dilluns, 25 d’agost del 2014

Resum del mes de juliol de 2014

A l'igual que el mes anterior, el juliol és un mes amb poca activitat pel que fa als ocells a l'estany d'Ivars i Vila-sana. En efecte, la pràctica totalitat de les espècies han acabat la temporada de cria i tenen feina a recuperar-se i algunes, com és el cas de les gavines i gavians, fins i tot es desplacen a mudar a altres latituds (a finals de més el nombre de gavians s'havia reduït dels 470 de principis de més a només 30 el dia 29) , cosa però que es compensa amb el tímid pas de les primeres limícoles i l'entrada de les primeres gavines centreuropees.

Els ànecs presents a l'estany són bàsicament els dels darrers mesos la majoria d'ells mudant, amb els mascles eclipsats,  Els cabussons emplomallats són l'única espècie que encara es troba en ple període reproductor amb nombroses parelles amb polls ben petits, als que se suma alguns joves de l'any ja emancipats, fet que fa incrementar la xifra d'ocells respecte el mes anterior. Entre els ardeids es detecta un increment dels esplugabous, que un cop acabada la temporada de cria es desplacen a altres localitats com l'estany. Un fet semblant, tot i que en molt menor nombre doncs les carpes trinxen tota la vegetació submergida és el de les fotges espècie de la que s'ha produït una petita entrada d'ocells fins arribar als 25 ocells des de les menys de 10 dels mesos anteriors. Els martinets de nit s'han continuat detectant de manera ininterrompuda al mateix sector en el que podria ser un clar indici de cria.

Pel que fa a les limícoles els cames-llargues cada vegada són més rars però es comença  a detectar el pas de les primeres xivitones, valones i gambes roges pintades.

Altres elements destacables són l'observació novament del xatrac comú, en aquest cas 2 exs., espècie molt rara a l'interior de Catalunya amb diverses observacions a l'estany la primavera estiu del 2014.

Màxims del mes de juliol de 2014 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 07/2014
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 260
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 5
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell cap-roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 1
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 70
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 970
Martinet blanc (Egretta garzetta) 3
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 5
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 18
Capó reial (Plegadis falcinellus) 2
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 4
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 8
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3
Fotja vulgar (Fulica atra) 25
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 10
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 3
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 10
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 4
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 2950
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat (Larus michahellis) 470
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo) 2
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Martinet ros i martinet blanc als arbres ocupats pels martinets de nit  04/07/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Els collverds continuen essent una de les espècies més abundants a l'estany tot i que la seva activitat és veu molt reduida. 08/07/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Un cop acabada la temporada de cria el nombre d'esplugabous de l'estany s'ha disparat de forma notable passantde menys d'un centenar del mes de juny a pràcticament un miler el juliol. 08/07/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Cigonya compartint posador amb un jove d'esplugabous. 08/07/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Les carpes han mostrat una activitat intensa llaurant les zones somes i impedint l'establiment de macròfits, fins i tot, com en aquest cas, penetrant a l'interior de les zones d'exclusió de peixos. 08/07/2014. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de cames llargues ha continuat minvant respecte als mesos anteriors, no restant més que algun petit grup d'ocells sedimentats durant la migració de tardor. 08/07/2014. (c) Joan Estrada Bonell

El cabussó emplomallat és de les poques espècies que continuen en plena fase reproductora durant el mes de juliol. Adult amb dos pollets. 08/07/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Al juliol es detecta de forma molt escadussera el pas de les primeres limícoles, com aquest grupet de xivitones. 29/07/2014. (c) Joan Estrada Bonell