
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocryptes minimus) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 31
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1290
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavià fosc (Larus fuscus)125
Gavià argentat (Larus argentatus) 1
Gavià (Larus michahellis)670
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 4
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *

Continua l'exemplar solitari d'oca movent-ser per diferents punts de l'estany, i fins i tot per les rodalies d'aquest. 29/01/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els mascles dels ànecs, com aquests collverds, ja estant tots en plomatge nupcial, observant-se ja els primers festeigs entre les parelles. 28/01/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Tot i no criar habitualment a l'estany, és freqüent veure ja aquí alguns ànecs cullerots aparellats en ple hivern. 28/01/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Un fet semblant al del cullerot passa també amb el xarxet, que com altres ànecs sovint ja s'aparella a les àrees d'hivernada. Aquest fet els permet aprofitar al màxim el curt període favorable que sovint tindran a les àrees de cria de l'extrem nord del continent, estalviant-se llavors la feina de buscar parella. 28/01/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Entre els ànecs, el fet més destacable el mes de gener ha estat el grupet de més d'una trentena d'ànecs capbussadors, amb presència de xibec, morell cap-roig i morell de plomall. 29/01/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Algunes espècies com els bernats pescaires ja inicien la cria al mes de gener. En aquest cas una parella al niu.  29/01/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les cigonyes de l'estany s'han passat tot l'hivern regentant i defensant el niu, potser per por a que els hi prengui algun ocell passavolant. 28/01/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

El nombre cada vegada menor d'arbres morts drets amb branques limita el màxim de corbs marins de la joca. 29/01/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La proximitat dels corbs marins entre ells sovint provoca trifulgues quan un ocell considera que el seu veí està massa prop. 28/01/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Alguns dels adults de corb marí gros ja comencen a adquirir el plomatge nupcial malgrat estar encara al mes de gener. 28/01/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Els baixos nivells alguns dies de l'estany afavoreix l'observació d'espècies com el rascló, sovint força esquives. 29/01/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els arbres morts no només són demandats com a posadors amb els corbs marins sinó que es veuen obligats a compartir-los amb altres espècies, com en aquest cas un adult de gavià. 28/01/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

El mosquiter comú (Phylloscopus collybita) és un dels moixonets que visiten l'estany a l'hivern. La dieta insectívora fa que sovint el veiem a la vora de l'estany, on aprofita la mica de microclima que genera l'aigua en busca d'algun petit insecte despistat. 29/01/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dimecres, 22 de gener de 2020

Seguiment de la fauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Any 2019


Ja està disponible l'informe del seguiment dels ocells de l'estany de l'any 2019 en el que s'analitzen les dades de l'any i s'analitzen les tendències de les principals espècies des que es va iniciar la recuperació del mateix l'any 2005.

Com a fets més rellevants esmentar que el 2019 no ha estat un bon any per a la majoria de les espècies aquàtiques nidificants. Així, no s'ha obtingut dades de reproductors recents com el morell cap-roig, el xibec, la gavina riallera o la gavina capnegra. A més, també s'ha constatat una disminució dels efectius d'espècies comunes com la polla d'aigua o l'ànec collverd. Pel que fa a la hivernada, el gener de 2019 ha estat també especialment fluix, amb xifres força per sota de l'habitual en el cas dels ànecs. Aquests baixos nombres no han estat però exclusius de l'estany sinó que en aquest cas han estat generals al conjunt de la plana de Lleida. Si que ha estat, en tots els casos, un mal any per a les limícoles, amb xifres molt baixes. Només la vintena de becadells hivernants semblen salvar una mica la papereta. Les gavines i gavians són l'únic grup amb xifres molt altes a l'hivern. Ardeids i corbs marins han mostrat xifres bones pel que acostuma a ser habitual en ells i l'arpella ha consolidat la joca hivernal per sobre els 100 exemplars.

En el següent enllaç us podeu descarregar l'informe completdimarts, 21 de gener de 2020

Resum del mes de desembre de 2019

Al desembre han continuat les oscil·lacions en el nombre d'ànecs, com si es produís un moviment entre diferents zones d'hivernada, dins la mateixa plana de Lleida o més possiblement amb fora d'aquesta. Val a dir, però, que els nombres màxims han estat baixos, en general menors que els del mes precedent, i molt lluny de les xifres observades en altres desembres anteriors, fet que fa preveure una hivernada fluixa. El fet més destacable és però l'observació de fins 8 espècies d'ànecs, entre les que es troben espècies escasses a l'hivern a l'estany com l'ànec cuallarg i nombres relativament alts de morell de plomall (8 exemplars) i morell cap-roig (39 ex.). Com moltes altres espècies, els nombre de corbs marins a la joca s'ha reduït fins als 165 exemplars, 110 menys que el mes precedent. Aquest fer pot se degut a que encara hi hagués un cert pas durant el mes de novembre:

Entre els cabussons, esmentar les xifres encara relativament altes de cabussó emplomallat, una espècie que normalment esdevé força rara a l'hivern. També xifres altes de cabusset pel que acostuma a ser habitual en aquesta espècie i presència d'un cabussó collnegre. En el cas dels ardeids, observació constant de bernat pescaire i d'agró blanc. Per contra, pocs esplugabous, amb una joca ocasional d'un màxim de 20 exemplars. Les cigonyes varien molt, amb els ocells locals que regenten els nius i alguns ocells forasters que poden dormir en sectors soms de l'estany o en torres de la llum properes. Encara algunes grues en migració.

