divendres, 16 de maig del 2014

Resum del mes d'abril de 2014

Aquest passat mes d'abril, seguint el que ja apuntava el passat més de març, ha estat espectacular a l'estany d'Ivars i Vila-sana. En efecte, a la multitud d'espècies que han iniciat la reproducció o que han arribat per passar l'estiu a l'estany i les seves rodalies se suma un pas molt notable de limícoles, com fa molts anys que no es veia. De ben segur els nivells una mica més baixos d'aquesta primavera hi tenen molt a veure. Així, les zones més somes del costat Oest han mantingut durant tot el mes d'abril uns pocs centímetres d'aigua, fet que ha permès que ocells com els cames llargues (Himantopus himantopus), les gambes roges (Tringa totanus) i les valones (Tringa glareola), però també altres espècies més rares a l'estany com els corriols (Charadrius sp. pl.) o els territs (Calidris sp. pl.), hi hagin sigut relativament abundants, amb alguns dies amb més de 150 limícoles i fins 17 espècies diferents. Pel que fa a la resta d'espècies, al llarg del mes d'abril han acabat per desaparèixer la majoria dels efectius estrictament hivernals, com és el cas de la majoria dels ànecs, dels quals només han quedat al marge del collverd (Anas platyrhynchos) unes poques parelles de cullerot (Anas clypeata), xibec (Netta ruffina) i morell cap-roig (Aythya ferina). A aquestes espècies cal afegir l'observació regular del xarrasclet (Anas querquedula), espècie bàsicament migrant a l'estany, i l'ànec blanc (Tadorna tadorna) que qualsevol any ens pot donar la sorpresa i posar-se a criar. Entre els ocells reproductors, les tres espècies de gavina, el gavià argentat (Larus michahellis), la gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) i la gavina capnegra (Larus melanocephalus) ja estan criant a l'illa central, amb fins una trentena de parelles del primer, 280-300 parelles de la segona i 4-5 de la tercera. Altres fets a destacar són novament la observació de dues parelles de mallerengues de bigotis (Panurus biarmicus) que enguany podria tornar a criar a l'estany.

Màxims del mes d'abril de 2014 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 04/2014
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 6
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 8
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 200
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 81
Ànec griset (Anas strepera) 3
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 4
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell cap-roig (Aythya ferina) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 7
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 33
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 20
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 330
Martinet blanc (Egretta garzetta) 6
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 3
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 17
Agró roig (Ardea purpurea) 6
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 24
Capó reial (Plegadis falcinellus) 11
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 8
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 14
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 73
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 6
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 1
Corriol petit (Charadrius dubius) 4
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 2
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 7
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta) 1
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 6
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 15
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 6
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 6
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 6
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 72
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 15
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola) 41
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 12
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 7
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 2240
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 5
Gavià argentat (Larus michahellis) 410
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) 12
Fumarell negre (Chlidonias niger) 7
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 3

El 2014 s'ha instal·lat una nova parella de cigonya a l'estany d'Ivars i Vila-sana, en aquest cas han constuït el niu en un arbre. de tal manera que ja són 4 les parelles que crien en aquest espai. 01/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Durant tot el mes d'abril s'ha mantingut la joca d'esplugabous a l'estany, als que se sumava els tradicionals corbs marins i els nouvinguts capons reials (a baix a la dreta). 01/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el mes d'abril s'han continuat observant amb regularitat fins un desena de corbs marins grossos, espècie que, tot i haver reduït notablement el nombre d'exemplars, cada vegada manté efectius més temps a l'estany. 01/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Els martinetes de nit són de les espècies estrictament estivals a l'estany que han consolidat el seu nombre durant el mes d'abril. 01/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Els baixos nivells d'aquesta primavera han afavorit la presencia d'un bon nombre d'espècies en aquests sectors soms lliures de peixos. 14/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Els cames llargues han estat una de les espècies més beneficiades dels menors nivells d'aigua, havent-se observat fins a 73 ocells en una única jornada. 01/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

La gamba roja vulgar també ha estat una de les limícoles més destacades el mes d'abril, amb xifres rècord a l'estany. 01/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

La valona ha estat la tercera espècie en abundàndia aquesta primavera l'estany d'Ivars i Vila-sana. 18/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Grupet de territs variants amb un corriol gros i un territ menut a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 25/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

L'abril del 2014 ha esta un bon mes havent-se observat de cop la majoria de les limícoles escasses a l'estany com el cas del bec d'alena. 25/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Entre les espècies bàsicament estivals esmentar el cabussó emplomallat, amb abundants mostres territorials durant el mes d'abril. 14/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Pel que fa als ànecs, el cullerot, un dels mes abundants a l'hivern ha reduït dramàticament els seus efectius no restant més que 2-3 parelles que criaran a l'estany. Femella al canyissar de depuració.14/04/2014.  (c) Joan Estrada Bonell

Els grups de collverds observats durant l'abril estan compostos bàsicament per mascles, docns les femelles estan amagades al canyissar als nius o amb les llocades. Entre els ànecs s'observa a mode de tauró l'aleta d'una carpa de gran mida. 25/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

A l'abril ha esdevingut regular l'observació llocades de collverd. 18/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Una de les espècies d'ànecs que està esdevenint regular és l'ànec blanc, amb fins a 6 ocells l'abril de 2014. Parella el 15/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Entre els passeriformes esmentar el balquer, omnipresent durant l'abril, amb nombrosos mascles cantant enfilats dalt les canyes. 14/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell