dissabte, 21 de desembre del 2019

Resum del mes de novembre de 2019

El mes de novembre ja s'ha detectat una reducció del nombre d'espècies aquàtiques com a conseqüència d'un pas menor de limícoles i altres espècies bàsicament només presents en migració, com són també amb els fumarells. Això no vol dir però que s'hagi entrat en un període d'estabilitat. En efecte, durant el novembre s'han detectat grans oscil·lacions d'un dia a l'altre pel que fa als efectius d'algunes espècies com els ànecs, amb censos fets seguint la mateixa metodologia que poden duplicar els efectius d'un dia a l'altre o veure com desapareixen la meitat dels ocells el dia següent. Un cas semblant, o fins i tot més extrem, es dona també amb els corbs marins grossos, amb un màxim de 275 exemplars a la joca, quan molts dies no han superat els 100 ocells. Aquest fet evidencia que encara hi ha un pas important d'ocells que hivernen a l'estany però també més al sud i, possiblement també, a moviments de les espècies dins de l'àrea d'hivernada. Fruit d'aquests moviments s'ha arribat a les 69 fotges, xifra que no s'assolia des de 2015, tot i que no sembla que totes es quedessin a l'estany en dies posteriors.

En el cas dels esplugabous, la major part dels dies no s'ha format la joca i només ocasionalment hi han dormit unes poques desenes d'individus, quan era freqüent veure'ls durant el dia en conreus de les rodalies. En canvi, les gralles (Corvus monedula) si que sembla han mantingut amb regularitat la joca a l'estany, amb més d'un miler d'exemplars.

Pel que fa a les gavines,  el fet més destacable és la presencia d'un  immadur de gavià argentat durant diferents jornades i fins a 7 gavines menudes, en el que ve sent una presencia regular d'aquestes espècies a la tardor, molt rares a l'interior. També un jove de 1er any de gavina capnegra. Entre les espècies més freqüents xifres molt altes de gavina riallera, amb 3500 ocells, el màxim observat aquesta tardor-hivern, fet que denota que continuen entrant ocells, tot i que tenim constància per ocells anellats, que alguns també ja han marxat desprès d'una estada temporal a l'estany.  En el cas del gavià fosc, els 20 exemplars són una xifra semblants a la del mes anterior. Finalment el gavià va incrementant els efectius, desprès del mínim d'agost-setembre, amb el retorn de part del exemplars que van migrar al golf de Biscaia.

Observació de 9 espècies de rapinyaires. Al marge de la joca d'arpelles, que ja a plega a més de 160 ocells, observades també d'altres espècies menys freqüents com l'àguila cuabarrada (Aquila fasciata).

Dins del grup dels passeriformes ja hi ha totes les espècies hivernals, amb observacions d'espècies de ple hivern com el pinsà mec (Fringilla montifringilla), durbec (Coccothraustes coccothraustes) o griva cerdana (Turdus pilaris). Per això xoca encara veure alguna oreneta (Hirundo rustica) despistada fins a mitjans de mes. També alguns moixons migrants com el mosquiter de doble ratlla (Phylloscopus inornatus) o el roquerol (Ptyonoprogne rupestris). Entre els passeriformes aquàtics l'observació més destacada és la d'una boscar-la mostatxuda reproductor ocasional a l'estany i migrant i hivernant rar.

Tot i que sembla que la mortalitat de carpes (Cyprinus carpio) ja s'ha acabat en baixar més la temperatura de l'aigua encara alguns exemplars morts a primers de mes.

Màxims per espècie detectats al mes de novembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 11/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 4
Xarxet (Anas crecca) 120
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 533
Anec cuallarg (Anas acuta) 9
Ànec cullerot (Anas clypeata) 400
Ànec griset (Anas strepera) 12
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 17
Morell cap-roig (Aythya ferina) 18
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 8
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 52
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 2
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 275
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 54
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 12
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 10
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 27
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 161
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 16
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 69
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 22
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 800
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 3
Becadell (Gallinago gallinago) 25
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 7
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 3500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 20
Gavià argentat (Larus argentatus) 1
Gavià (Larus michahellis) 550
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 3
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *
Els primers dies de novembre encara era posible veure algunes carpes mortes a l'estany. 1/11/2019. (c) Enric Morera)

Mascle d'ànec cullerot. 1/11/2019. (c) Enric Morera

L'ànec cullerot és una de les espècies que ha mostrat importants fluctuacions diàries pel que fa al nombre d'exemplars. 29/11/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els xibecs que el mes anterior encara estaven amb el plomatge parcialment eclipsat ara jo mostren alta vegada el seu màxim esplendor. 7/11/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Joca d'agró blanc. La seva gran mida i la longitud de coll i potes  ens permeten diferenciar-los amb facilitat de l'esplugabous i el martinet blanc. 29/11/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els becadells són l'única limícola que s'ha observat utilitzant l'estany amb un nombre mínim d'individus. 29/11/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i que al novembre ja s'observen fins alguns centenars de fredelugues sobrevolant de forma reiterada l'estany no hi troben zones òptimes per aturar-shi.  29/11/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Al novembre s'ha detectat el màxim de gavines rialleres d'aquesta tardor, amb fins 3500 ocells. 29/11/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Es freqüent veure un moviment constant durant tot el dia de grups de gavines rialleres que van i venen de l'estany a les zones d'alimentació. 29/11/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Jove de gavina riallera, amb panells marrons a les ales, posada sobre una carpa morta que sura a l'estany. 1/11/2019. (c) Enric Morera.

A diferència de les gavines rialleres en les que els joves de 1er any ja tenen tota la regió ventral i coll balncs, en el gavià aquestes parts restaran brunenques durant els tres primers anys. 29/11/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Mascle d'arpella entrant a la joca. tot i ser un exemplar fosc el color groc llimona de l'iris el delata. 29/11/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Al novembre la joca de les arpelles ja arribat fins als 160 exemplars. En aquest cas és una femella la que sobrevola la joca. 29/11/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Fins a mitjans de novembre encara es podien observar algunes orenetes despistades a l'estany, en aquest cas buscant el raser de cal Sinén. 1/11/2019. (c) Enric Morera.

Al novembre és un dels moments que els repicatalons assoleixen la màxima abundància a l'estany. 1/11/2019. (c) Enric Morera.

l'abundància de conill de la zona és una de les raons que explica l'elevat nombre de rapinyaires que s'observen a l'entorn de l'estany. 1/11/2019. (c) Enric Morera.