diumenge, 1 de febrer del 2015

Cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Gener de 2015

Com els darrers anys als mes de gener,  el dissabte dia 17 es va realitzar a l'estany d'Ivars i Vila-sana el cens d'ocells aquàtics hivernants

Ara caldrà analitzar els resultats del conjunt de la Plana de Lleida i fins i tot contextualitzar-los dins Catalunya. Els primers resultats però ens indiquen una hivernada excepcionalment baixa per al gruix de les espècies, situant-se en molts cassos propera als mínims històrics des de la recuperació de l'estany. Així en el cas dels ànecs les xifres se situen en les dels primers anys posteriors de la recuperació, amb la diferencia que en aquell període els coll-verds eren l'espècie més abundant i la hivernada del 2015 ha estat extraordinàriament baixa per aquesta espècie, que amb menys de 200 ocells suposen un terç de les xifres més baixes mai registrades des de la recuperació de l'estany. Altres espècies però com cullerots i xarxets, tot i haver reduït les xifres respecte el 2004 mostren descensos menys acusats. Les fotges i els ànecs capbussadors també s'han mantingut en la mateixa tònica, amb els nombres més baixos mai censats a l'estany.

Les úniques espècies que es poden considerar en nivells normals per als darrers anys serien algunes espècies secundaries com l'agró blanc, amb una joca de 17 ocells com l'any anterior, i el corb marí gros que en aquest cas sembla haver estabilitzat la caiguda viscuda aquests darrers anys amb 128 ocells aquest gener. En canvi ni un sol esplugabous, que alteren la joca de l'estany amb altres dormidors propers a Mollerussa i Golmès.

Pel que fa a les limícoles seguint la tònica dels ànecs s'han contat molt pocs ocells, tant els més aquàtics com el becadell o més terrestres com la fredeluga.

Finalment s'han mantingut en uns nivells semblants als del 2014, és el cas de les gavines, consolidant-se la joca de gavià argentat i gavià fosc i havent-se reduït una mica la de les gavines vulgars. Esmentar en aquest grup la presencia de 7 gavines cendroses, espècie realment rara a l'hivern a Catalunya i que es detecta realment en molt poques localitats durant el cens de gener.

Cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana el gener de 2015

Espècie 17/01/2015
Oca vulgar (Anser anser) 0
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mandarí (Aix galericulata) 0
Ànec xiulador (Anas penelope) 5
Ànec grisset (Anas strepera) 10
Xarxet comú (Anas crecca) 217
Ànec collverd (Anas plathyrynchos) 191
Xarrasclet (Anas querquedula) 0
Ànce cuallarg (Anas acuta) 0
Ànec cullerot (Anas clypeata) 465
Morell de cap roig (Aythya ferina) 0
Morell de plomall (Aythya fuligula) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca) 0
Xibec (Netta rufina) 0
Aythya nyroca x Aythya ferina 0
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 1
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 0
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 2
Fotja (Fulica atra) 19
Rascló (Rallus aquaticus) 1
Polla d'aigua (Gallinula clhoropus) 6
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 4
Esplugabous (Bubulcus ibis) 0
Martinet blanc (Egretta garcetta) 0
Agró blanc (Egretta alba) 17
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 19
Grua (Grus grus) 0
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 94
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 128
Xivita (Tringa ochropus) 1
Xivitona (Actitis hypoleucos) 0
Becadell (Gallinago gallinago) 2
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 0
Becut (Numenius arquata) 0
Fredeluga (Vanellus vanellus) 193
Daurada (Pluvialis apricaria) 0
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 84
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus) 0
Gavina menuda (Larus minutus) 0
Gavina cendrosa (Larus canus) 7
Gavià fosc (Larus fuscus) 32
Gavià argentat (Larus michaellis) 592
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 1080

Realitzant el cens d'ocells aquàtics a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 17/01/2015. (c) Toni Costa