Entre les espècies destacades esmentar el cas de l'arpella, que amb els seus 187 ocells censats al desembre a la joca de l'estany ha assolit un nou rècord a l'estany.

La polla blava, la polla d'aigua i el rascló, tot i que amb oscil·lacions, mantenen uns efectius semblants als de la resta de l'any. Per contra, la fotja, desprès de la petita entrada d'ocells forasters del novembre veu com part dels ocells tornaven a marxar de l'estany.

En el cas de les limícoles, només s'han observat, en la majoria de casos, alguns exemplars dispersos de fins 8 espècies. Entre totes en destaca l'observació d'una fredeluga gregària, espècie amenaçada que cria a l'Àsia central i que ocasionalment ens visita barrejada amb els estols de fredelugues. En el cas d'aquestes darreres esmentar l'observació regular a l'estany d'algunes volades que sumen vora 2.000 ocells. En la resta d'espècies de limícoles sovint les observacions corresponen a un únic individu. L'excepció és el becadell, que de forma persistent aquesta tardor-hivern es manté per sobre la vintena d'exemplars.

D'entre tots els grups, el mes nombrós pel que fa a individus és el de les gavines, amb fins 7 espècies. Entre aquestes destaquen les rares gavines menuda, cendrosa i gavià argentat. A aquestes caldria sumar-hi una nova observació d'un exemplar amb caràcters de gavià caspi.

Interessant és també l'observació de 3 mallerengues de bigotis, amb presència regular des del mes d'agost. Caldrà veure si només resten a l'estany a l'hivern o si decideixen quedar-se al període reproductor.

Màxims per espècie detectats al mes de desembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 12/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 16
Xarxet (Anas crecca) 183
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 466
Anec cuallarg (Anas acuta) 2
Ànec cullerot (Anas clypeata) 248
Ànec griset (Anas strepera) 17
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 6
Morell cap-roig (Aythya ferina) 39
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 8
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 11
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 13
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 165
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 20
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 14
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 22
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 122
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 187
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja (Fulica atra) 38
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 30
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria) 5
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1985
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria) 1
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 22
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavià fosc (Larus fuscus) 50
Gavià argentat (Larus argentatus) 1
Gavià (Larus michahellis) 1275
Gavià caspi (Larus cachinnans) 1
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 3
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 3
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


El nombre d'ànecs cullerots l'hivern de 2019-2020 ha estat clarament inferior al dels anys precedents. 11/12/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Grupet d'ànecs cullerots amb diferents plomatges. 28/12/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Contràriament al que acostumava a ser habitual altres hiverns, diversos cabussons emplomallats han restat a l'estany el mes de desembre. 7/12/2019. (c) Joaquin Bonfil.

Adult de bernat pescaire entrant al canyissar. 28/12/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les parelles de l'estany s'han mantingut aferrades al niu tota la tardor-hivern. 11/12/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Grup de corbs marins descansant i eixugant-se sobre una branca d'arbre. 28/12/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La caiguda dels arbres de l'interior de l'estany cada vegada deixa menys posadors que pugin servir de joca als corbs marins. 28/12/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El petit nombre de fotges present a l'estany fa que normalment s'observin exemplars solitaris, malgrat que el normal és que a l'hivern sigui una espècie gregària. 28/12/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Polla blava volant entre la boira. 7/12/2019. (c) Joaquin Bonfil.

Els becadells són les úniques limícoles, al marge de les fredelugues, presents en un mínim nombre a la tardor-hivern a l'estany. 7/12/2019. (c) Joaquin Bonfil.

El mes normal és veure els becadells alimentant-se al fang als sectors soms del costat de cal Aragonès. 11/12/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Grupet de gavians adults entre la persistent boira del mes de desembre. 7/12/2019. (c) Joaquin Bonfil.

Un jove de gavià , amb el distintiu to brunenc, s'atura entre els corbs marins. 28/12/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dimecres, 8 de gener de 2020

Cens d'ocells aquàtics hivernats a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 18 de gener de 2020

El proper dissabte dia 18 de gener es realitza a l'estany d'Ivars i Vila-sana el cens d'ocells aquàtics hivernants del mes de gener. Aquest és un dels diversos seguiments que realitza EGRELL per avaluar l'estat de conservació de l'estany d'Ivars i Vila-sana i estudiar la seva evolució al llarg dels anys. En aquest cas és una activitat oberta al públic, i per tant és una bona oportunitat per veure com es realitzen els comptatges de les diferents espècies.  Al cartell de sota hi trobareu tota la informació per participar al cens, que es divideix en dos. Una primera part durant el matí per intentar contar el màxim d'ànecs, cabussons i fotges i un segona part al vespre per comptar les joques de gavines, arpelles i corbs marins.

Aquest cens, es realitza de forma força simultània en el temps pel conjunt de Catalunya, coordinat pel DTiS, s'emmarca dins l'International Waterbrid Counts coordinat per Wetlands International, projecte en el que des de mitjans dels anys 60, durant el mes de gener, se censen les principals zones humides d’arreu d’Europa, Àsia i Nord d’Àfrica. Aquests seguiments permeten avaluar l’estat de conservació de les espècies aquàtiques i estudiar, a escala local, la capacitat d’acollida de cada una de les zones humides. El cens a l'estany el coordinen conjuntament EGRELL i el Consorci de l'Estany.